งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง แนวทางและวิธีการลดต้นทุน การผลิตทางการเกษตร แนวทางการปฏิบัติงานโดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ ภายใต้การสร้างต้นแบบการทำงาน ร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง แนวทางและวิธีการลดต้นทุน การผลิตทางการเกษตร แนวทางการปฏิบัติงานโดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ ภายใต้การสร้างต้นแบบการทำงาน ร่วมกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง แนวทางและวิธีการลดต้นทุน การผลิตทางการเกษตร แนวทางการปฏิบัติงานโดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ ภายใต้การสร้างต้นแบบการทำงาน ร่วมกัน

2 ประเด็นการ สัมมนา 1. ปัจจัยการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อ ต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 2. แนวทางการลดต้นทุนการผลิตโดย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ในฐานะที่ท่านเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ท่านมีวิธีการในการลดต้นทุนการ ผลิตทางการเกษตรได้อย่างไร 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆที่ท่านเห็นว่าจะ เป็นประโยชน์ต่อการลดต้นทุนการ ผลิตทางการเกษตร

3 ประเด็นการ สัมมนา 1. ปัจจัยการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อ ต้นทุนการผลิตทางการเกษตร แรงงานภาคการเกษตร เช่น แรงงานข้ามชาติ แรงงานขาด คุณภาพและมาตรฐาน และ ค่าจ้างแรงงานสูง พันธุ์พืชมีการดัดแปลง พันธุกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพ ของพื้นที่ทำให้ไม่ได้ผลผลิตที่ดี การปนเปื้อนระหว่างแปลง ข้าวเคมีและข้าวชีวภาพ

4 ประเด็นการ สัมมนา 1. ปัจจัยการผลิตที่ส่งผลกระทบ ต่อต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ( ต่อ ) การใช้สารเคมีเพิ่มสูงขึ้น ค่าเช่าที่ดินทำการเกษตร ความสมบูรณ์ของดิน ธาตุ อาหาร NPK ขาดข้อมูลทาง วิชาการและเครื่องมือการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพและธาตุอาหาร ส่งให้ใช้ผลผลิตสูงเกินความ จำเป็น

5 ประเด็นการ สัมมนา 2. แนวทางการลดต้นทุนการผลิต โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง - การให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุน ความรู้และเครื่องมือในการตรวจ วิเคราะห์ ดินและน้ำ ทดสอบ คุณภาพอาหารสัตว์ - ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน ความรู้ในการผลิตปัจจัยการผลิต ทดแทนการนำเข้า

6 ประเด็นการ สัมมนา 2. แนวทางการลดต้นทุนการผลิต โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ( ต่อ ) - การใช้เมล็ดพันธุ์พื้นเมือง เช่น ข้าวเหนียว และข้าวเจ้าแดง - คัดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี - เกษตรกรควรพึ่งพาตนเองใน การทำการเกษตรให้มากขึ้น

7 ประเด็นการ สัมมนา 2. แนวทางการลดต้นทุนการผลิต โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ( ต่อ ) - การปลูกพืชผสมผสาน การ ปลูกในสิ่งที่บริโภคและบริโภค ในสิ่งที่ปลูก เช่น ทฤษฎีใหม่ ไร่ นาสวน 3 ไร่ - การสร้างเครือข่ายการทำ สมัชชาเกษตรอินทรีย์ - การสร้างมาตรฐานสินค้า เกษตรอินทรีย์ให้กับผลิตผล ทางการเกษตร

8 ประเด็นการ สัมมนา 3. ในฐานะที่ท่านเป็นปราชญ์ ชาวบ้าน ท่านมีวิธีการในการลด ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้ อย่างไร - ปราชญ์ช่วยร่วมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ลดต้นทุนการผลิต - การทำกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น การ ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ ครบวงจร เมล็ดพันธุ์ การดูแลรักษา การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ และ การจำหน่าย

9


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง แนวทางและวิธีการลดต้นทุน การผลิตทางการเกษตร แนวทางการปฏิบัติงานโดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ ภายใต้การสร้างต้นแบบการทำงาน ร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google