งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลดต้นทุนของ ยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 5.1 ลดต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน (ลดลงร้อยละ 10) 5.2 มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลดต้นทุนของ ยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 5.1 ลดต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน (ลดลงร้อยละ 10) 5.2 มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลดต้นทุนของ ยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 5.1 ลดต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน (ลดลงร้อยละ 10) 5.2 มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน (เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ฯ ทั้งหมด) ลดต้นทุนของ ยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 5.1 ลดต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน (ลดลงร้อยละ 10) 5.2 มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน (เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ฯ ทั้งหมด) นำเสนอโดย เภสัชกรนรินทร์ อภิญญาณกุล

2 ด้านการลดต้นทุนเวชภัณฑ์

3 ภาพรวมเครือข่ายบริการที่ 11 การลดต้นทุน มูลค่าซื้อปี 2556มูลค่าซื้อปี 2557ร้อยละลดต้นทุน ยา 1,233,383,2091,199,915,4982.71 เวชภัณฑ์ ที่ไม่ใช่ยา 351,477,469322,608,1318.21 วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 333,793,152318,322,7614.63 รวม1,918,653,830 1,840,846,391 1,840,846,391 4.06 ข้อมูล ตค. 2556 - เมย. 2557

4 จังหวัด การลดต้นทุน มูลค่าซื้อปี 2556มูลค่าซื้อปี 2557ร้อยละลดต้นทุน พังงา65,899,10470,523,198- 7.02 ภูเก็ต161,125,295156,087,7903.13 ระนอง 47,853,53447,783,7050.15 ชุมพร 101,756,36897,403,5884.28 นครศรีธรรมราช 347,468,987338,784,7132.50 กระบี่ 80,215,97678,232,2702.47 สุราษฎร์ธานี 429,063,940411,100,2314.19 รวม 1,233,383,2091,199,915,498 2.71 ยา

5 จังหวัด การลดต้นทุน มูลค่าซื้อปี 2556มูลค่าซื้อปี 2557ร้อยละลดต้นทุน พังงา15,003,13816,930,953- 12.85 ภูเก็ต52,535,91461,725,931-17.49 ระนอง14,406,38615,301,762- 6.22 ชุมพร49,411,42840,635,57917.76 นครศรีธรรมราช87,448,13289,021,839-1.80 กระบี่16,660,43816,562,8000.59 สุราษฎร์ธานี116,012,02882,429,26528.95 รวม351,477,469322,608,131 8.21 เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา

6 จังหวัด การลดต้นทุน มูลค่าซื้อปี 2556มูลค่าซื้อปี 2557ร้อยละลดต้นทุน พังงา24,596,88219,737,98119.75 ภูเก็ต44,952,75556,172,117- 24.96 ระนอง12,310,94010,418,36815.37 ชุมพร32,767,40935,006,842- 6.83 นครศรีธรรมราช107,505,709103,411,8810.96 กระบี่21,685,29820,915,0173.55 สุราษฎร์ธานี89,974,15772,660,55319.24 รวม333,793,152318,322,761 4.63 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

7 จังหวัด การลดต้นทุน มูลค่าซื้อปี 2556มูลค่าซื้อปี 2557ร้อยละลดต้นทุน พังงา105,499,126107,192,133- 1.60 ภูเก็ต258,613,965273,985,838- 5.94 ระนอง74,479,52873,503,8351.31 ชุมพร231,928,763220,921,0771.60 นครศรีธรรมราช542,422,830531,218,4332.07 กระบี่118,561,713115,710,0882.41 สุราษฎร์ธานี635,050,127566,190,05010.84 รวม1,966,556,0551,888,721,458 3.96 รวมเวชภัณฑ์ทุกประเภท

8 ด้านการจัดซื้อร่วม ยาและเวชภัณฑ์ฯ

9 มูลค่าซื้อ มูลค่า ซื้อทั้งหมด มูลค่า ซื้อร่วมทั้งหมด ร้อยละ ซื้อร่วม มูลค่า ประหยัด ยา 817,300,101201,742,68424.6843,482,845 เวชภัณฑ์ ที่ไม่ใช่ยา 184,873,89845,935,49324.8512,289,888 วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 217,428,56370,008,42232.208,592,891 รวม1,219,602,563317,686,600 26.0564,365,625 ภาพรวมเครือข่ายบริการที่ 11 ข้อมูล ตค. 2556 - เมย. 2557

10 จังหวัด มูลค่าซื้อยา มูลค่าซื้อทั้งจังหวัดมูลค่าซื้อร่วม ร้อยละ ซื้อร่วม มูลค่าประหยัด พังงา70,523,1987,318,55610.381,509,728 ภูเก็ต156,087,79025,793,37416.526,614,534 ระนอง47,783,70514,932,58831.254,880,833 ชุมพร145,278,65546,644,13030.7316,831,909 นครศรีธรรมราช319,394,48084,431,87526.4313,645,839 กระบี่78,232,27022,622,15828.9211,291,350 สุราษฎร์ธานี411,100,23179,450,42219.3228,204,673 รวม817,300,101201,742,684 24.68 54,774,195 การจัดซื้อยา

11 จังหวัด มูลค่าซื้อ มูลค่าซื้อทั้งจังหวัดมูลค่าซื้อร่วมร้อยละซื้อร่วมมูลค่าประหยัด พังงา16,930,9537,705,20945.513,320,887 ภูเก็ต61,725,9312,804,5744.544,177,833 ระนอง15,301,7625,871,28638.372,066,383 ชุมพร40,635,57915,356,18537.792,317,861 นครศรีธรรมราช33,716,8725,399,93623.47406,922 กระบี่16,562,8008,798,30153.12806,745 สุราษฎร์ธานี82,429,26522,401,19427.185,429,519 รวม184,873,89845,935,493 24.85 13,096,634 การจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา

12 จังหวัด มูลค่าซื้อ มูลค่าซื้อทั้งจังหวัดมูลค่าซื้อร่วมร้อยละซื้อร่วมมูลค่าประหยัด พังงา19,737,9813,201,47116.223,112,193 ภูเก็ต56,172,1174,495,8968.001,318,624 ระนอง10,418,3687,139,70768.531,889,883 ชุมพร35,006,84214,258,28640.732,575,915 นครศรีธรรมราช75,178,23629,438,23356.602,907,188 กระบี่20,915,01711,474,82654.86170,207 สุราษฎร์ธานี72,660,55341,148,35156.638,592,891 รวม217,428,56370,008,422 32.20 11,974,013 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

13 จังหวัด มูลค่าซื้อ มูลค่าซื้อทั้งจังหวัดมูลค่าซื้อร่วมร้อยละซื้อร่วมมูลค่าประหยัด พังงา107,192,13318,225,23717.007,942,810 ภูเก็ต273,985,83833,093,84512.0812,110,991 ระนอง73,503,83522,246,03430.278,837,100 ชุมพร220,921,07774,295,75833.6121,725,686 นครศรีธรรมราช428,289,589119,270,04527.8516,959,950 กระบี่115,710,08842,895,28637.0712,268,303 สุราษฎร์ธานี566,190,050141,887,22625.0642,227,083 รวม1,785,792,614451,913,434 25.31 122,071,927 รวมการจัดซื้อเวชภัณฑ์ทุกประเภท

14 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt ลดต้นทุนของ ยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 5.1 ลดต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน (ลดลงร้อยละ 10) 5.2 มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google