งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย เภสัชกรนรินทร์ อภิญญาณกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย เภสัชกรนรินทร์ อภิญญาณกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย เภสัชกรนรินทร์ อภิญญาณกุล
ลดต้นทุนของ ยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ลดต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน (ลดลงร้อยละ 10) มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน (เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ฯ ทั้งหมด) นำเสนอโดย เภสัชกรนรินทร์ อภิญญาณกุล

2 ด้านการลดต้นทุนเวชภัณฑ์

3 ภาพรวมเครือข่ายบริการที่ 11
ข้อมูล ตค เมย. 2557 การลดต้นทุน มูลค่าซื้อปี 2556 มูลค่าซื้อปี 2557 ร้อยละลดต้นทุน ยา 1,233,383,209 1,199,915,498 2.71 เวชภัณฑ์ ที่ไม่ใช่ยา 351,477,469 322,608,131 8.21 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 333,793,152 318,322,761 4.63 รวม 1,918,653,830 1,840,846,391 4.06

4 ยา 2.71 จังหวัด การลดต้นทุน มูลค่าซื้อปี 2556 มูลค่าซื้อปี 2557
ร้อยละลดต้นทุน พังงา 65,899,104 70,523,198 - 7.02 ภูเก็ต 161,125,295 156,087,790 3.13 ระนอง 47,853,534 47,783,705 0.15 ชุมพร 101,756,368 97,403,588 4.28 นครศรีธรรมราช 347,468,987 338,784,713 2.50 กระบี่ 80,215,976 78,232,270 2.47 สุราษฎร์ธานี 429,063,940 411,100,231 4.19 รวม 1,233,383,209 1,199,915,498 2.71

5 8.21 เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จังหวัด การลดต้นทุน มูลค่าซื้อปี 2556
มูลค่าซื้อปี 2557 ร้อยละลดต้นทุน พังงา 15,003,138 16,930,953 ภูเก็ต 52,535,914 61,725,931 -17.49 ระนอง 14,406,386 15,301,762 - 6.22 ชุมพร 49,411,428 40,635,579 17.76 นครศรีธรรมราช 87,448,132 89,021,839 -1.80 กระบี่ 16,660,438 16,562,800 0.59 สุราษฎร์ธานี 116,012,028 82,429,265 28.95 รวม 351,477,469 322,608,131 8.21

6 4.63 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัด การลดต้นทุน มูลค่าซื้อปี 2556
มูลค่าซื้อปี 2557 ร้อยละลดต้นทุน พังงา 24,596,882 19,737,981 19.75 ภูเก็ต 44,952,755 56,172,117 ระนอง 12,310,940 10,418,368 15.37 ชุมพร 32,767,409 35,006,842 - 6.83 นครศรีธรรมราช 107,505,709 103,411,881 0.96 กระบี่ 21,685,298 20,915,017 3.55 สุราษฎร์ธานี 89,974,157 72,660,553 19.24 รวม 333,793,152 318,322,761 4.63

7 3.96 รวมเวชภัณฑ์ทุกประเภท จังหวัด การลดต้นทุน มูลค่าซื้อปี 2556
มูลค่าซื้อปี 2557 ร้อยละลดต้นทุน พังงา 105,499,126 107,192,133 - 1.60 ภูเก็ต 258,613,965 273,985,838 - 5.94 ระนอง 74,479,528 73,503,835 1.31 ชุมพร 231,928,763 220,921,077 1.60 นครศรีธรรมราช 542,422,830 531,218,433 2.07 กระบี่ 118,561,713 115,710,088 2.41 สุราษฎร์ธานี 635,050,127 566,190,050 10.84 รวม 1,966,556,055 1,888,721,458 3.96

8 ด้านการจัดซื้อร่วม ยาและเวชภัณฑ์ฯ

9 ภาพรวมเครือข่ายบริการที่ 11
ข้อมูล ตค เมย. 2557 มูลค่าซื้อ มูลค่า ซื้อทั้งหมด มูลค่า ซื้อร่วมทั้งหมด ร้อยละ ซื้อร่วม ประหยัด ยา 817,300,101 201,742,684 24.68 43,482,845 เวชภัณฑ์ ที่ไม่ใช่ยา 184,873,898 45,935,493 24.85 12,289,888 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 217,428,563 70,008,422 32.20 8,592,891 รวม 1,219,602,563 317,686,600 26.05 64,365,625

10 มูลค่าซื้อทั้งจังหวัด
การจัดซื้อยา จังหวัด มูลค่าซื้อยา มูลค่าซื้อทั้งจังหวัด มูลค่าซื้อร่วม ร้อยละ ซื้อร่วม มูลค่าประหยัด พังงา 70,523,198 7,318,556 10.38 1,509,728 ภูเก็ต 156,087,790 25,793,374 16.52 6,614,534 ระนอง 47,783,705 14,932,588 31.25 4,880,833 ชุมพร 145,278,655 46,644,130 30.73 16,831,909 นครศรีธรรมราช 319,394,480 84,431,875 26.43 13,645,839 กระบี่ 78,232,270 22,622,158 28.92 11,291,350 สุราษฎร์ธานี 411,100,231 79,450,422 19.32 28,204,673 รวม 817,300,101 201,742,684 24.68 54,774,195

11 มูลค่าซื้อทั้งจังหวัด
การจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จังหวัด มูลค่าซื้อ มูลค่าซื้อทั้งจังหวัด มูลค่าซื้อร่วม ร้อยละซื้อร่วม มูลค่าประหยัด พังงา 16,930,953 7,705,209 45.51 3,320,887 ภูเก็ต 61,725,931 2,804,574 4.54 4,177,833 ระนอง 15,301,762 5,871,286 38.37 2,066,383 ชุมพร 40,635,579 15,356,185 37.79 2,317,861 นครศรีธรรมราช 33,716,872 5,399,936 23.47 406,922 กระบี่ 16,562,800 8,798,301 53.12 806,745 สุราษฎร์ธานี 82,429,265 22,401,194 27.18 5,429,519 รวม 184,873,898 45,935,493 24.85 13,096,634

12 มูลค่าซื้อทั้งจังหวัด
การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัด มูลค่าซื้อ มูลค่าซื้อทั้งจังหวัด มูลค่าซื้อร่วม ร้อยละซื้อร่วม มูลค่าประหยัด พังงา 19,737,981 3,201,471 16.22 3,112,193 ภูเก็ต 56,172,117 4,495,896 8.00 1,318,624 ระนอง 10,418,368 7,139,707 68.53 1,889,883 ชุมพร 35,006,842 14,258,286 40.73 2,575,915 นครศรีธรรมราช 75,178,236 29,438,233 56.60 2,907,188 กระบี่ 20,915,017 11,474,826 54.86 170,207 สุราษฎร์ธานี 72,660,553 41,148,351 56.63 8,592,891 รวม 217,428,563 70,008,422 32.20 11,974,013

13 มูลค่าซื้อทั้งจังหวัด
รวมการจัดซื้อเวชภัณฑ์ทุกประเภท จังหวัด มูลค่าซื้อ มูลค่าซื้อทั้งจังหวัด มูลค่าซื้อร่วม ร้อยละซื้อร่วม มูลค่าประหยัด พังงา 107,192,133 18,225,237 17.00 7,942,810 ภูเก็ต 273,985,838 33,093,845 12.08 12,110,991 ระนอง 73,503,835 22,246,034 30.27 8,837,100 ชุมพร 220,921,077 74,295,758 33.61 21,725,686 นครศรีธรรมราช 428,289,589 119,270,045 27.85 16,959,950 กระบี่ 115,710,088 42,895,286 37.07 12,268,303 สุราษฎร์ธานี 566,190,050 141,887,226 25.06 42,227,083 รวม 1,785,792,614 451,913,434 25.31 122,071,927

14 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย เภสัชกรนรินทร์ อภิญญาณกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google