งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอแผนปฏิบัติการ สาธารณสุข รพ. สต. วังยายทอง. พื้นที่และหมู่บ้านที่รับผิดชอบ หลังคาเรือน ประชากร คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอแผนปฏิบัติการ สาธารณสุข รพ. สต. วังยายทอง. พื้นที่และหมู่บ้านที่รับผิดชอบ หลังคาเรือน ประชากร คน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอแผนปฏิบัติการ สาธารณสุข รพ. สต. วังยายทอง

2 พื้นที่และหมู่บ้านที่รับผิดชอบ หลังคาเรือน ประชากร คน

3 ข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบของ รพ. สต. วังยายทอง

4 อัตรา เกิด ตาย เพิ่ม ปี 2553 - 2557 สถิติชีพ ปีพ. ศ. รวม 25532554255525562557 1. จำนวนคนเกิดมีชีพในรอบ 1 ปี ( ราย ) 5564424826235 2. จำนวนคนเสียชีวิตในรอบ 1 ปี ( ราย ) 2454313319161 3. จำนวนการตายของมารดาที่ตายเนื่องมาจาก การตั้งครรภ์ การ คลอด และระยะอยู่ไฟ (6 สัปดาห์หลังคลอด ) ใน เวลา 1 ปี ( ราย ) 000000 4. จำนวนทารกอายุต่ำกว่า 1 ปีตายใน 1 ปี ( ราย ) 0000 00

5 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับ ในปี 2557 ( ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ม. ค.57- พ. ย.57) รา ย

6 สาเหตุการป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยาปี 2557 ( โปรแกรม 506 ม. ค.57- พ. ย.57) รา ย

7 อัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออกเปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

8 หลักการเหตุผล / วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย / จำนวน งบประมาณ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ ปัจจุบันโรคมะเร็ง เป็นสาหตุการตาย ของคนไทยในลำดับ ต้นๆซึ่งพบว่าผู้ชาย ป่วยด้วยมะเร็งปอด ส่วนผู้หญิงนั้นมะเร็ง ปากมดลูกและมะเร็ง เต้านมตามลำดับ เพื่อเป็นการลดอัตรา การเสียชีวิตจาก สาเหตุมะเร็งในสตรี จำเป็นต้องคัดกรอง ค้นหาตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อการรักษาที่ หายขาดและลด ค่าใช้จ่ายในการ รักษา 1. สำรวจสตรกลุ่ม เป้าหมายอายุ 30 ปี - 70 ปี 2. คัดกรองมะเร็ง ปากมดลูกโดยวิธี PAP SMEAR 3. ส่งต่อผู้มีผลการ ตรวจ PAP SMEAR ผิดปกติ 4. สตรีอายุ 30 - 70 ปี ผ่านการ ประเมินทักษะการ ตรวจเต้านมด้วย ตนเอง กลุ่มเป้าหม ายอายุ 30 ปี - 70 ปี จำนวน 1,072 คน ค่าอาหาร ว่างสำหรับ ผู้รับการ ตรวจ PAP SMEAR 1073 คน x 25 = 26,800 บาท 1. สตรี กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการตรวจ มะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 20 2. สตรี กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการตรวจ มะเร็งเต้านม ร้อยละ 90 3. สตรีที่ตรวจพบ ความผิดปกติ ได้รับการส่งต่อ เพื่อตรวจรักษา ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย กลยุทธ์ ๔ พัฒนาคุณภาพกลุ่มวัยทำงาน ตัวชี้วัด ๒๗ สตรีอายุ ๓๐ – ๗๐ ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ที่ผ่านการรับรองจาก อสม. และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มากกว่าร้อยละ ๙๐ ตัวชี้วัด ๒๘ ร้อยละ ๙๐ ของสตรีอายุ ๓๐ – ๖๐ ปี ในปี พ. ศ. ๒๕๕๘ ผ่านการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกภายในระยะ ๕ ปี ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๘ โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ในสตรี ปี ๒๕๕๘

9 หลักการเหตุผล / วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย / จำนวน งบประมาณ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ ด้วยสภาพปัญหา สาธารณสุขใน ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิต และเจ็บป่วยด้วยโรค ไม่ติดต่อเป็นจำนวน มาก เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ ซึ่งโรคเหล่านี้เป็น สาเหตุมาจากความ ตระหนักและการ ปฏิบัติตัวของแต่ละ บุคคลในการ ดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งมีการเปลี่ยนไป ตามกาลเวลาและ ความเจริญก้าวหน้า ของประเทศ 1. สำรวจ กลุ่มเป้าหมาย 2. ตรวจคัดกรอง ความเสี่ยง DM/HT/CVD/ เจาะเลือด 3. ตรวจจอ ประสาทตา / ตรวจเท้า 4. คัดกรองอัมพาต / อัมพฤกษ์ 5. ให้บริการตรวจ รักษาผู้ป่วย DM/HT ใน สอ. ผู้ป่วย DM/HT 250 คน ค่าอาหารว่าง สำหรับผู้ป่วย DM/HT250 คน X 25 บาท x 6 ครั้ง = 37,500 บาท กลยุทธ์ ๔ พัฒนาคุณภาพกลุ่มวัยทำงาน ตัวชี้วัด ๒๖ เครือข่ายระดับจังหวัด / อำเภอ มีการดำเนินงาน NCD คุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐ ของขบวนการดำเนินงาน ควบคุม ป้องกัน ดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ปี ๒๕๕๘

10 สรุปแผนงาน / โครงการ ด้านสาธารณสุข รพสต. วังยายทอง ประจำปี 2558 ลำ ดับ ชื่อโครงการงบรวม แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิ ดชอบ PP เงิน บำรุง อปท. กอง ทุน ตำบ ล รวม..... โครงการ เป็นเงิน


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอแผนปฏิบัติการ สาธารณสุข รพ. สต. วังยายทอง. พื้นที่และหมู่บ้านที่รับผิดชอบ หลังคาเรือน ประชากร คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google