งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมสร้างแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ของแผนผังสมการเคมีหลาย ชนิดที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วย วิธีของคิงและอัล์ตแมน (King & Altman, 1956) ในวิช่วลเบสิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมสร้างแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ของแผนผังสมการเคมีหลาย ชนิดที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วย วิธีของคิงและอัล์ตแมน (King & Altman, 1956) ในวิช่วลเบสิค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมสร้างแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ของแผนผังสมการเคมีหลาย ชนิดที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วย วิธีของคิงและอัล์ตแมน (King & Altman, 1956) ในวิช่วลเบสิค 6.3 ของ ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล 2003 อ. ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ (Dr. Noppol Leksawasdi) ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 หัวข้อการนำเสนอ การใช้ประโยชน์จาก เอนไซม์ การประยุกต์ใช้ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล 2003 & วิช่วลเบสิค 6.3 ในงานวิจัย วิธีการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับปฏิกิริยาเคมีที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่ง ปฏิกิริยาของคิงและอัล์ตแมน สาธิตโปรแกรม KANLeksawasdi.xls การประยุกต์ใช้โปรแกรมเข้ากับงานวิจัย และการเรียนการสอน

3 การใช้ประโยชน์จาก เอนไซม์ ใช้เอนไซม์เปลี่ยนสารตั้งต้นไปเป็นสาร ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ McCoy 2000 ประมาณมูลค่าอุตสาหกรรมนี้ไว้ที่ 6 หมื่นล้านบาท จำนวนอุตสาหกรรมเอนไซม์เพิ่มขึ้นจาก 10 ใน ปีพ. ศ. 2503 เป็น 134 ในปีพ. ศ. 2545 (Straathof et al. 2002) เอนไซม์หรือตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ (biocatalyst) ข้อดีของการใช้เอนไซม์ : มีความ เฉพาะเจาะจง, สร้าง by-products น้อย, อัตราการ เกิดปฏิกิริยาสูง, สภาวะที่ใช้ไม่เป็นพิษต่อ สิ่งแวดล้อม McCoy (2000) Chemical Engineering News, vol.19, 23-25. Straathof et al. (2002) Current Opinion in Biotechnology, vol.13, 548-556.

4 การใช้ประโยชน์จาก เอนไซม์ (Straathof et al. 2002)

5 การใช้ประโยชน์จาก เอนไซม์ (Straathof et al. 2002)

6 การประยุกต์ใช้ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลและ วิช่วลเบสิคในงานวิจัย กด ALT+F 11

7 การประยุกต์ใช้ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลและ วิช่วลเบสิคในงานวิจัย

8

9

10

11 Leonor Michaelis & Maud Menten Leonor Michaelis & Maud Menten การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ฯ ด้วย วิธีของคิงและอัล์ตแมน (1956) พิจารณาจลศาสตร์พื้นฐานของ Michaelis-Menten Moran et al. (1994). Biochemistry, 2 nd edn. Neil Patterson: New Jersey.

12 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ฯ ด้วย วิธีของคิงและอัล์ตแมน (1956) (Tortora et al. 1995) Tortora et al. (1995). Microbiology, An Introduction.

13 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ฯ ด้วย วิธีของคิงและอัล์ตแมน (1956) วิธีไม่ใช้ แผนภาพ

14 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ฯ ด้วย วิธีของคิงและอัล์ตแมน (1956) วิธีไม่ใช้ แผนภาพ

15 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ฯ ด้วย วิธีของคิงและอัล์ตแมน (1956) วิธีไม่ใช้ แผนภาพ

16 จลศาสตร์ ของเอนไซม์ วิธีของคิง และอัล์ตแมน

17 จลศาสตร์ ของเอนไซม์ วิธีของคิง และอัล์ตแมน

18 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเข้ากับงานวิจัยและ การเรียนการสอน งาน วิจัย

19 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเข้ากับงานวิจัยและ การเรียนการสอน Leksawasdi et al. (2005). Biochemical Engineering Journal 23: 211-220. (Leksawasdi et al. 2005) งาน วิจัย

20 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเข้ากับงานวิจัยและ การเรียนการสอน Leksawasdi et al. (2005). Biochemical Engineering Journal 23: 211-220. งาน วิจัย

21 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเข้ากับงานวิจัยและ การเรียนการสอน

22 สาธิตโปรแกรม KANLeksawasdi.xls กลไก ปิงปอง ไบ ไบ

23 สาธิตโปรแกรม KANLeksawasdi.xls

24


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมสร้างแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ของแผนผังสมการเคมีหลาย ชนิดที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วย วิธีของคิงและอัล์ตแมน (King & Altman, 1956) ในวิช่วลเบสิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google