งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ. ต. ส. คือ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข คือ ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ. ต. ส. คือ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข คือ ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 พ. ต. ส. คือ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข คือ ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นัก เทคนิคการแพทย์ นักิกิจกรรมบำบัดหรือนัก อาชีวบำบัด นักแก้ไขความผิดปกติของการ สื่อความหมาย หรือนักวิชาการศึกษาพิเศษที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้านแก้ไขไขความผิดปกติของ การสื่อความหมาย นักกิจกรรมบำบัดหรือนัก อาชีวบำบัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติ หน้าที่ด้านจิตวิทยาคลินิก และนักเทคโนโลยี หัวใจและทรวงอก

4 1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป 2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพ เป็นใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบโรคศิลปะที่ยังใช้ประโยชน์ ได้ โดยไม่พักใช้ หรือเพิกถอน หรือ หมดอายุ 3. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานให้บริการด้าน สุขภาพด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย ด้าน ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการ ควบคุมป้องกันโรค ด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภค หรือด้านการฟื้นฟูสภาพ

5 ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขผู้ใด ปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มเดือนในเดือน ใด ให้ผู้นั้นได้รับ พ. ต. ส. สำหรับ เดือนนั้นตามส่วนของจำนวนวันที่ ได้ปฏิบัติหน้าที่ แต่ถ้าในเดือนใด ผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามลักษณะ งานที่กำหนด ผู้นั้นไม่มีสิทธิ ได้รับ พ. ต. ส. สำหรับเดือนนั้น เว้นแต่ในกรณี ดังนี้

6 1. กรณีลาป่วย ให้ได้รับ พ. ต. ส. ระหว่างลาได้ใน ปีงบประมาณหนึ่งไม่เกิน 60 วันทำการ เว้นแต่ เป็นการป่วยอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ก. พ. อาจกำหนดให้ได้รับ พ. ต. ส. เกิน 60 วันทำ การได้ตามสมควรแก่กรณี 2. กรณีลาคลอดบุตร ให้ได้รับ พ. ต. ส. ระหว่างลาได้ไม่เกิน 90 วัน 3. กรณีลากิจส่วนตัว ให้ได้รับ พ. ต. ส. ระหว่างลาได้ปีงบประมาณ หนึ่งไม่เกิน 45 วันทำการ แต่สำหรับในปีแรกที่เข้ารับราชการ ให้ได้รับ พ. ต. ส. ระหว่างลาได้ในปีงบประมาณนั้นไม่ เกิน 15 วันทำการ

7 4. กรณีลาพักผ่อนประจำปี ให้ได้รับ พ. ต. ส. ระหว่างลาได้ไม่เกิน ระยะเวลาที่ผู้นั้นมีสิทธิลาพักผ่อน ประจำปี ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลาของ ข้าราชการ 5. กรณีลาอุปสมบท การลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือลา ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งมิใช่เป็นการลาภายใน ระยะเวลา 12 เดือนแรกที่เข้ารับราชการ และ ตั้งแต่เข้ารับราชการยังไม่เคยลาอุปสมบทใน พระพุทธศาสนา หรือยังไม่เคยลาไปประกอบ พิธีฮัจญ์ ให้ได้รับ พ. ต. ส. ระหว่างลาได้ไม่เกิน 60 วัน

8 6. กรณีลาไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับ การเตรียมพล ให้ได้รับ พ. ต. ส. ระหว่างลาได้ไม่เกิน 60 วัน แต่ถ้าพันระยะเวลาที่ลาดังกล่าวแล้วผู้นั้นไม่ไป รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่หลักของ ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งภายใน 7 วัน ให้งด จ่ายเงิน พ. ต. ส. หลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้า ปฏิบัติหน้าที่หลัก 7. กรณีลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติการวิจัย ให้ได้รับ พ. ต. ส. ระหว่างลาได้ไม่เกิน 60 วัน

9 แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทน ประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

10

11

12 กลุ่มที่ 1 อัตรา / เดือน 5,000 บาท กลุ่มที่ 2 อัตรา / เดือน 10,000 บาท กลุ่มที่ 3 อัตรา / เดือน 15,000 บาท

13 กลุ่มที่ 1 อัตรา / เดือน 5,000 บาท กลุ่มที่ 2 อัตรา / เดือน 7,500 บาท กลุ่มที่ 3 อัตรา / เดือน 10,000 บาท

14 กลุ่มที่ 1 อัตรา / เดือน 1,500 บาท กลุ่มที่ 2 อัตรา / เดือน 3,000 บาท

15 กลุ่มที่ 1 อัตรา / เดือน 1,000 บาท กลุ่มที่ 2 อัตรา / เดือน 1,500 บาท กลุ่มที่ 3 อัตรา / เดือน 2,000 บาท

16 ***** เบิกค่าตอบแทนได้ อัตรา / เดือน 1,000 บาท **** นักเทคนิคการแพทย์ ( รหัสกลุ่ม สว 11) นักกายภาพบำบัด ( รหัสกลุ่ม สว 21) นักรัวสีการแพทย์ ( รหัสกลุ่ม สว 31) นักิกิจกรรมบำบัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจกรรมบำบัด ( รหัสกลุ่ม สว 41) นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรือ นักวิชาหารศึกษาพิเศษ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านแก้ไข ความผิดปกติของการสื่อความหมาย ( รหัสกลุ่ม สว 51) นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ( รหัสกลุ่ม สว 61) นักจิตวิทยาคลิกนิก หรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้านจิตวิทยาคลินิก ( รหัสกลุ่ม สว 71)

17 ปัจจุบันข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน พตส. ได้จัดทำผ่านโปรแกรม พตส. โดยมีผู้รับผิดชอบประกอบด้วย งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

18 ทำหน้าที่เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลบุคคล / กำหนดสิทธิการ เบิก พร้อมตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของผู้มีสิทธิเบิก พตส. ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการ เบิกจ่าย / ดำเนินการเบิกจ่าย พร้อมนำส่งข้อมูล พตส. ให้ สำนักนโยบายและแผน กระทรวง สาธารณสุข

19 ผู้ที่ขอรับค่าตอบแทน - เขียนแบบขอรับค่าตอบแทนประเภทเงิน เพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้ถูกต้องครบถ้วน -เสนอผู้บังคับบัญชาในระดับต้นและนำส่ง ผู้รับผิดชอบงาน พตส.ในแต่ละหน่วยงาน

20 ผู้รับผิดชอบงาน พตส. ตรวจสอบข้อมูลในแบบขอรับค่าตอบแทนประเภทเงิน เพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน การสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้มีความถูกต้องและ ครบถ้วนดังนี้ - เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ - รหัสการจัดกลุ่ม - วันหมดอายุของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ใบ อนุญาตฯ หมดอายุ ให้เบิกค่าตอบแทนถึงวันที่ ใบอนุญาตฯ หมดอายุเท่านั้น) - ส่งเอกสารให้งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ระนอง ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เพื่อได้ลงข้อมูลใน โปรแกรม และส่งข้อมูลให้ สำนักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป

21 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt พ. ต. ส. คือ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข คือ ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google