งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา 1 เรื่อง ประวัติพุทธ สาวก  พระอัญญาโกณ ฑัญญะ  พระมหาปชาบดี โคตมีเถรี 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา 1 เรื่อง ประวัติพุทธ สาวก  พระอัญญาโกณ ฑัญญะ  พระมหาปชาบดี โคตมีเถรี 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูธีระพล เข่งวา 1

3 เรื่อง ประวัติพุทธ สาวก  พระอัญญาโกณ ฑัญญะ  พระมหาปชาบดี โคตมีเถรี 2

4 ครูธีระพล เข่งวา ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง  รู้และเข้าใจประวัติพุทธ สาวกและ สามารถนำคุณธรรมที่ ได้จากการ สามารถนำคุณธรรมที่ ได้จากการ ศึกษาไปใช้เป็น แบบอย่างในการ ศึกษาไปใช้เป็น แบบอย่างในการ ดำเนินชีวิต ดำเนินชีวิต 3

5 ครูธีระพล เข่งวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็น พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็น พระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส พระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบ เพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง ได้โดยพระองค์เอง 4

6 ครูธีระพล เข่งวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ ข้าพเจ้าอภิวาท พระผู้มี ข้าพเจ้าอภิวาท พระผู้มี พระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น พระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผู้เบิกบาน 5 ( กราบ )

7 ครูธีระพล เข่งวา สวากขาโต ภะคะวา ตา ธัมโม พระธรรม เป็นธรรม ที่พระผู้ พระธรรม เป็นธรรม ที่พระผู้ มีพระภาคเจ้า, ตรัส ไว้ดีแล้ว มีพระภาคเจ้า, ตรัส ไว้ดีแล้ว ธัมมัง นะมัสสามิ ข้าพเจ้านมัสการ พระธรรม 6 ( กราบ )

8 ครูธีระพล เข่งวา สุปะฏิปันโน ภะคะวะ โต สาวะ กะสังโฆ พระสงฆ์สาวกของ พระผู้มี พระสงฆ์สาวกของ พระผู้มี พระภาคเจ้า, ปฏิบัติ ดีแล้ว พระภาคเจ้า, ปฏิบัติ ดีแล้ว สังฆัง นะมามิ ข้าพเจ้านอบน้อม พระสงฆ์ 7 ( กราบ )

9 ครูธีระพล เข่งวา พระอัญญาโก ฑัญญะ 8

10 ครูธีระพล เข่งวา 9 ประวัติ ประวัติ เดิม ชื่อ …………………… ……………………. โกณฑัญญะ เกิดใน ตระกูล ……………… ………………. พราหมณ์ แห่ง บ้าน …………………… ……………………….. โทณวัตถุ กรุง กบิลพัสดุ์

11 ครูธีระพล เข่งวา เป็นหนึ่งในจำนวน พราหมณ์ ๘ คน ที่ทำนายพระลักษณะ เจ้าชายสิทธัตถะ 10

12 ครูธีระพล เข่งวา โกฑัญญะ ชวนบุตรพราหมณ์ ๔ คน ออกบวช 11

13 ครูธีระพล เข่งวา พระพุทธองค์หันมาเสวยพระ กระยาหาร 12

14 ครูธีระพล เข่งวา เมื่อพระสิทธัตถะ ได้ตรัสรู้ 13

15 ครูธีระพล เข่งวา เสด็จด้วยพระบาทไปยังป่า อิสิปตณมฤคทายวัน 14

16 ครูธีระพล เข่งวา 11 พระองค์ทรงแสดง ธัมมจักร กัปปวัตนสูตร 15

17 ครูธีระพล เข่งวา 16 ดวงเห็น ธรรม พระพุทธองค์ทรงเปล่ง อุทานว่า.. อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญโญ แปลว่า โกณฑัญญะได้ รู้แล้วหนอ โกณฑัญญะได้ รู้แล้วหนอ

18 ครูธีระพล เข่งวา 17  ในฐานะ เป็น เอตทัคคะ ในบรรดาภิกษุผู้มี รัตตัญญู  ผู้ผ่านโลกมา มาก  มี ประสบการณ์ มาก

19 ครูธีระพล เข่งวา 18 คุณธรรมที่ควรถือเป็น แบบอย่าง ๑. เป็นผู้มีประสบการณ์ มาก ๒. เป็นคนสันโดษ ๓. ทำตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีในด้าน ความประพฤติ ความประพฤติ ๔. เป็นผู้เห็นการณ์ไกล

20 ครูธีระพล เข่งวา 19 พระมหาปชาบดี โคตมีเถรี พระมหาปชาบดี โคตมีเถรี

21 ครูธีระพล เข่งวา พระนางแสดงความประสงค์ ของผนวชคราว พระองค์เสด็จไปโปรดพระ พุทธบิดา พระองค์เสด็จไปโปรดพระ พุทธบิดา 2020

22 ครูธีระพล เข่งวา พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เมืองเว สาลี ป่ามหาวัน เมืองเว สาลี 21

23 ครูธีระพล เข่งวา 22 พระพุทธเจ้าทรงวาง หลักปฏิบัติ พระพุทธเจ้าทรงวาง หลักปฏิบัติ ที่เรียกว่า ครุธรรม ๘  พระนางยินดีปฏิบัติตาม ครุธรรม ๘ จึงอุปสมบทใน พระพุทธศาสนา จึงอุปสมบทใน พระพุทธศาสนา จนได้รับการยกย่องว่า เป็น เอตทัคคะ จนได้รับการยกย่องว่า เป็น เอตทัคคะ ว่าเป็นเลิศในทาง …. รัตตัญญู ว่าเป็นเลิศในทาง …. รัตตัญญู

24 ครูธีระพล เข่งวา 23 คุณธรรมที่ควรถือเป็น แบบอย่าง ๑. เป็นผู้มีความ ตั้งใจแน่วแน่ หรือแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ หรือแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ๒. เป็นผู้มีความ อดทนสูงยิ่ง ๓. เป็นผู้มีคารว ธรรมอย่างยิ่ง

25 ครูธีระพล เข่งวา พบกันใหม่ เรื่อง เรื่อง ประวัติพุทธ สาวิกา ประวัติพุทธ สาวิกา ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน 32


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา 1 เรื่อง ประวัติพุทธ สาวก  พระอัญญาโกณ ฑัญญะ  พระมหาปชาบดี โคตมีเถรี 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google