งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมไม่สนใจ เรียนในรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม แผนก ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมไม่สนใจ เรียนในรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม แผนก ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมไม่สนใจ เรียนในรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม แผนก ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ คณะผู้จัดทำ นายวรยุทธ แช่มชูศรี นางสาวสุชาดา ชัยเป็ง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย การศึกษาในปัจจุบันมีความสำคัญยิ่ง สำหรับอนาคต ของชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในการงาน และเป็น พื้นฐานในการขัดเกลา อบรมบ่มนิสัยให้ ผู้ศึกษา ให้มีจริยธรรม คุณธรรมควบคู่ไปกับการเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เป นสถาบันที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเน นที่การพัฒนาผูเรียนใหมีความเชี่ยวชาญดา นเทคโนโลยีในวิชาชีพสาขาตาง ๆ ดังวิสัยทัศน โปลิที่ไดประกาศไววา วิทยาลัยเทคโนโลยีโป ลิเทคนิคลานนา เปนผูนําในดานการจัด การศึกษา และพัฒนากําลังคน นักปฏิบัติการใหมี ความชํานาญดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มี คุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใตการบริหาร จัดการที่เปนอิสระรวมทั้งพัฒนางานสูความเป นเลิศและสรางคุณคาใหกับสังคม ” นักศึกษา กลุมเปาหมายที่ เปน ผูเรียนของวิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เปนผู อยูในชวงวัยที่กําลังเกิดความเปลี่ยนแปลง ด าน รางกายและจิตใจ อาจจะทำให้ขาดความ สนใจเรียนได้เท่าที่ควร

3 ดวยการเลียนแบบจากสิ่งรอบตัว และปจจุบันตัว แบบในสังคม ที่วัยรุน สามารถจะเรียนรู พฤติกรรมและลอกเลียนเปนแบบแผนพฤติกรรม ของตนนี้ มีอยูมากมาย เชน พอแม ครู อาจารย บุคคลที่มีชื่อเสียงใน วงสังคม ตัวแบบที่ ปรากฏในภาพยนตร โทรทัศน สิ่งพิมพตาง ๆ ซึ่งพบวา ตัวแบบเหลานี้นาจะมีอิทธิพล ต อพฤติกรรมของวัยรุนได ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ ศึกษาถึง ปจจัยที่จะสงผลตอพฤติกรรมของ วัยรุน ตามแนวคิดทฤษฎีวัยรุน ของ อัลเบิรต แบนดูรา และโรเบิรต ริชารดสัน เซียรส เพื่อ จะไดทราบถึงปจจัยที่แทจริงที่ สงผลต อพฤติกรรมนักศึกษา ในโรงเรียนโปลิเทคนิคลาน นา เชียงใหม่ อันจะเปนการชวยหาแนวทางป องกันแกไขใหนักศึกษาสามารถแสดงออกทาง พฤติกรรมไดอยางเหมาะสม และเปนไปอย างสอด คลองกับความคาดหวังของสังคมต อไป ปัญหาการวิจัย ( ต่อ )

4 1. เพื่อให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ ตรงกับผู้เรียน 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหารายวิชามาก ยิ่งขึ้น 3. เพื่อศึกษาการแสดงออกของความสนใจ เรียนของนักศึกษา วัตถุประสงค์

5 กรอบแนวคิด ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม แผนการจัดการ เรียนรู้ วิธีการจัดการ เรียน การสอนโดยมี กิจกรรมร่วมกัน เป็นกลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน รายวิชางาน วัสดุช่าง อุตสาหกรรม นักศึกษา ทค.1105 จำนวน 35 คน

6 นักศึกษา จำนวน 16 คน เทคนิคพื้นฐาน จำนวน นร. ที่ส่ง เปอร์เซ็นต์ ก่อนการเรียน การสอน 735 % หลังการเรียน การสอน 18 90 % จากตารางวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักศึกษาที่เข้าร่วม กิจกรรมการเรียนการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน รายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม สูงกว่าก่อน เข้าร่วมกิจกรรม

7 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมการเรียนการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน รายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม สูงกว่า ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมโดยเข้าก่อนร่วมกิจกรรม นักศึกษาทั้ง 35 คน คน มีคะแนนสูงสุด 18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 คะแนนต่ำสุด 7 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 35 คะแนนเฉลี่ย เป็น 12 คิดเป็นร้อยละ 60 เมื่อนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว พบว่า นักศึกษาทั้ง 35 คน มีคะแนนสูงสุด 20 คิด เป็นร้อยละ 100 คะแนนต่ำสุด 12 คิดเป็นร้อย ละ 60 คะแนนเฉลี่ย 17.11 คิดเป็นร้อยละ 85.57 สรุปผลการวิจัย

8 เมื่อทำการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ระหว่างการเรียนการสอน พบว่านักศึกษามี พฤติกรรมในการเรียนที่ดีขึ้นมีความตั้งใจ 4.08 คะแนน ความในใจและซักถาม 3.85 คะแนน ความสามารถทำงานได้ทันตามกำหนดเวลา 3.91 คะแนน การมีส่วนร่วมในการทำงาน 5 คะแนน การนำเสนอผลงาน 4.02 คะแนน และ มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.22 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ )

9 เมื่อทำการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ระหว่างการเรียนการสอน พบว่านักศึกษามี พฤติกรรมในการเรียนที่ดีขึ้นมีความตั้งใจ 4.08 คะแนน ความในใจและซักถาม 3.85 คะแนน ความสามารถทำงานได้ทันตามกำหนดเวลา 3.91 คะแนน การมีส่วนร่วมในการทำงาน 5 คะแนน การนำเสนอผลงาน 4.02 คะแนน และ มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.22 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ )

10 1. ทําใหไดทราบถึงปจจัยที่เปนสา เหตุสําคัญที่สงผลตอความขาดสนใจ เรียนของนักศึกษา 2. เปนการหาแนวทางแกไขการเรียน การสอนไดอยางถูกตองเหมาะสม เพื่อใหนักศึกษามีความสนใจเรียนมาก ขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมไม่สนใจ เรียนในรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม แผนก ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google