งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะผู้จัดทำ นายวรยุทธ แช่มชูศรี นางสาวสุชาดา ชัยเป็ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะผู้จัดทำ นายวรยุทธ แช่มชูศรี นางสาวสุชาดา ชัยเป็ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะผู้จัดทำ นายวรยุทธ แช่มชูศรี นางสาวสุชาดา ชัยเป็ง
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมไม่สนใจเรียนในรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม แผนก ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ คณะผู้จัดทำ นายวรยุทธ แช่มชูศรี นางสาวสุชาดา ชัยเป็ง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย การศึกษาในปัจจุบันมีความสำคัญยิ่ง สำหรับอนาคตของชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในการงาน และเป็นพื้นฐานในการขัดเกลา อบรมบ่มนิสัยให้ ผู้ศึกษาให้มีจริยธรรม คุณธรรมควบคู่ไปกับการเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เปนสถาบันที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเนนที่การพัฒนาผูเรียนใหมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีในวิชาชีพสาขาตาง ๆ ดังวิสัยทัศนโปลิที่ไดประกาศไววา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เปนผูนําในดานการจัดการศึกษา และพัฒนากําลังคน นักปฏิบัติการใหมีความชํานาญดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใตการบริหารจัดการที่เปนอิสระรวมทั้งพัฒนางานสูความเปนเลิศและสรางคุณคาใหกับสังคม” นักศึกษากลุมเปาหมายที่ เปน ผูเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เปนผูอยูในชวงวัยที่กําลังเกิดความเปลี่ยนแปลง ด าน รางกายและจิตใจ อาจจะทำให้ขาดความสนใจเรียนได้เท่าที่ควร

3 ปัญหาการวิจัย (ต่อ) ดวยการเลียนแบบจากสิ่งรอบตัว และปจจุบันตัวแบบในสังคม ที่วัยรุน สามารถจะเรียนรูพฤติกรรมและลอกเลียนเปนแบบแผนพฤติกรรมของตนนี้ มีอยูมากมาย เชน พอแม ครูอาจารย บุคคลที่มีชื่อเสียงใน วงสังคม ตัวแบบที่ปรากฏในภาพยนตร โทรทัศน สิ่งพิมพตาง ๆ ซึ่งพบวา ตัวแบบเหลานี้นาจะมีอิทธิพล ตอพฤติกรรมของวัยรุนได ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึง ปจจัยที่จะสงผลตอพฤติกรรมของวัยรุน ตามแนวคิดทฤษฎีวัยรุน ของ อัลเบิรต แบนดูรา และโรเบิรต ริชารดสัน เซียรส เพื่อจะไดทราบถึงปจจัยที่แทจริงที่ สงผลตอพฤติกรรมนักศึกษา ในโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ อันจะเปนการชวยหาแนวทางปองกันแกไขใหนักศึกษาสามารถแสดงออกทางพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม และเปนไปอยางสอด คลองกับความคาดหวังของสังคมตอไป

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ตรงกับผู้เรียน
1. เพื่อให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ตรงกับผู้เรียน 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหารายวิชามากยิ่งขึ้น 3. เพื่อศึกษาการแสดงออกของความสนใจเรียนของนักศึกษา

5 กรอบแนวคิด ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม แผนการจัดการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียน
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม แผนการจัดการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียน การสอนโดยมีกิจกรรม ร่วมกันเป็นกลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานวัสดุช่าง อุตสาหกรรม นักศึกษา ทค จำนวน 35 คน

6 18 จำนวน นร. ที่ส่ง เปอร์เซ็นต์ 7 35% 90% นักศึกษาจำนวน 16 คน
จากตารางวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาจำนวน 16 คน เทคนิคพื้นฐาน จำนวน นร. ที่ส่ง เปอร์เซ็นต์ ก่อนการเรียนการสอน 7 35% หลังการเรียนการสอน 18 90%

7 สรุปผลการวิจัย จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมโดยเข้าก่อนร่วมกิจกรรม นักศึกษาทั้ง 35 คน คน มีคะแนนสูงสุด คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 คะแนนต่ำสุด 7 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 35 คะแนนเฉลี่ย เป็น 12 คิดเป็นร้อยละ 60 เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว พบว่า นักศึกษาทั้ง 35 คน มีคะแนนสูงสุด 20 คิดเป็นร้อยละ 100 คะแนนต่ำสุด 12 คิดเป็นร้อยละ 60 คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 85.57

8 สรุปผลการวิจัย(ต่อ) เมื่อทำการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างการเรียนการสอน พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมในการเรียนที่ดีขึ้นมีความตั้งใจ คะแนน ความในใจและซักถาม 3.85 คะแนน ความสามารถทำงานได้ทันตามกำหนดเวลา คะแนน การมีส่วนร่วมในการทำงาน 5 คะแนน การนำเสนอผลงาน คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.22

9 สรุปผลการวิจัย(ต่อ) เมื่อทำการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างการเรียนการสอน พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมในการเรียนที่ดีขึ้นมีความตั้งใจ คะแนน ความในใจและซักถาม 3.85 คะแนน ความสามารถทำงานได้ทันตามกำหนดเวลา คะแนน การมีส่วนร่วมในการทำงาน 5 คะแนน การนำเสนอผลงาน คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.22

10 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ทําใหไดทราบถึงปจจัยที่เปนสาเหตุสําคัญที่สงผลตอความขาดสนใจเรียนของนักศึกษา 2. เปนการหาแนวทางแกไขการเรียนการสอนไดอยางถูกตองเหมาะสม เพื่อใหนักศึกษามีความสนใจเรียนมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt คณะผู้จัดทำ นายวรยุทธ แช่มชูศรี นางสาวสุชาดา ชัยเป็ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google