งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ ตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณของ ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ ตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณของ ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ ตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณของ ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว ลิฟตโดยสาร ชั่วคราว และลิฟตที่ใช้ทั้งขนสงวัสดุ และโดยสารชั่วคราว พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 กันยายน 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 4 กันยายน 2553 เปนตนไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  นายจางที่มีการใชลิฟตที่มีความสูงตั้งแต 9 เมตรขึ้นไป ตองจัดใหมีการตรวจสอบ สวน ประกอบและอุปกรณของลิฟตขนสงวัสดุ ชั่วคราว ลิฟตโดยสารชั่วคราว และลิฟตที่ ใชทั้งขนสงวัสดุ และโดยสารชั่วคราว ภาย ใตการควบคุมโดยวิศวกร อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  " ขณะที่มีการตรวจสอบสวนประกอบ อุป กรณ หรือระบบควบคุมการทํางานของลิฟต นายจางตองมีการใสกุญแจ หรือจัดใหมี ระบบระมัดระวังปองกันมิใหผูที่ไมมีหนาที่ เกี่ยวของเขาไปใกลหรือใชลิฟต พรอมทั้ง ติดปาย “ หามใชลิฟต ” ใหชัดเจน "

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  " นายจางตองแสดงขอมูลและรายละเอียด ทั่วไปของลิฟต ดังนี้ (1) ยี่หอและประเทศผูผลิต (2) รุน หมายเลขเครื่องและปที่ผลิต (3) น้ำหนักยกหรือพิกัดยกมากสุดของลิฟต (4) ชื่อผูผลิต ผูนําเขา (5) แบบรายการคํานวณ และขอมูลของ วิศวกรผูออกแบบ กรณีเปนลิฟตที่นายจาง สรางลิฟตเอง "

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  " กรณีที่นายจางมีการใชลิฟต ตองจัดใหมี การตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณของ ลิฟต ใหมีความปลอดภัยในการใชงาน หัวขอ ดังนี้ (1) โครงสรางของลิฟต (2) รอยเชื่อมตอ (3) สลักเกลียว แปนเกลียวและหมุดย้ำ (4) ฐานที่รองรับและจุดยึดตาง ๆ (5) กวาน หรือตะขอยก

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  (6) ระบบรอก เชน สลัก ลูกปน เพลา เฟ อง (7) เบรกหรืออุปกรณควบคุมการหยุด (8) ลวดสลิง (9) ระบบหลอลื่น (10) สิ่งปองกันอันตรายตอผูใชงานจากสวน ที่เคลื่อนที่ได (11) อุปกรณประคองสายไฟฟา (12) ระบบการควบคุมการหยุด ระบบ ควบคุมน้ำหนักเกิน (13) ระบบนิรภัยอัตโนมัติ (14) ระบบไฟฟา (15) สวนประกอบและอุปกรณอื่น ๆ ที่ผู ผลิตกําหนดใหมีการตรวจสอบ "

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ ตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณของ ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google