งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อบรมคณะกรรมการ ตสน. ระดับ กลุ่มเครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 27 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิจิตราพิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อบรมคณะกรรมการ ตสน. ระดับ กลุ่มเครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 27 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิจิตราพิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อบรมคณะกรรมการ ตสน. ระดับ กลุ่มเครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 27 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิจิตราพิทยา

2 Ol อบรมคณะกรรมการ ตสน. ระดับกลุ่มเครือข่าย 1. คำสั่ง อำนาจ หน้าที่ 2. ปฏิทินการตรวจ 3. ตรวจตามปฏิทิน 4. รายงานผลการตรวจ 5. ชมรม ตสน.

3 คำสั่ง สพท. อบ.4 ที่ 50/2550 ที่มาของคำสั่ง อาศัยอำนาจ ม.37 พรบ. ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 ผู้ลงนามในคำสั่ง มีอำนาจ หน้าที่ ตาม พรบ.

4 คณะกรรมการตามคำสั่ง 14 คณะ จากการเสนอของกลุ่มเครือข่ายสถานสึกษา คนหนึ่งในคณะกรรมการ ผ่านการอบรมเรียบร้อย แล้ว กรรมการทุกท่านจำเป็นต้องผ่านการอบรมก่อน ปฏิบัติหน้าที่

5 หน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจสอบภายในการเงิน บัญชี พัสดุ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ชี้แจง เสนอแนะ พัฒนา บุคลากร สถานศึกษา จัดเรียงอันดับคุณภาพการเงิน บัญชี พัสดุ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย รายงานผลให้ เขต ทราบ

6 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ การกำหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ศัพท์ที่ควรทราบ ได้แก่ หน่วยรับตรวจ ผู้รับตรวจ วันที่ตัดยอด การเปิดตรวจ การปิดตรวจ ฯลฯ การสุ่มตรวจ การประเมินการควบคุมภายใน เครื่องมือการตรวจสอบภายใน

7 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กระดาษทำการ การวางแผน การปฏิบัติงาน การายงานและติดตามผล การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น การประเมินผล ระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง การวางแผนการตรวจสอบ การวางแผนการปฏิบัติงาน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ระหว่างการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้น งานตรวจสอบ การรายงาน ผลการปฏิบัติงาน การติดตามผล

8 ขั้นตอน การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น วิธีการ การประเมินความเสี่ยง ก 1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. บันทึกข้อมูล 1. รวบรวมข้อมูลที่สำรวจได้ และข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมภายใน 2. วางแผนการประเมินผล 3. สอบทานการปฏิบัติงาน 4. วิเคราะห์และประมวลผล 5. สรุปผลการประเมิน 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูล และการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 2. ระบุปัจจัยเสี่ยง 3. วิเคราะห์ความเสี่ยง 4. จัดลำดับความเสี่ยง การประเมินผล ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการวางแผน กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

9 ขั้นตอนวิธีการ ก การวางแผนการตรวจสอบ ข 1. วางแผนการตรวจสอบระยะยาว 1.1 กำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 1.2 จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม / หน่วยรับตรวจ 1.3 กำหนดระยะเวลาตรวจสอบ 1.4 คำนวณจำนวนคนวันที่ใช้ตรวจสอบ 1.5 กำหนดจำนวนผู้รับผิดชอบและงบประมาณ ที่จะใช้ในการตรวจสอบ 2. วางแผนการตรวจสอบประจำปี - กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต ผู้รับผิดชอบ และ งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ แผนการตรวจสอบระยะยาว กระบวนการวางแผน ( ต่อ ) กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

10 ขั้นตอนวิธีการ ข ค การวางแผนการปฏิบัติงาน 1. กำหนดประเด็นการตรวจสอบ 2. กำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน 3. กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 4. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน กระบวนการวางแผน ( ต่อ ) กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

11 ง การรายงานผลการปฏิบัติงาน การติดตามผล 1. รวบรวมข้อมูลที่ได้สรุปประเด็น ข้อตรวจพบไว้ 2. คัดเลือกข้อมูลที่มีความสำคัญ 3. ร่างรายงาน 4. เสนอรายงาน 1. กำหนดวิธีการติดตามผล 2. ติดตามและประเมินผล 3. รายงานผลการติดตาม กระบวนการรายงานและติดตามผล ขั้นตอนวิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

12 ค ง การปฏิบัติงานตรวจสอบ 1. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2. วิเคราะห์และประเมินผล 3. สรุปประเด็นข้อตรวจพบใน 5 เรื่อง 3.1 สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition) 3.2 สิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) 3.3 ผลกระทบ (Effects) 3.4 สาเหตุ (Cause) 3.5 ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 4. บันทึกข้อมูล กระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนวิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

13 สิ่งจำเป็นสำหรับการตรวจสอบ แผนปฏิบัติราชการ คำรับรอง การจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารสำคัญคู่จ่าย การลงบัญชี บัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ทะเบียนพัสดุ ทะเบียนคุรุภัณฑ์

14 ปฏิทินตรวจสอบภายในระดับกลุ่ม เครือข่ายสำโรงวิทย์ ( ตย.) ที่โรงเรียนวันเดือน ปี 1 บ้านหนองไฮ 4 มีนาคม 2550 2 บ้านสร้างโหง่น 8 มีนาคม 2550 3 สำโรงวิทยาคาร 9 มีนาคม 2550 4 บ้านหนองหิน 14 มีนาคม 2550

15 ชมรม ตสน. สพท. อบ.4 วัตถุประสงค์ 1. ทำกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับ ตสน. 2. ส่งเสริมการเงินบัญชีพัสดุ ตามหลัก ธรรมาภิบาล 3. สนับสนุนคุณภาพการศึกษา 4. เผยแพร่ความสุจริตให้เป็นที่ประจักษ์

16 ชมรม ตสน. สพท. อบ.4 สมาชิกชมรม 1. สามัญ คณะกรรมการ ตสน. ทุกคต 2. วิสามัญ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 3. กิติมศักดิ์ ผู้บริหารการศึกษา / สถานศึกษา

17 ชมรม ตสน. สพท. อบ.4 งบประมาณ 1. จากผู้มีจิตศรัทธามอบให้ 2. จากสมาชิกด้วยความสมัครใจ 3. อื่นๆ

18 ชมรม ตสน. สพท. อบ.4 เอกสารคำบรรยาย เปิดได้ที่ http://ubon4/http://ubon4/ รองฯเข็มพร ทองน้อย บทความ


ดาวน์โหลด ppt อบรมคณะกรรมการ ตสน. ระดับ กลุ่มเครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 27 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิจิตราพิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google