งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการมหกรรมกีฬา ต้านยาเสพติด อบต. น้ำผุด คัพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการมหกรรมกีฬา ต้านยาเสพติด อบต. น้ำผุด คัพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการมหกรรมกีฬา ต้านยาเสพติด อบต. น้ำผุด คัพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551

2 1. หลักการและเหตุผล เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดมีความ รุนแรงค่อนข้างสูงและแพร่ระบาดไปยัง ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ ทั้งประชาชน ที่อาศัยอยู่ในสังคมเมือง และสังคมชนบท นอกจากนั้นการผลิตยาเสพติดก็มีวิวัฒนาการ มี การผลิตตัวยาใหม่ๆออกมามากมาย สาเหตุของ การติดยาเสพติดประการหนึ่งมาจากการมีเวลา ว่าง และใช้เวลาว่างไปในทางที่ไม่เกิด ประโยชน์ และอันเนื่องมาจากการขาดความ อบอุ่นในครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหาและไม่มี ทางออกในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะในกลุ่ม เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ดังนั้นเพื่อ ป้องกันมิให้เยาวชนหันไปเสพยาเสพติด ตลอดจนเป็นการพัฒนาร่างกาย จิตใจที่ดี ศูนย์ กีฬาประจำตำบลน้ำผุดจึงได้จัดทำโครงการกีฬา ต้านยาเสพติดขึ้น

3 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันยาเสพ ติด 2.2 เพื่อให้เยาวชนได้มีสมรรถภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ อันจะนำมาซึ่งพลัง ในการต่อต้านและป้องกันยาเสพติด 2.3 เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ มีทัศนคติที่ดีในการดำเนิน ชีวิต และห่างไกลยาเสพติด 2.4 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่ ประชาชนภายในตำบล

4 3. เป้าหมาย เยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำผุด

5 4. วิธีการดำเนินงาน 4.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดำเนินการ 4.2 ประชุมคณะกรรมการศูนย์กีฬาประ ตำบลน้ำผุด เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขัน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา 5 ชนิดได้แก่ 4.1 กีฬาฟุตบอล ประกอบด้วย - รุ่นประชาชนทั่วไป - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 4.2 กีฬาเซปัคตะกร้อ รุ่นประชาชน ทั่วไป 4.3 กีฬาเปตอง ประกอบด้วย - รุ่นประชาชนทั่วไป - รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี

6 4.5 กีฬาพื้นบ้าน จัดการแข่งขันจำนวน 8 ประเภท ประกอบด้วย - ชักคะเยอ ( ชาย - หญิง ) - วิ่งเปี้ยว ( ชาย - หญิง ) - วิ่งตะขาบ ( ชาย - หญิง ) - วิ่งกระสอบ ( ชาย - หญิง ) - วิ่งทองโย่ง ( ชาย - หญิง ) - วิ่งผลัดอุ้มแตง ( ชาย - หญิง ) - วิ่งทับลูกโป่ง ( ชาย - หญิง ) - กินวิบาก ( ชาย - หญิง )

7 5. ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 17 – 28 มีนาคม 2551 6. สถานที่ดำเนินการ สนามกีฬาโรงเรียนน้ำผุด

8 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศูนย์กีฬาประจำตำบลน้ำผุด โดยให้คณะกรรมการศูนย์กีฬาประจำตำบล ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล ให้ เกิดความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด และ คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาแต่ละประเภทเป็น ตัวแทนของตำบลเข้าร่วมการแข่งขันระดับ อำเภอต่อไป 8. งบประมาณดำเนินการ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2551 เป็นเงิน 150,000.- บาท

9 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 9.1 เยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำผุด ได้ใช้ เวลาว่างในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ 9.2 เยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำผุด มี ทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่ดีและห่างไกลยา เสพติด 9.3 เยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำผุดเป็น พลังต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยา เสพติด 9.4 พลังมวลชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำผุดทุก ระดับได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีส่วน ร่วมในการเล่นกีฬา มีสุขภาพจิตที่ดี นำไปสู่การ มีครอบครัวที่อบอุ่นและห่างไกลยาเสพติด 9.5 ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำผุดทุก ระดับเกิดความสามัคคี

10 กำหนดการการจัดการแข่งขัน มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด อบต. น้ำผุดคัพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551 วันที่ 17 มีนาคม 2551 ณ สนามกีฬาโรงเรียนน้ำผุด ********************************* พิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด อบต. น้ำผุดคัพ ครั้งที่ 10 เวลา 13.00 น. ขบวนพาเหรดกลุ่มแม่บ้าน, นักกีฬา พร้อมกันสามแยกบ้านใสเดือย เวลา 13.30 น. ขบวยพาเหรดเดินจากสามแยกบ้าน ใสเดือย เวลา 14.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน เวลา 15.00 น. แข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่เปิดสนาม เวลา 15.45 น. แข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่พิเศษระหว่าง ผู้นำท้องถิ่นกับคณะนักศึกษารัฐ ประศาสนศาสตร์ศูนย์ตรัง เวลา 17.00 น. แข่งขันกีฬาฟุตบอล คู่ที่ 2 ***************************** พิธีปิดการแข่งขัน วันที่ 28 มีนาคม 2551 กลางคืนมีมโนราห์ไข่เลี้ยม แปะเท้ง ศรี วิชัยให้ชมฟรี


ดาวน์โหลด ppt โครงการมหกรรมกีฬา ต้านยาเสพติด อบต. น้ำผุด คัพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google