งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด อบต.น้ำผุด คัพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด อบต.น้ำผุด คัพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด อบต.น้ำผุด คัพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551
โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด อบต.น้ำผุด คัพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551

2 1. หลักการและเหตุผล เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดมีความรุนแรงค่อนข้างสูงและแพร่ระบาดไปยังประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ ทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในสังคมเมือง และสังคมชนบท นอกจากนั้นการผลิตยาเสพติดก็มีวิวัฒนาการ มีการผลิตตัวยาใหม่ๆออกมามากมาย สาเหตุของการติดยาเสพติดประการหนึ่งมาจากการมีเวลาว่าง และใช้เวลาว่างไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ และอันเนื่องมาจากการขาดความอบอุ่นในครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหาและไม่มีทางออกในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ดังนั้นเพื่อป้องกันมิให้เยาวชนหันไปเสพยาเสพติด ตลอดจนเป็นการพัฒนาร่างกาย จิตใจที่ดี ศูนย์กีฬาประจำตำบลน้ำผุดจึงได้จัดทำโครงการกีฬาต้านยาเสพติดขึ้น

3 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันยาเสพติด 2.2 เพื่อให้เยาวชนได้มีสมรรถภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ อันจะนำมาซึ่งพลังในการต่อต้านและป้องกันยาเสพติด 2.3 เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิต และห่างไกลยาเสพติด 2.4 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนภายในตำบล

4 3. เป้าหมาย เยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำผุด

5 4. วิธีการดำเนินงาน 4.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการ 4.2 ประชุมคณะกรรมการศูนย์กีฬาประตำบลน้ำผุด เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันโดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา 5 ชนิดได้แก่ 4.1 กีฬาฟุตบอล ประกอบด้วย - รุ่นประชาชนทั่วไป - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 4.2 กีฬาเซปัคตะกร้อ รุ่นประชาชนทั่วไป 4.3 กีฬาเปตอง ประกอบด้วย - รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี

6 4.5 กีฬาพื้นบ้าน จัดการแข่งขันจำนวน 8 ประเภท ประกอบด้วย
- ชักคะเยอ (ชาย-หญิง) - วิ่งเปี้ยว (ชาย-หญิง) - วิ่งตะขาบ (ชาย-หญิง) - วิ่งกระสอบ (ชาย-หญิง) - วิ่งทองโย่ง (ชาย-หญิง) - วิ่งผลัดอุ้มแตง (ชาย-หญิง) - วิ่งทับลูกโป่ง (ชาย-หญิง) - กินวิบาก (ชาย-หญิง)

7 5. ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 17 – 28 มีนาคม 2551 6. สถานที่ดำเนินการ สนามกีฬาโรงเรียนน้ำผุด

8 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศูนย์กีฬาประจำตำบลน้ำผุด โดยให้คณะกรรมการศูนย์กีฬาประจำตำบลดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล ให้เกิดความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด และคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาแต่ละประเภทเป็นตัวแทนของตำบลเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอต่อไป 8. งบประมาณดำเนินการ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นเงิน 150,000.-บาท

9 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 9.1 เยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำผุด ได้ใช้เวลาว่างในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ 9.2 เยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำผุด มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่ดีและห่างไกลยาเสพติด 9.3 เยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำผุดเป็นพลังต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 9.4 พลังมวลชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำผุดทุกระดับได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา มีสุขภาพจิตที่ดี นำไปสู่การมีครอบครัวที่อบอุ่นและห่างไกลยาเสพติด 9.5 ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำผุดทุกระดับเกิดความสามัคคี

10 กำหนดการการจัดการแข่งขัน
มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด อบต.น้ำผุดคัพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551 วันที่ 17 มีนาคม 2551 ณ สนามกีฬาโรงเรียนน้ำผุด ********************************* พิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด อบต.น้ำผุดคัพครั้งที่ 10 เวลา น. ขบวนพาเหรดกลุ่มแม่บ้าน ,นักกีฬา พร้อมกันสามแยกบ้านใสเดือย เวลา น. ขบวยพาเหรดเดินจากสามแยกบ้านใสเดือย เวลา น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน เวลา น. แข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่เปิดสนาม เวลา น แข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างผู้นำท้องถิ่นกับคณะนักศึกษารัฐ ประศาสนศาสตร์ศูนย์ตรัง เวลา น. แข่งขันกีฬาฟุตบอล คู่ที่ 2 ***************************** พิธีปิดการแข่งขัน วันที่ 28 มีนาคม กลางคืนมีมโนราห์ไข่เลี้ยม แปะเท้ง ศรีวิชัยให้ชมฟรี


ดาวน์โหลด ppt โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด อบต.น้ำผุด คัพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google