งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศ เพื่อเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย Thailand Cities for Climate Protection Campaign(CCP TM ) ดำเนินการโดย ICLEI ร่วมกับ TEI และได้รับความสนับสนุนจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศ เพื่อเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย Thailand Cities for Climate Protection Campaign(CCP TM ) ดำเนินการโดย ICLEI ร่วมกับ TEI และได้รับความสนับสนุนจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศ เพื่อเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย Thailand Cities for Climate Protection Campaign(CCP TM ) ดำเนินการโดย ICLEI ร่วมกับ TEI และได้รับความสนับสนุนจาก Canadian International Development Agency (CIDA) 1. พัฒนากระบวนการที่จะช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจกได้ในระยะยาว 2. รณรงค์ลดการใช้พลังงาน นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโลกร้อนและภาวะ มลพิษทางอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ผ่านการดำเนินการของเทศบาล ในระยะแรกนี้จำนวน 6 เทศบาล มีเป้าหมาย ร่วมกันในการจัดทำบัญชีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร่วมรักษาสภาพ ภูมิอากาศโลกเพื่อสร้างเมืองน่าอยู่ และเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพลเมือง โดยมีระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 30 เดือน (ก.ค. 45 - พ.ย. 47)

2 ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก หรือปรากฏการณ์โลกร้อน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) คือตัวการสำคัญที่ทำให้ อุณหภูมิของโลก เพิ่มขึ้น... การเพิ่มขึ้นของ CO 2 ในชั้นบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2534 มีการปล่อย CO 2 รวมทั้งโลกในปริมาณ สูงถึง 26.4 พันล้านตัน จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ฟอสซิล อย่างถ่านหิน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก คณะกรรมการระหว่าง ประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) กล่าวว่าภายในปีพ.ศ.2643 (100 ปี ข้างหน้า)โลกจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง 1.4 - 5.6 o C

3 โครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองน่าอยู่ฯ เทศบาลตำบลปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช www.tungsong.com 1. คัดเลือกปีฐานข้อมูลที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล ปี 2000 (พ.ศ.2543) จัดทำบัญชีรายการการใช้พลังงาน คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอีก 10 ปีข้างหน้า ตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต 20 % ติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของมาตรการต่าง ๆ ที่จะนำมาปฏิบัติ 2. 4. พัฒนาแผนปฏิบัติการท้องถิ่น หามาตรการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการลด การใช้พลังงาน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด นำมาตรการในแผนปฏิบัติมาสู่การปฏิบัติจริง 3. CCP TM

4 วิธีการเก็บข้อมูล เพื่อกรอกลงในแบบฟอร์มการจัดทำบัญชีรายการ 1. (1) คณะทำงานออกแบบฟอร์มสำรวจข้อมูล อาคารสำนักงาน (Buildings) ฟอร์ม 1: สำรวจข้อมูลหลอดไฟฟ้า ฟอร์ม 2: สำรวจข้อมูล เครื่องใช้ไฟฟ้า ฟอร์ม 3: สำรวจข้อมูล ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ตามมิเตอร์) ไฟฟ้า

5 อาคารสำนักงาน (Buildings) ก๊าซ ธรรมชาติ (1) ออกแบบฟอร์มสำรวจสำรวจข้อมูล (ต่อ) ฟอร์ม 4: สำรวจปริมาณ การใช้ก๊าซหุงต้ม น้ำมัน ฟอร์ม 5: สำรวจปริมาณการใช้น้ำมัน เพื่อเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน

6 ภาคการขนส่ง (Vehicle Fleet) (1) ออกแบบฟอร์มสำรวจสำรวจข้อมูล (ต่อ) น้ำมัน ฟอร์ม 7: สำรวจข้อมูลรายละเอียด การใช้น้ำมันของรถแต่ละคัน ฟอร์ม 6: สำรวจข้อมูลปริมาณ การใช้น้ำมัน ปี2543-2545 โดยแยกเก็บเป็น 5 ประเภท คือ 1. รถยนต์ 2. รถบรรทุกใช้งานเบา 3. รถบรรทุกใช้งานหนัก 4. รถโดยสารของเทศบาล 5. รถจักรยานยนต์

7 ไฟส่องสว่าง (Streetlights) (1) ออกแบบฟอร์มสำรวจสำรวจข้อมูล (ต่อ) ไฟส่องสว่างในสวนสาธารณะ สัญญาณจราจร ไฟส่องสว่างบนถนน ไฟส่องสว่างในสวนสาธารณะ สัญญาณจราจร ไฟส่องสว่างบนถนน แยกเก็บเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ใช้ฟอร์ม 1 เช่นเดียวกับการสำรวจข้อมูลหลอดไฟฟ้า

8 ขยะมูลฝอย (Waste) (1) ออกแบบฟอร์มสำรวจสำรวจข้อมูล (ต่อ) ฟอร์ม 8: สำรวจข้อมูลรายละเอียดขยะต่อเดือนและปี ฟอร์ม 9: สำรวจข้อมูลรายละเอียดขยะปัจจุบัน ต่อวันในแต่ละเดือน

9 (2) รวบรวมข้อมูล ตั้งคณะทำงาน 3 คน ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล และป้อนข้อมูลโดยใช้ MS-Excel แยกเก็บข้อมูล 10 ไฟล์

10 (3) สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลมาสรุปแยกตามปี คำนวณหาปริมาณการใช้ไฟจากหลอดไฟฟ้าและ เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยใช้สูตร ข้อมูลบางส่วนของบางกองหรือบางงาน ไม่สามารถเก็บ ข้อมูลย้อนหลังได้ คณะทำงานจึงต้องนำข้อมูลปี 2545 มาคาดคะเนหาข้อมูลปี 2543 และ ปี 2544 หน่วยการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง) = วัตต์จากหลอดไฟ/เครื่องใช้ไฟฟ้า 1000 x จำนวนชั่วโมง ที่ใช้งาน

11 (4) กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการจัดทำบัญชี รายการในส่วนของเทศบาล ของ CCP อาคารสำนักงาน ขยะมูลฝอย ภาคการขนส่ง ไฟส่องสว่าง

12 (5) ป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม CCP เพื่อออกรายงาน 5.1 ป้อนข้อมูลในปีฐานข้อมูล 2000 เพื่อคำนวณหาปริมาณก๊าซเรือน กระจกที่ปล่อยออกมาในปี ค.ศ. 2000 พร้อมพิมพ์รายงาน

13 (5) ป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม CCP… (ต่อ) ทำนายปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำมัน ขยะ โดยนำข้อมูลทั้งหมด ของฐานปี 2543-2545 มาหาอัตราการเจริญเติบโต ข้อมูลอัตราการ เจริญเติบโต อัตราการเติบโต แบบทวีคูณ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ปี 2543-254512%3.1 ข้อมูลปริมาณขยะ ปี 2543-254512%3.1 ข้อมูลน้ำมันเบนซิน ปี 2544-2545 *12%3.1 ข้อมูลน้ำมันดีเซล ปี 2544-2545 * *10%2.6 ข้อมูลไฟฟ้าส่องสว่าง5% (เทียบจากการ ขยายตัวของเมือง) 1.41 *ที่ไม่ใช้ข้อมูล ปี 2543-2545 เพราะมีอัตราการเติบโตสูงเกินไป **ที่ไม่ใช้ข้อมูล ปี 2543-2545 เพราะมีอัตราการเติบโตต่ำเกินไป 5.2

14 (5) ป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม CCP… (ต่อ) ป้อนข้อมูลที่ได้จากการทำนาย ลงในปีฐานข้อมูล 2010 เพื่อคำนวณหา ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาในอนาคตปี 2010 พร้อมพิมพ์รายงาน 5.3

15 (6) เสนอรายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory) การปล่อยก๊าซ CO 2 จากกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ในปี ค.ศ. 2000

16 (6) นำเสนอรายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory) เปรียบเทียบปี คศ. 2000 และ 2010 การเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO 2 จากกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลปากแพรก ในปีค.ศ. 2000 และปี ค.ศ.2010 ปี 2000 = 1,606 tones ปี 2010 = 3,953 tones

17 (7) ตั้งค่าการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ข้อ1(6) ผู้บริหารและคณะทำงานของ เทศบาลตำบลปากแพรก มองว่าจะสามารถนำเครื่องมือ Balanced Score Card มาใช้ในการบริหารจัดการเมือง ให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น จึงได้ ตั้งเป้าหมายในการลดและหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้สำเร็จในปี 2010 (พ.ศ.2553) พ.ศ.2543ปล่อยก๊าซเรือนกระจก1,616 ตัน/ปี มีสาเหตุหลักมาจากการใช้ไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน รองมา คือภาคขนส่ง การใช้ไฟส่องสว่างสาธารณะ และขยะ พ.ศ.2553คาดการณ์ว่า ปล่อยก๊าซ เรือนกระจก 3,953 ตัน/ปี 20 %= 790 ตัน/ปี Reduce 20 % ในปี พ.ศ.2553

18 2. การจัดทำมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (1) ศึกษามาตรการ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเมือง ต่าง ๆ ทั่วโลกที่เข้าร่วมในโครงการ CCP TM

19 (2) เรียนรู้การลด/หลีกเลี่ยง การใช้พลังงาน และการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ จากสิ่งพิมพ์ จากอินเตอร์เน็ต www.energy.go.th www.egat.co.th www.teenet.chula.ac.th

20 (3) นำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้การประหยัดพลังงาน มา สังเคราะห์ และบูรณาการ กับข้อมูลการใช้พลังงานของเทศบาล เกี่ยวกับไฟฟ้า ยานพาหนะ และขยะ ที่สำรวจไว้

21 (4) กำหนดมาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก

22 ตรวจสอบแผนงาน โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล และงบประมาณประจำปี ว่ามีกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมา กำหนดมาตรการให้สอดคล้องกัน โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้ (4.1)

23 โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้ (ต่อ) ตรวจสอบชนิดหลอดไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ กระติกน้ำร้อน ฯลฯ) ทั้งหมด ที่สามารถจะ ประหยัดพลังงานได้ พร้อมระบุจำนวน และชั่วโมงการใช้งานใน แต่ละวัน/เดือน/ปี จากข้อมูลที่สำรวจไว้เดิม นำมาคิดหา มาตรการร่วมกับคณะผู้บริหารและช่างไฟฟ้าของเทศบาล (4.2)

24 โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้ (ต่อ) ตรวจสอบยานพาหนะ และการใช้งาน จากสมุดรายงานประจำรถ ทั้งหมด และข้อมูลที่สำรวจไว้เดิม นำมาคิดหามาตรการร่วมกับ ช่างเครื่องยนต์ ของศูนย์จักรกลเทศบาลฯ (4.3)

25 โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้ (ต่อ) คำนวณผลลดปริมาณการใช้พลังงานจากไฟฟ้า และยานพาหนะ ลงในโปรแกรม EXCEL โดยแยกการคำนวณเป็น (4.4) ก่อนปรับปรุง

26 หลังปรับปรุง พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้ (ต่อ)

27 คำนวณผลการลดปริมาณ CO 2 โดยโปรแกรม CCP(4.5) สรุปมาตรการในการอนุรักษ์พลังงานลงในตาราง ประกอบด้วย ชื่อมาตรการ รายละเอียด ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน ปริมาณ CO 2 ที่ลดลง สรุปได้ดังนี้ (4.6) ไฟสาธารณะ(สัญญาณไฟจราจร) มาตรการที่ 1 : เทศบาลมีสี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจร จำนวน 4 จุด ใช้ หลอดไฟชนิดหลอดไส้ 60 วัตต์ รวม จำนวน 106 หลอด เปลี่ยนเป็น หลอด LED ขนาด18 และ 25 วัตต์ พร้อม เครื่องนับเวลาถอยหลัง ประหยัดได้ 20,908.80 หน่วย เปลี่ยนชนิดหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดพลังงาน งบประมาณเทศบาล ปี 2547-2548 3,600,000 บาท (จุดละประมาณ 990,000 บาท) 12 (tonnes) สถานภาพโครงการ รายละเอียด มาตรการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปริมาณ CO 2 ที่ลดลง

28 สถานภาพโครงการ รายละเอียด มาตรการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปริมาณ CO 2 ที่ลดลง มาตรการที่ 1 : เปลี่ยนชนิดหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดพลังงาน สวนสาธารณะจำนวน 1 แห่ง ใช้หลอดไส้ 60 วัตต์ จำนวน 48 หน่วย เปลี่ยนมาเป็นหลอดคอมเพ็คฟลูออเรสเซ็น ทั้งหมด ประหยัดได้ 5,080.32 หน่วย งบประมาณเทศบาล ปี 2547 7,488 บาท 3 (tonnes) ไฟสาธารณะ(สวนสาธารณะ)

29 สถานภาพโครงการ รายละเอียด มาตรการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปริมาณ CO 2 ที่ลดลง มาตรการที่ 1 : เปลี่ยนชนิดหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดพลังงาน ตลาดสด(ส่วนของเทศบาล)ใช้หลอดไส้ 60 วัตต์ รวมทุกส่วน จำนวน 15 หน่วย เปลี่ยนมาเป็นหลอดคอมเพ็คฟลูออเรสเซ็น ทั้งหมด ประหยัดได้ 2,116.80 หน่วย งบประมาณเทศบาล ปี 2547 2,240 บาท 1 (tonnes) ไฟฟ้าอาคารสำนักงาน

30 มาตรการที่ 2 : เปลี่ยนมาใช้อิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์ ( เปลี่ยน เมื่อตัวเก่าชำรุด ) สถานภาพโครงการ รายละเอียด มาตรการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปริมาณ CO 2 ที่ลดลง เทศบาลใช้ไฟถนน(บางส่วน) เป็นชนิดหลอดฟลูออเรสเซ็น 36 วัตต์ โดยใช้บัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดา 10 วัตต์ จำนวนทั้งสิ้น ประมาณ1,881 หน่วย เปลี่ยนมาเป็นบัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ 1-2 วัตต์ (ไม่ต้องใช้สตาร์ทเตอร์ และหลอด ฟลูออเรสเซ็นจะสามารถใช้งานได้นานขึ้น 2 เท่า) ประหยัดได้ 59,590.08 หน่วย งบประมาณเทศบาล ปี 2547 592,000 บาท (คำนวณ หน่วยละ 315 บาท) 34 (tonnes) ไฟสาธารณะ(ไฟถนน)

31 มาตรการที่ 2 : เปลี่ยนมาใช้อิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์ ( เปลี่ยน เมื่อตัวเก่าชำรุด ) สถานภาพโครงการ รายละเอียด มาตรการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปริมาณ CO 2 ที่ลดลง อาคารสำนักงานในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปาก แพรก ใช้ไฟชนิดหลอดฟลูออเรสเซ็น 36 วัตต์ โดยใช้บัลลาสต์ ขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดา 10 วัตต์ จำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 2,804 หน่วย เปลี่ยนมาเป็นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 1-2 วัตต์ (ไม่ต้องใช้สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซ็นจะสามารถใช้ งานได้นานขึ้น 2 เท่า) ประหยัดได้ 54,605.34 หน่วย งบประมาณเทศบาล 883,260 บาท (คำนวณ หน่วยละ 315 บาท) 31 (tonnes) ไฟฟ้าอาคารสำนักงาน

32 มาตรการที่ 3 : ปรับลดแสงสว่างให้เหมาะสม ( เปลี่ยนหลอดไฟเมื่อตัวเก่าชำรุด ) ไฟสาธารณะ(สวนสาธารณะ) สถานภาพโครงการ รายละเอียด มาตรการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปริมาณ CO 2 ที่ลดลง สวนสาธารณะ จำนวน 3 แห่ง ใช้โคมไฟ POS-TOP ขนาด 125 วัตต์ จำนวน 301 หน่วย ปรับลดแสงสว่างโดยเปลี่ยนเป็นหลอด ขนาด 70 วัตต์ ประหยัดได้ 46,411.20 หน่วย งบประมาณเทศบาล - 26 (tonnes)

33 มาตรการที่ 4 : ปิดจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน สถานภาพโครงการ รายละเอียด มาตรการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปริมาณ CO 2 ที่ลดลง สำนักงานมีเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกอาคาร จำนวน 183 เครื่อง จะสามารถปิดจอคอมพิวเตอร์ช่วงพักกลางวัน และเมื่อไม่ใช้ งานเฉลี่ยวันละ 2ชั่วโมงต่อเครื่อง ประหยัดได้ 8,140.18 หน่วย งบประมาณเทศบาล - 4 (tonnes) ไฟฟ้าอาคารสำนักงาน

34 สถานภาพโครงการ รายละเอียด มาตรการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปริมาณ CO 2 ที่ลดลง สำนักงานมีกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 42 เครื่อง สามารถลด การใช้งานลงได้ จากการใช้ร่วมกันประมาณ 10 เครื่อง และลด จำนวนชั่วโมงการใช้งานลงได้อีกเฉลี่ยวันละ 2 – 3 ชั่วโมง ต่อ เครื่อง ประหยัดได้ 23,568.50 หน่วย - - 14 (tonnes) มาตรการที่ 5 : ลดชั่วโมงการใช้กระติกน้ำร้อน ไฟฟ้าอาคารสำนักงาน

35 สถานภาพโครงการ รายละเอียด มาตรการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปริมาณ CO 2 ที่ลดลง ปิดสวิตซ์หลอดไฟแสงสว่างทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานโดยกำหนดให้ ทุกอาคารสำนักงานปิดสวิตซ์หลอดไฟแสงสว่างทุกครั้งเมื่อไม่ ใช้งาน จะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 5 % เดิมทุกอาคาร สำนักงานใช้ไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง ปีละ 306,577.41 หน่วย ประหยัดได้ 15,853.06 หน่วย งบประมาณเทศบาล - 9 (tonnes) มาตรการที่ 6 : ลดเวลาการใช้งานหลอดไฟแสงสว่าง ไฟฟ้าอาคารสำนักงาน

36 สถานภาพโครงการ รายละเอียด มาตรการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปริมาณ CO 2 ที่ลดลง - - 13 (tonnes) มาตรการที่ 6 : ลดเวลาการใช้งานหลอดไฟแสงสว่าง ไฟสาธารณะ(สวนสาธารณะ) กำหนดให้ไฟเสาสูง ชนิด FCD ในสวนสาธารณะ จำนวน 3 จุด ปิดไฟสลับกัน (เช่น 1 เสา มี 6 ดวง เปิดสลับกันครั้งละ 2 ดวง ประหยัดได้ 22,898.87 หน่วย

37 สถานภาพโครงการ รายละเอียด มาตรการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปริมาณ CO 2 ที่ลดลง เทศบาลมีเครื่องปรับอากาศ จำนวน 94 เครื่อง (ไม่มีชนิด ประหยัดพลังงาน)ใช้งานมาแล้ว 1-4 ปี =27 เครื่อง 5-8 ปี= 35 เครื่องและ 8 ปีขึ้นไป 32 เครื่อง เครื่องที่มีอายุการใช้งาน นานกว่า 8 ปี และมีชั่วโมงการใช้งานต่อวันมากควรเปลี่ยนใหม่ เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยจัดทำเป็นแผนระยะยาว 5 ปี เพื่อเปลี่ยนใหม่ทุกเครื่อง ประหยัดได้ 24,660.32 หน่วย งบประมาณเทศบาล และ สนพ. ยังไม่ทราบ ต้องรอผลการสำรวจอีกครั้ง 14 (tonnes) มาตรการที่ 7 : การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นชนิด ประหยัดพลังงาน ( ประหยัดไฟเบอร์ 5) ไฟฟ้าอาคารสำนักงาน

38 สถานภาพโครงการ รายละเอียด มาตรการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปริมาณ CO 2 ที่ลดลง ลดชั่วโมงการใช้งานเครื่องปรับอากาศจากเดิมเครื่องละ ประมาณ 7 – 8 ชั่วโมง ต่อวัน เป็น 6 ชั่วโมงต่อวัน (เปิดเวลา 09.00 น. ปิดเวลา 16.00 น. และช่วงพักกลางวัน หรือเมื่อไม่ อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมง) ประหยัดได้ 31,706.13 หน่วย - - 18 (tonnes) มาตรการที่ 8 : ลดชั่วโมงการใช้เครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้าอาคารสำนักงาน

39 มาตรการที่ 9 : ดูแลรักษาและใช้เครื่องปรับอากาศให้ถูกวิธี ไฟฟ้าอาคารสำนักงาน สถานภาพโครงการ รายละเอียด มาตรการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปริมาณ CO 2 ที่ลดลง งบประมาณประจำปี ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ 500,000 บาท 9 (tonnes) - ตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศที่ 25 o C - ทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นทุก 15 วัน ฯลฯ กำหนดข้อปฏิบัติในการดูแลรักษาและใช้เครื่องปรับอากาศ เช่น ประหยัดได้ 15853.06 หน่วย

40 มาตรการที่ 10 : ร่วมกันปลูกตันไม้ในเมือง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการ เพื่อนรักษ์ต้นไม้ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปีพ.ศ.2543 จนถึง ปี 2545 จำนวน 668,909 ต้น เป้าหมาย ปี 2546 – 2552 ปีละ 10,000 ต้น รวม 738,909 ต้น(การคำนวณหา ปริมาณ CO2 ที่ลดลงจะนำมาคำนวณเฉพาะต้นที่รอดตั้งแต่ ปี 2543 – 2552 เพียง 41.28 % จะสามารถเพิ่มพื้นที่สี เขียวในเมืองได้ จำนวน 305,000 ต้น ) เติมสีเขียวให้เมือง สถานภาพโครงการ รายละเอียด มาตรการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปริมาณ CO 2 ที่ลดลง งบประมาณประจำปี (วัสดุเกษตร) 10,000,000 บาท 841.9703 (tonnes) ป่าในเมือง ช่วยกำจัด CO 2

41 นำมาตรการในแผนปฏิบัติมาสู่การปฏิบัติจริง 3. โดยนำมาใช้กับอาคารหอสมุดเป็นแห่งแรก เมื่อ 1 ต.ค. 46 อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลตำบลปากแพรก เป็นอาคาร 2 ชั้นครึ่ง ขนาดกว้าง 26.80 เมตร ยาว 20.00 เมตร เจ้าหน้าที่ 25 คน ผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 350 คน เปิดบริการปีละ 340 วัน ลด CO 2 ได้ 22 tones

42 นำมาตรการในแผนปฏิบัติมาสู่การปฏิบัติจริง 3. มาตรการ: ลดชั่วโมงการใช้งานต่อวัน และลดจำนวนหลอดไฟ 24.99 % = 32,571.52 หน่วย Reduce 78,171.65 บาท

43 เปรียบเทียบรายละเอียดได้ดังนี้ ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง หลอดไฟฟ้า ลดลง 4,759.06 หน่วย = 11,421.75 บาท

44 เปรียบเทียบรายละเอียดได้ดังนี้(ต่อ) หลังปรับปรุง ลดลง 15,551.54 หน่วย = 37,323.68 บาท เครื่องปรับอากาศ ก่อนปรับปรุง

45 เปรียบเทียบรายละเอียดได้ดังนี้(ต่อ) หลังปรับปรุง ลดลง 1,671.89 หน่วย = 4,012.52 บาท ก่อนปรับปรุง จอคอมพิวเตอร์

46 เปรียบเทียบรายละเอียดได้ดังนี้(ต่อ) ลดลง 6,691.10 หน่วย = 16,058.64 บาท กระติกน้ำร้อน ก่อน ปรับปรุง หลัง ปรับปรุง

47


ดาวน์โหลด ppt โครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศ เพื่อเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย Thailand Cities for Climate Protection Campaign(CCP TM ) ดำเนินการโดย ICLEI ร่วมกับ TEI และได้รับความสนับสนุนจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google