งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการในปีงบประมาณ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการในปีงบประมาณ 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการในปีงบประมาณ 2558

2 โครงการที่ 1 พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ในการเป็นแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้แกนนำผู้สูงอายุมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในด้านความรู้ การปฏิบัติเรื่องสุขภาพเต็มรูปแบบ สร้าง ผู้สูงอายุต้นแบบด้านสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุในชุมชนสามารถเป็นแกนนำด้านสุขภาพ ในชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากผู้สูงอายุสามารถ เสียสละเวลาในการทำงานสาธารณะได้มากกว่า อาสาสมัครกลุ่มอื่นๆ เพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุ เป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ มีการถ่ายทอดประสบการณ์ การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา สุขภาพชุมชน ตามบริบทของชุมชน

4 เป้าหมาย ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข มากกว่าร้อยละ ๘๐ ชมรมผู้สูงอายุ มีการคัดเลือกและยกย่องให้ รางวัล แกนนำชมรมผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี มีจิต อาสาในการทำงานชุมชน อย่างน้อยชมรมละ ๑๐ คน

5 กิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ มีการประเมินตนเองให้ได้ตาม มาตรฐานชมรมผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ เพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุมีการ พัฒนาศักยภาพของสมาชิก ในการเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ (Elder Healthy Model) ชมรมผู้สูงอายุมีการประชุมและจัดกิจกรรมในการดูแลสุขภาพ ประชาชนในชุมชน อย่างน้อย ๒ กิจกรรม เช่นกิจกรรมการป้องกัน โรคไข้เลือดออกในชุมชน กิจกรรมจิตอาสาในการดูแลเด็กและสตรี ในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน กิจกรรม นันทนาการในชุมชน กิจกรรมเล่านิทานในศูนย์เด็กเล็ก กิจกรรมอื่นๆ ตามบริบทของพื้นที่ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ชมรมผู้สูงอายุ มีการคัดเลือกแกนนำผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี มีกิจกรรม ที่เป็นต้นแบบด้านสุขภาพและยกย่องให้รางวัล

6 โครงการที่ 2 เฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น

7 วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขและ อาสาสมัครเครือข่ายแม่บ้านสาธารณสุข มีการ ดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เพื่อให้แม่วัยรุ่นและบุตร ได้รับการดูแลด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม แบบบูรณา การ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน การเฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

8 เป้าหมาย เครือข่ายอาสาสมัครแม่บ้านสาธารณสุขและ สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข ร่วมโครงการ ๗๖ จังหวัด ในการรับนโยบายและแนวทางการ ดำเนินงานป้องกันการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น จังหวัดนำร่อง ๑๐ จังหวัด มีการดำเนินการ อบรมอาสาสมัครเครือข่ายแม่บ้านสาธารณสุข จังหวัดละ ๒๐ คน และไปจัดตั้งเครือข่าย “สายใยรักแม่วัยรุ่นในชุมชน”

9 กิจกรรม การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์แม่วัยรุ่นในประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาทางสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งเครือข่าย “สายใยรักต่อแม่ วัยรุ่นในชุมชน” ประสานการช่วยเหลือดูแล แม่วัยรุ่น แบบครบวงจร

10 การประสานความช่วยเหลือ >
ด้านสุขภาพแม่และพัฒนาการเด็ก : สาธารณสุข ด้านการฝึกอาชีพ : พัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ การศึกษาต่อ : กระทรวงศึกษาธิการ การสงเคราะห์แม่วัยรุ่น : พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ การนำบุตรของแม่วัยรุ่นเข้าศูนย์เด็กเล็ก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการในปีงบประมาณ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google