งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มตั้งแต่ ปี 2547 โดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการ ประกันภัยแก่ผู้บริหารเขต พื้นที่ การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู - อาจารย์ ทั่วประเทศ ปี 2552 – ปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มตั้งแต่ ปี 2547 โดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการ ประกันภัยแก่ผู้บริหารเขต พื้นที่ การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู - อาจารย์ ทั่วประเทศ ปี 2552 – ปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เริ่มตั้งแต่ ปี 2547 โดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการ ประกันภัยแก่ผู้บริหารเขต พื้นที่ การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู - อาจารย์ ทั่วประเทศ ปี 2552 – ปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยจัด ให้มีการประกวดแข่งขันและมอบรางวัล ให้กับสถานศึกษา ครู - อาจารย์ และ นักเรียน ที่มีผลงานดีเด่น

3 1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการ ประกันภัย 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรู้ความ เข้าใจ โดยให้เห็นประโยชน์และ ความสำคัญของการประกันภัย 3. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ เยาวชนได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของการ ประกันภัย 4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการประกันภัยให้เยาวชนอย่าง ต่อเนื่อง

4 1. ส่งประกาศโครงการฯ ไป ยังโรงเรียน / สถานศึกษา 2. ประสานโดยตรงกับ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 3. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ วิทยุ / เว็บไซต์ 4. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผ่านที่ประชุมสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา / ที่ประชุม อื่นๆ

5 ประเภทโรงเรียน / สถานศึกษา โรงเรียน / สถานศึกษา รูปแบบกิจกรรม จัด แผนการเรียน การ สอน ครู / อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ ดำเนินการตามแผนและ หลักสูตรที่กำหนด โดย นำไปสอนในชั้นเรียน ประเภทนักเรียน รูปแบบเพลง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ ประกันภัย พ. ร. บ. ฯ และ การประกันชีวิต รูปแบบการแสดง ( ไม่เกิน 15 นาที ) รูปแบบทอล์กโชว์ ( ไม่เกิน 10 นาที )

6

7 จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วม โครงการ จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วม โครงการ ปี 2553390 แห่ง ปี 2554474 แห่ง ปี 2555 513 แห่ง ปี 2556 568 แห่ง ปี 2556 568 แห่ง

8


ดาวน์โหลด ppt เริ่มตั้งแต่ ปี 2547 โดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการ ประกันภัยแก่ผู้บริหารเขต พื้นที่ การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู - อาจารย์ ทั่วประเทศ ปี 2552 – ปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google