งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพ อย่างสมเหตุสมผล “2 โรค ที่ไม่ต้องใช้ยาต้านจุลชีพ” โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปี พ.ศ.2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพ อย่างสมเหตุสมผล “2 โรค ที่ไม่ต้องใช้ยาต้านจุลชีพ” โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปี พ.ศ.2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพ อย่างสมเหตุสมผล “2 โรค ที่ไม่ต้องใช้ยาต้านจุลชีพ” โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปี พ.ศ.2553

2 เนื้อหา  ที่มาและความสำคัญ  แนวทางการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล  โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน  แผลเลือดออก

3 บทนำ   การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างพร่ำเพรื่อเป็นปัญหา สำคัญระดับโลก   สาเหตุ: ปัจจัยส่วนบุคคล ผู้ป่วย: ความรู้ ความเชื่อ การเรียกร้อง & กดดัน บุคลากรทางสาธารณสุข: ความรู้ & ความเข้าใจ ที่คลาดเคลื่อน ความกดดัน ความกลัว   ผลกระทบ: จน + แพ้ + เชื้อดื้อยา MRSA MRSA = methicillin-resistant Staphylococcus aureus MDR-PA = multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa โครงการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล: การนำร่องที่ จังหวัดสระบุรีวารสารวิชาการสาธารณสุข 2552 (รอตีพิมพ์) MDR-PA

4 เหตุผล 10 ข้อ ที่ควรเข้าร่วมโครงการ 1. 1. เพราะคุณรู้ว่าเชื้อดื้อยาเป็นวิกฤติ (เหมือนภาวะโลก ร้อน) และทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข 2. 2. เพราะสถานพยาบาลสามารถประหยัดงบค่ายา และ ค่ารักษาผู้ที่แพ้และดื้อยา 3. 3. เพราะ สปสช. กำหนดการใช้ยาต้านจุลชีพ อย่างสมเหตุผลเป็นตัวชี้วัดคุณภาพบริการ 4. 4. เพราะการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลมีแนวโน้ม จะเป็นนโยบายระดับประเทศ 5. 5. เพราะประชาชนเริ่มมองหาการรักาที่ได้มาตรฐานตาม หลักวิชาการ

5 เหตุผล 10 ข้อ ที่ควรเข้าร่วมโครงการ 6. เพราะคุณจะได้สร้างบุญกุศลโดยการให้ผู้ป่วยได้รับ บริการที่ดีและปลอดภัย 7. เพราะคุณจะได้ตอบแทนคุณของแผ่นดิน ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 8. เพราะคุณจะเป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการแก้ไข ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 9. เพราะคุณจะสนุกและก้าวหน้าในการงานโดนเปลี่ยนจาก งานประจำมาเป็นงานวิจัย (Routine to Research, R2R) 10. เพราะคุณรู้...ถ้าคุณลองทำดู..คุณทำได้

6 โครงการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพ อย่างสมเหตุสมผล   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ริเริ่มโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล มุ่งเน้น 3 โรคหลักที่พบบ่อย คือ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคท้องร่วงเฉียบพลัน แผลเลือดออก

7 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย   เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินการตาม โครงการดังกล่าว มุ่งเน้น 2 โรค หลักที่ไม่ต้องใช้ยาต้านจุลชีพ คือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และแผลเลือดออก   เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้ในการลดมูลค่าการใช้ยา ให้ลดลงร้อยละ 5 ตามมติของคณะกรรมการ PTC

8 วัตถุประสงค์   เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถสั่งใช้ยาต้านจุลชีพ ได้อย่างสมเหตุสมผลในการรักษา 2 โรคหลัก คือ โรคติด เชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนและแผลเลือดออก   เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีมี ประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามหลักฐานทางวิชาการ ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ   เพื่อลดปริมาณและมูลค่าการใช้ยาต้านจุลชีพ   เพื่อลดหรือชะลอการเกิดปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

9 กลุ่มเป้าหมาย   ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย ที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และป่วยด้วย 2 โรคเป้าหมาย คือ โรคติดเชื้อระบบ ทางเดินหายใจส่วนบนและแผลเลือดออก   โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่มีลักษณะ ดังนี้ เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล มีอายุน้อยกว่า 2 ปี ผู้ป่วยหนัก หรือผู้ที่มีโรคหรือภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเบาหวาน

10 ตัวชี้วัด   ปริมาณและมูลค่าการใช้ยาต้านจุลชีพ   สุขภาพและความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ ยาต้านจุลชีพ   ร้อยละของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาต้านจุลชีพ

11 สื่อและอุปกรณ์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ สื่อ/อุปกรณ์วิธีการใช้ 1คู่มือแนวทางการใช้ยา ต้านจุลชีพอย่าง สมเหตุสมผลใน 2 โรค เป้าหมาย แจกแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ผู้สั่งใช้ยา เพื่อใช้เป็น แนวทางปฏิบัติในการรักษา 2 โรค เป้าหมาย 2โปสเตอร์ “แผนผังการใช้ ยาต้านจุลชีพอย่าง สมเหตุสมผลใน 2 โรค เป้าหมาย” ติดโปสเตอร์ในห้องตรวจ เพื่อใช้เป็น แนวทางปฏิบัติในการรักษา 2 โรคเป้าหมาย 3ไฟฉายแสงขาวใช้แทนไฟฉายแสงสีเหลืองส้ม เพื่อให้ การตรวจวินิจฉัยอาการ “คอแดง” ได้แม่นยำมากขึ้น

12 สื่อและอุปกรณ์ สำหรับผู้ป่วยและประชาชน สื่อ/อุปกรณ์วิธีการใช้ 1โปสเตอร์รณรงค์ “2 โรค รักษาได้ไม่ต้องใช้ ยาต้านจุลชีพ” ติดโปสเตอร์ในบริเวณที่ผู้ป่วยหรือ ประชาชนเห็นได้ในระหว่าง รอตรวจหรือ รอรับยา 2แผ่นพับเรื่อง “2 โรครักษาได้ไม่ต้องใช้ ยาต้านจุลชีพ” แจกให้กับผู้ป่วยทุกครั้งที่ได้รับและไม่ได้ รับยาต้านจุลชีพในการรักษา 2 โรคเป้าหมาย 3แผ่นซีดีเสียง เรื่อง “2 โรครักษาได้ ไม่ต้องใช้ยาต้านจุลชีพ” ใช้เพื่อเผยแพร่ผ่านเสียงตามสายภายใน โรงพยาบาลและในชุมชน

13 ตัวชี้วัด   ปริมาณและมูลค่าการใช้ยาต้านจุลชีพ   สุขภาพและความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ ยาต้านจุลชีพ   ร้อยละของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาต้านจุลชีพ

14 แนวทางการใช้ยาต้านจุลชีพ ในการรักษาโรคติดเชื้อเฉียบพลัน ของระบบทางเดินหายใจส่วนบน   ประกอบด้วย โรคคอหอยอักเสบจากเชื้อ group A Streptococci (group A streptococcal pharyngitis) โรคไซนัสและเยื่อบุในจมูกอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (bacterial rhinosinusitis) โรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน (acute otitis media)

15 แนวทางการใช้ยาต้านจุลชีพ ในการรักษาแผลเลือดออก   แบ่งตามประเภทแผลเลือดออก แผลสะอาด แผลปนเปื้อน   แบ่งตามเชื้อก่อโรคที่พบว่าน่าจะเป็นสาเหตุของการติดเชื้อ เชื้อไวต่อยา: methicillin-sensitive S. aureus (MSSA) เชื้อดื้อยา: community-acquired methicillin-resistant S. aureus (CA-MRSA) หรือ hospital-acquired methicillin- resistant S. aureus (HA-MRSA)

16 การใช้ยาต้านจุลชีพ ในการรักษาแผลเลือดออก   ดำเนินการเป็นโครงการวิจัย   ภายใต้การควบคุมของ นพ. พรชัย สินคณารักษ์ กลุ่มการพยาบาล (ER & OPD) และ กลุ่มงานเภสัชกรรม

17 ตัวอย่างสื่อที่ใช้ในโครงการ

18

19


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพ อย่างสมเหตุสมผล “2 โรค ที่ไม่ต้องใช้ยาต้านจุลชีพ” โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปี พ.ศ.2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google