งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและ เครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม ภายใต้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่ง ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและ เครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม ภายใต้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่ง ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและ เครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม ภายใต้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่ง ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภท ผ้าและเครื่องแต่งกาย ก้าวสู่สากล สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

2 ที่มา แผนงาน / โครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ภายใต้คณะกรรมการ อำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ( กอ. นตผ. ) งบประมาณปี ๒๕๕๖ ดำเนินการปี ๒๕๕๗ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ก้าวสู่สากล โครงการย่อย : โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วย นวัตกรรม ๒๐ ล้านบาท ( ๑๐๐ ผลิตภัณฑ์ / ๑๐๐ ราย ) – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนา อุตสาหกรรมสิ่งทอ ๑๕ ล้านบาท – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ ล้านบาท ( ๒๕ ผลิตภัณฑ์ )

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้กับ ผู้ประกอบการ OTOP นำภูมิปัญญา สู่อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มี มูลค่าเพิ่ม (Value Added) หรือมีการ สร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) ที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูง

4 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่ง กายระดับ ๓ - ๕ ดาว ในกลุ่ม A ( ดาวเด่นสู่ สากล ) และ B ( รักษาภูมิปัญญา ) ภาคเหนือ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๕ กลุ่ม - ราย / ๒๕ ผลิตภัณฑ์

5 ผลผลิต เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต – ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาขีด ความสามารถด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน ๒๕ กลุ่ม / ราย – จำนวนผลิตภัณฑ์ ๒๕ ผลิตภัณฑ์ ผลลัพธ์ – ร้อยละ ๘๐ ( ๒๐ กลุ่ม ) ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม โครงการ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ – ร้อยละ ๘๐ ( ๒๐ ผลิตภัณฑ์ ) ของผลิตภัณฑ์ได้รับ การพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่ม – กลุ่มผู้ประกอบการจำนวน ๕ รายเข้าร่วมทดสอบ ตลาด – กลุ่มผู้ประกอบการจำนวน ๕ ราย มีรายได้เพิ่มขึ้น

6 ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ เดือน ( มีนาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗ )

7 ผลการดำเนินงาน สำรวจกลุ่มเป้าหมายภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ( มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๗ ) ประชุมคณะทำงานฯ คัดเลือกกลุ่มเข้าร่วม โครงการและกำหนด แนวทางการพัฒนา ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ ( เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๗ )

8 ผลการดำเนินงาน ( ต่อ ) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ สร้างแรง บันดาลใจ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ แนะนำแนวทาง การพัฒนา และจัดทีมที่ปรึกษาในพื้นที่ ( คลินิกเทคโนโลยี ) ( มิถุนายน ๒๕๕๗ ) พัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ ( มิถุนายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๗ )

9 กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ กลุ่ม ภาคเหนือ ๑๒ กลุ่ม เชียงใหม่ ( ๒ ) / ลำพูน ( ๓ ) – ผ้าฝ้าย แพร่ ( ๗ ) – ผ้าหม้อห้อม / คราม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๘ กลุ่ม สกลนคร ( ๕ ) – ผ้าย้อมคราม กาฬสินธุ์ ( ๖ ) - ผ้าไหมแพรวา ขอนแก่น ( ๒ ) – ผ้าไหม / ผ้าไหมมัดหมี่ บุรีรัมย์ ( ๓ ) - ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ สุรินทร์ ( ๑ ) – ผ้าไหมยกดอก อุบลราชธานี ( ๑ ) - ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

10 เทคโนโลยีและนวัตกรรม การย้อมสีแบบประหยัดเนื้อสีและพลังงาน นาโนเทคโนโลยี : นุ่มลื่น / สะท้อนน้ำ / กลิ่น หอม / กัน UV / ต้านเชื้อรา สิ่งทอผสม : เส้นใย Metallic / ขนแกะ การปรับโทนสี คู่สี ลวดลาย และการทอ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า


ดาวน์โหลด ppt โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและ เครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม ภายใต้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่ง ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google