งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม ภายใต้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ก้าวสู่สากล สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

2 ที่มา แผนงาน/โครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ภายใต้คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ. )งบประมาณปี ๒๕๕๖ ดำเนินการปี ๒๕๕๗ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ก้าวสู่สากล โครงการย่อย : โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม ๒๐ ล้านบาท (๑๐๐ ผลิตภัณฑ์ / ๑๐๐ ราย) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ๑๕ ล้านบาท กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ ล้านบาท (๒๕ ผลิตภัณฑ์)

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ OTOP นำภูมิปัญญาสู่อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) หรือมีการสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

4 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายระดับ ๓-๕ ดาว ในกลุ่ม A (ดาวเด่นสู่สากล) และ B (รักษาภูมิปัญญา) ภาคเหนือ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๕ กลุ่ม-ราย / ๒๕ ผลิตภัณฑ์

5 ผลผลิต เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน ๒๕ กลุ่ม/ราย จำนวนผลิตภัณฑ์ ๒๕ ผลิตภัณฑ์ ผลลัพธ์ ร้อยละ ๘๐ (๒๐ กลุ่ม) ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ ร้อยละ ๘๐ ( ๒๐ ผลิตภัณฑ์) ของผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่ม กลุ่มผู้ประกอบการจำนวน ๕ รายเข้าร่วมทดสอบตลาด กลุ่มผู้ประกอบการจำนวน ๕ ราย มีรายได้เพิ่มขึ้น

6 ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ เดือน ( มีนาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗ )

7 ผลการดำเนินงาน สำรวจกลุ่มเป้าหมายภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๗) ประชุมคณะทำงานฯ คัดเลือกกลุ่มเข้าร่วมโครงการและกำหนด แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ (เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๗)

8 ผลการดำเนินงาน (ต่อ) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ แนะนำแนวทางการพัฒนา และจัดทีมที่ปรึกษาในพื้นที่ (คลินิกเทคโนโลยี) ( มิถุนายน ๒๕๕๗ ) พัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ ( มิถุนายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๗ )

9 กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ
จำนวน ๓๐ กลุ่ม ภาคเหนือ ๑๒ กลุ่ม เชียงใหม่ (๒) / ลำพูน (๓) – ผ้าฝ้าย แพร่ (๗) – ผ้าหม้อห้อม / คราม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๘ กลุ่ม สกลนคร (๕) – ผ้าย้อมคราม กาฬสินธุ์ (๖) - ผ้าไหมแพรวา ขอนแก่น (๒) – ผ้าไหม / ผ้าไหมมัดหมี่ บุรีรัมย์ (๓) - ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ สุรินทร์ (๑) – ผ้าไหมยกดอก อุบลราชธานี (๑) - ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

10 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การย้อมสีแบบประหยัดเนื้อสีและพลังงาน นาโนเทคโนโลยี : นุ่มลื่น / สะท้อนน้ำ /กลิ่นหอม /กัน UV /ต้านเชื้อรา สิ่งทอผสม : เส้นใย Metallic / ขนแกะ การปรับโทนสี คู่สี ลวดลาย และการทอ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า


ดาวน์โหลด ppt สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google