งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 1.1 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2555 ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 1.1 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2555 ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 1.1 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2555 ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555 งบประมาณ 111,725 บาท ( หนึ่งแสนหนึ่ง หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน ) 1. งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา รวมเป็น เงินทั้งสิ้น 415,675 บาท 1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบึงบาด้านการส่งเสริม สุขภาพ การ ป้องกันโรค และ ศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ 2555 ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 21, 30, 31 มีนาคม 2555 งบประมาณ 199,450 บาท ( หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 1.3 โครงการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2555 ระยะเวลาดำเนินการ เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2555 งบประมาณ 69,500 บาท ( หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน )

2 1.4 โครงการวัยใส... ไกลเอดส์และยาเสพติดในพื้นที่ตำบลบึงบา ระยะเวลาดำเนินการ 15-16 กันยายน 2555 งบประมาณ 35,000 บาท ( สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) 2. งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,400 บาท ( เก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) 2.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบาแบบองค์รวม ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 12 เมษายน 2555 งบประมาณ 17,800 บาท ( หนึ่ง หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน ) 2.2 โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกตำบลบึงบา ประจำปี ๒๕๕ 5 ระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2554 งบประมาณ 31,600 บาท ( สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน )

3 2.3 โครงการวัยใส... ไกลเอดส์และยาเสพติดในพื้นที่ตำบลบึงบา ระยะเวลาดำเนินการ 15-16 กันยายน 2555 งบประมาณ 50,000 บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน ) 3. สนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบาให้แก่หน่วยงานอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 185,230 บาท ( หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน ) 3.1 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2555 งบประมาณ 36,000 บาท ( สามหมื่นหกพันบาทถ้วน ) 3.2 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 1 มีนาคม 2555 – 30 กันยายน 2555 งบประมาณ 37,000 บาท ( สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )

4 3.3 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ 2555 ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕ 5 งบประมาณ 15,120 บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน ) 3.4 โครงการสานฝันสานสัมพันธ์สู่ครอบครัวผู้พิการ เพื่อพัฒนาฟื้นฟู สมรรถภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหวโดย ชุมชน โรงพยาบาลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕ 5 งบประมาณ 33,360 ( สามหมื่นสามพันสามร้อย หกสิบบาทถ้วน ) 3.5 โครงการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคเรื้อน ระยะเวลาดำเนินการ เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๕๕ งบประมาณ ๔, ๓๐๐ บาท ( สี่พันสามร้อยบาทถ้วน )

5 3.7 โครงการเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน ระยะเวลา ดำเนินการตั้งแต่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ งบประมาณ ๑, ๕๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่น ห้าพันบาทถ้วน ) 3.6 โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มประชากร อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป โรงพยาบาลหนอง เสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕ 5 ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕ 5 งบประมาณ 29,450 ( สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 3.8 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม เพื่อเผยแพร่ความรู้และทัศนคติแก่ประชาชน เกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2555 ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมิถุนายน 2555 งบประมาณ 15,000 บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

6 4. สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 ส่วน สาธารณสุขฯ หมวดเงินอุดหนุนแก่ หน่วยงานอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,500 บาท 4.1 อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน งบประมาณ 60,000 บาท ( หกหมื่นบาทถ้วน ) 4.2 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลหนองเสือ งบประมาณ 57,500 บาท ( ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน )

7 สรุปผลงานส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 1. งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา จำนวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 415,675 บาท ( สี่แสนหนึ่ง หมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน ) 2. งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ บริหารส่วนตำบลบึงบา จำนวน 3 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,400 บาท ( เก้าหมื่นเก้าพันสี่ ร้อยบาทถ้วน ) 3. สนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลบึงบาให้แก่หน่วยงานอื่น จำนวน 8 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 185,230 บาท ( หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน ) 4. สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 ส่วน สาธารณสุขฯ หมวดเงินอุดหนุนแก่หน่วยงานอื่น จำนวน 2 หน่วยงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,500 บาท


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 1.1 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2555 ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google