งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 10/01/581 ประชุมชี้แจงมาตรการข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 10/01/581 ประชุมชี้แจงมาตรการข้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 10/01/581 ประชุมชี้แจงมาตรการข้าว โดย สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

2 2 อนุกรรมการพิจารณามาตรการ ผลิตและการตลาดข้าว เสนอ 9,13และ 16 มิถุนายน 2557 เสนอ 9,13และ 16 มิถุนายน 2557 ความเป็นมา คณะกรรมการนโยบายและ บริหารจัดการสินค้าข้าว (นบข.) เห็นชอบ 1 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบ 1 กรกฎาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบ 2 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบ 2 กรกฎาคม 2557

3 3 1.มาตรการเร่งด่วน 1.1 มาตรการหลัก : ลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตและบริการ จำนวน 5 รายการ 1.2 มาตรการสนับสนุน : การสนับสนุนแหล่งเงินทุน การส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1.1 มาตรการหลัก : ลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตและบริการ จำนวน 5 รายการ 1.2 มาตรการสนับสนุน : การสนับสนุนแหล่งเงินทุน การส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการมีส่วนร่วม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการสินค้าข้าว (นบข.) 2.มาตรการระยะยาว 2.1 มาตรการส่งเสริมปัจจัยการผลิต : การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว การกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) 2.2 มาตรการการส่งเสริมการมีส่วนร่วม : การจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพการค้าข้าว 2.1 มาตรการส่งเสริมปัจจัยการผลิต : การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว การกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) 2.2 มาตรการการส่งเสริมการมีส่วนร่วม : การจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพการค้าข้าว

4 ลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตและบริการ จำนวน 5 รายการ รายการลดลงต่อไร่ ( บาท ) 1. ปุ๋ยเคมี 40 2. สารเคมี 20 3. เมล็ดพันธุ์ 122 4. รถเก็บเกี่ยว 50 5. ค่าเช่านา 200 รวม 432

5 1. การสนับสนุนแหล่งเงินทุน 3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 2. การส่งเสริมการตลาด 1.1 โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2557/58 1.2 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 2.1 มาตรการผลักดันการส่งออกข้าว 2.2 โครงการเชื่อมเครือข่ายตลาดข้าวสารของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งในและ ต่างประเทศ 2.3 โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 2.4 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/58 3.1 โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557

6 6 1. กรมส่งเสริมการเกษตร การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การดำเนินงานตามโครงการในส่วนของสถาบันเกษตรกร 2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ การลดดอกเบี้ยเงินกู้ การรวบรวมข้าวเปลือก การแปรรูปข้าวสาร การลดดอกเบี้ยเงินกู้ การรวบรวมข้าวเปลือก การแปรรูปข้าวสาร 4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้คำแนะนำด้านบัญชี 3. ธ.ก.ส. ให้บริการสินเชื่อ

7 1. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2557/58 3. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดข้าวสารของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งในและ ต่างประเทศ 2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินกู้ 50,000 บาท/ราย ลดดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน มาตรการสนับสนุนที่สถาบันเกษตรกรร่วมมาตรการ วงเงินกู้ 20,000 ล้านบาท (18,000 ลบ.เพื่อรวบรวม และ 2,000 ลบ. เพื่อแปรรูป) อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลากู้ 1 ปี

8 8 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการบริหาร โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรระดับ จังหวัด” (ที่ 749/2557) การดำเนินงานในส่วนของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นรองประธาน ผอจ. / หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี /เกษตรจังหวัดเป็นอนุกรรมการ สหกรณ์จังหวัดเป็นเลขานุการ เจ้าหน้าที่ กสส. / ธ.ก.ส.เป็นผู้ช่วยเลขานุการ อำนาจหน้าที่ 1.อำนวยการ กำกับ แนะนำ โครงการสินเชื่อ, โครงการลดดอกเบี้ย และโครงการเชื่อมโยง การตลาด 2.พิจารณาเสนอความเห็น กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส. 3.ประสานงาน 4.ติดตามผลการดำเนินงาน 5.แต่งตั้งคณะทำงาน

9 สรุปแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 ขึ้นทะเบียน ซื้อปัจจัยการผลิต ราคาควบคุม เกษตรกรชาวนา / สมาชิก (3.57 ล้านคน ) เกษตรกรชาวนา / สมาชิก (3.57 ล้านคน ) รวบรวมข้าวเปลือก ซื้อมา – ขายไป 3 – 4 ล้าน ตัน รวบรวมข้าวเปลือก ซื้อมา – ขายไป 3 – 4 ล้าน ตัน สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ธ. ก. ส. 20,000 ล้าน บาท ธ. ก. ส. 20,000 ล้าน บาท รับสิทธิลด ดอกเบี้ย เงินกู้ 3 % ต่อปี 6 เดือน (50,000 บาท ) รับสิทธิลด ดอกเบี้ย เงินกู้ 3 % ต่อปี 6 เดือน (50,000 บาท ) ข้าวเปลือ ก 28.58 ล้านตัน ข้าวเปลือ ก 28.58 ล้านตัน รวบรวม ข้าวเปลื อก 3-4 ล้านตัน พ่อ ค้า โรง สี จำหน่าย ตลาดภายใน และต่างประเทศ 180,000 ตันข้าวสาร รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อ แปรรูป 400,000 ตันข้าวเปลือก รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อ แปรรูป 400,000 ตันข้าวเปลือก

10 ภาพรวมการผลิตและการตลาดข้าวในระบบสหกรณ์ภาพรวมการผลิตและการตลาดข้าวในระบบสหกรณ์ ผลลัพธ์ : เพิ่มผลผลิต,ลดต้นทุน,พัฒนาคุณภาพข้าวสร้างเครือข่ายขยายตลาด เสริมสร้างเครือข่ายการผลิตการตลาดข้าวแบบครบจงจรในทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวและการบริหารจัดการสินค้าข้าวในระบบสหกรณ์ ปลายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมผลผลิต/แปรรูป BIG C แม็กโคร LOTUS โรงแรม ร้านค้าปลีก พ่อค้าเอกชน ผู้ส่งออก สมาชิก,กลุ่ม โรงสี ตลาดกลาง ผู้บริโภค ทั่วไป สหกรณ์อื่น ศูนย์กระจาย สินค้าสหกรณ์ ทุกจังหวัด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีสมาชิกที่ปลูกข้าว (3,000 กว่าแห่ง) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีสมาชิกที่ปลูกข้าว (3,000 กว่าแห่ง) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รวบรวมข้าวปึ-ลือกและแปรรูป ( มีโรงสี 168 แห่ง) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รวบรวมข้าวปึ-ลือกและแปรรูป ( มีโรงสี 168 แห่ง) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รวบรวมข้าวเปลือก (464 แห่ง) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รวบรวมข้าวเปลือก (464 แห่ง) มีสหกรณ์ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (74 แห่ง) มีสหกรณ์ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (74 แห่ง) เครือข่าย สหกรณ์ ตลาดข้าวสาร - มีโรงสีข้าว 168 แห่ง ใช้งานได้ 133 แห่ง - โรงสีได้รับรองระบบมาตรฐาน GMP 35 แห่ง - ปี 2553 แปรรูปข้าวเปลือก 119,000 ตัน มูลค่า 1,436 ล้านบาท สหกรณ์ที่แปรรูป 129 แห่ง ปี 2554 แปรรูป 119,136 ตัน มูลค่า 1,443 ล้านบาท สหกรณ์ที่แปรรูป 148 แห่ง - กสส. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ดบ. ต่ำ ให้สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือก ปีละ 350 ล้านบาท ต้นน้ำ กลางน้ำ - สหกรณ์ที่มีตลาดกลาง ฉาง โซโล ความจุรวม 671,000 ตัน - มีตลาดกลางข้าวเปลือก 464 แห่ง - ปริมาณข้าวเปลือกที่รวบรวม ในภาวะปกติ สูงสุด (ปี 2553) 1.851 ล้านตัน มูลค่า 18,626 ล้านบาท ปี 2554 รวบรวม 1.271 ล้านตัน มูลค่า 12,416 ล้านบาท จำนวนสหกรณ์ที่รวบรวม 424 แห่ง - สหกรณ์ใช้ทุนของตนเอง เงินกู้ กสส. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน บางส่วน ตลาดข้าวเปลือก * สหกรณ์เป็นกลไกส่วนหนึ่งในตลาดเพื่อไม่ให้พ่อค้ากดราคาผลผลิตในพื้นที่ - ปี 2557 สมาชิกผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 6,494 ราย - มีโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 64 โรง มีห้อง LAB 19 แห่ง - ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ 30,000 ตัน - กรมฯ สนับสนุนเงินกู้ทุนหมุน ดบ. 1% 125 ล้านบาท - เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพใช้ เพาะปลูกปีละ 2 ล้านไร่ - มีสมาชิกผู้ปลูกข้าว 1.857 ล้านครัวเรือน (คิดเป็น 52% ของเกษตรกรทำนา ที่ขึ้นทะเบียน 3.57 ล้านคน) - ผลผลิตข้าวปีละ 11.368 ล้านตันข้าวเปลือก (39.77% ของข้าวเปลือกทั้งประเทศ นาปี 28.582 ล้านต้น) - สหกรณ์มีการจำหน่ายวัสดุการเกษตร ให้สินเชื่อเพื่อการผลิต/ประกอบอาชีพ อุปโภคบริโภค - สมาชิกได้รับความเป็นธรรม ด้านราคา การตรวจสอบคุณภาพข้าว การชั่ง - เงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืน จำหน่ายแล้ว 12,807 ตัน มูลค่า 267 ล้านบาท ณ พค. 57 มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคงเหลือ 9,703 ตัน และระหว่างปรับปรุงสภาพคาดว่าได้คุณภาพ 6,105 ตัน รวมเมล็ดพันธุ์ข้าว 15,808 ตัน สหกรณ์รวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสมาชิก 35,737 ตัน มูลค่า 524 ล้านบาท ตรวจสอบแล้วผ่านมาตรฐานรับซื้อคืน 33,275 ตัน - สหกรณ์ขายข้าวสาร ปี 2553 จำนวน 614 แห่ง 57,432 ตัน มูลค่า 1,330 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 645 แห่ง 43,541 ตัน มูลค่า 1,227 ล้านบาท เพิ่มข้อมูล 2 กรกฎาคม 2557 10/01/5810 ประชุมชี้แจงมาตรการข้าว

11 จบการ นำเสนอ....... 10/01/5811 ขอขอบคุณ... สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 10/01/581 ประชุมชี้แจงมาตรการข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google