งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อนบ้านอาเซียน ประเทศพม่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อนบ้านอาเซียน ประเทศพม่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อนบ้านอาเซียน ประเทศพม่า
จัดทำโดย เด็กหญิง วัชรี ศรีวิชัย ชั้นม. เลขที่ 13

2 ดอกไม้ประจำชาติ

3 อาหารประจำชาติ

4 การแต่งกายประจำชาติ

5 มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง
มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง

6 พระมหามัยมุนี แห่งมัณฑะเลย์
พระมหามัยมุนี แห่งมัณฑะเลย์

7 พระธาตุอินทร์แขวน

8 เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุมุเตา เมืองหงสาวดี
เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุมุเตา เมืองหงสาวดี 

9 มหาเจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม
มหาเจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม

10 หาดฮาปาลี เมืองตั่งตแว รัฐยะไข่

11 หาดฮเวซวง เมืองปะเต็น เขตอิระวดี

12 หาดซวงทา เมืองปะเต็น เขตอิระวดี
หาดซวงทา เมืองปะเต็น เขตอิระวดี 

13 การเมืองการปกครอง ประมุข* และประธานาธิบดี นายเต็ง เส่ง (U Thein Sein)  *หมายเหตุ พลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย (Senior General Than Shwe) อดีตประมุข ซึ่งยังคงดำรงยศทางทหาร แต่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเมียนมาร์ รัฐมนตรีต่างประเทศ นายวันนะ หม่อง ลวิน (U Wunna Maung Lwin) ระบอบการปกครอง รัฐสภาที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขประเทศและหัวหน้ารัฐบาล  เขตการปกครอง แบ่งการปกครองเป็น 7 รัฐ (state) สำหรับเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย และ 7 ภาค (region) สำหรับเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายพม่า วันชาติ ๔ มกราคม ค.ศ. ๑๙๔๘ (๒๔๙๑) วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย ๒๔ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๘ (๒๔๙๑)

14 เศรษฐกิจการค้า หน่วยเงินตรา จั๊ต อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ ๗๒๕ จั๊ตเท่ากับ ๑ ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ๒๔ จั๊ตเท่ากับประมาณ ๑ บาท (ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๔) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ๓๑.๗ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๕๓)  รายได้ประชาชาติต่อหัว ๒,๘๕๘ ดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๕๓)  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ ๓.๓ (ปี ๒๕๕๓)  สินค้านำเข้าสำคัญ เครื่องจักรกล ใยสังเคราะห์ น้ำมันสำเร็จรูป  สินค้าส่งออกสำคัญ ก๊าซธรรมชาติ ไม้ เมล็ดพืชและถั่ว

15 แผนที่ของประเทศ

16 แผนที่ท่องเที่ยวของประเทศ

17 สภาพภูมิอากาศของประเทศ
ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ องศาเซลเซียส

18 วัฒนธรรมและประชาการของประเทศ
ของพม่าได้รับอิทธิพลทั้งจากจีน อินเดีย และไทยมาช้านาน ดังสะท้อนให้เห็นในด้านภาษา ดนตรี และอาหาร สำหรับศิลปะของพม่านั้นได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ในปัจจุบันนี้วัฒนธรรมพม่ายังได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดจากเขตชนบทของประเทศ ด้านการแต่งกาย ชาวพม่าทั้งหญิงและชายนิยมนุ่งโสร่ง เรียกว่า ลองยี ส่วนการแต่งกายแบบโบราณเรียกว่า ลุนตยาอชิกจำนวนประชากรประมาณ ล้านคน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ย 61 คน/ตารางกิโลเมตร พม่ามีประชากรหลายเชื้อชาติ จึงเกิดเป็นปัญหาชนกลุ่มน้อย มีชาติพันธุ์พม่า 63% ไทยใหญ่ 16% มอญ 5% ยะไข่ 5% กะเหรี่ยง 3.5% คะฉิ่น 3% ไทย 3% ชิน 1%

19 เงินของประเทศพม่า

20 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เพื่อนบ้านอาเซียน ประเทศพม่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google