งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อนบ้านอาเซียน ประเทศพม่า จัดทำโดย เด็กหญิง วัชรี ศรีวิชัย ชั้นม. เลขที่ 13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อนบ้านอาเซียน ประเทศพม่า จัดทำโดย เด็กหญิง วัชรี ศรีวิชัย ชั้นม. เลขที่ 13."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อนบ้านอาเซียน ประเทศพม่า จัดทำโดย เด็กหญิง วัชรี ศรีวิชัย ชั้นม. เลขที่ 13

2 ดอกไม้ประจำชาติ

3 อาหารประจำชาติ

4 การแต่งกายประจำชาติ

5 มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง กรุงย่างกุ้ง

6 พระมหามัยมุนี แห่งมัณฑะเลย์ แห่งมัณฑะเลย์

7 พระธาตุอินทร์แขวน

8 เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุมุเตา เมืองหงสาวดี

9 มหาเจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม

10 หาดฮาปาลี เมืองตั่งตแว รัฐยะไข่

11 หาดฮเวซวง เมืองปะเต็น เขตอิระวดี

12 หาดซวงทา เมืองปะเต็น เขตอิระวดี

13 การเมืองการปกครอง ประมุข * และประธานาธิบดี นายเต็ง เส่ง (U Thein Sein) * หมายเหตุ พลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย (Senior General Than Shwe) อดีตประมุข ซึ่งยังคงดำรงยศทางทหาร แต่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ เมียนมาร์ รัฐมนตรีต่างประเทศ นายวันนะ หม่อง ลวิน (U Wunna Maung Lwin) ระบอบการปกครอง รัฐสภาที่สมาชิกมาจากการ เลือกตั้ง โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขประเทศและ หัวหน้ารัฐบาล เขตการปกครอง แบ่งการปกครองเป็น 7 รัฐ (state) สำหรับเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย และ 7 ภาค (region) สำหรับเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อ สายพม่า วันชาติ ๔ มกราคม ค. ศ. ๑๙๔๘ ( ๒๔๙๑ ) วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย ๒๔ สิงหาคม ค. ศ. ๑๙๔๘ ( ๒๔๙๑ )

14 เศรษฐกิจการค้า หน่วยเงินตรา จั๊ต อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ ๗๒๕ จั๊ตเท่ากับ ๑ ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ๒๔ จั๊ต เท่ากับประมาณ ๑ บาท ( ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๔ ) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ๓๑. ๗ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ปี ๒๕๕๓ ) รายได้ประชาชาติต่อหัว ๒, ๘๕๘ ดอลลาร์ สหรัฐ ( ปี ๒๕๕๓ ) การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ ๓. ๓ ( ปี ๒๕๕๓ ) สินค้านำเข้าสำคัญ เครื่องจักรกล ใย สังเคราะห์ น้ำมันสำเร็จรูป สินค้าส่งออกสำคัญ ก๊าซธรรมชาติ ไม้ เมล็ด พืชและถั่ว

15 แผนที่ของประเทศ

16 แผนที่ท่องเที่ยวของประเทศ

17 สภาพภูมิอากาศของประเทศ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางมา ท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 21-28 องศาเซลเซียส

18 วัฒนธรรมและประชาการของ ประเทศ ของพม่าได้รับอิทธิพลทั้งจากจีน อินเดีย และ ไทยมาช้านาน ดังสะท้อนให้เห็นในด้านภาษา ดนตรี และอาหาร สำหรับศิลปะของพม่านั้น ได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาทมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ในปัจจุบันนี้ วัฒนธรรมพม่ายังได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมาก ขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดจากเขตชนบทของประเทศ ด้านการแต่งกาย ชาวพม่าทั้งหญิงและชายนิยม นุ่งโสร่ง เรียกว่า ลองยี ส่วนการแต่งกายแบบ โบราณเรียกว่า ลุนตยาอชิกจำนวนประชากร ประมาณ 50.51 ล้านคน ความหนาแน่นโดย เฉลี่ย 61 คน / ตารางกิโลเมตร พม่ามีประชากร หลายเชื้อชาติ จึงเกิดเป็นปัญหาชนกลุ่มน้อย มี ชาติพันธุ์พม่า 63% ไทยใหญ่ 16% มอญ 5% ยะไข่ 5% กะเหรี่ยง 3.5% คะฉิ่น 3% ไทย 3% ชิน 1%

19 เงินของประเทศพม่า

20 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เพื่อนบ้านอาเซียน ประเทศพม่า จัดทำโดย เด็กหญิง วัชรี ศรีวิชัย ชั้นม. เลขที่ 13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google