งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. ดร. ประวิทย์ คงจันทร์ อ. ดร. จุฑารัตน์ ทะสะระ jutarut-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. ดร. ประวิทย์ คงจันทร์ อ. ดร. จุฑารัตน์ ทะสะระ jutarut-"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. ดร. ประวิทย์ คงจันทร์ e-mail: kprawit@bunga.pn.psu.ac.th อ. ดร. จุฑารัตน์ ทะสะระ e-mail: jutarut- t@bunga.pn.psu.ac.th

2 คำอธิบายรายวิชา :  ความสำคัญของความปลอดภัยใน อุตสาหกรรม  อันตรายและอุบัติเหตุใน อุตสาหกรรม  ความถี่และความรุนแรงของ อุบัติเหตุ  อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ  การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และสารมีพิษ  การกำจัดสารพิษและกาก อุตสาหกรรม  นโยบายและระบบการจัดการ เกี่ยวกับความปลอดภัย กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยใน อุตสาหกรรม

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาทราบหลักการพื้นฐาน ของการจัดการความปลอดภัยใน อุตสาหกรรม 2. เพื่อให้นักศึกษาทราบวิธีการป้องกัน อุบัติเหตุในอุตสาหกรรม

4 วิธีการวัด / ประเมินผล สอบย่อยและการบ้าน 20% สอบกลางภาค 40% สอบปลายภาค 40%

5 เกณฑ์ในการตัดเกรด พร้อม กับการอิงกลุ่ม ช่วงคะแนนรวมระดับ คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป A 75 – 80B+ 70 – 75B 58 – 70C+ 46 – 58C 41 – 45D+ 0 – 35E

6 ตำราและเอกสารที่ใช้ ประกอบการสอน 1. วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ วีรพงษ์ เฉลิมจิ ระรัตน์, 2545. วิศวกรรมและการ บริหารความปลอดภัยในโรงงาน. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย - ญี่ปุ่น ). 1. หนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหลัก ความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ

7 รายละเอียดการสอน สัปด าห์ ที่ จำน วน ชั่วโ มง เนื้อหาผู้สอน 1-24 หลักความปลอดภัยใน อุตสาหกรรม อ. ดร. จุฑารัตน์ ทะสะระ 3-44 การประเมินความเสี่ยง การ ป้องกัน และการควบคุม อันตราย อ. ดร. จุฑารัตน์ ทะสะระ 5-63 อันตรายจากกระบวนผลิต สารเคมี อ. ดร. จุฑารัตน์ ทะสะระ 6-73 การเก็บและขนส่งวัตถุ อันตราย อ. ดร. จุฑารัตน์ ทะสะระ 8 สอบกลางภาค 9- 12 8 ความปลอดภัยในงานเฉพาะ ด้าน อ. ดร. ประวิทย์ คงจันทร์ 132 การป้องกันอัคคีภัยอ. ดร. ประวิทย์ คงจันทร์ 142 การซ่อมบำรุงความ ปลอดภัย อ. ดร. ประวิทย์ คงจันทร์ 151 กฎหมายอุตสาหกรรมอ. ดร. ประวิทย์ คงจันทร์ 151 ทบทวนอ. ดร. ประวิทย์ คงจันทร์


ดาวน์โหลด ppt อ. ดร. ประวิทย์ คงจันทร์ อ. ดร. จุฑารัตน์ ทะสะระ jutarut-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google