งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (Safety in Industry)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (Safety in Industry)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 721-384 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (Safety in Industry)
อ.ดร.ประวิทย์ คงจันทร์ อ.ดร.จุฑารัตน์ ทะสะระ

2 คำอธิบายรายวิชา: ความสำคัญของความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
อันตรายและอุบัติเหตุในอุตสาหกรรม ความถี่และความรุนแรงของอุบัติเหตุ อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและสารมีพิษ การกำจัดสารพิษและกากอุตสาหกรรม นโยบายและระบบการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาทราบหลักการพื้นฐานของการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาทราบวิธีการป้องกันอุบัติเหตุในอุตสาหกรรม

4 วิธีการวัด/ประเมินผล
สอบย่อยและการบ้าน 20% สอบกลางภาค 40% สอบปลายภาค 40%

5 เกณฑ์ในการตัดเกรด พร้อมกับการอิงกลุ่ม
ช่วงคะแนนรวม ระดับคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป A 75 – 80 B+ 70 – 75 B 58 – 70 C+ 46 – 58 C 41 – 45 D+ 0 – E

6 ตำราและเอกสารที่ใช้ประกอบการสอน
วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). หนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหลักความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ

7 รายละเอียดการสอน สัปดาห์ ที่ จำนวน ชั่วโมง เนื้อหา ผู้สอน 1-2 4
หลักความปลอดภัยในอุตสาหกรรม อ.ดร.จุฑารัตน์ ทะสะระ 3-4 การประเมินความเสี่ยง การป้องกัน และการควบคุมอันตราย 5-6 3 อันตรายจากกระบวนผลิตสารเคมี 6-7 การเก็บและขนส่งวัตถุอันตราย 8 สอบกลางภาค 9-12 ความปลอดภัยในงานเฉพาะด้าน อ.ดร.ประวิทย์ คงจันทร์ 13 2 การป้องกันอัคคีภัย 14 การซ่อมบำรุงความปลอดภัย 15 1 กฎหมายอุตสาหกรรม ทบทวน


ดาวน์โหลด ppt ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (Safety in Industry)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google