งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานยอดขาย T-Sure ประจำปี 2556 รายงานจำนวน ลูกค้า เดือ น เป้า การ ขาย ยอด การ ขาย % รายละเอียด การขาย ประเภท การขาย ล / ค หน้า โชว์ รูม ( ราย ) จบ (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานยอดขาย T-Sure ประจำปี 2556 รายงานจำนวน ลูกค้า เดือ น เป้า การ ขาย ยอด การ ขาย % รายละเอียด การขาย ประเภท การขาย ล / ค หน้า โชว์ รูม ( ราย ) จบ ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายงานยอดขาย T-Sure ประจำปี 2556 รายงานจำนวน ลูกค้า เดือ น เป้า การ ขาย ยอด การ ขาย % รายละเอียด การขาย ประเภท การขาย ล / ค หน้า โชว์ รูม ( ราย ) จบ ( ราย ) % ยอด ค้าง จอง หน้า ร้าน % เต้น ท์ % SB A GA TS N ม.ค.ม.ค ก.พ.ก.พ มี. ค. เม. ย พ.ค.พ.ค. มิ. ย ก.ค.ก.ค. ส.คส.ค ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. รวม

3 รายงานรับรถเก่าเข้า T-Sure. ประจำปี 2556 เดือน เป้าหมาย ยอดรับเข้า % รายละเอียดการรับเข้า รับรถเข้ารถตีแลกจัดสรรประมูล ม.ค.ม.ค ก.พ.ก.พ มี. ค. เม. ย พ.ค.พ.ค. มิ. ย ก.ค.ก.ค. ส.คส.ค ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. รวม

4 สรุ ป รับรถเก่าการขาย Toyota อื่น ๆ รว ม Toyota อื่น ๆ รวม เก๋ง กระ บะ รวม 31 รวม 29

5 รายชื่อ พนักงาน เป้า หมา ย ขายได้ค้างจองติดตามคัน%รวม กระ บะ เก๋งอื่นๆรวม เก๋งอื่นๆ นาย บัณฑิต วันจันทร์ นาย สราวุธ เณรตา ก้อง นายบัญ เจิด พานทอง นาย วิทยาธร นุชคำ แสง รายงานสรุป ยอดขายรายบุคคล

6

7 ทีม สา ขา ผู้จัดก าร ชื่อ พนักงาน ที่ จำน วน ลูกค้ า จบการตี แลก ไม่ จบ ตี แลก รับรถมา ประเมิน ที่ นำม า ประเ มิน รับ รถ แล้ว รอ ส่ง มอบ รถ ทีม 1 สน ญ คุณ อดิศร พันธุ์ ทรัพย์ทวี คุณอดิศร พันธุ์ทรัพย์ทวี 2101 คุณทิพย์สุดา กิจการ 0000 คุณชรินทร์ นาฏ สำลีว่อง 0000 คุณอานนท์ อินทโส 0000 คุณรุ่งรวี นามอรรถ 2101 คุณวิเชียร แสงศิริ 0000 รวม 4202

8 ทีม / สา ขา ผู้จัด การ ชื่อพนักงาน ที่ จำนว น ลูกค้า จบการตี แลก ไม่ จบ ตี แลก รับรถมา ประเมิน ที่ นำมา ประเ มิน รับ รถ แล้ว รอส่ง มอบ รถ ทีม 2 สน ญ คุณอสิ ธารา ศรี รัตนะ คุณอสิธารา ศรี รัตนะ 1100 คุณประพันธ์ วงษ์บุญมีเดช 2101 คุณณัฐพัชร์ ศิลปนครฤทธิ์ 1001 คุณมัทรดา สิงห์คูณ 2002 คุณสุภารัตน์ กิ่ง ขำ 1100 รวม 7304

9 ทีม สาขา ผู้จัดกา ร ชื่อพนักงานที่ จำนว น ลูกค้า จบการตี แลก ไม่จบ ตี แลก รับรถมาประเมิน ที่ นำมา ประเมิ น รับรถ แล้ว รอส่ง มอบ รถ ทีม 3 สน ญ คุณ ไพฑูร ย์ เจริญ สุข คุณไพฑูรย์ เจริญสุข 0000 คุณปวีณา จินดาสกุลชัย 4301 คุณชาญณรงค์ คงเกษม 1100 คุณสงกรานต์ ปุยอ๊อด 0000 คุณสาวิตรี เทพ สุวรรณ 1100 คุณพชรพล ต๋า อ่อน 1100 คุณเจตน์ศิริ พรหมบุญตา 0000 รวม 7601

10 ทีม / สา ขา ผู้จัดก าร ชื่อพนักงาน ที่ จำนว น ลูกค้ า จบการตี แลก ไม่ จบ ตี แลก รับรถมา ประเมิน ที่ นำมา ประเ มิน จบ รอ ส่ง มอบ รถ ทีม 4 สน ญ คุณ สาธิต ก้าวสิน ชัย คุณสาธิต ก้าว สินชัย 0000 คุณสิริประภา นาสมปอง 1001 คุณประชา จิ้ม ชัยสกุล 1001 คุณไชยวัฒน์ ทิพรังสี 1100 คุณจิราพร มะ แม้น 1001 คุณกอบเดช ทองคำดี 1001 คุณณัฐพร ศรี นารอด 1001 รวม 6105

11 ทีม / สาข า ผู้จัดกา ร ชื่อพนักงานที่ จำน วน ลูกค้ า จบการตี แลก ไม่จบ ตี แลก รับรถมาประเมิน ที่ นำม า ประเ มิน จบ รอส่ง มอบ รถ ทีม 1 ริมปิ ง คุณ ประพันธ์ พิลึก 1001 คุณนิศาชล พวงสมบัติ 0000 คุณพิพัฒน์ หนู แสง 0000 คุณศรายุทธ แป้นไพศาล 1001 คุณพิสิษฐ์ วิทยา 0000 คุณสิทธิชัย มากเจริญ 0000 คุณอภิรักษ์ ธน เมธีกุล 0000 รวม 2002

12 ทีม / สา ขา ผู้จัดก าร ชื่อพนักงาน ที่ จำน วน ลูกค้ า จบการตี แลก ไม่ จบ ตี แล ก รับรถมา ประเมิน ที่ นำม า ประเ มิน จบ รอ ส่ง มอบ รถ ทีม 2 ริมปิ ง คุณกร ภัทร์ นิภานัน ท์ 2101 คุณวารี แก้ว จงกุล 4103 คุณมานิตย์ เอี่ยมวิไลย์ 1010 คุณนาริน สุริยา 1001 คุณทิวากร ป้อมทอง 3102 คุณณิชา ปิ่น เกตุ 1001 คุณสัญฉวี เทียมกลิ่น 5203 รวม

13 ทีม / สาข า ผู้จัดกา ร ชื่อพนักงานที่ จำนว น ลูกค้า จบการตี แลก ไม่ จบ ตี แลก รับรถมาประเมิน ที่ นำมา ประเมิ น จบ รอส่ง มอบ รถ ทีม 3 ริมปิ ง คุณ กฤษณ สาย ทอง คุณกฤษณ สายทอง 1100 คุณปรียภัสสร์ นิลฟัก 3210 คุณวันชนะ อ่อนกรม 2101 คุณเกศนี วัฒน การ 2101 คุณพจนารถ วิรัชกิจ 1100 คุณจิรวรรณ มาสง่า 4013 คุณมานพ อินทร์เพ็ญ 2110 รวม 15735

14 ทีม / สาขา ผู้จัดก าร ชื่อพนักงานที่ จำนว น ลูกค้ า จบการตี แลก ไม่ จบ ตี แลก รับรถมาประเมิน ที่ นำมา ประเ มิน จบ รอส่ง มอบ รถ ทีม หนอ งบัว คุณ ชัยยา ระหา 1001 คุณภัชรีย์ ดำ โต 0000 คุณปุณิกาอร ทองปรอน 0000 คุณชมนภา แก้วใส 0000 คุณรัตนาภรณ์ ภากุดเลาะ 0000 คุณสุจินต์ อ่อนคำมา 1001 รวม 2002

15 ทีม / สาข า ผู้จัดก าร ชื่อพนักงานที่ จำนว น ลูกค้า จบการตี แลก ไม่ จบ ตี แลก รับรถมา ประเมิน ที่นำ รถมา ประเมิ น รับ รถ แล้ว รอส่ง มอบ รถ ทีม ลาด ยาว คุณ เรวดี แซ่ตั้ง คุณเรวดี แซ่ตั้ง 1100 คุณกสิมา คล้ายแป้น 1001 คุณจรูญ เกษมศิริวัฒน์ 1100 คุณวิรัตน์ เศรษฐ ธัญญาหาร 2200 รวม 5401

16 ทีม / สาข า ผู้จัดการ ชื่อ พนักงานที่ จำนว น ลูกค้า จบการตี แลก ไม่ จบ ตี แลก รับรถมา ประเมิน ที่ นำมา ประเมิ น จบ รอส่ง มอบ รถ ทีม อิสร ะ คุณพาณุ มาต พรหม พิทยาจารย์ คุณพาณุ มาต พรหมพิทยา จารย์ 0000 รวม 0000 ทีม อิสระ คุณสุมาลี คงเมฆ 0000 รวม 0000 ทีม อิสร ะ คุณจุฑา พร เขตรสิน บุญ คุณจุฑาพร เขตรสินบุญ 0000 รวม 0000

17 สรุป จำนวน ลูกค้า จบการตี แลก ไม่จบ ตีแลก ที่นำมา ประเมิน จบ รอส่ง มอบ รถ รวมการประเมินรถตี แลกทั้งหมด เปรียบเทียบ % ประเมินรถตีแลก กับ ยอดขาย ( ยอดขาย 263 คัน )

18 สรุปรายงานรถตีแลก รถที่เข้าตีแลกทั้งหมด 66 คัน จบ ได้รับรถ 29 คัน = % ยังไม่ได้รถ 4 คัน = 6.07 % ไม่จบ 33 คัน = %


ดาวน์โหลด ppt รายงานยอดขาย T-Sure ประจำปี 2556 รายงานจำนวน ลูกค้า เดือ น เป้า การ ขาย ยอด การ ขาย % รายละเอียด การขาย ประเภท การขาย ล / ค หน้า โชว์ รูม ( ราย ) จบ (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google