งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประจำเดือน กุมภาพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์
สรุปรายงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

2 รายงานยอดขาย T-Sure ประจำปี 2556
รายงานจำนวนลูกค้า เดือน เป้า การขาย ยอด % รายละเอียดการขาย ประเภทการขาย ล/ค หน้า โชว์รูม(ราย) จบ (ราย) ค้าง จอง หน้าร้าน เต้นท์ SBA GA TSN ม.ค. 32 45 125 17 37.77 28 62.23 44 1 57 78.94 6 ก.พ. 38 29 76.31 14 48.27 15 51.73 26 3 42 69.04 4 มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 70 74 105.71 31 41.89 43 58.11 99 74.74 10

3 รายงานรับรถเก่าเข้า T-Sure. ประจำปี 2556 รายละเอียดการรับเข้า
เดือน เป้าหมาย ยอดรับเข้า % รายละเอียดการรับเข้า รับรถเข้า รถตีแลก จัดสรร ประมูล ม.ค. 35 25 71.42 - ก.พ. 40 31 77.50 29 2 มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 75 56 74.66 54

4 สรุปการรับรถเก่าและการขาย
แบ่งตามยี่ห้อรถ สรุป รับรถเก่า การขาย Toyota อื่นๆ รวม เก๋ง 9 3 12 11 14 กระบะ 5 19 10 15  รวม 31 29

5 รายงานสรุปยอดขายรายบุคคล
รายชื่อพนักงาน เป้า หมาย ขายได้ ค้างจอง ติดตาม คัน % รวม กระบะ เก๋ง อื่นๆ นายบัณฑิต วันจันทร์ 10 7 70 นายสราวุธ เณรตาก้อง 100 นายบัญเจิด พานทอง 12 8 66.66 2 1 3 นายวิทยาธร นุชคำแสง 6 33.33

6 สรุปรายงาน รถตีแลก

7 ทีม สาขา ผู้จัดการ ชื่อพนักงานที่ 2 1 4
จำนวนลูกค้า จบการตีแลก ไม่จบ ตีแลก รับรถมาประเมิน ที่นำมาประเมิน รับรถแล้ว รอส่งมอบรถ ทีม1 สนญ คุณอดิศร พันธุ์ทรัพย์ทวี คุณอดิศร พันธุ์ทรัพย์ทวี 2 1 คุณทิพย์สุดา กิจการ คุณชรินทร์นาฏ สำลีว่อง คุณอานนท์ อินทโส คุณรุ่งรวี นามอรรถ คุณวิเชียร แสงศิริ รวม 4

8 คุณประพันธ์ วงษ์บุญมีเดช คุณณัฐพัชร์ ศิลปนครฤทธิ์
ทีม/สาขา ผู้จัดการ ชื่อพนักงานที่ จำนวนลูกค้า จบการตีแลก ไม่จบ ตีแลก รับรถมาประเมิน ที่นำมาประเมิน รับรถแล้ว รอส่งมอบรถ ทีม2   สนญ คุณอสิธารา ศรีรัตนะ 1 คุณประพันธ์ วงษ์บุญมีเดช 2 คุณณัฐพัชร์ ศิลปนครฤทธิ์ คุณมัทรดา สิงห์คูณ คุณสุภารัตน์ กิ่งขำ รวม 7 3 4

9 รวม 7 6 ทีม3 สนญ 4 3 1 คุณไพฑูรย์ เจริญสุข คุณปวีณา จินดาสกุลชัย
สาขา ผู้จัดการ ชื่อพนักงานที่ จำนวนลูกค้า จบการตีแลก ไม่จบ ตีแลก รับรถมาประเมิน ที่นำมาประเมิน รับรถแล้ว รอส่ง มอบรถ ทีม3   สนญ คุณไพฑูรย์ เจริญสุข คุณปวีณา จินดาสกุลชัย 4 3 1 คุณชาญณรงค์ คงเกษม คุณสงกรานต์ ปุยอ๊อด คุณสาวิตรี เทพสุวรรณ คุณพชรพล ต๋าอ่อน คุณเจตน์ศิริ พรหมบุญตา รวม 7 6

10 ทีม/สาขา ผู้จัดการ ชื่อพนักงานที่ รับรถมาประเมิน รวม
จำนวนลูกค้า จบการตีแลก ไม่จบ ตีแลก รับรถมาประเมิน ที่นำมาประเมิน จบ รอส่งมอบรถ ทีม4 สนญ คุณสาธิต ก้าวสินชัย คุณสาธิต ก้าวสินชัย คุณสิริประภา นาสมปอง 1 คุณประชา จิ้มชัยสกุล คุณไชยวัฒน์ ทิพรังสี คุณจิราพร มะแม้น คุณกอบเดช ทองคำดี คุณณัฐพร ศรีนารอด รวม  6 5

11 รวม ทีม/สาขา ผู้จัดการ 1 2 ทีม1ริมปิง คุณประพันธ์ พิลึก
ชื่อพนักงานที่ จำนวนลูกค้า จบการตีแลก ไม่จบ ตีแลก รับรถมาประเมิน ที่นำมาประเมิน จบ รอส่ง มอบรถ ทีม1ริมปิง คุณประพันธ์ พิลึก 1 คุณนิศาชล พวงสมบัติ คุณพิพัฒน์ หนูแสง คุณศรายุทธ แป้นไพศาล คุณพิสิษฐ์ วิทยา คุณสิทธิชัย มากเจริญ คุณอภิรักษ์ ธนเมธีกุล รวม 2

12 2 1 4 3 5 17 11 รวม ทีม/สาขา ผู้จัดการ ชื่อพนักงานที่ รับรถมา ประเมิน
จำนวนลูกค้า จบการตีแลก ไม่จบ ตีแลก รับรถมา ประเมิน ที่นำมาประเมิน จบ รอส่งมอบรถ ทีม2ริมปิง คุณกรภัทร์ นิภานันท์ 2 1 คุณวารี แก้วจงกุล 4 3 คุณมานิตย์ เอี่ยมวิไลย์ คุณนาริน สุริยา คุณทิวากร ป้อมทอง คุณณิชา ปิ่นเกตุ คุณสัญฉวี เทียมกลิ่น 5 รวม 17 11

13 รวม 1 3 2 4 15 7 5 ทีม/สาขา ผู้จัดการ ชื่อพนักงานที่ จำนวนลูกค้า
จบการตีแลก ไม่จบ ตีแลก รับรถมาประเมิน ที่นำมาประเมิน จบ รอส่งมอบรถ ทีม3ริมปิง คุณกฤษณ สายทอง คุณกฤษณ สายทอง 1 คุณปรียภัสสร์ นิลฟัก 3 2 คุณวันชนะ อ่อนกรม คุณเกศนี วัฒนการ คุณพจนารถ วิรัชกิจ คุณจิรวรรณ มาสง่า 4 คุณมานพ อินทร์เพ็ญ รวม 15 7 5

14 1 2 รวม คุณชัยยา ระหา คุณภัชรีย์ ดำโต คุณปุณิกาอร ทองปรอน
ทีม/ สาขา ผู้จัดการ ชื่อพนักงานที่ จำนวนลูกค้า จบการตีแลก ไม่จบ ตีแลก รับรถมาประเมิน ที่นำมาประเมิน จบ รอส่ง มอบรถ ทีม หนองบัว คุณชัยยา ระหา 1 คุณภัชรีย์ ดำโต คุณปุณิกาอร ทองปรอน คุณชมนภา แก้วใส คุณรัตนาภรณ์ ภากุดเลาะ คุณสุจินต์ อ่อนคำมา รวม 2

15 1 2 5 4 รวม ชื่อพนักงานที่ รับรถมาประเมิน ทีม/ ผู้จัดการ สาขา คุณเรวดี
จำนวนลูกค้า จบการตีแลก ไม่จบ ตีแลก รับรถมาประเมิน ที่นำรถมาประเมิน รับรถแล้ว รอส่ง มอบรถ ทีม   ลาดยาว คุณเรวดี แซ่ตั้ง คุณเรวดี แซ่ตั้ง 1 คุณกสิมา คล้ายแป้น คุณจรูญ เกษมศิริวัฒน์ คุณวิรัตน์ เศรษฐธัญญาหาร 2 รวม 5 4

16 รวม ทีม/สาขา ผู้จัดการ ชื่อพนักงานที่ จำนวนลูกค้า จบการตีแลก ไม่จบ
รับรถมาประเมิน ที่นำมาประเมิน จบ รอส่งมอบรถ ทีมอิสระ คุณพาณุมาต พรหมพิทยาจารย์ รวม คุณสุมาลี คงเมฆ คุณจุฑาพร เขตรสินบุญ

17 สรุป 25.09 12.545 66 29 4 33 จำนวนลูกค้า จบการตีแลก ไม่จบ ตีแลก
ที่นำมาประเมิน จบ รอส่ง มอบรถ รวมการประเมินรถตีแลกทั้งหมด 66 29 4 33 เปรียบเทียบ % ประเมินรถตีแลก กับ ยอดขาย ( ยอดขาย 263 คัน ) 25.09 12.545

18 สรุปรายงานรถตีแลก รถที่เข้าตีแลกทั้งหมด 66 คัน
รถที่เข้าตีแลกทั้งหมด 66 คัน จบ ได้รับรถ 29 คัน = % ยังไม่ได้รถ 4 คัน = % ไม่จบ 33 คัน = %


ดาวน์โหลด ppt ประจำเดือน กุมภาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google