งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานความก้าวหน้า โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล และ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะนิติศาสตร์ โดย อ. ดร. ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานความก้าวหน้า โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล และ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะนิติศาสตร์ โดย อ. ดร. ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การรายงานความก้าวหน้า โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล และ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะนิติศาสตร์ โดย อ. ดร. ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการและนักวิจัย อาจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ นักวิจัย อาจารย์วิทูรย์ ตลุดกำ นักวิจัย อาจารย์สมศักดิ์ แนบกลาง นักวิจัย

3 โครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล โดย คณะนิติศาสตร์ พื้นที่ + ประเด็น ในพื้นที่ มหาวิทยาลัย พะเยา คณะ นิติศาสตร์ วิจัยฯ คลินิก กฎหมาย ทนายความอาสาฯ ( ๑๒๐, ๐๐๐ ) บริการฯ คลินิก กฎหมายใน ชุมชน ( ๒๐, ๐๐๐ ) ทำนุฯ อนุรักษ์ วิหารไทลื้อ ( ๒๐, ๐๐๐ ) วิจัยฯ บำบัดทุกข์ฯ ( ๑๐, ๐๐๐ ) บริการวิชาการฯ ความรู้และ ส่งเสริม กระบวนการ ยุติธรรมในพื้นที่ฯ (150,000)

4 ผลการดำเนินโครงการ ๑๗ กค ๕๗ วิจัย บำบัด ทุกข์ฯ วิจัย คลินิก กฎหมาย ทนายอาสา ฯ บริการวิชาการ คลินิกกฎหมาย ในชุมชน ทำนุฯ อนุรักษ์ วิหารไทลื้อ

5 ผลการดำเนินงานวิจัย การติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ฯ จังหวั ด เคลื่อน ที่ ๑๗ กค. ๕๗ บริการจาก จังหวัด รับฟังปัญหาจาก อบต. บ้านมาง ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วย เหลือฯ มอบเอกสารสิทธิ์ สปก. คำปรึกษา กฎหมายโดย อัยการ พลังงานทดแทน แรงงาน เกษตร ปัญหาที่ อบต. บ้าน มาง ขยะพลาสติกในชุมชน ดินตลิ่งแม่น้ำยมพังทลาย ขาดกระแสไฟฟ้าสูบน้ำ ทำการเกษตร ปัญหาที่สปก. อยากได้ โฉนด ขาดน้ำบริโภค ขาดระบบ ประปา ต้องการขุดเอาทรายร่อง น้ำไปสร้างถนน ฯลฯ

6

7 ประเด็นโดดเด่นในพื้นที่ หนี้สินกองทุน เงินออม ชุมชน คณะนิติฯ ตำรวจ อัยการ อำเภอ บ้าน ไชย สถาน + ธกส.+ กรรมก าร กองทุ น กลุ่มท่อผ้าไทลื้อผู้สูงอายุบ้านทุ่ง มอก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชุดครุย ม. พะเยา กลุ่มท่อผ้าไทลื้อผู้สูงอายุบ้านทุ่ง มอก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชุดครุย ม. พะเยา

8 ทำนุฯ อนุรักษ์วิหารไทลื้อ

9 ปัญหาสภาพของฐานชุกชีและธรรมมาส ในวิหารไทลื้อ ลวดหลุดลอก ปลวกขึ้น ธรรมมาส

10 จุดแข็ง และอุปสรรคสำหรับคณะ นิติศาสตร์ “ รู้ ” กฎหมาย โบราณสถาน “ ไม่รู้ ” วิธีการ ฟื้นฟูอนุรักษ์ตาม หลักวิชาการ

11 จุดแข็ง และอุปสรรคของวัดและชุมชน ใช้ประโยชน์ ดูแล ไม่มีสิทธิ อำนาจบูรณะ

12 ความท้าทายสำหรับคณะนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา วิหาร ไทลื้อ กรม ศิลปฯ อบต. สระ ชุมชน ท่าฟ้าใต้

13 บริการวิชาการ + วิจัย + คลินิก กฎหมายในชุมชน ความ ร่วมมือ ชุมชนท้องถิ่นอำเภอ คณะ นิติ

14 กำหนดการบูรณาการวันที่ ๑๒ - ๑๓ กย. ๕๗ 06.00-08.00 นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต เดินทางจากมหาวิทยาลัยพะเยาสู่วัดท่าฟ้าใต้ ต. สระ อ. เชียงม่วน 08.00-09.00 เยี่ยมชมโบราณสถานวิหารไทลื้อวัดท่าฟ้าใต้ ฟังบรรยายจากพ่อครูอำนวย และพระครูเจ้าอาวาส 09.00-10.30 วงสนทนาปัญหาทางกฎหมายในชุมชน โดยผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ส. อบต. คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าของปัญหาในชุมชน 11.00 ถวายภัตราหารเพลแด่พระคุณเจ้าวัดท่าฟ้าใต้ 10.30-12.00 แบ่งกลุ่มให้คำปรึกษา แนะนำทางกฎหมายแก่เจ้าของปัญหา โดย คณาจารย์ นักวิจัย 12.00-13.00 รับประทานอาหารเที่ยง เดินทางไป ที่ว่าการอำเภอ ( รับประมาณข้าวบนรถ ) 13.00-14.30 ฟังการบรรยายและสนทนาการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในชุมชนร่วมกับ นายอำเภอเชียงม่วน และปลัดอำเภอเชียงม่วน 14.30-16.30 ฟังการบรรยายและสนทนาปัญหาในพื้นที่ตำบลบ้านมาง จาก นายก อบต. 13 กย. 57 08.30-09.30 ระดมความคิดเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในชุมชน โดย ดร. ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ 09.30-10.30 ระดมความคิดเสนอแนวทางการพัฒนาคลินิกกฎหมายในชุมชน โดย ดร. ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ 10.30-12.00 ระดมความคิดบูรนาการเพื่อการพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนวิชากฎหมาย โดย ดร. ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์


ดาวน์โหลด ppt การรายงานความก้าวหน้า โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล และ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะนิติศาสตร์ โดย อ. ดร. ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google