งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานความก้าวหน้า โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะนิติศาสตร์ โดย อ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการและนักวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานความก้าวหน้า โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะนิติศาสตร์ โดย อ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการและนักวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงานความก้าวหน้า โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะนิติศาสตร์ โดย อ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการและนักวิจัย อาจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ นักวิจัย อาจารย์วิทูรย์ ตลุดกำ นักวิจัย อาจารย์สมศักดิ์ แนบกลาง นักวิจัย

2 โครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล โดยคณะนิติศาสตร์
พื้นที่ + ประเด็นในพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะนิติศาสตร์ วิจัยฯ คลินิกกฎหมายทนายความอาสาฯ (๑๒๐,๐๐๐) บริการวิชาการฯ ความรู้และส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ฯ (150,000) วิจัยฯ บำบัดทุกข์ฯ (๑๐,๐๐๐) บริการฯ คลินิกกฎหมายในชุมชน (๒๐,๐๐๐) ทำนุฯ อนุรักษ์วิหารไทลื้อ (๒๐,๐๐๐)

3 ผลการดำเนินโครงการ วิจัย บำบัดทุกข์ฯ วิจัย คลินิกกฎหมายทนายอาสาฯ
๑๗ กค ๕๗ วิจัย บำบัดทุกข์ฯ วิจัย คลินิกกฎหมายทนายอาสาฯ บริการวิชาการ คลินิกกฎหมายในชุมชน ทำนุฯ อนุรักษ์วิหารไทลื้อ

4 ผลการดำเนินงานวิจัย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ฯ
จังหวัดเคลื่อนที่ ๑๗ กค. ๕๗ บริการจากจังหวัด รับฟังปัญหาจาก อบต.บ้านมาง ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือฯ มอบเอกสารสิทธิ์ สปก. คำปรึกษากฎหมายโดยอัยการ พลังงานทดแทน แรงงาน เกษตร ปัญหาที่ อบต.บ้านมาง ขยะพลาสติกในชุมชน ดินตลิ่งแม่น้ำยมพังทลาย ขาดกระแสไฟฟ้าสูบน้ำทำการเกษตร ปัญหาที่สปก.อยากได้โฉนด ขาดน้ำบริโภค ขาดระบบประปา ต้องการขุดเอาทรายร่องน้ำไปสร้างถนน ฯลฯ

5

6 ประเด็นโดดเด่นในพื้นที่
หนี้สินกองทุนเงินออมชุมชน คณะนิติฯ ตำรวจ อัยการ อำเภอ บ้านไชยสถาน+ธกส.+กรรมการกองทุน กลุ่มท่อผ้าไทลื้อผู้สูงอายุบ้านทุ่งมอก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชุดครุย ม.พะเยา

7 ทำนุฯ อนุรักษ์วิหารไทลื้อ

8 ปัญหาสภาพของฐานชุกชีและธรรมมาสในวิหารไทลื้อ
ลวดหลุดลอก ปลวกขึ้น ธรรมมาส

9 จุดแข็ง และอุปสรรคสำหรับคณะนิติศาสตร์
“รู้” กฎหมายโบราณสถาน “ไม่รู้” วิธีการฟื้นฟูอนุรักษ์ตามหลักวิชาการ

10 จุดแข็ง และอุปสรรคของวัดและชุมชน
ใช้ประโยชน์ ดูแล ไม่มีสิทธิอำนาจบูรณะ

11 ความท้าทายสำหรับคณะนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา
ความท้าทายสำหรับคณะนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา วิหารไทลื้อ กรมศิลปฯ อบต.สระ ชุมชนท่าฟ้าใต้

12 บริการวิชาการ + วิจัย + คลินิกกฎหมายในชุมชน
ความร่วมมือ ชุมชน ท้องถิ่น อำเภอ คณะนิติ

13 กำหนดการบูรณาการวันที่ ๑๒-๑๓ กย. ๕๗
นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต เดินทางจากมหาวิทยาลัยพะเยาสู่วัดท่าฟ้าใต้ ต.สระ อ.เชียงม่วน เยี่ยมชมโบราณสถานวิหารไทลื้อวัดท่าฟ้าใต้ ฟังบรรยายจากพ่อครูอำนวย และพระครูเจ้าอาวาส วงสนทนาปัญหาทางกฎหมายในชุมชน โดยผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าของปัญหาในชุมชน ถวายภัตราหารเพลแด่พระคุณเจ้าวัดท่าฟ้าใต้ แบ่งกลุ่มให้คำปรึกษา แนะนำทางกฎหมายแก่เจ้าของปัญหา โดยคณาจารย์ นักวิจัย รับประทานอาหารเที่ยง เดินทางไป ที่ว่าการอำเภอ (รับประมาณข้าวบนรถ) ฟังการบรรยายและสนทนาการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในชุมชนร่วมกับนายอำเภอเชียงม่วน และปลัดอำเภอเชียงม่วน ฟังการบรรยายและสนทนาปัญหาในพื้นที่ตำบลบ้านมาง จาก นายก อบต. 13 กย ระดมความคิดเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในชุมชน โดย ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ ระดมความคิดเสนอแนวทางการพัฒนาคลินิกกฎหมายในชุมชน โดย ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ ระดมความคิดบูรนาการเพื่อการพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนวิชากฎหมาย โดย ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์


ดาวน์โหลด ppt การรายงานความก้าวหน้า โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะนิติศาสตร์ โดย อ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการและนักวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google