งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) Project Director Project Manager นายชูศักดิ์ ชินพงสานนท์ System Operation Specialist Mr. Peter GILLEN Power.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) Project Director Project Manager นายชูศักดิ์ ชินพงสานนท์ System Operation Specialist Mr. Peter GILLEN Power."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) Project Director Project Manager นายชูศักดิ์ ชินพงสานนท์ System Operation Specialist Mr. Peter GILLEN Power Supply Engineer Mr. Paul ROWE Rolling Stock Engineer : Mr. Rolf LEO Safety Standard Specialist นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ Automatic Fare Collection Specialist Mr. David CROSS Depot Engineer Mr. David TANG Communication Engineer Mr. Michael PERRY System Integration Specialist Mr. Nigel HILL Workshop Equipment Engineer Mr. David TANG Signalling Engineer Mr. David ASHBY Trackwork Engineer Mr. Robert TAYLOR Earthling & Bonding Specialist Mr. Paul ROWE Environmental Specialist นายมนูญ แสงเพลิง ผชช. ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม ผชช. ด้านอุทกวิทยาและอุทก ธรณีวิทยา นายเศวต คลายนาทร ผชช. ด้านคุณภาพน้ำและ นิเวศวิทยาทางน้ำ ผศ. พงศ์เชฎฐ์ พิชิตกุล ผชช. ด้านนิเวศวิทยาทางบก ( ป่า ไม้ / สัตว์ป่า ) ผศ. ดร. วิชา นิยม ผชช. ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการ ชดเชยทรัพย์สิน นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ ผชช. ด้านสาธารณสุข อาชีวอนา มัยและความปลอดภัย ผศ. ปกรณ์ สุเมธานุรักขกุล ผชช. ด้านดินและการใช้ที่ดิน ดร. อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ ผชช. ด้านทัศนียภาพและการ ท่องเที่ยว ผศ. จามรี อาระยานิมิตสกุล ผชช. ด้านโบราณคดีและ ประวัติศาสตร์ ผศ. ดร. วรชัย วิริยารมภ์ ผชช. ด้านการประชาสัมพันธ์และ การมีส่วนร่วมของประชาชน ผศ. วิวัฒน์ อังศุสิงห์ Economic Specialist ดร. นิพันธ์ วิเชียรน้อย Financial Specialist นายชูชัย ไกรวุฒิ อนันต์ Public & Private Participation Specialist นายปัญจะ หาญจงกล Tunnel Design Specialist : Mr. Gan Chin HWI Underground Construction Specialist : Mr. Wen- Shan LIU Underground Construction Engineer : ดร. วันชัย เทพรักษ์ Air Conditioning and Ventilation Engineer : นาย มงคล จึงภักดี Station Planning Architect : Mr. Kim Kristian HEGGLAND Tunnel Ventilation Specialist : Mr. Leo Lung CHAN Architect 1 : นายบุรินทร์ ศรีสุข Architect 2 : นายฉัตรชัย ธีระวงษ์ไพโรจน์ Geotechnical / Foundation Engineer : Dr. SEAH Tian Ho Viaduct Design Engineer 1 : นายสิทธิศักดิ์ อิ่มสมบัติ Viaduct Design Engineer 2 : ดร. อมร พิมานมาศ Civil Engineer 1 : นายโชคพิพัฒน์ เลิศพงศ์อารยะ Civil Engineer 2 : นายสุนทร เตชะวิจิตรไพศาล Alignment Engineer : นายประสิทธิ์ นิลเดช Survey Engineer : นายปิยะพงษ์ พงษ์สมุทร Structural Engineer 1 : นายพิมล นนทลี Structural Engineer 2 : นายไพบูลย์ วิภูษณะ Structural Engineer 3 : ดร. ผฎิศ แท่นจันทร์ Structural Engineer 4 : นายธีระ อุษณกุล Utility Engineer : นายกำชัย เชาวน์ชื่น Cost Estimator : นายณัฐ นิธิกิตติกุล Electrical Engineer : นายมนตรี จินดาศรีสุภัค Mechanical Engineer : นายวีระศักดิ์ ไพรัตน์ Signage Spacialist : Mr. Marc PETTIBONE Intermodal Transfer Facility Specialist : นายณัฐ วุฒิ ศักดิ์วีระวงค์ Transportation Planer ดร. ศิรดล ศิริธร Traffic Engineer นายชิษณุ อัม พรายน์ Traffic Modeling Specialist นายคมชาญ ชัย พิทักษ์โรจน์ Supporting Staffs รูปที่ 5.1-1 แผนภูมิองค์กรบริหารโครงการ Head office Support บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด (MAA) บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด (PB) บริษัท นอร์ซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (NCE) บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัล แตนส์ จำกัด (WE) บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัล แตนท์ จำกัด (PDC) Contract Specialist นายสมศักดิ์ อัต โตหิ Legal Advisor นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ Construction Planner นายพิสิฐ แอก ทอง Deputy Project Manager DPM-1 : นายไพฑูรย์ ตุงคะ เสน DPM-2 : นายสมชาติ รัตน จรัสกุล Quality Assurance Manager : นายวิฑูรย์ จิระ ดำเกิง


ดาวน์โหลด ppt Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) Project Director Project Manager นายชูศักดิ์ ชินพงสานนท์ System Operation Specialist Mr. Peter GILLEN Power.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google