งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.  ที่มาของโครงการ  วัตถุประสงค์โครงการ  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ระบบลาอิเล็กทรอนิกส์  ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.  ที่มาของโครงการ  วัตถุประสงค์โครงการ  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ระบบลาอิเล็กทรอนิกส์  ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2  ที่มาของโครงการ  วัตถุประสงค์โครงการ  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ระบบลาอิเล็กทรอนิกส์  ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์  ระบบภาระงานอิเล็กทรอนิกส์  ระบบแบบสอบถามออนไลน์  การติดตั้ง PHP กับ IIS7  วิธีการปรับแต่ง MySQL ใน windows  การติดตั้งโปรแกรม  กราฟแสดงความสามารถในการทำงานของ IIS7

3  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา ได้สนับสนุนโครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบ โปรแกรมสำนักงานไร้กระดาษ (e-Office) โดยใช้ ซอฟต์แวร์ Open Source

4  เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรม โดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source  เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณแผ่นดิน สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์สำนักงาน  เพื่อเป็นการปรับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน สำนักงาน โดยดำเนินการผ่านระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้มีการลดขั้นตอนการ ทำงาน และลดงบประมาณที่สิ้นเปลืองไปกับกระดาษ  เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างบุคลากรภายใน สำนักงาน และใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่มีประโยชน์ผ่านทางเว็บไซต์

5  การลงทะเบียนหนังสือ  การขออนุมัติหนังสือ  การส่ง / เวียนหนังสือ  การตรวจสอบสถานะหนังสือ  ตารางนัดหมายส่วนบุคคล  ตารางนัดหมายผู้อื่น  ปฏิทินกิจกรรมสำหรับหน่วยงานและส่วนบุคคล

6  การจัดทำใบลาประเภทต่างๆ ผ่านระบบ  การอนุมัติใบลาผ่านระบบ  ตรวจสอบสถานะใบลา  การคำนวณวันลาสะสม  การกำหนดวันที่ห้ามลา  การกำหนดวันหยุดขององค์กร  รายงานสรุปการลา

7  จัดทำระเบียบวาระและเอกสารแนบสำหรับการประชุม  จัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม  จัดการดำเนินการประชุม  จัดทำรายงานการประชุม  จัดทำระบบสอบถามกำหนดการประชุมและตรวจสอบ ข้อมูลย้อนหลัง  จัดทำรายงานสรุปการประชุมต่างๆ  การจองห้องประชุม

8  การมอบหมายงานผ่านระบบ  การเก็บข้อมูลภาระงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน  การรายงานความก้าวหน้าของภาระงานของบุคลากร ภายในหน่วยงาน  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

9  การจัดทำประเภทคำถาม  การจัดทำคำถามตามประเภทต่างๆ  การจัดทำแบบสอบถาม  การทำแบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบ  การสรุปผลการทำแบบสอบถาม

10  การติดตั้ง PHP กับ IIS7 ผ่าน Module Fast CGI  ทำได้โดยเลือก server manager แล้วทำการเลือกที่ Role  เลือก Web Server และทำการเลือก Add Role Service

11  เลือก CGI แล้วเลือกปุ่ม Next

12  ทำการ Install

13  โปรแกรมทำการ Install CGI

14  เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อย สามารถทำการปิดหน้าต่าง การติดตั้ง

15  เมื่อทำการติดตั้ง Module Fast CGI เรียบร้อย  สามารถทำการติดตั้ง Module ได้โดยเลือก IIS Manager  ทำการเลือก Handler Mappings

16  ทำการ Add Module Mapping

17  ทำการกรอกข้อมูล Module Mapping ที่ต้องการ  Request Path : *.php  Module : FastCGIModule  Executable : php-cgi.exe  Name : php

18  โปรแกรมทำการสร้าง FastCGI

19  เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อย โปรแกรมจะแสดง PHP ที่ สามารถใช้งานได้

20  เข้าทำการปรับแต่งไฟล์ my.ini ที่จัดเก็บของฐานข้อมูล MySQL  เพิ่ม code ◦ lower_case_table_names=2  Restart service MySQL เพื่อชื่อตารางเป็นตัวพิมพ์ เล็ก หรือพิมพ์ใหญ่ lower_case_table_names=2

21  เริ่มแรกทำการติดตั้ง Web Server  ติดตั้งภาษา PHP  ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL  ทำการสร้างฐานข้อมูลสำหรับ e-Office โดยสามารถทำ ได้คือ เรียกโปรแกรม Internet Explorer เลือกเรียก phpMyAdmin กรอกชื่อฐานข้อมูล eoffice

22  คัดลอกโปรแกรม eoffice ลงใน Home Directory ของเว็บไซต์เรา สมมุติ Home Directory อยู่ที่ E:\ คัดลอกโปรแกรมวางที่ Home Directory

23  ทำการเข้าสู่โปรแกรม Internet Explorer และเลือกที่ eoffice  เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บแล้วเลือก eoffice ระบบจะแสดง หน้าจอการติดตั้งระบบ กรอกรายละเอียดของ เครื่องแม่ข่าย

24  เมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย และคลิกที่ปุ่มขั้นต่อไป ระบบแสดงหน้าจอการสร้างไฟล์ config.php และ ไฟล์ db.php  ระบบมีการสร้าง Database ของระบบต่างๆ ถ้าการ ติดตั้งเรียบร้อยระบบจะแสดงว่าเรียบร้อยแล้ว ดังรูป เมื่อ เสร็จให้เลือกปุ่มสิ้นสุดการติดตั้ง ระบบจะแสดงหน้าแรก ของระบบ e-Office

25  ภาพแสดงความสามารถการทำงานของ IIS7 ผ่าน FastCGI Fast CGI + Caching Fast CGI

26


ดาวน์โหลด ppt โดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.  ที่มาของโครงการ  วัตถุประสงค์โครงการ  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ระบบลาอิเล็กทรอนิกส์  ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google