งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาสาขาสุขภาพช่องปาก เขตบริการสุขภาพที่ 11

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาสาขาสุขภาพช่องปาก เขตบริการสุขภาพที่ 11"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาสาขาสุขภาพช่องปาก เขตบริการสุขภาพที่ 11
การพัฒนาสาขาสุขภาพช่องปาก เขตบริการสุขภาพที่ 11

2 เพิ่มหน่วยบริการและคุณภาพการให้บริการสุขภาพช่องปาก
สภาพปัญหา ผลการพัฒนาปี ๒๕๕๗ ผลสำรวจสภาวะสุขภาพ ปี 55, 56 เด็กอายุ 3 ปี ฟันน้ำนมผุ , 52.4 % เด็กอายุ 12 ปี ฟันแท้ผุ , 51.7 % ผู้สูงอายุมีฟันคู่สบมากกว่า 4 คู่ , 38.8 % รพ.สต./ศสม. ร้อยละ 54.7 จัดบริการทันตฯตามเกณฑ์ เมื่อเทียบกับปี ร้อยละ 14 (เกณฑ์ >ร้อยละ 45) สนับสนุนให้มีการจัดซื้อยูนิตทำฟันให้รพสต.ที่มีทันตาภิบาล สนับสนุนโยบายให้มีผู้ช่วยเหลืองานทันตกรรมใน รพ.สต. ประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรมของ กสธ.ร้อยละ 18.2 มาตรการ เพิ่มหน่วยบริการและคุณภาพการให้บริการสุขภาพช่องปาก เป้าหมายบริการ ปี 60 เป้าหมายผลลัพธ์ ปี 60 รพ.สต. อย่างน้อย ร้อยละ 55 มีทันตบุคลากร ให้บริการสุขภาพช่องปาก พัฒนา รพ.ให้มีศักยภาพการให้บริการตาม เกณฑ์ SP และมีระบบ รับ-ส่งต่อผู้ป่วย ลดอัตราป่วย เด็กอายุ 3 ปี มีฟันน้ำนมผุ ไม่เกินร้อยละ 50 ลดระยะเวลารอคอย (คิว) ผู้สูงอายุ รอคิวทำฟันเทียม ไม่เกิน 6 เดือน เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก ประชาชนทุกกลุ่ม เข้าถึงบริการฯ ร้อยละ 20

3 ยุทธศาสตร์สาขาทันตกรรม
พัฒนางานส่งเสริม ป้องกันและรักษาทันตกรรมพื้นฐานในระดับ รพ.สต.และ ศสม. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดบริการทันตกรรมในระดับโรงพยาบาล 3. พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนภายในเขต 4. พัฒนาด้านบริหารจัดการของเขต

4 การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก
(Oral Health Services Plan) ปี 2557 1. การพัฒนางานส่งเสริม ป้องกันและรักษาทันตกรรมพื้นฐานในระดับ รพ.สต. และ ศสม. (เกณฑ์ >ร้อยละ 45) กราฟแสดงร้อยละของรพ.สต.ที่มีการจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ

5 การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก
(Oral Health Services Plan) ปี 2557

6 การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก
(Oral Health Services Plan) ปี 2557 แผนความต้องการทันตบุคลากร ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ ปัจจุบัน ต้องการเพิ่ม 364 96 436 126 409 391

7 การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก
(Oral Health Services Plan) ปี 2557 3.พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนภายในเขต เป้าหมาย ปัจจุบัน พัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยทันต กรรมสำหรับเด็กที่ต้องรักษาภายใต้การดมยาสลบ และศัลยกรรมช่องปาก ในโรงพยาบาลระดับ A 3 แห่ง (มหาราชนครศรีฯ, สุราษฎร์ธานี ,วชิระภูเก็ต) - พัฒนาทันตแพทย์เฉพาะทางในจังหวัดให้มีอย่างน้อย ร้อยละ 50 ศูนย์ส่งต่อทั้ง 3 แห่งยังขาดแคลนทั้งกำลังคน ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ ทันตแพทย์เฉพาะทางในจังหวัดมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 50 ยกเว้น จังหวัดภูเก็ต

8 แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก
(Oral Health Services Plan) ปี 2558 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Excellent Center) เป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ทรัพยากร งบประมาณ รพ.มหาราชนครศรีฯ รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.วชิระภูเก็ต 1. มีการจัดตั้งระบบและศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย ในเขตบริการสุขภาพที่ 11 2. ลดอัตราการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตได้ร้อยละ 20 ชุดผ่าตัดศัลยกรรม ช่องปาก 2. เครื่อง Dental CT Scan แห่งละ 7,500,000

9 การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก
(Oral Health Services Plan) ปี 2557 แผนความต้องการครุภัณฑ์ ได้แก่ รายการ จำนวน ชุดผ่าตัดด้านศัลยกรรมช่องปาก 3 3D Orthopanogram X-ray Dental CT Scan Portable X-ray Digital X-ray Sensor Mobile dental Unit ยูนิตทันตกรรม 350 OPG X-ray 4 แผนพัฒนาสิ่งก่อสร้างสำหรับศูนย์ส่งต่อ โรงพยาบาล ราคาสิ่งก่อสร้าง วชิระภูเก็ต 5,000,000 มหาราชนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี

10 การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก
(Oral Health Services Plan) ปี 2557 4.พัฒนาด้านบริหารจัดการของเขต - จัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ - จัดทำแผนพัฒนาสิ่งก่อสร้างสำหรับศูนย์ส่งต่อศัลยกรรมช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล จัดทำแผนพัฒนาความต้องการทันตบุคลากร และพัฒนาทันตแพทย์เฉพาะทางศูนย์ส่งต่อ

11 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557
ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) 19-20 ก.พ.57 ประชุมประชาสัมพันธ์ชี้แจงระบบรับส่งต่อผู้ป่วย Maxillofacialประเมินศักยภาพ ในงานประชุม ประชุมติดตามทำแผนความคืบหน้าและทบทวนแผนพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากเขต 11 ทั้งหมด เพื่อเสนอผู้ตรวจราชการ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 45,228 31 มี.ค -1 เม.ย. 57 ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตาม แผนการพัฒนาในระดับเขต หาปัญหา แนวทางการแก้ไข และทบทวนแผน จ.นครศรีธรรมราช 61,576 15-16 พ.ค. 257 ประชุมติดตามขับเคลื่อนแผน และความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย Maxillofacial จังหวัดภูเก็ต พร้อมแก้ปัญหาขับเคลื่อน 110,920 4-5 ส.ค. 57 วิเคราะห์ปัญหาในปีนี้ จุดขาด เขียนแผนพัฒนาต่อไปในปีงบประมาณหน้า ประมาณผลลัพธ์ของการระบบส่งต่อ การลดความแออัดของการบริการ การเข้าต่อบริการ เขต 11 26,248 ส.ค 57 จัดทำหนังสือ Six Plus Building Block 45,000 รวม 288,972

12 ปีงบประมาณ 2558

13 แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก
แผนการใช้งบประมาณ ปี 2558 แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก (Oral Health Services Plan) ปี 2558 ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) 1 อบรมทันตแพทย์ผู้จัดการสุขภาพช่องปากระดับ Cup (Cup Manager) 380,000 2 การพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อ (ศัลยกรรมฯ /เด็ก) และสารสนเทศ 250,000 3 ประชุมติดตามการดำเนินงาน 50,000 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรมทางทันตสาธารณสุข 300,000 รวม 980,000

14 เป้าหมายงานบริการสุขภาพช่องปาก
ปี 2558 เป้าหมาย 1. ลดโรค เด็กอายุ ๓ ปี มีฟันผุไม่เกินร้อยละ ๕๐ 2. ลดระยะเวลารอคอย (คิว) ผู้สูงอายุที่ต้องการใส่ฟันเทียม ถอดได้ทุกชนิด มีระยะเวลารอทำฟันเทียม ไม่เกิน ๖ เดือน 3. เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ ประชากรไทยทั้งหมด มีอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากในด้านส่งเสริม/ ป้องกัน/ รักษา/ ฟื้นฟู มากกว่าร้อยละ ๒๐ 4. งานบริการในปฐมภูมิ รพ.สต./ ศสม. มีการจัดบริการสุขภาพช่องปาก โดยทันตแพทย์/ ทันตาภิบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55

15 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาสาขาสุขภาพช่องปาก เขตบริการสุขภาพที่ 11

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google