งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาสาขาสุขภาพช่องปาก เขตบริการสุขภาพที่ 11. ผลสำรวจสภาวะสุขภาพ ปี 55, 56 เด็กอายุ 3 ปี ฟันน้ำนมผุ 54.5, 52.4 % เด็กอายุ 12 ปี ฟันแท้ผุ 53.2, 51.7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาสาขาสุขภาพช่องปาก เขตบริการสุขภาพที่ 11. ผลสำรวจสภาวะสุขภาพ ปี 55, 56 เด็กอายุ 3 ปี ฟันน้ำนมผุ 54.5, 52.4 % เด็กอายุ 12 ปี ฟันแท้ผุ 53.2, 51.7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาสาขาสุขภาพช่องปาก เขตบริการสุขภาพที่ 11

2 ผลสำรวจสภาวะสุขภาพ ปี 55, 56 เด็กอายุ 3 ปี ฟันน้ำนมผุ 54.5, 52.4 % เด็กอายุ 12 ปี ฟันแท้ผุ 53.2, 51.7 % ผู้สูงอายุมีฟันคู่สบมากกว่า 4 คู่ 35.3, 38.8 % สภาพปัญหา ลดอัตราป่วย เด็กอายุ 3 ปี มีฟันน้ำนมผุ ไม่เกิน ร้อยละ 50 ลดระยะเวลารอคอย ( คิว ) ผู้สูงอายุ รอคิวทำฟันเทียม ไม่เกิน 6 เดือน เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก ประชาชนทุกกลุ่ม เข้าถึงบริการฯ ร้อยละ 20 เป้าหมาย ผลลัพธ์ ปี 60 รพ. สต. อย่างน้อย ร้อยละ 55 มีทันต บุคลากร ให้บริการสุขภาพช่องปาก พัฒนา รพ. ให้มีศักยภาพการให้บริการ ตาม เกณฑ์ SP และมีระบบ รับ - ส่งต่อผู้ป่วย เป้าหมาย บริการ ปี 60 เพิ่มหน่วยบริการและคุณภาพการให้บริการสุขภาพ ช่องปาก มาตร การ รพ. สต./ ศสม. ร้อยละ 54.7 จัดบริการ ทันตฯตามเกณฑ์ เมื่อเทียบกับปี 2556 ร้อยละ 14 ( เกณฑ์ > ร้อยละ 45) สนับสนุนให้มีการจัดซื้อยูนิตทำฟันให้ รพสต. ที่มีทันตาภิบาล สนับสนุนโยบายให้มีผู้ช่วยเหลืองานทัน ตกรรมใน รพ. สต. ประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรมของ กสธ. ร้อยละ 18.2 ผลการพัฒนาปี ๒๕๕๗

3 ยุทธศาสตร์สาขาทันตกรรม 1.พัฒนางานส่งเสริม ป้องกันและรักษาทันตกรรม พื้นฐานในระดับ รพ.สต.และ ศสม. 2.พัฒนาประสิทธิภาพการจัดบริการทันตกรรมใน ระดับโรงพยาบาล 3. พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน ภายในเขต 4. พัฒนาด้านบริหารจัดการของเขต

4 การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก (Oral Health Services Plan) ปี 2557 1. การพัฒนางานส่งเสริม ป้องกันและรักษาทันตกรรมพื้นฐาน ในระดับ รพ. สต. และ ศสม. ( เกณฑ์ > ร้อยละ 45) กราฟแสดงร้อยละของรพ.สต.ที่มีการจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ

5 การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก (Oral Health Services Plan) ปี 2557

6 การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก (Oral Health Services Plan) ปี 2557 แผนความต้องการทันตบุคลากร ทันตแพทย์ทันตาภิบาลผู้ช่วยทันตแพทย์ ปัจจุบันต้องการเพิ่มปัจจุบันต้องการเพิ่มปัจจุบันต้องการเพิ่ม 36496436126409391

7 การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก (Oral Health Services Plan) ปี 2557 3.พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนภายในเขต เป้าหมายปัจจุบัน - พัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งต่อ ผู้ป่วยทันต กรรมสำหรับเด็กที่ต้องรักษา ภายใต้การดมยาสลบ และ ศัลยกรรมช่องปาก ใน โรงพยาบาลระดับ A 3 แห่ง ( มหาราชนครศรีฯ, สุราษฎร์ ธานี, วชิระภูเก็ต ) - พัฒนาทันตแพทย์เฉพาะ ทางในจังหวัดให้มีอย่างน้อย ร้อยละ 50 - ศูนย์ส่งต่อทั้ง 3 แห่งยัง ขาดแคลนทั้งกำลังคน ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ - ทันตแพทย์เฉพาะทางใน จังหวัดมีจำนวนน้อยกว่าร้อย ละ 50 ยกเว้น จังหวัดภูเก็ต

8 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Excellent Center) แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพ ช่องปาก (Oral Health Services Plan) ปี 2558 เป้าหมายการพัฒนาตัวชี้วัดทรัพยากรงบประมาณ รพ.มหาราชนครศรีฯ รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.วชิระภูเก็ต 1. มีการจัดตั้งระบบและศูนย์ รับส่งต่อผู้ป่วย ในเขตบริการสุขภาพที่ 11 2. ลดอัตราการส่งต่อผู้ป่วย ออกนอกเขตได้ร้อยละ 20 1.ชุดผ่าตัดศัลยกรรม ช่องปาก 2. เครื่อง Dental CT Scan แห่งละ 7,500,000

9 การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก (Oral Health Services Plan) ปี 2557 แผนความต้องการครุภัณฑ์ ได้แก่ รายการจำนวน ชุดผ่าตัดด้านศัลยกรรมช่องปาก3 3D Orthopanogram X-ray3 Dental CT Scan3 Portable X-ray3 Digital X-ray Sensor3 Mobile dental Unit3 ยูนิตทันตกรรม350 OPG X-ray4 แผนพัฒนาสิ่งก่อสร้างสำหรับศูนย์ส่งต่อ โรงพยาบาลราคาสิ่งก่อสร้าง วชิระภูเก็ต5,000,000 มหาราชนครศรีธรรมราช5,000,000 สุราษฎร์ธานี5,000,000

10 การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก (Oral Health Services Plan) ปี 2557 4. พัฒนาด้านบริหารจัดการของเขต - จัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ - จัดทำแผนพัฒนาสิ่งก่อสร้างสำหรับศูนย์ส่งต่อศัลยกรรมช่องปาก และแมกซิลโลเฟเชียล - จัดทำแผนพัฒนาความต้องการทันตบุคลากร และพัฒนาทันต แพทย์เฉพาะทางศูนย์ส่งต่อ

11 ลำดับที่โครงการงบประมาณ (บาท) 19-20 ก.พ.57 ประชุมประชาสัมพันธ์ชี้แจงระบบรับส่งต่อผู้ป่วย Maxillofacialประเมิน ศักยภาพ ในงานประชุม ประชุมติดตามทำแผนความคืบหน้าและทบทวน แผนพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากเขต 11 ทั้งหมด เพื่อเสนอผู้ตรวจ ราชการ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 45,228 31 มี.ค -1 เม.ย. 57 ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตาม แผนการพัฒนาในระดับ เขต หาปัญหา แนวทางการแก้ไข และทบทวนแผน จ.นครศรีธรรมราช 61,576 15-16 พ.ค. 257 ประชุมติดตามขับเคลื่อนแผน และความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์ส่ง ต่อผู้ป่วย Maxillofacial จังหวัดภูเก็ต พร้อมแก้ปัญหาขับเคลื่อน 110,920 4-5 ส.ค. 57 วิเคราะห์ปัญหาในปีนี้ จุดขาด เขียนแผนพัฒนาต่อไปในปีงบประมาณหน้า ประมาณผลลัพธ์ของการระบบส่งต่อ การลดความแออัดของการบริการ การเข้าต่อบริการ เขต 11 26,248 ส.ค 57 จัดทำหนังสือ Six Plus Building Block 45,000 รวม288,972 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557

12

13 แผนการใช้งบประมาณ ปี 2558 ลำดับที่โครงการงบประมาณ (บาท) 1อบรมทันตแพทย์ผู้จัดการสุขภาพช่องปากระดับ Cup (Cup Manager) 380,000 2การพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อ (ศัลยกรรมฯ /เด็ก) และสารสนเทศ 250,000 3ประชุมติดตามการดำเนินงาน50,000 4แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรมทางทันตสาธารณสุข300,000 รวม980,000 แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพ ช่องปาก (Oral Health Services Plan) ปี 2558

14 เป้าหมายงานบริการสุขภาพช่องปาก ปี 2558 เป้าหมาย 1.ลดโรคเด็กอายุ ๓ ปี มีฟันผุไม่เกินร้อยละ ๕๐ 2.2.ลดระยะเวลารอคอย (คิว) ผู้สูงอายุที่ต้องการใส่ฟันเทียม ถอดได้ทุกชนิด มี ระยะเวลารอทำฟันเทียม ไม่เกิน ๖ เดือน 3.เพิ่มการเข้าถึงบริการ สุขภาพ ประชากรไทยทั้งหมด มีอัตราการใช้บริการสุขภาพ ช่องปากในด้านส่งเสริม/ ป้องกัน/ รักษา/ ฟื้นฟู มากกว่าร้อยละ ๒๐ 4.งานบริการในปฐมภูมิรพ.สต./ ศสม. มีการจัดบริการสุขภาพช่องปาก โดยทันตแพทย์/ ทันตาภิบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55

15 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาสาขาสุขภาพช่องปาก เขตบริการสุขภาพที่ 11. ผลสำรวจสภาวะสุขภาพ ปี 55, 56 เด็กอายุ 3 ปี ฟันน้ำนมผุ 54.5, 52.4 % เด็กอายุ 12 ปี ฟันแท้ผุ 53.2, 51.7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google