งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชน ศพด. บ้านรับเลี้ยง สถานรับเลี้ยง ครอบครัว 0-5 ปี 3-5 ปี โรง เรียน 6-14 ปี 0-3 ปี แม่ พ่อฯ อสม. แกนนำ สื่อชุมชน ผดด. แม่ครัว ผู้บริหาร ครู แม่ครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชน ศพด. บ้านรับเลี้ยง สถานรับเลี้ยง ครอบครัว 0-5 ปี 3-5 ปี โรง เรียน 6-14 ปี 0-3 ปี แม่ พ่อฯ อสม. แกนนำ สื่อชุมชน ผดด. แม่ครัว ผู้บริหาร ครู แม่ครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชน ศพด. บ้านรับเลี้ยง สถานรับเลี้ยง ครอบครัว 0-5 ปี 3-5 ปี โรง เรียน 6-14 ปี 0-3 ปี แม่ พ่อฯ อสม. แกนนำ สื่อชุมชน ผดด. แม่ครัว ผู้บริหาร ครู แม่ครัว ร้านค้า ผู้ปกครอง ภาพพลิก FBDG (แกนนำ อสม.) บทความหอกระจายข่าว เสียงตามสาย บทความสั้นวิทยุชุมชน นิทาน “หม่ำๆ” นิทาน “แม่ยังจำได้” คู่มือ “พ่อแม่” คู่มือ ผดด. ร่วมใจสร้างเด็กไทยฯ คู่มือ ช่วยเด็กไทยให้กินขนมดี นิทาน “แม่ยังจำได้” โปรแกรมอาหารกลางวัน โปรแกรมเฝ้าระวัง ผู้บริหาร คู่มือบริหารจัดการ อาหารในโรงเรียน ครู โปรแกรมอาหารกลางวัน โปรแกรมเฝ้าระวัง ชุดเรียนรู้กลาง(บูรณาการใน 8 สาระ) แม่ครัว และผู้ประกอบการ คู่มือแม่ครัวอนามัยฯ คู่มือช่วยเด็กไทย ให้กินขนมดี คู่มือ บริหารจัดการ (อปท) อบต./ เทศบาล สพท. ท้องถิ่น จังหวัด หลักสูตร อบรม สื่อสร้างสรรค์ฯ ศึกษา/มหาดไทย นโยบาย สื่อสารสาธารณะ สื่อสาร สาธารณะ กลไก โภชนาการสมวัย ทีมนักการตลาดเชิงสังคม ทีมวิชาการ ทีมปฏิบัติการ และ นักการตลาด เชิงสังคม โครงการ สมวัย แผนยุทธศาสตร์ สมวัย 3 ปี 1 ปี โครงการ สมวัย HUB/ทีมภาค ระบบบริหารจัดการ

2 - นโยบายอาหารและ โภชนาการ - แผนงานอาหารและ โภชนาการ ระยะ 3 ปี 1 ปี - - โครงการโภชนาการสมวัย - ทักษะการจัดการ (Management skill) -ทักษะการสื่อสารและ การตลาดเชิงสังคม (Sale supervisor) -ทักษะการปฏิบัติงาน (Technical skill) -ทักษะการสร้างการมีส่วน ร่วม (Owner & Partnership skill) บูรณาการ สู่งาน ประจำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ บุคลากร  พัฒนาขีด ความสามารถด้าน การจัดการอาหารและ โภชนาการ ที่ได้ มาตรฐาน  เสริมพลัง & สร้าง แรงจูงใจ บูรณาการ งบประมาณ ระดมทรัพยากร ในท้องถิ่น การกำกับ ติดตาม ประเมินผล (Empowerment evaluation) ระบบการบริหารจัดการเพื่อเด็กไทยสมวัย - คณะทำงานสหวิชาชีพ - ระดับภาค - ระดับจังหวัด - ระดับพื้นที่ - การร่วมทุนและทรัพยากร อื่นจากทุกภาคส่วน

3 5. ด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะ 4. ด้านการสื่อสาร 3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ พัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ 2. ด้านการพัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่าย 1. ด้านโครงสร้าง (บทบาท) ความคาดหวังต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ในระยะ 3 ปี

4 1. ด้านโครงสร้าง  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารและโภชนาการ ระดับท้องถิ่น  มีการบรรจุงานอาหารและโภชนาการไว้ในวิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์ และมีแผนงาน / โครงการ รองรับ รวมทั้งมีการ กำหนดบทบาท หน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ  มีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ โดยการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดพลังในการดำเนินงาน  มีฐานข้อมูลด้านสถานการณ์อาหารและโภชนาการในระดับ ท้องถิ่น เช่น ฐานข้อมูลภาวะโภชนาการและพฤติกรรม โภชนาการ ทารก เด็กวัยก่อนเรียน และเด็กวัยเรียน ก่อนและ หลังดำเนินงาน เพื่อเฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการ และ นำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนางาน

5 2. ด้านการพัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่าย  ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ ดำเนินงานพัฒนาเด็กไทยให้มีโภชนาการสมวัย  ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน ผู้ดูแลเด็ก/พี่เลี้ยงในบ้านรับเลี้ยงเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก แกนนำชุมชน ผู้ประกอบการด้านอาหาร ภาคประชาชน และเครือข่ายผู้ปกครอง ฯลฯ ให้ได้รับการพัฒนาด้าน อาหารและโภชนาการ  มีการสร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงานและภาคีเครือข่าย ที่สนับสนุนให้เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน และชุมชน ที่พึงประสงค์ ด้านโภชนาการ

6 3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ การพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ  จัดหาพื้นที่ให้โรงเรียนทำการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และออกกำลังกาย  มีการส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผัก ผลไม้ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และการเรียนรู้ของ เด็กปฐมวัย นักเรียน และผู้ปกครอง  กำหนดมาตรฐานของ อาหาร เครื่องดื่ม และขนมเด็กที่ จำหน่ายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และชุมชน เช่น มีการกำหนดและประกาศนโยบายอย่างมีส่วนร่วม ได้แก่  ขนมที่จำหน่าย ต้องมีตราสัญลักษณ์อาหารลดน้ำตาล ไขมัน โซเดียม ลงร้อยละ 25  ร้านอาหารในชุมชนผ่านการรับรองเมนูชูสุขภาพ  ร้านค้าหน้าโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก ปลอดน้ำอัดลม/น้ำหวาน ฯ  ร้านค้าในชุมชนจำหน่ายเกลือและน้ำปลาเสริมไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน ฯลฯ

7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสื่อสารสังคม และ มีกระบวนการสร้างกระแสสังคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ผ่านสื่อท้องถิ่น หอกระจายข่าว และเสียงตามสาย ฯ อย่างต่อเนื่อง 4. ด้านการสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนโยบายสาธารณะด้าน อาหารและโภชนาการในระดับองค์กร และท้องถิ่น เพื่อผลักดันสู่ระดับชาติ 5. ด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะ


ดาวน์โหลด ppt ชุมชน ศพด. บ้านรับเลี้ยง สถานรับเลี้ยง ครอบครัว 0-5 ปี 3-5 ปี โรง เรียน 6-14 ปี 0-3 ปี แม่ พ่อฯ อสม. แกนนำ สื่อชุมชน ผดด. แม่ครัว ผู้บริหาร ครู แม่ครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google