งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมสาธารณสุข
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข

2 !!!มีอะไรใหม่ใน HDC เวอร์ชั่นนี้
เป็นระบบที่บริหารจัดการเว็บไซต์ แบบศูนย์กลาง ทั้ง code คำสั่งในการประมวลผลและรูปแบบรายงาน โดยการปรับปรุงผ่าน Web service ซึ่งลดปัญหา เงื่อนไขการประมวลผลที่ไม่ตรงกัน เป็นระบบการประมวลผลจาก 43 แฟ้ม เป็น Transform table และ Summary table แบบอัตโนมัติทุกวัน ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่าย และรวดเร็วในการดูผลผ่านหน้าเว็บ ประกอบกับการพัฒนาต่อเนื่องได้ง่าย มีระบบส่งผล Summary ไปรวมระดับเขตและกระทรวง ผ่าน Web service ซึ่งลดภาระการจัดทำและส่งรายงานของเจ้าหน้าที่

3 !!!มีอะไรใหม่ใน HDC เวอร์ชั่นนี้
มีระบบคืนข้อมูล individual ที่ระดับจังหวัด ให้หน่วยบริการในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ลดภาระการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการนำเข้าข้อมูล ที่มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบผลได้ง่าย มีระบบตรวจสอบข้อมูล ความผิดพลาดต่างๆ ตามเงื่อนไขของสนย. และ สปสช. แบบบูรณาการ มีระบบการ Monitor Log การรับ-ส่งข้อมูล และการประมวลผลต่างๆ

4 !!!ขั้นตอนการติดตั้ง สำหรับหน่วยงานที่มีฐานข้อมูล 43 แฟ้มอยู่แล้ว(มี HDC Tomcat ,MySQL 43 เดิม) ติดตั้งระบบ HDC zip php application Config hdc php เชื่อมฐานข้อมูล ติดตั้ง HDC code SQL ตารางรหัสต่างๆ กำหนดค่าเริ่มต้น หน้าเว็บแอดมิน HDC สร้าง Index ฐานข้อมูล 43 แฟ้มเดิม ติดตั้ง HDC Tomcat ->HDC.WAR Config hdc tomcat เชื่อมฐานข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูลผ่าน Web service นำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ประมวลผล/รอเวลาประมวลผล Summary สำหรับหน่วยงานที่ต้องการเริ่มใหม่ทั้งหมด ติดตั้งฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ติดตั้งระบบ HDC zip php application Config hdc php เชื่อมฐานข้อมูล ติดตั้ง HDC code SQL ตารางรหัสต่างๆ กำหนดค่าเริ่มต้น หน้าเว็บแอดมิน HDC ติดตั้ง HDC Tomcat ->HDC.WAR Config hdc tomcat เชื่อมฐานข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูลผ่าน Web service นำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ประมวลผล/รอเวลาประมวลผล Summary

5 เครื่อง 43 แฟ้มเดิม เครื่องใหม่ MySQL 43 table +hdc_code.sql
IP: IP: MySQL 43 table +hdc_code.sql Php,Tomcat hdc.zip,hdc.war /opt/tomcat/webapp/hdc/WEB-INF/Database.conf = /var/www/html/hdc/includes/connectDB.php = หน้าติดตั้งโปรแกรม IP hdc java=

6 !!!สิ่งสำคัญที่ไม่ควรลืม
PHP version ควรติดตั้งตามคำแนะนำของทีมงาน และต้องมี php_pdo, php_pdo_mysql ติดตั้งอยู่ เวอร์ชั่นแนะนำ v.5.3+ MySQL version ต้อง run events procedures ได้ แนะนำให้ใช้เวอร์ชั่น v.5.3+ การ Grant permission MySQL หากไม่ได้รับสิทธิที่สามารถทำได้ทุกอย่างอาจทำให้ events procedures ไม่ทำงาน หรือ เวลาเข้าไป monitor จะมองไม่เห็นรายละเอียดภายใน procedures ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดว่า procedures ,events ผิดพลาด การให้สิทธิการเข้าถึง server config iptables ให้สามารถเข้าถึง port ต่างๆ เช่น 3306,8080,etc.

7 !!!สิ่งสำคัญที่ไม่ควรลืม
Session ของระบบมีสองส่วน คือ Apache และ Tomcat ดังนั้นการ login อาจทำให้สับสน ในเรื่องของการเข้าถึงหน้าโปรแกรมส่วนต่างๆ Session ของ Tomcat

8 !!!ขั้นตอนการประมวลผลตามเวลาปกติ
Init.php อ่านเงื่อนไขการประมวลผลจาก table sys_transform,sys_report สร้าง Procedure ,Function และ Events การประมวลผลตามเงื่อนเวลา ที่ Admin กำหนด เงื่อนปีงบประมาณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่เมื่อประมวลผลเสร็จ จะกลับคืนสู่ปีงบประมาณปัจจุบันอัตโนมัติ ประมวลผล transforms tables (t_*), summary tables (s_*) ตามเวลาของ Events และเรียงตามลำดับ t_*,s_* !!!ขั้นตอนการประมวลผลแบบเร่งรัด (ไม่แนะนำ) ตั้งค่าปีงบประมาณหากไม่ต้องการปีงบประมาณปัจจุบัน เลือกประมวลผลรายงานแบบ Manual ในเมนูแอดมิน

9 !!!การตรวจสอบการใช้เวลาขั้นตอนการประมวลผล
เข้าสู่ระบบ->เมนูผลการตรวจสอบข้อมูล->ตรวจสอบการประมวลผลข้อมูล Summary->เลือกวันที่ๆต้องการตรวจสอบ ระบบจะแสดงเวลาการประมวลผลแต่ละขั้นตอน ดังภาพ

10 !!!Table ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary
C* ตารางรหัสมาตรฐาน สนย. Sys_config เก็บค่า รหัสจังหวัด, เวลา, ปีงบประมาณ ที่ประมวลผล Sys_transform เก็บเงื่อนไขการประมวลผล เพื่อคัดแยกข้อมูล ดัดแปลงโครงสร้าง เพื่อให้เกิดตารางข้อมูลตามเงื่อนไขเวลา และความต้องการของระบบรายงาน Sys_report เก็บเงื่อนไขการประมวลผลรายงานเป็น summary ซึ่งส่วนใหญ่ประมวลผลจาก t_* ซึ่งได้จากข้อ 4 S_* ซึ่งเกิดจากการประมวลผลข้อ 5 Hdc_log เก็บขั้นตอนและเวลาที่ประมวลผล

11 !!!หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary
หน้าจอแอดมิน -> ตั้งค่าระบบโปรแกรม

12 !!!หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary
หน้าจอแอดมิน -> การจัดการข้อมูลรายงาน

13 !!!หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary
หน้าจอแอดมิน -> ประมวลผลรายงานแบบ Manual (Summary)

14 !!!หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary
หน้าจอแอดมิน -> อัพเดทฐานข้อมูล HDC เวอร์ชั่นใหม่

15 !!!หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary

16 !!!หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary
หน้าผลการตรวจสอบข้อมูล -> ตรวจสอบการอัพเดทตารางต่างๆ

17 !!!หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary
หน้าผลการตรวจสอบข้อมูล -> ตรวจสอบผลการส่งข้อมูลไปยังส่วนกลาง


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google