งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูลการ ดำเนินงานกิจกรรม สาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูลการ ดำเนินงานกิจกรรม สาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูลการ ดำเนินงานกิจกรรม สาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข

2 !!! มีอะไรใหม่ใน HDC เวอร์ชั่นนี้ เป็นระบบที่บริหารจัดการเว็บไซต์ แบบศูนย์กลาง ทั้ง code คำสั่งในการประมวลผลและรูปแบบ รายงาน โดยการปรับปรุงผ่าน Web service ซึ่ง ลดปัญหา เงื่อนไขการประมวลผลที่ไม่ตรงกัน เป็นระบบการประมวลผลจาก 43 แฟ้ม เป็น Transform table และ Summary table แบบ อัตโนมัติทุกวัน ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่าย และ รวดเร็วในการดูผลผ่านหน้าเว็บ ประกอบกับการ พัฒนาต่อเนื่องได้ง่าย มีระบบส่งผล Summary ไปรวมระดับเขตและ กระทรวง ผ่าน Web service ซึ่งลดภาระการจัดทำ และส่งรายงานของเจ้าหน้าที่

3 !!! มีอะไรใหม่ใน HDC เวอร์ชั่นนี้ มีระบบคืนข้อมูล individual ที่ระดับจังหวัด ให้ หน่วยบริการในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ลดภาระการ บันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งสอดคล้อง กับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการนำเข้าข้อมูล ที่มีมาตรฐาน สามารถ ตรวจสอบผลได้ง่าย มีระบบตรวจสอบข้อมูล ความผิดพลาดต่างๆ ตาม เงื่อนไขของสนย. และ สปสช. แบบบูรณาการ มีระบบการ Monitor Log การรับ - ส่งข้อมูล และ การประมวลผลต่างๆ

4 !!! ขั้นตอนการติดตั้ง สำหรับหน่วยงานที่มีฐานข้อมูล 43 แฟ้มอยู่แล้ว ( มี HDC Tomcat,MySQL 43 เดิม ) 1. ติดตั้งระบบ HDC zip php application 2.Config hdc php เชื่อม ฐานข้อมูล 3. ติดตั้ง HDC code SQL ตารางรหัสต่างๆ 4. กำหนดค่าเริ่มต้น หน้าเว็บแอด มิน HDC 5. สร้าง Index ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม เดิม 6. ติดตั้ง HDC Tomcat - >HDC.WAR 7.Config hdc tomcat เชื่อม ฐานข้อมูล 8. ปรับปรุงฐานข้อมูลผ่าน Web service 9. นำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม 10. ประมวลผล / รอเวลาประมวลผล Summary สำหรับหน่วยงานที่ต้องการเริ่ม ใหม่ทั้งหมด 1. ติดตั้งฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 2. ติดตั้งระบบ HDC zip php application 3.Config hdc php เชื่อม ฐานข้อมูล 4. ติดตั้ง HDC code SQL ตารางรหัสต่างๆ 5. กำหนดค่าเริ่มต้น หน้าเว็บแอด มิน HDC 6. ติดตั้ง HDC Tomcat - >HDC.WAR 7.Config hdc tomcat เชื่อม ฐานข้อมูล 8. ปรับปรุงฐานข้อมูลผ่าน Web service 9. นำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม 10. ประมวลผล / รอเวลาประมวลผล Summary

5 MySQL 43 table +hdc_cod e.sqlhdc_cod e.sql Php,Tomcat hdc.zip,hdc. war เครื่อง 43 แฟ้มเดิม เครื่อง ใหม่ IP:192.1 68.1.2 IP:192.1 68.1.3 /opt/tomcat/webapp/hdc/WEB- INF/Database.conf =192.168.1.2 /var/www/html/hdc/includes/connectDB.ph p =192.168.1.2 หน้าติดตั้งโปรแกรม IP hdc java=192.168.1.3

6 !!! สิ่งสำคัญที่ไม่ควรลืม PHP version ควรติดตั้งตามคำแนะนำของทีมงาน และต้องมี php_pdo, php_pdo_mysql ติดตั้งอยู่ เวอร์ชั่นแนะนำ v.5.3+ MySQL version ต้อง run events procedures ได้ แนะนำให้ใช้เวอร์ชั่น v.5.3+ การ Grant permission MySQL หากไม่ได้รับสิทธิที่ สามารถทำได้ทุกอย่างอาจทำให้ events procedures ไม่ทำงาน หรือ เวลาเข้าไป monitor จะมองไม่เห็น รายละเอียดภายใน procedures ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ เข้าใจผิดว่า procedures,events ผิดพลาด การให้สิทธิการเข้าถึง server config iptables ให้ สามารถเข้าถึง port ต่างๆ เช่น 3306,8080,etc.

7 !!! สิ่งสำคัญที่ไม่ควรลืม Session ของระบบมีสองส่วน คือ Apache และ Tomcat ดังนั้นการ login อาจทำให้สับสน ในเรื่อง ของการเข้าถึงหน้าโปรแกรมส่วนต่างๆ Session ของ Tomcat

8 !!! ขั้นตอนการประมวลผลตามเวลา ปกติ 1.Init.php อ่านเงื่อนไขการประมวลผลจาก table sys_transform,sys_report 2. สร้าง Procedure,Function และ Events การประมวลผลตาม เงื่อนเวลา ที่ Admin กำหนด เงื่อนปีงบประมาณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่เมื่อประมวลผล เสร็จ จะกลับคืนสู่ปีงบประมาณปัจจุบันอัตโนมัติ 3. ประมวลผล transforms tables (t_*), summary tables (s_*) ตามเวลาของ Events และเรียงตามลำดับ t_*,s_* !!! ขั้นตอนการประมวลผลแบบเร่งรัด ( ไม่แนะนำ ) 1. ตั้งค่าปีงบประมาณหากไม่ต้องการปีงบประมาณปัจจุบัน 2. เลือกประมวลผลรายงานแบบ Manual ในเมนูแอดมิน

9 !!! การตรวจสอบการใช้เวลา ขั้นตอนการประมวลผล เข้าสู่ระบบ -> เมนูผลการตรวจสอบข้อมูล -> ตรวจสอบการ ประมวลผลข้อมูล Summary-> เลือกวันที่ๆต้องการ ตรวจสอบ ระบบจะแสดงเวลาการประมวลผลแต่ละขั้นตอน ดังภาพ

10 !!! Table ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary 1.Tables 43 ตามมาตรฐาน สนย. 2.C* ตารางรหัสมาตรฐาน สนย. 3.Sys_config เก็บค่า รหัสจังหวัด, เวลา, ปีงบประมาณ ที่ ประมวลผล 4.Sys_transform เก็บเงื่อนไขการประมวลผล เพื่อคัด แยกข้อมูล ดัดแปลงโครงสร้าง เพื่อให้เกิดตารางข้อมูล ตามเงื่อนไขเวลา และความต้องการของระบบรายงาน 5.Sys_report เก็บเงื่อนไขการประมวลผลรายงานเป็น summary ซึ่งส่วนใหญ่ประมวลผลจาก t_* ซึ่งได้จากข้อ 4 6.S_* ซึ่งเกิดจากการประมวลผลข้อ 5 7.Hdc_log เก็บขั้นตอนและเวลาที่ประมวลผล

11 !!! หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary หน้าจอแอดมิน -> ตั้งค่าระบบโปรแกรม

12 !!! หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary หน้าจอแอดมิน -> การจัดการข้อมูลรายงาน

13 !!! หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary หน้าจอแอดมิน -> ประมวลผลรายงานแบบ Manual (Summary)

14 !!! หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary หน้าจอแอดมิน -> อัพเดทฐานข้อมูล HDC เวอร์ชั่นใหม่

15 !!! หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary หน้าผลการตรวจสอบข้อมูล -> ผลการตรวจสอบการประมวลผลข้อมูล Summary

16 !!! หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary หน้าผลการตรวจสอบข้อมูล -> ตรวจสอบการอัพเดทตารางต่างๆ

17 !!! หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary หน้าผลการตรวจสอบข้อมูล -> ตรวจสอบผลการส่งข้อมูลไปยังส่วนกลาง


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูลการ ดำเนินงานกิจกรรม สาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google