งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้งาน โปรแกรม STI.VCT 1.0. 1. การติดตั้งโปรแกรม STI.VCT 1.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้งาน โปรแกรม STI.VCT 1.0. 1. การติดตั้งโปรแกรม STI.VCT 1.0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้งาน โปรแกรม STI.VCT 1.0

2 1. การติดตั้งโปรแกรม STI.VCT 1.0

3 ดับเบิลคลิกที่ icon setup 1 1

4 คลิก Next > 2 2 หน้าต่างระบบ ติดตั้ง โปรแกรม STI.VCT

5 คลิก Next > 3 3

6 เลือก Typical 4 4

7 คลิก Install 5 5

8 โปรดรอจนกว่าการ ติดตั้ง จะเสร็จ สมบูรณ์

9

10 การติดตั้งAccess Runtime เสร็จ สมบูรณ์

11 การติดตั้งโปรแกรม STI.VCTเสร็จ สมบูรณ์

12 Icon โปรแกรม STI.VCT

13 2. การใช้งานโปรแกรม STI.VCT 1.0

14 2.1 การเริ่มต้นโปรแกรม STI.VCT 1.0

15 ดับเบิลคลิกที่ icon STI.VCT 1 1 คลิกที่ icon STI.VCT จาก Start Menu คลิกที่ icon STI.VCT จาก Start Menu 1 1

16 หน้าจอเริ่มต้น โปรแกรม STI.VCT

17 2.2 การ login เข้าสู่โปรแกรม STI.VCT 1.0

18 ใส่รหัสผ่าน ครั้งแรก ใช้ รหัส stivct ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ ภายหลัง ใส่รหัสผ่าน ครั้งแรก ใช้ รหัส stivct ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ ภายหลัง 1 1 คลิก OK 2 2

19 โปรแกรมจะเข้าสู่หน้า เมนูหลัก

20 2.3 เมนูหลักโปรแกรม STI.VCT 1.0

21 ปุ่มเปิดแบบฟอร์ม pdf สำหรับสั่ง พิมพ์ ปุ่มนำเข้า/ส่งออก ข้อมูล ปุ่มใส่ข้อมูล หน่วยงาน ปุ่มเปลี่ยน รหัสผ่าน ปุ่มปิดโปรแกรม ปุ่มเปิดระบบบันทึก ข้อมูล ปุ่มเปิดระบบ รายงาน

22 2.4 การบันทึก/แก้ไขข้อมูล หน่วยงาน

23 เมนูหลัก คลิกปุ่ม แก้ไข ข้อมูล หน่วยงาน 1 1

24 หน้าจอกำหนด ข้อมูลหน่วยงาน ใส่ชื่อคลินิกหรือ หน่วยงาน 2 2 เลือกสถานพยาบาล เลือก จังหวัด เลือก อำเภอ 3 3 4 4 5 5 คลิกบันทึกข้อมูล 6 6

25 2.5 การเปลี่ยนรหัสผ่าน

26 เมนูหลัก คลิกปุ่ม เปลี่ยน รหัสผ่าน 1 1

27 ใส่ รหัสผ่าน เดิมถ้า เปลี่ยน ครั้งแรก ใช้รหัส stivct 2 2 ใส่รหัสผ่าน ที่ต้องการ 2 ครั้ง 3 3 กดปุ่มบันทึก 4 4

28 ถ้าใส่รหัสไม่ถูกต้อง โปรแกรมจะแจ้ง เตือน

29 กรณีเปลี่ยน รหัสผ่านเสร็จ สมบูรณ์ คลิก OK 5 5

30 2.6 การเปิดไฟล์ แบบฟอร์ม pdf

31 เมนูหลัก เลือกแบบ บันทึกที่ ต้องการจะ พิมพ์ 1 1

32 คลิก Yes 1 1 โปรแกรมจะแจ้ง เตือนการเปิดไฟล์

33 คลิก OK 2 2 โปรแกรมจะแจ้ง เตือนการเปิดไฟล์

34 แบบฟอร์มจะถูกเปิด โดยโปรแกรมอ่าน pdf ในเครื่องของ ท่าน กรณีที่ยังไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรม อ่าน pdf ติดต่อฝ่าย IT หรือ ดาวน์โหลดจาก internet สั่งพิมพ์ 3 3

35 2.7 ระบบบันทึกข้อมูล

36 เมนูหลัก คลิกปุ่ม เวช ระเบียนฯ 1 1

37 หน้าจอระบบ บันทึกข้อมูล คำสั่ง จัดการ ข้อมูล ส่วนตัว ของผู้ป่วย คำสั่ง จัดการ ข้อมูลการ มารับ บริการ ส่วนแสดงรายชื่อ ผู้ป่วยในฐานข้อมูล ส่วนแสดงข้อมูลการ มารับบริการราย visit กลับเมนูหลัก ไปหน้าระบบรายงาน ระบบค้นหาข้อมูลผู้ป่วย

38 2.8 การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่/ แก้ไขข้อมูลผู้ป่วย

39 ค้นหาผู้ป่วยจาก ชื่อ,นามสกุล,HN 1 1 หน้าจอ ระบบบันทึก ข้อมูล คลิก ค้นหา 2 2 ถ้าไม่มีข้อมูลแสดง ว่าเป็นผู้ป่วยที่ยังไม่ อยู่ในฐานข้อมูล คลิก ลงทะเบียน ผู้ป่วยใหม่ 3 3

40 หน้าจอบันทึก ประวัติผู้ป่วย บันทึกข้อมูลผู้ป่วย ให้ครบถ้วน 4 4 คลิก ลงทะเบียน 5 5

41 ชื่อผู้ป่วยจะปรากฏ ในส่วนแสดงรายชื่อ ผู้ป่วยในฐานข้อมูล กรณีแก้ไขข้อมูล คลิกเลือกผู้ป่วย 2 2 คลิก แก้ไข ข้อมูล ผู้ป่วย 3 3 ค้นหาผู้ป่วยจาก ชื่อ,นามสกุล,HN 1 1

42 กรณีต้องการลบ ข้อมูลผู้ป่วย คลิก เลือกผู้ป่วย 2 2 คลิก ลบ ข้อมูล ผู้ป่วย 3 3 ค้นหาผู้ป่วยจาก ชื่อ,นามสกุล,HN 1 1

43 คลิก Yes ถ้า ต้องการลบ ข้อมูล 3 3

44 2.9 การบันทึกข้อมูลการมารับ บริการ

45 เลือกผู้ป่วยที่เข้ารับ บริการ 2 2 หน้าจอ ระบบบันทึก ข้อมูล เลือกแบบที่ ใช้บันทึก ข้อมูล 3 3 ค้นหาผู้ป่วยจาก ชื่อ,นามสกุล,HN 1 1

46 กำหนดวันที่ ที่มา รับบริการ 4 4 คลิกบันทึก ข้อมูล 5 5

47 หน้าจอ บันทึกข้อมูล บริการ VCT เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่แถบ ฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ข้อมูลจะถูกบันทึกโดย อัตโนมัติ

48 หน้าจอ บันทึกข้อมูล บริการ STI เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่แถบ ฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ข้อมูลจะถูกบันทึกโดย อัตโนมัติ

49 การแก้ไข/ลบ ข้อมูล คลิกเลือกวันที่มารับ บริการ 1 1 หน้าจอ ระบบบันทึก ข้อมูล คลิกแก้ไข/ ลบข้อมูล visit 2 2

50 คลิก Yes ถ้า ต้องการลบ ข้อมูล 3 3

51 2.10 ระบบรายงาน

52 เมนูหลัก คลิกปุ่ม ระบบ รายงาน 1 1

53 หน้าจอระบบ รายงาน ส่วนกำหนด ช่วงเวลาของ ข้อมูลที่ใช้ รายงาน ปุ่มเลือกรายงาน

54 เมื่อเลือกรายงานที่ ต้องการแล้วโปรแกรม จะให้เลือกตำแหน่ง save ไฟล์รายงานใน รูปแบบของ ไฟล์ Excel และชื่อไฟล์ ใน รูปแบบ ชื่อรายงาน+ ดด+ปป.xls 1 1 คลิก Save 2 2

55 โปรแกรมจะเปิด ไฟล์รายงานที่ save ให้โดย อัตโนมัติ

56 2.10 การ save ไฟล์รายงานเป็น รูปแบบ CSV

57 ไฟล์รายงาน (Excel) ที่ ได้จากระบบรายงาน ใน ขั้นตอนที่แล้ว

58 คลิก office Menu 1 1 คลิก Save As 2 2 คลิก Other Formats 3 3

59 Save As Dialog Box เลือกตำแหน่งที่ จะ save file 4 4 เลือก CSV (Comma delimited) ในช่อง Save as type 5 5

60 คลิก Save 6 6

61 คลิก Yes 7 7

62 ไฟล์รายงาน ที่ได้จาก ระบบรายงาน ไฟล์ CSV

63 ไฟล์ CSV ที่ ใช้ upload ขึ้น Website AIDSdatasystem

64 ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณ ชลลดา ( ศรทส.) 085-070-5713 คุณ ทำเนียบ ( กลุ่ม STI สอวพ. ) 085-119-9060 – Definition/ โครงการ รายละเอียด คุณ ศักดิ์ชัย ( โปรแกมเมอร์ ) 089-767-8618 – คำถามโปรแกรมทั้งมวล Email : j.sakchai@gmail.com Website : www.stiqual.com


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้งาน โปรแกรม STI.VCT 1.0. 1. การติดตั้งโปรแกรม STI.VCT 1.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google