งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ก้าวใหม่ ครั้งสำคัญ ของครูไทย หัวใจไอที ” : : : : กรุณาเปิดหน้าถัดไปเพื่อเริ่มการกรอกข้อมูล : : : : รองรับเฉพาะ Microsoft PowerPoint 2003 และ 2007 เท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ก้าวใหม่ ครั้งสำคัญ ของครูไทย หัวใจไอที ” : : : : กรุณาเปิดหน้าถัดไปเพื่อเริ่มการกรอกข้อมูล : : : : รองรับเฉพาะ Microsoft PowerPoint 2003 และ 2007 เท่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 “ ก้าวใหม่ ครั้งสำคัญ ของครูไทย หัวใจไอที ” : : : : กรุณาเปิดหน้าถัดไปเพื่อเริ่มการกรอกข้อมูล : : : : รองรับเฉพาะ Microsoft PowerPoint 2003 และ 2007 เท่านั้น

3 : : : : คำชี้แจง : : : : 1. กรุณาศึกษาระเบียบการรับสมัครได้ที่ www.pil.in.th 2. แต่ละหน้ามี คำแนะนำ (Notes) อยู่ ด้านล่าง เพื่อช่วยในการกรอกข้อมูล หากไม่ปรากฎให้ปฏิบัติตามคู่มือใน ไฟล์ ITLA2009.doc 3. ในบางหน้าจะมีปรากฎไอคอน Microsoft Word ให้ทำการดับเบิ้ล คลิกเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติม 4. การใช้งานครั้งแรกควรบันทึกเป็นชื่อ ไฟล์ใหม่ ใช้ตัวย่อของโรงเรียน _ ชื่อ ครูเจ้าของผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ เช่น SRC_Somsri 5. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ ส่งข้อมูลมาทาง Email : info@pil.in.th 6. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ส่งข้อมูลได้ที่ www.pil.in.th 7. สอบถามปัญหาเพิ่มเติมได้ที่ info@pil.in.th

4 ลบสี่เหลี่ยม นี้ออก แล้วแทนที่ ด้วย รูปภาพคุณ ที่นี่ ชื่อ นามสกุลนายรังสรรค์ กลิ่นแก้ว ตำแหน่ง ปัจจุบัน ครู ครูชำนาญการพิเศษ อายุ 53 ปี โรงเรียนที่ สอน พุทธจักรวิทยา อายุงาน 30 ปี 1. ข้อมูลครู เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ 0868915381 เบอร์ โทรศัพท์ อื่นๆ 0868915381 อีเมล์ rungsun__k@hotmail.com สังกัดกลุ่ม สาระฯ ภาษาไทย

5 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ผู้อำนวยการนางสุมนรัตน์ อัศตรกุล จำนวน คอมพิวเ ตอร์ 200 เครื่อง จำนวน นักเรียน 2,380 คน ที่อยู่ 728/2 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 2. ข้อมูลโรงเรียน โทรศัพท์ 0868915381 เว็บไซต์ โรงเรียน http://www.buddhajak.ac.th

6 3. ข้อมูลชั้นเรียน ชั้นเรียนที่ สอน มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 จำนวน นักเรียน 116 คน วิชาที่สอนภาษาไทย ลบสี่เหลี่ยมนี้ออก แล้วแทนที่ด้วยรูปภาพบรรยกาศโรงเรียน

7 4. ผลงานส่งประกวด ชื่อผลงานบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทยการอ่านงาน ประพันธ์เฉพาะเรื่อง ท 30201 เอกสารแนบ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย สำหรับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เอกสารแนบ หน่วยการ เรียนรู้ หน่วยที่ 1-4 จากทั้งหมด 4 หน่วย แผนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษไทยการ อ่านงานประพันธ์เฉพาะ เรื่อง ท 30201 บรรยากาศในชั้น เรียน

8 5. แนวคิดด้านนวัตกรรม 1. ผลที่เกิดขึ้นก่อน และหลัง เมื่อนำ ICT มา บูรณาการในชั้นเรียน 2. ผลงานนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนใด ที่ท่านสนใจมากที่สุด 3. มุมมองด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน เพื่ออนาคตการศึกษาไทย

9 : : : : ข้อตกลง : : : : 1. การจัดส่งข้อมูลถือว่าผู้สมัครได้เข้าใจ ระเบียบการ และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งผลงานเรียบร้อยแล้ว 2. การส่งข้อมูลมาซ้ำ ให้ยึดข้อมูลแรกที่ ส่งมาแล้วเท่านั้น 3. ผู้สมัครต้องมีสถานะเป็นครูในโรงเรียน ที่สมัคร ณ วันที่ประกาศผล วันรับรางวัล และวันจัดกิจกรรมอื่น ๆ ภายใต้โครงการ Innovative Teacher Leadership Awards 4. ครูผู้ส่งผลงานไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น 5. กระทวงศึกษาธิการ คณะกรรมการ และ บริษัท ไมโครซอฟท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนผลงานของครูผู้ ส่งเข้าประกวด และสามาถนำมาใช้เพื่อ ประโยชน์ทางการศึกษา หรือเผยแพร่สู่ สาธารณะได้ทุกรูปแบบ โดยปราศจากข้อ ผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า


ดาวน์โหลด ppt “ ก้าวใหม่ ครั้งสำคัญ ของครูไทย หัวใจไอที ” : : : : กรุณาเปิดหน้าถัดไปเพื่อเริ่มการกรอกข้อมูล : : : : รองรับเฉพาะ Microsoft PowerPoint 2003 และ 2007 เท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google