งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการวิจัยวัฒนธรรม ในทศวรรษหน้า ๒๕๕๔-๒๕๖๔. โรงแรมบางกอกชฎา ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการวิจัยวัฒนธรรม ในทศวรรษหน้า ๒๕๕๔-๒๕๖๔. โรงแรมบางกอกชฎา ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการวิจัยวัฒนธรรม ในทศวรรษหน้า ๒๕๕๔-๒๕๖๔

2 โรงแรมบางกอกชฎา ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

3 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์  ราชบัณฑิต สาขานาฏกรรม  นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  ประธานคณะกรรมการวิจัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา  ประธานกรรมการหลักสูตร มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยศิลปกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

4 ประเทศไทยในทศวรรษหน้า ?  สภาพสังคม  สภาพประชากร  สภาพเศรษฐกิจ  สภาพการเมือง  สภาพการปกครอง  สภาพภูมิภาคอาเซียน  สภาพอาเซียน+๓, อาเซียน+๖, อาเซียน+๙  สภาพลุ่มแม่น้ำโขง  สภาพการสื่อสารและการคมนาคม  สภาพเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมของคนไทย อย่างไร ?

5 สภาพที่คาดการณ์ได้  สภาพสังคมอาจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพราะประชากรในภูมิภาคอาเซียน เคลื่อนย้ายได้เสรีขึ้นเพื่อไปหาแหล่งงาน เกิดการปฏิสัมพันธ์ต่างวัฒนธรรมกันมาก ขึ้น ซึ่งมีผลทั้งทางบวกและลบ การผนึก ชนเพื่อรักษาอัตลักษณ์ของชนเผ่าอาจมี พลังสูง

6 สภาพที่คาดการณ์ได้  สภาพเศรษฐกิจจึงอาจมีการกระจุกตัวเป็น กลุ่มตามความถนัดของประชากร ภาค เกษตรพื้นฐาน ภาคเกษตรอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมพื้นฐาน ภาคอุตสาหกรรมบริการ ภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และภาคอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ อัตลักษณ์ของภาคชนอาจ เกิดขึ้น ความขัดแย้งเรื่องพื้นที่ที่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนมีมากขึ้น และอาจมี การช้วัฒนธรรมเป็นอาวุธ

7 สภาพที่คาดการณ์ได้  สภาพประชากรประมาณ ๗๐๐ ล้านคนอนาคตที่มีหลายชน เผ่า หลายภาษา หลายตัวอักษร หลายความเชื่อ หลาย โภชนาการ หลายประเพณีพิธีกรรม มีความบาดหมางทั้งใน ประวัติศาสตร์และปัจจุบันที่ไม่อาจหาขัอยุติได้ในอนาคต การ คุมกำเนิดที่สำเร็จในที่หนึ่งแต่ขัดหลักศาสนาในอีกที่หนึ่ง ทำ ให้ประชากรล้นและมาเป็นแรงงานพลัดถิ่นราคาถูกที่นำ วัฒนธรรมที่บ้านมาปกป้องตัวตนด้วย สภาพสังคมสูงวัยกำลังขยายสัดส่วน ช่องว่างทางวัฒนธรรม ระหว่าง ชช. กับ ยช. มีมากขึ้น พฤติกรรมการสื่อสารของทั้ง สองกลุ่มจะต่างกันอย่างมาก สภาพความเป็นชุมชนของ ชช. เป็นการเกาะกลุ่มที่ใกล้ชิดทางกายภาพ แต่สำหรับ ยช. มัน เป็นชุมชนไร้สาย การสัมผัสวัฒนธรรมของ ชช. จะต่างจาก ของ ยช.อย่างมิอาจคาดเดาได้

8 สภาพที่คาดการณ์ได้  สภาพการเมืองอาจไม่เสถียรเพราะมีช่องว่าง ระหว่างระบบการเมืองของภาครัฐกับภาคประชาชน ซึ่งจะกระทบนโยบายการพัฒนาในภาพรวมของรัฐ เพราะจะขัดกับผลประโยชน์ของภาคประชาชนใน ภาพเฉพาะพื้นที่ การนำวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องมือ ทางการเมืองอาจมีสูง  สภาพการปกครองท้องถิ่นอาจเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ขาดทักษะการบริหารและการจัดการทั้งในด้าน วิทยาการและธรรมาภิบาล ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการ แตกแยกของประชาชนในพื้นที่

9 สภาพที่คาดการณ์ได้  สภาพภูมิภาคอาเซียนอาจมีการแสวงหา ความมีเอกภาพในความแตกต่างมากขึ้น มาก เพราะลักษณะร่วมของประชากรที่มี ความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างมากใน ภูมิภาคนี้ อาจใช้วัฒนธรรมนำนโยบายการ สร้างเอกภาพของอาเซียนในมิติต่าง ๆ ให้ ไปสู่จุดหมายได้

10 สภาพที่คาดการณ์ได้  สภาพอาเซียน+๓, +๖, +๙ คือประเทศ พันธมิตรนอกภูมิภาคที่พยายามเข้ามา ปรากฏตนในพื้นที่เพื่อผลประโยชน์ของตน ซึ่งหมายถึงการนำเข้ามาของวัฒนธรรม เพื่อการค้าของตนให้ประชาชนในภูมิภาคนี้ เสพมากที่สุดเพื่อผลกำไรสูงสุด

11 สภาพที่คาดการณ์ได้  สภาพลุ่มแม่น้ำโขงอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รุนแรงอันเนื่องมาจากการขยายตัวอย่างมากของ จีนในภูมิภาคนี้ รวมทั้งการทุ่มเททางการลงทุนของ เกาหลี ญี่ปุ่น และอินเดีย ที่มีวัฒนธรรมนำ“แบรนด์” ของตนมาให้น่าเชื่อถืออีกด้วย การสร้างเขื่อน ถนน สะพาน เมืองอุตสาหกรรม การกว้านเช่าพื้นที่ระยะยาวเพื่อทำการเกษตรขนาด ใหญ่เตรียมรับวิกฤตการณ์อาหารโลก อาจกระทบ ระบบนิเวศน์วิทยาวัฒนธรรมอย่างรุนแรง

12 สภาพที่คาดการณ์ได้  สภาพการสื่อสารและการคมนาคมอาจเป็นตัวแปร สำคัญในการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมที่มีผลทั้ง ทางบวกและลบอย่างรวดเร็วและรุนแรง การ สื่อสารไร้สาย เทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาอย่าง รวดเร็วและไร้พรมแดน การรถไฟพายุจากจีนสู่ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ไทย มาเลเซีย และ สิงคโปร์ การบินราคาถูกที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว การพานิชนาวีที่ก้าวหน้า เหล่านี้อาจทำให้ วัฒนธรรมเลื่อนไหลอย่างไร้ทิศทาง ความสมดุลย์ ระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาทางวัฒนธรรม อาจทำได้ยากยิ่ง

13 ความรู้ที่จำเป็นสำหรับสภาพใหม่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง  การธำรงวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  การอยู่ร่วมกัน เอกภาพ ความหลากหลายทาง วัฒนธรรม  การสื่อสาร สิทธิธรรม คุณธรรม สันติธรรม  ภูมิปัญญาเดิม เทคนิกใหม่ การพัฒนาที่ยั่งยืน  หลักธรรม ความสมดุลย์ การอนุรักษ์ การพัฒนา  ลักษณะ พฤติกรรม ประชากร วัฒนธรรมที่ เคลื่อนไหว

14 ความรู้ที่จำเป็นสำหรับสภาพใหม่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง  ชาตินิยม ชนเผ่านิยม กับ เอกัตนิยมกับสันติภาพ  องค์ความรู้ แหล่งเรีบนรู้ แบบเรียนรู้ การเรียนรู้ วัฒนธรรมในอนาคต  ครูกับการสอน ศิษย์กับการเรียน วัฒนธรรม  วัยเก่ากับวัฒนธรรมใหม่ วัยใหม่กับวัฒนธรรมเก่า  เมือง สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วิถีชีวิตใหม่  มัธยวิถีสำหรับสังคมใหม่  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรม การสื่อสาร ความสุข

15 ความรู้ที่จำเป็นสำหรับสภาพใหม่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง  การเมือง วัฒนธรรม ชนเผ่า  การส่งออก วัฒนธรรม การนำเข้า  เทคโนโลยยี การสื่อสาร วัฒนธรรม ค่าที่แตกต่าง  ภาษาชาติ ภาษาถิ่น ภาษาชนเผ่า ภาษาศาสนา  ภูมิปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา มรดกโลก  วัฒนธรรม รีไซเคิ้ล การท่องเที่ยว  วัฒนธรรมของอาเซียน ประเทศสมาชิก พันธมิตร  ภาษาอังกฤษ ความเข้าใจในอรรถรส วัฒนธรรม

16 ความรู้ที่จำเป็นสำหรับสภาพใหม่ นโยบายและปฏิบัติการวัฒนธรรม  กลุ่มประเทศอาเซียน  กลุ่มประเทศเอเซียใต้  กลุ่มประเทศยุโรป  กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ  กลุ่มประเทศละตินอเมริกา  กลุ่มประเทศพัฒนาใหม่ (บราซิล อินเดีย จีน รัสเซีย อาฟริกาใต้ )  กลุ่มประเทศอาหรับ  กลุ่มประเทศอาฟริกา  กลุ่มประเทศหมู่เกาะปาซิฟิก

17 ความรู้ที่จำเป็นสำหรับสภาพใหม่ Globalization Localization Glocalization ของวัฒนธรรม  อาหาร  ดนตรี  กีฬา  การแสดง  หัตกรรมพื้นเมือง  ประเพณี พิธีกรรม  วรรณกรรม ฯลฯ

18 กระทรวงวัฒนธรรม การวิจัยองค์กร  ศักยภาพของบุคลากร  บทบาทการทำงานวัฒนธรรม ริเริ่ม ส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู ดูโอกาส ฯลฯ  เศรษฐกิจวัฒนธรรม ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค ประชาชน  เครือข่ายวัฒนธรรม  การติดตามสถานการณ์  การร่วมมือรัฐ เอกชน ประชาชน องค์กรอิสระ หน่วยงานต่างประเทศ ฯลฯ

19 ถาม ตอบ

20 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการวิจัยวัฒนธรรม ในทศวรรษหน้า ๒๕๕๔-๒๕๖๔. โรงแรมบางกอกชฎา ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google