งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการวิจัยวัฒนธรรมในทศวรรษหน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการวิจัยวัฒนธรรมในทศวรรษหน้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการวิจัยวัฒนธรรมในทศวรรษหน้า
๒๕๕๔-๒๕๖๔

2 โรงแรมบางกอกชฎา ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

3 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต สาขานาฏกรรม
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการวิจัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประธานกรรมการหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาการวิจัยศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4 ประเทศไทยในทศวรรษหน้า ?
สภาพสังคม สภาพประชากร สภาพเศรษฐกิจ สภาพการเมือง สภาพการปกครอง สภาพภูมิภาคอาเซียน สภาพอาเซียน+๓, อาเซียน+๖, อาเซียน+๙ สภาพลุ่มแม่น้ำโขง สภาพการสื่อสารและการคมนาคม สภาพเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมของคนไทย อย่างไร ?

5 สภาพที่คาดการณ์ได้ สภาพสังคมอาจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพราะประชากรในภูมิภาคอาเซียน เคลื่อนย้ายได้เสรีขึ้นเพื่อไปหาแหล่งงาน เกิดการปฏิสัมพันธ์ต่างวัฒนธรรมกันมาก ขึ้น ซึ่งมีผลทั้งทางบวกและลบ การผนึก ชนเพื่อรักษาอัตลักษณ์ของชนเผ่าอาจมี พลังสูง

6 สภาพที่คาดการณ์ได้ สภาพเศรษฐกิจจึงอาจมีการกระจุกตัวเป็น กลุ่มตามความถนัดของประชากร ภาค เกษตรพื้นฐาน ภาคเกษตรอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมพื้นฐาน ภาคอุตสาหกรรมบริการ ภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และภาคอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ อัตลักษณ์ของภาคชนอาจ เกิดขึ้น ความขัดแย้งเรื่องพื้นที่ที่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนมีมากขึ้น และอาจมี การช้วัฒนธรรมเป็นอาวุธ

7 สภาพที่คาดการณ์ได้ สภาพประชากรประมาณ ๗๐๐ ล้านคนอนาคตที่มีหลายชน เผ่า หลายภาษา หลายตัวอักษร หลายความเชื่อ หลาย โภชนาการ หลายประเพณีพิธีกรรม มีความบาดหมางทั้งใน ประวัติศาสตร์และปัจจุบันที่ไม่อาจหาขัอยุติได้ในอนาคต การ คุมกำเนิดที่สำเร็จในที่หนึ่งแต่ขัดหลักศาสนาในอีกที่หนึ่ง ทำ ให้ประชากรล้นและมาเป็นแรงงานพลัดถิ่นราคาถูกที่นำ วัฒนธรรมที่บ้านมาปกป้องตัวตนด้วย สภาพสังคมสูงวัยกำลังขยายสัดส่วน ช่องว่างทางวัฒนธรรม ระหว่าง ชช. กับ ยช. มีมากขึ้น พฤติกรรมการสื่อสารของทั้ง สองกลุ่มจะต่างกันอย่างมาก สภาพความเป็นชุมชนของ ชช. เป็นการเกาะกลุ่มที่ใกล้ชิดทางกายภาพ แต่สำหรับ ยช. มัน เป็นชุมชนไร้สาย การสัมผัสวัฒนธรรมของ ชช. จะต่างจาก ของ ยช.อย่างมิอาจคาดเดาได้

8 สภาพที่คาดการณ์ได้ สภาพการเมืองอาจไม่เสถียรเพราะมีช่องว่าง ระหว่างระบบการเมืองของภาครัฐกับภาคประชาชน ซึ่งจะกระทบนโยบายการพัฒนาในภาพรวมของรัฐ เพราะจะขัดกับผลประโยชน์ของภาคประชาชนใน ภาพเฉพาะพื้นที่ การนำวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องมือ ทางการเมืองอาจมีสูง สภาพการปกครองท้องถิ่นอาจเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ขาดทักษะการบริหารและการจัดการทั้งในด้าน วิทยาการและธรรมาภิบาล ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการ แตกแยกของประชาชนในพื้นที่

9 สภาพที่คาดการณ์ได้ สภาพภูมิภาคอาเซียนอาจมีการแสวงหา ความมีเอกภาพในความแตกต่างมากขึ้น มาก เพราะลักษณะร่วมของประชากรที่มี ความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างมากใน ภูมิภาคนี้ อาจใช้วัฒนธรรมนำนโยบายการ สร้างเอกภาพของอาเซียนในมิติต่าง ๆ ให้ ไปสู่จุดหมายได้

10 สภาพที่คาดการณ์ได้ สภาพอาเซียน+๓, +๖, +๙ คือประเทศ พันธมิตรนอกภูมิภาคที่พยายามเข้ามา ปรากฏตนในพื้นที่เพื่อผลประโยชน์ของตน ซึ่งหมายถึงการนำเข้ามาของวัฒนธรรม เพื่อการค้าของตนให้ประชาชนในภูมิภาคนี้ เสพมากที่สุดเพื่อผลกำไรสูงสุด

11 สภาพที่คาดการณ์ได้ สภาพลุ่มแม่น้ำโขงอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รุนแรงอันเนื่องมาจากการขยายตัวอย่างมากของ จีนในภูมิภาคนี้ รวมทั้งการทุ่มเททางการลงทุนของ เกาหลี ญี่ปุ่น และอินเดีย ที่มีวัฒนธรรมนำ“แบรนด์” ของตนมาให้น่าเชื่อถืออีกด้วย การสร้างเขื่อน ถนน สะพาน เมืองอุตสาหกรรม การกว้านเช่าพื้นที่ระยะยาวเพื่อทำการเกษตรขนาด ใหญ่เตรียมรับวิกฤตการณ์อาหารโลก อาจกระทบ ระบบนิเวศน์วิทยาวัฒนธรรมอย่างรุนแรง

12 สภาพที่คาดการณ์ได้ สภาพการสื่อสารและการคมนาคมอาจเป็นตัวแปร สำคัญในการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมที่มีผลทั้ง ทางบวกและลบอย่างรวดเร็วและรุนแรง การ สื่อสารไร้สาย เทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาอย่าง รวดเร็วและไร้พรมแดน การรถไฟพายุจากจีนสู่ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ไทย มาเลเซีย และ สิงคโปร์ การบินราคาถูกที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว การพานิชนาวีที่ก้าวหน้า เหล่านี้อาจทำให้ วัฒนธรรมเลื่อนไหลอย่างไร้ทิศทาง ความสมดุลย์ ระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาทางวัฒนธรรม อาจทำได้ยากยิ่ง

13 ความรู้ที่จำเป็นสำหรับสภาพใหม่
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง การธำรงวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การอยู่ร่วมกัน เอกภาพ ความหลากหลายทาง วัฒนธรรม การสื่อสาร สิทธิธรรม คุณธรรม สันติธรรม ภูมิปัญญาเดิม เทคนิกใหม่ การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักธรรม ความสมดุลย์ การอนุรักษ์ การพัฒนา ลักษณะ พฤติกรรม ประชากร วัฒนธรรมที่ เคลื่อนไหว

14 ความรู้ที่จำเป็นสำหรับสภาพใหม่
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ชาตินิยม ชนเผ่านิยม กับ เอกัตนิยมกับสันติภาพ องค์ความรู้ แหล่งเรีบนรู้ แบบเรียนรู้ การเรียนรู้ วัฒนธรรมในอนาคต ครูกับการสอน ศิษย์กับการเรียน วัฒนธรรม วัยเก่ากับวัฒนธรรมใหม่ วัยใหม่กับวัฒนธรรมเก่า เมือง สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วิถีชีวิตใหม่ มัธยวิถีสำหรับสังคมใหม่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรม การสื่อสาร ความสุข

15 ความรู้ที่จำเป็นสำหรับสภาพใหม่
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง การเมือง วัฒนธรรม ชนเผ่า การส่งออก วัฒนธรรม การนำเข้า เทคโนโลยยี การสื่อสาร วัฒนธรรม ค่าที่แตกต่าง ภาษาชาติ ภาษาถิ่น ภาษาชนเผ่า ภาษาศาสนา ภูมิปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา มรดกโลก วัฒนธรรม รีไซเคิ้ล การท่องเที่ยว วัฒนธรรมของอาเซียน ประเทศสมาชิก พันธมิตร ภาษาอังกฤษ ความเข้าใจในอรรถรส วัฒนธรรม

16 ความรู้ที่จำเป็นสำหรับสภาพใหม่
นโยบายและปฏิบัติการวัฒนธรรม กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศเอเซียใต้ กลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ กลุ่มประเทศละตินอเมริกา กลุ่มประเทศพัฒนาใหม่(บราซิล อินเดีย จีน รัสเซีย อาฟริกาใต้ ) กลุ่มประเทศอาหรับ กลุ่มประเทศอาฟริกา กลุ่มประเทศหมู่เกาะปาซิฟิก

17 ความรู้ที่จำเป็นสำหรับสภาพใหม่
Globalization Localization Glocalization ของวัฒนธรรม อาหาร ดนตรี กีฬา การแสดง หัตกรรมพื้นเมือง ประเพณี พิธีกรรม วรรณกรรม ฯลฯ

18 กระทรวงวัฒนธรรม การวิจัยองค์กร ศักยภาพของบุคลากร
บทบาทการทำงานวัฒนธรรม ริเริ่ม ส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู ดูโอกาส ฯลฯ เศรษฐกิจวัฒนธรรม ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค ประชาชน เครือข่ายวัฒนธรรม การติดตามสถานการณ์ การร่วมมือรัฐ เอกชน ประชาชน องค์กรอิสระ หน่วยงานต่างประเทศ ฯลฯ

19 ถาม ตอบ

20 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการวิจัยวัฒนธรรมในทศวรรษหน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google