งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2 ครูชำนาญ ยันต์ทอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อสมการ เฉลยแบบฝึกหัด ชุด 1.3

3 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ข้ อ 1 แก้วอ่านหนังสือ เล่มหนึ่ง วันแรกอ่าน ได้ ของเล่ม วัน ต่อมาอ่านได้อีก 25 หน้า รวมสองวันอ่าน ได้มากกว่าครึ่งเล่ม จงหาว่าหนังสือเล่ม นี้มีจำนวนหน้าอย่าง มากกี่หน้า 2 5

4 ครูชำนาญ ยันต์ทอง วิธีทำ ให้หนังสือมีจำนวนหน้าอยู่ x หน้า วันแรกแก้วอ่านหนังสือได้ x หน้า วันต่อมาอ่านได้อีก 25 หน้า รวม 2 วัน อ่านได้มากกว่าครึ่งเล่ม คือ หน้า จะได้อสมการเป็น 2 5 x 2 2 2 5 5 x + 25 > x x 2 2

5 ครูชำนาญ ยันต์ทอง แก้อสมการ จะได้ > -25 2x2x 2x2x 3 3 x x 2 2 - 4x – 5x 10 > -25 – x 10 > -25

6 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เอา -10 คูณทั้งสองข้างของอสมการ เครื่องหมายของอสมการจะเปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม เอา -10 คูณทั้งสองข้างของอสมการ เครื่องหมายของอสมการจะเปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม จะได้ ( ) (-10) – x 10 < (- 10)(-25) x < 250

7 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ตรวจสอบ ถ้าหนังสือมีจำนวนหน้า อย่างมาก 249 หน้า 2 2 5 5 วันแรกอ่านได้  249 = 99.6 หน้า วันที่สองอ่านได้ 25 หน้า รวม 2 วัน อ่านได้ 99.6 + 25 = 124.6 หน้า

8 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จะเห็นว่า อ่านหนังสือได้ 124.6 หน้า มากกว่าครึ่งหนึ่งของหนังสือ คือ = 124.5 หน้า ซึ่งเป็นจริง ตามเงื่อนไขในโจทย์ ดังนั้น หนังสือเล่มนี้มี จำนวนหน้า อย่างมาก 249 หน้า ตอบ 249 หน้า 249 2 2

9 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ข้ อ 2 ปัญญามีเหรียญบาท และเหรียญ ห้าบาทอยู่ในกระป๋องออมสิน จำนวนหนึ่ง เมื่อเหรียญเต็ม กระป๋อง เขาเทออกมานับ พบว่า มีเหรียญบาทมากกว่า เหรียญห้าบาทอยู่ 12 เหรียญ นับเป็นจำนวนเงินทั้งหมดไม่ น้อยกว่า 300 บาท จงหาว่ามี เหรียญห้าบาทอยู่อย่างน้อยกี่ เหรียญ

10 ครูชำนาญ ยันต์ทอง วิธีทำ แนวคิด ให้นักเรียนทำเอง ตามแนวคิดนี้ ให้นักเรียนทำเอง ตามแนวคิดนี้ 1. สมมุติให้มีเหรียญห้าบาทอยู่อย่างน้อย x เหรียญ 2. เขียนอสมการตามเงื่อนไขของโจทย์ จะได้อสมการ คือ 5x + (x + 12) ≥ 300 3. แก้อสมการ จะได้ x ≥ 48 4. ตรวจสอบ ถ้าปัญญามีเหรียญห้าบาท อย่างน้อย 48 เหรียญ - เขาจะมีเหรียญหนึ่งบาท 48 + 12 = 60 เหรียญ

11 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ดำเนินการตามโจทย์ ต่อไป จะได้ว่า เป็นจริง ตาม เงื่อนไขในโจทย์ ดังนั้น คำตอบ คือ ปัญญามี เงินเหรียญห้าบาทอยู่ อย่างน้อย 48 เหรียญ

12 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ข้ อ 3 ถ้าสองเท่าของ จำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่ง มากกว่า 20 อยู่ไม่ถึง 6 จำนวนดังกล่าว เป็นจำนวน ใดได้บ้าง วิธีทำ แนวคิด ให้นักเรียนทำเอง ตามแนวคิดนี้ 1. ให้ x เป็นจำนวนเต็มบวกที่ต้องการหา 2. เขียนอสมการ ตามเงื่อนไขของโจทย์ จะได้อสมการ 2 อสมการ คือ

13 ครูชำนาญ ยันต์ทอง อสมการที่ 1 2x – 20 < 6 จะได้ x < 13 อสมการที่ 2 2x > 20 x > 20 จะได้ ดังนั้น ได้ x 20 หรือ 10 < x < 13 จะได้ จำนวนเต็มบวกที่แทน x เป็น 11, 12

14 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ตรวจสอบ ถ้าให้จำนวนเต็มบวก คือ 11 และให้จำนวนเต็มบวก คือ 12 แล้ว จะเห็นว่าเป็นจริง ตามเงื่อนไขในโจทย์ ดังนั้น จำนวนเต็มบวกนั้นคือ 11 และ 12 ตรวจสอบ ถ้าให้จำนวนเต็มบวก คือ 11 และให้จำนวนเต็มบวก คือ 12 แล้ว จะเห็นว่าเป็นจริง ตามเงื่อนไขในโจทย์ ดังนั้น จำนวนเต็มบวกนั้นคือ 11 และ 12 ตอบ 11 และ 12

15 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ข้ อ 4 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปหนึ่งมีอัตราส่วนของ ความกว้างต่อความยาว เป็น 3:5 และ มีความยาว รอบรูป ไม่น้อยกว่า 48 เซ็นติเมตร รูป สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีพื้นที่ อย่างน้อยเท่าไร

16 ครูชำนาญ ยันต์ทอง วิธีทำ แนวคิด คูณไขว้ได้ ให้ความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับ x เซนติเมตร ความกว้าง : ความยาว = 3 : 5 ดังนั้น x ความยาว 3 3 5 5 = 3 ( ความยาว ) = 5x

17 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จะได้, ความยาว = 5x5x 5x5x 3 3 รูปสี่เหลี่ยมมีความยาวรูปรอบไม่น้อยกว่า 48 เซ็นติเมตร จะได้ อสมการ เป็น x + x + + ≥ 48 5x5x 5x5x 3 3 5x5x 5x5x 3 3 10x 3 3 2x + ≥ 48

18 ครูชำนาญ ยันต์ทอง แก้อสมการ จะได้ x ≥ 9 ( ความ กว้าง ) แ ละ 5x5x 5x5x 3 3 ≥ ≥ 5(9)5(9) 5(9)5(9) 3 3 จะได้ 5x5x 5x5x 3 3 ≥ 15 ( ความ ยาว ) นั่นคือ รูปสี่เหลี่ยมมีความกว้าง อย่างน้อย 9 เซ็นติเมตร รูปสี่เหลี่ยมมีความกว้าง อย่างน้อย 9 เซ็นติเมตร

19 ครูชำนาญ ยันต์ทอง และมีความยาวอย่างน้อย 15 เซ็นติเมตร ดังนั้น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่อย่างน้อย 9  15 = 135 เซ็นติเมตร ตรวจสอบ จะเห็นว่าเป็นจริง ตามเงื่อนไข ในโจทย์ทุกประการ

20 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ห้อง ก. มีนักเรียนอย่างน้อย 19 คน และอย่างมาก 48 คน, คือ 19, 20, 21,..., 48 คน ข้ อ 5 โจทย์ในหนังสือเรียน หน้า 26 ตอบ แม่ค้าสามารถบรรจุมะม่วง ได้อย่างน้อยลังละ 55 ผล และอย่างมากลังละ 75 ผล ข้ อ 6 ตอบ


ดาวน์โหลด ppt ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google