งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงาน

2 รูปแบบในการเขียนรายงาน

3 หน้าปก ๑. ชื่อรายงาน ๒. ชื่อผู้ทำรายงาน / ผู้รับผิดชอบ
๓. คุณครูที่ปรึกษา ชื่อโรงเรียน ชั้นเรียน ชื่อวิชา

4 ตัวอย่างหน้าปกรายงาน
รายงานภาษาไทย เรื่อง การศึกษาคำย่อในหนังสือพิมพ์รายวัน จัดทำโดย เด็กหญิง เด็กชาย ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ ครูที่ปรึกษา คุณครู รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก ตัวอย่างหน้าปกรายงาน

5 ควรกำหนดชื่อรายการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักด้วย
ชื่อรายงาน เป็นสิ่งสำคัญประการแรก เพราะชื่อรายการจะช่วยโยงความคิดไปถึงวัตถุประสงค์ของการทำรายงาน ควรกำหนดชื่อรายการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักด้วย

6 การตั้งชื่อรายงาน สั้น กะทัดรัด และดึงดูดความสนใจ
สั้น กะทัดรัด และดึงดูดความสนใจ ต้องเข้าใจปัญหาที่สนใจศึกษาอย่างแท้จริง เข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างแท้จริง

7 รายงานภาษาไทยประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล
เป็นรายงานเบื้องต้นที่นักเรียนควรเริ่มลงมือทำเพราะง่าย เพียงแต่ทำการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ นำมาจำแนกเป็นหมวดหมู่และนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ศึกษาชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างรายงานประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล

8 ตัวอย่างรายงานประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล
- การสำรวจคำราชาศัพท์ในหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน  - การสำรวจคำควบกล้ำในหนังสือเสริมทักษะภาษาไทย ป. 2 ของ พว. - การสำรวจคำที่มี ร, ล, ว ควบกล้ำในหนังสือ   - การสำรวจคำย่อในหนังสือพิมพ์... - การสำรวจหลักภาษาไทยในบทความเรื่อง...  - การสำรวจความนิยมในการอ่านหนังสือนิตยสาร - การสำรวจคำแสลง คำสมัยนิยม ในหนังสือพิมพ์...    - การสำรวจรวบรวมคำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย - การสำรวจชื่อครูที่มีมาตราตัวสะกดแม่ต่าง ๆ

9 - การสำรวจตัวละครในเรื่อง..
  - การสำรวจตัวละครในเรื่อง.. - วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครในเรื่อง... - ศึกษาประวัติความเป็นมาของวรรณคดีเรื่อง... - ภาษาไทยกับการปลูกฝังคุณธรรมผ่าน ภาษิต นิทาน ตำนานและวรรณคดี   - หลักการอ่านภาษาไทย - หลักการเขียนภาษาไทย            - องค์ประกอบของเรื่องสั้น   - การศึกษาประวัติของนักประพันธ์     - การถอดความบทร้อยกรอง

10 บทคัดย่อ บอกเค้าโครงอย่างย่อ ๆ
ประกอบด้วย เรื่อง วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา และสรุปผล

11 คำกล่าวแสดงความขอบคุณ ที่ให้ความช่วยเหลือจนงานสำเร็จ
บุคคล หรือ หน่วยงาน ที่ให้ความช่วยเหลือจนงานสำเร็จ กิตติกรรมประกาศ

12 เป็นการแสดงสิ่งที่ปรากฏในรายงานทั้งหมด ตั้งแต่หน้าแรก จนหน้าสุดท้าย
เป็นการแสดงสิ่งที่ปรากฏในรายงานทั้งหมด ตั้งแต่หน้าแรก จนหน้าสุดท้าย สารบัญ / สารบาญ สารบัญตาราง สารบัญรูปภาพ

13 ตัวอย่างการเขียนสารบัญ
เรื่อง หน้า บทคัดย่อ ก กิติกรรมประกาศ ข บทที่ ๑. บทนำ ๑ หลักการและเหตุผล ๑ วัตถุประสงค์ ๒ สมมติฐาน ๓ ตัวแปร ๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ ๒ วิธีการดำเนินงาน ๖ ๓ บรรณานุกรม ๗ ตัวอย่างการเขียนสารบัญ

14 ที่มาและความสำคัญของปัญหา จุดมุ่งหมายของการศึกษา
คำนำ เนื้อหา ที่มาและความสำคัญของปัญหา เป็นการเขียนอธิบายว่ารายงานนี้ มีสาเหตุมาจากอะไร ดีอย่างไรทำไมจึงต้องทำ มีหลักทฤษฎีใดสนับสนุน ขยายเพิ่มเติมปรับปรุงจากเรื่องของผู้ใด ๒. วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายของการศึกษา ๓. สมมติฐาน เป็นการคาดคะเนคำตอบไว้ล่วงหน้า

15 ๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๔. ขอบเขตในการศึกษา ขอบเขตที่ต้องการจะศึกษาว่าแค่ไหน ๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้มีอะไรบ้าง

16 เอกสารอ้างอิง บันทึกข้อมูล ? ? ? ?
คือ การระบุหนังสือ เอกสารที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งระบุชื่อบุคคลที่ให้ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า ?

17 วิธีดำเนินการ เป็นการระบุระยะเวลาการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ เป็นการอธิบายการเริ่มทำงาน การจัดทำข้อมูล การจัดรูปแบบ การเก็บข้อมูล ขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นอย่างไร มีวัสดุอะไร

18 อภิปรายผล/ประโยชน์/ข้อเสนอแนะ
การเรียบเรียงข้อมูล เป็นการแสดงข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมได้ สรุปผลการศึกษา เป็นการระบุความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สิ่งที่ได้จากการศึกษา ผลการศึกษาที่ได้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร และ อภิปรายผล/ประโยชน์/ข้อเสนอแนะ เป็นการบอกถึงผล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ และระบุข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน

19 บรรณานุกรม เป็นหนังสือที่เราใช้ศึกษาค้นคว้า หรือแหล่งที่มาของความรู้ที่เราใช้ทำรายงาน

20 วิธีการเขียนบรรณานุกรม
๑. นำมาจากหนังสือ ชื่อผู้แต่งหนังสือ, ชื่อหนังสือเป็นตัวหนา. จังหวัดที่พิมพ์ : ชื่อโรงพิมพ์, ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ ๒. นำมาจากอินเทอร์เน็ต ชื่อเรื่อง, (ปีพ.ศ.ที่เข้าไปค้นหาข้อมูล). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : ชื่อเว็บไซด์เป็นตัวหนา

21 ภาคผนวก คือ การนำเอกสารอ้างอิงมาใส่ในรูปเล่มรายงาน


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google