งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน รายงาน. รูปแบบในการ เขียนรายงาน หน้า ปก ๑. ชื่อ รายงาน ๒. ชื่อผู้ทำ รายงาน / ผู้รับผิดชอบ ๓. คุณครูที่ ปรึกษา ๔.ชื่อโรงเรียน ชั้นเรียน ชื่อวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน รายงาน. รูปแบบในการ เขียนรายงาน หน้า ปก ๑. ชื่อ รายงาน ๒. ชื่อผู้ทำ รายงาน / ผู้รับผิดชอบ ๓. คุณครูที่ ปรึกษา ๔.ชื่อโรงเรียน ชั้นเรียน ชื่อวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน รายงาน

2 รูปแบบในการ เขียนรายงาน

3 หน้า ปก ๑. ชื่อ รายงาน ๒. ชื่อผู้ทำ รายงาน / ผู้รับผิดชอบ ๓. คุณครูที่ ปรึกษา ๔.ชื่อโรงเรียน ชั้นเรียน ชื่อวิชา

4 ตัวอย่างหน้าปก รายงาน รายงานภาษาไทย เรื่อง การศึกษาคำย่อในหนังสือพิมพ์ รายวัน จัดทำโดย เด็กหญิง.............................. เด็กชาย.............................. ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ ครูที่ปรึกษา คุณครู..................................... รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก

5 เป็นสิ่งสำคัญประการ แรก เพราะชื่อรายการจะ ช่วยโยงความคิดไปถึง วัตถุประสงค์ของการทำ รายงาน ชื่อ รายงาน ควรกำหนดชื่อรายการให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์หลักด้วย

6 การตั้งชื่อ รายงาน เข้าใจวัตถุประสงค์ของ การศึกษาอย่างแท้จริง สั้น กะทัดรัด และ ดึงดูดความสนใจ ต้องเข้าใจปัญหาที่สนใจ ศึกษาอย่างแท้จริง

7 รายงานภาษาไทยประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล เป็นรายงานเบื้องต้นที่ นักเรียนควรเริ่มลงมือทำเพราะ ง่าย เพียงแต่ทำการรวบรวม ข้อมูลที่มีอยู่ นำมาจำแนกเป็น หมวดหมู่และนำเสนอในรูปแบบ ต่าง ๆ เพื่อให้เห็นลักษณะหรือ ความสัมพันธ์ในเรื่องที่ศึกษา ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างรายงาน ประเภทการสำรวจและรวบรวม ข้อมูล

8 ตัวอย่างรายงานประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล - การสำรวจคำราชาศัพท์ในหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน - การสำรวจคำควบกล้ำในหนังสือเสริมทักษะภาษาไทย ป. 2 ของ พว. - การสำรวจคำที่มี ร, ล, ว ควบกล้ำในหนังสือ - การสำรวจคำย่อในหนังสือพิมพ์... - การสำรวจหลักภาษาไทยในบทความเรื่อง... - การสำรวจความนิยมในการอ่านหนังสือนิตยสาร - การสำรวจคำแสลง คำสมัยนิยม ในหนังสือพิมพ์... - การสำรวจรวบรวมคำที่มักเขียน ผิดในภาษาไทย - การสำรวจชื่อครูที่มีมาตราตัวสะกดแม่ต่าง ๆ

9 - วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครในเรื่อง... - ศึกษาประวัติความเป็นมาของวรรณคดีเรื่อง... - การสำรวจตัวละครในเรื่อง.. - ภาษาไทยกับการปลูกฝังคุณธรรมผ่าน ภาษิต นิทาน ตำนานและวรรณคดี - หลักการอ่านภาษาไทย - หลักการเขียนภาษาไทย - องค์ประกอบของ เรื่องสั้น - การศึกษาประวัติของนักประพันธ์ - การถอดความบทร้อยกรอง

10 บอกเค้าโครงอย่างย่อ ๆ ประกอบด้วย เรื่อง วัตถุประสงค์ วิธี การศึกษา และสรุปผล บทคัด ย่อ

11 กิตติกรรมป ระกาศ คำกล่าวแสดงความ ขอบคุณ บุคคล หรือ หน่วยงาน ที่ให้ความช่วยเหลือ จนงานสำเร็จ

12 สารบัญ / สา รบาญ เป็นการแสดง สิ่งที่ปรากฏใน รายงาน ทั้งหมด ตั้งแต่หน้าแรก จนหน้า สุดท้าย สารบัญ ตาราง สารบัญ รูปภาพ

13 ตัวอย่างการ เขียนสารบัญ สารบัญ เรื่อง หน้า บทคัดย่อ ก กิติกรรมประกาศ ข บทที่ ๑. บทนำ ๑ หลักการและเหตุผล ๑ วัตถุประสงค์ ๒ สมมติฐาน ๓ ตัวแปร ๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ ๒ วิธีการดำเนินงาน ๖ ๓ บรรณานุกรม ๗..............................................................

14 เนื้อหา ๑.ที่มาและ ความสำคัญของ ปัญหา เป็นการเขียนอธิบาย ว่ารายงานนี้ มีสาเหตุมาจาก อะไร ดีอย่างไรทำไมจึงต้อง ทำ มีหลักทฤษฎีใดสนับสนุน ขยายเพิ่มเติมปรับปรุงจาก เรื่องของผู้ใด ๒. วัตถุประสงค์ ๓. สมมติฐาน จุดมุ่งหมายของ การศึกษา เป็นการคาดคะเนคำตอบไว้ล่วงหน้า คำนำ

15 ๔. ขอบเขตใน การศึกษา ๕. ประโยชน์ที่คาด ว่าจะได้รับ ขอบเขตที่ต้องการจะศึกษา ว่าแค่ไหน สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ จากการศึกษาใน ครั้งนี้มีอะไรบ้าง

16 บันทึก ข้อมูล เอกสาร อ้างอิง คือ การระบุ หนังสือ เอกสารที่ ใช้ประกอบ การศึกษาค้นคว้า รวมทั้งระบุชื่อ บุคคลที่ให้ข้อมูล ในการศึกษา ค้นคว้า ? ? ? ?

17 วิธีดำเนิ นการ เป็นการระบุระยะเวลาการ ดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ เป็นการอธิบายการเริ่มทำงาน การ จัดทำข้อมูล การจัดรูปแบบ การเก็บ ข้อมูล ขั้นตอนการดำเนินงาน เป็น อย่างไร มีวัสดุอะไร

18 การเรียบเรียงข้อมูล เป็นการแสดงข้อมูลทั้งหมดที่เก็บ รวบรวมได้ สรุปผลการศึกษา เป็นการระบุความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สิ่งที่ได้จากการศึกษา ผลการศึกษาที่ได้ ตรงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร อภิปรายผล / ประโยชน์ / ข้อเสนอแนะ เป็นการบอกถึงผล ประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา ค้นคว้าครั้งนี้ และระบุ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำ โครงงาน และ

19 เป็นหนังสือที่เราใช้ ศึกษาค้นคว้า หรือ แหล่งที่มาของความรู้ที่เรา ใช้ทำรายงาน บรรณานุกรม

20 วิธีการเขียน บรรณานุกรม ๑. นำมาจากหนังสือ ชื่อผู้แต่งหนังสือ, ชื่อหนังสือเป็นตัวหนา. จังหวัดที่พิมพ์ : ชื่อโรงพิมพ์, ปี พ. ศ. ที่พิมพ์ ๒. นำมาจากอินเทอร์เน็ต ชื่อเรื่อง, ( ปีพ. ศ. ที่เข้าไปค้นหาข้อมูล ). [ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้ จาก : ชื่อเว็บไซด์เป็นตัวหนา

21 ภาคผ นวก คือ การนำ เอกสารอ้างอิงมาใส่ใน รูปเล่มรายงาน


ดาวน์โหลด ppt การเขียน รายงาน. รูปแบบในการ เขียนรายงาน หน้า ปก ๑. ชื่อ รายงาน ๒. ชื่อผู้ทำ รายงาน / ผู้รับผิดชอบ ๓. คุณครูที่ ปรึกษา ๔.ชื่อโรงเรียน ชั้นเรียน ชื่อวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google