งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเครือข่าย/เสริมศักยภาพเครือข่าย จัดให้มีเวทีเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรณรงค์ สร้างกระแสลดละเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเครือข่าย/เสริมศักยภาพเครือข่าย จัดให้มีเวทีเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรณรงค์ สร้างกระแสลดละเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ “ลด ละ เลิกบุหรี่และแอลกอฮอล สูชุมชนแหงความสุขอยางยั่งยืน” ปี 2557

2 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเครือข่าย/เสริมศักยภาพเครือข่าย จัดให้มีเวทีเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรณรงค์ สร้างกระแสลดละเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใน สถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียงจัดกิจกรรมหรือหาโอกาส ในการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้าง ความตระหนักต่อสังคม โดยนักศึกษา และกลุมแกนนํานักศึกษาของ 16 สถาบัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ มีอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาของ 16 สถาบันเป็นที่ ปรึกษาในการดำเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ เพื่อวางแผนและ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาในเครือข่ายสาธารณสุขศาสตร์และ วิทยาศาสตร์สุขภาพทั้ง 16 สถาบันเครือข่ายทั่วประเทศ เป็นสถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่แอลกอฮอล์ตามกฎหมาย เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้ง 16 สถาบัน จัดกิจกรรมรณรงค์บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอออล์ใน สถาบันและชุมชน

4 รูปแบบกิจกรรม จัดให้มีการรณรงค์ในสถานศึกษา และชุมชน
การติดป้ายมหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ และสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ ตามข้อกำหนดในกฎหมาย จัดกิจกรรมหรือหาโอกาส ในการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความ ตระหนักต่อสังคม โดยนักศึกษาและกลุมแกนนํานักศึกษาของ 16 สถาบัน หรืออาจจัดให้มีการรณรงค์ช่วงเทศกาล จัดให้มีการลงชื่อสมัคร เลิกบุหรี่ ในสถานศึกษาหรือชุมชน กิจกรรมประกวดภาพถ่าย

5 ตัวชี้วัดความสำเร็จโดยรวม
ข้อมูลแกนนำนักศึกษา 16 สถาบัน โครงการรณรงค์ของทั้ง 16 สถาบัน ข้อมูลภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด

6 การติดตามประเมินผล ประเมินผลการดำเนินโครงการ ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ทั้ง 16 สถาบัน ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ของทั้ง 16 สถาบัน ที่เข้าร่วมจาก รายงานการสรุปผลกิจกรม ผลประเมินโครงการรณรงค์ของทั้ง 16 สถาบัน

7 การดำเนินโครงการ

8 กิจกรรมหลัก ส่งโครงการ เพื่ออนุมัติหลักการและงบประมาณ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 57 จัดกิจกรรมรณรงค์ ในหัวข้อ “ลด ละ เลิกบุหรี่และแอลกอฮอล สูชุมชนแหง ความสุขอยางยั่งยืน” ปี 2557 ส่งรูปถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “ภาพรณรงค์ หรือส่งเสริมไม่สูบบุหรี่ใน สถานศึกษา” และ “ภาพรณรงค์ หรือส่งเสริมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮล์ ใน สถานศึกษา” หัวข้อละ 1 ภาพ โดย ตั้งชื่อภาพ และบรรยายภาพที่สื่อถึงการ รณรงค์ สร้างกระแส ตามหัวข้อภายในวันที่ 15 ม.ค. 57 สรุปโครงการ และนำเสนอในงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ในวันกีฬาฯ

9 เกณฑ์การประกวดภาพถ่าย
ตั้งชื่อภาพพร้อมคำบรรยายที่สื่อถึงการรณรงค์ ทุกมหาวิทยาลัยต้อง ส่งภาพหัวข้อละ 1 ภาพ (บุหรี่ และ แอลกอฮอล์) ภาพที่ได้จะนำไปเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต และจัดทำสื่อส่งไปให้แต่ละมหาวิทยาลัย รางวัล : รางวัลที่ 1 มูลค่า 5,000.- บาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 2,000.- บาท รางวัลที่ 3 มูลค่า 1, บาท

10


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเครือข่าย/เสริมศักยภาพเครือข่าย จัดให้มีเวทีเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรณรงค์ สร้างกระแสลดละเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google