งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย นพรุจ เอี่ยมวัฒน์ เลขที่ 4 นาย คริชณะ สิทธิพิบูลย์พงศ์ เลขที่ 5 น. ส. ทนัญชิดา ศิริธรรมมา เลขที่ 16 น. ส. ลลิตภัทร ทองงอม เลขที่ 20 น. ส. ธีรรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย นพรุจ เอี่ยมวัฒน์ เลขที่ 4 นาย คริชณะ สิทธิพิบูลย์พงศ์ เลขที่ 5 น. ส. ทนัญชิดา ศิริธรรมมา เลขที่ 16 น. ส. ลลิตภัทร ทองงอม เลขที่ 20 น. ส. ธีรรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นาย นพรุจ เอี่ยมวัฒน์ เลขที่ 4 นาย คริชณะ สิทธิพิบูลย์พงศ์ เลขที่ 5 น. ส. ทนัญชิดา ศิริธรรมมา เลขที่ 16 น. ส. ลลิตภัทร ทองงอม เลขที่ 20 น. ส. ธีรรัตน์ แซ่หลี่ เลขที่ 26 น. ส. วรกมล ทัศนียะเวช เลขที่ 30

3 สถาบันทางเศรษฐกิจ คือ สถาบันที่สนองความต้องการ ของสมาชิกในด้านปัจจัย 4 และการบริการในด้านสิ่ง อำนวย ความสะดวก เป็น สถาบันที่มีระบบหรือแบบแผน จองการคิด และวิธีการด้านการ ผลิตและการบริโภค

4 1. พัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าทาง เศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ 2. จัดสรรและกระจายทรัพยากรทาง เศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองสนองความต้องการ ของสมาชิก 3. ช่วยเหลือในการบริโภคให้เป็นไปได้อย่าง พอเพียงและทั่วถึง 4. ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค

5 องค์ประก อบของ สถาบัน เศรษฐกิจ ทรัพย์ สิน กำหนดสิทธิและหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งของ เช่น รถยนต์ เสื้อผ้า ฯลฯ สัญญา หรือนิติ กรรม ข้อตกลงระหว่างสองฝ่าย หรือมากกว่านั้น เป็นการ แลกเปลี่ยนระหว่าง ทรัพย์สินกับเงิน สัญญา อาจจะเป็นลายลักษณ์ อักษรหรือไม่ก็ได้ อาชีพ การกระทำที่ต้องอาศัย ความรับผิดชอบและความ ชำนาญการ แล้วก่อให้เกิด ผลผลิตหรือเป็นรายได้

6 องค์ประ กอบ ของ สถาบัน เศรษฐกิ จ การ แลกเป ลี่ยน การเปลี่ยนความเป็น เจ้าของในสินค้าหรือ บริการ ตลาด กิจกรรมการตกลง ซื้อขายสินค้าและ บริการและระหว่างผู้ ซื้อและผู้ขาย

7 1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของสถาบัน เศรษฐกิจ ? ก. สถาบันที่ตอบสนองความต้องการ ด้านปัจจัย 4 ข. สถาบันที่ให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิด ดอกเบี้ยใดใดทั้งสิ้น ค. สถาบันที่ให้บริการด้านการอำนวย ความสะดวก ง. สถาบันที่มีระบบแบบแผน และวิธีการ ด้านการผลิตและบริโภค 1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของสถาบัน เศรษฐกิจ ? ก. สถาบันที่ตอบสนองความต้องการ ด้านปัจจัย 4 ข. สถาบันที่ให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิด ดอกเบี้ยใดใดทั้งสิ้น ค. สถาบันที่ให้บริการด้านการอำนวย ความสะดวก ง. สถาบันที่มีระบบแบบแผน และวิธีการ ด้านการผลิตและบริโภค คำถาม 2. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสถาบันเศรษฐกิจ ? ก. พัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้ มีประสิทธิภาพ ข. ช่วยเหลือในการบริโภคให้เป็นไปได้อย่างพอเพียง และทั่วถึง ค. จัดสรรและกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เพื่อ ตอบสนองสนองความต้องการของสมาชิก ง. ออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการใช้จ่ายเงินของ สมาชิก 2. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสถาบันเศรษฐกิจ ? ก. พัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้ มีประสิทธิภาพ ข. ช่วยเหลือในการบริโภคให้เป็นไปได้อย่างพอเพียง และทั่วถึง ค. จัดสรรและกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เพื่อ ตอบสนองสนองความต้องการของสมาชิก ง. ออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการใช้จ่ายเงินของ สมาชิก

8 3. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของ สถาบันเศรษฐกิจทั้งหมด ? ก. ทรัพย์สิน อาชีพ การ แลกเปลี่ยน ตลาด ข. ทรัพย์สิน หุ้น พินัยกรรม ตลาด อาชีพ ค. สัญญาหรือนิติกรรม ทรัพย์สิน ตลาด ธนาคาร ง. ตลาด การแลกเปลี่ยน หุ้น ทรัพย์สิน 3. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของ สถาบันเศรษฐกิจทั้งหมด ? ก. ทรัพย์สิน อาชีพ การ แลกเปลี่ยน ตลาด ข. ทรัพย์สิน หุ้น พินัยกรรม ตลาด อาชีพ ค. สัญญาหรือนิติกรรม ทรัพย์สิน ตลาด ธนาคาร ง. ตลาด การแลกเปลี่ยน หุ้น ทรัพย์สิน 5. นายอนุชาเป็นพ่อค้ารับซื้อสินค้าการเกษตรไปขายให้แก่ คนที่อาศัยอยู่ในเมือง กรณีนี้แสดงว่า นายอนุชาทำหน้าที่ ของสมาชิกในสถาบันใด ก. สถาบันศาสนา ข. สถาบันการศึกษา ค. สถาบันเศรษฐกิจ ง. สถาบันครอบครัว 5. นายอนุชาเป็นพ่อค้ารับซื้อสินค้าการเกษตรไปขายให้แก่ คนที่อาศัยอยู่ในเมือง กรณีนี้แสดงว่า นายอนุชาทำหน้าที่ ของสมาชิกในสถาบันใด ก. สถาบันศาสนา ข. สถาบันการศึกษา ค. สถาบันเศรษฐกิจ ง. สถาบันครอบครัว 4. “ ใครใคร่ค้าช้างค้า ใครใคร่ ค้าม้าค้า ” ข้อความนี้สะท้อนให้ เห็นถึงลักษณะของสถาบันใด ก. สถาบันศาสนา ข. สถาบันการศึกษา ค. สถาบันครอบครัว ง. สถาบันทางเศรษฐกิจ 4. “ ใครใคร่ค้าช้างค้า ใครใคร่ ค้าม้าค้า ” ข้อความนี้สะท้อนให้ เห็นถึงลักษณะของสถาบันใด ก. สถาบันศาสนา ข. สถาบันการศึกษา ค. สถาบันครอบครัว ง. สถาบันทางเศรษฐกิจ

9 เฉล ย 1. ข 2. ง 3. ก 4. ง 5. ค


ดาวน์โหลด ppt นาย นพรุจ เอี่ยมวัฒน์ เลขที่ 4 นาย คริชณะ สิทธิพิบูลย์พงศ์ เลขที่ 5 น. ส. ทนัญชิดา ศิริธรรมมา เลขที่ 16 น. ส. ลลิตภัทร ทองงอม เลขที่ 20 น. ส. ธีรรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google