งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันเศรษฐกิจ

2 สมาชิก (ม.4/1) นาย นพรุจ เอี่ยมวัฒน์ เลขที่ 4 นาย คริชณะ สิทธิพิบูลย์พงศ์ เลขที่ 5 น.ส. ทนัญชิดา ศิริธรรมมา เลขที่ 16 น.ส. ลลิตภัทร ทองงอม เลขที่ 20 น.ส. ธีรรัตน์ แซ่หลี่ เลขที่ 26 น.ส. วรกมล ทัศนียะเวช เลขที่ 30

3 สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันทางเศรษฐกิจ คือ สถาบันที่สนองความต้องการของสมาชิกในด้านปัจจัย 4 และการบริการในด้านสิ่งอำนวย ความสะดวก เป็นสถาบันที่มีระบบหรือแบบแผนจองการคิด และวิธีการด้านการผลิตและการบริโภค

4 หน้าที่ของสถาบันเศรษฐกิจ
1. พัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ 2. จัดสรรและกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองสนองความต้องการของสมาชิก 3. ช่วยเหลือในการบริโภคให้เป็นไปได้อย่างพอเพียงและทั่วถึง 4. ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค

5 องค์ประกอบของสถาบันเศรษฐกิจ
ทรัพย์สิน กำหนดสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของ เช่น รถยนต์ เสื้อผ้า ฯลฯ สัญญาหรือนิติกรรม ข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายหรือมากกว่านั้น เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างทรัพย์สินกับเงิน สัญญาอาจจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ อาชีพ การกระทำที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบและความชำนาญการ แล้วก่อให้เกิดผลผลิตหรือเป็นรายได้

6 องค์ประกอบของสถาบันเศรษฐกิจ
การแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนความเป็นเจ้าของในสินค้าหรือบริการ ตลาด กิจกรรมการตกลงซื้อขายสินค้าและบริการและระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

7 คำถาม 1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของสถาบันเศรษฐกิจ?
ก. สถาบันที่ตอบสนองความต้องการด้านปัจจัย4 ข. สถาบันที่ให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยใดใดทั้งสิ้น ค. สถาบันที่ให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก ง. สถาบันที่มีระบบแบบแผน และวิธีการด้านการผลิตและบริโภค 2. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสถาบันเศรษฐกิจ? ก. พัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ ข. ช่วยเหลือในการบริโภคให้เป็นไปได้อย่างพอเพียงและทั่วถึง ค. จัดสรรและกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองสนองความต้องการของสมาชิก ง. ออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการใช้จ่ายเงินของสมาชิก

8 คำถาม 3. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของสถาบันเศรษฐกิจทั้งหมด?
ก. ทรัพย์สิน อาชีพ การแลกเปลี่ยน ตลาด ข. ทรัพย์สิน หุ้น พินัยกรรม ตลาด อาชีพ ค. สัญญาหรือนิติกรรม ทรัพย์สิน ตลาด ธนาคาร ง. ตลาด การแลกเปลี่ยน หุ้น ทรัพย์สิน คำถาม 4. “ใครใคร่ค้าช้างค้า ใครใคร่ค้าม้าค้า” ข้อความนี้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของสถาบันใด      ก. สถาบันศาสนา     ข. สถาบันการศึกษา      ค. สถาบันครอบครัว    ง. สถาบันทางเศรษฐกิจ 5. นายอนุชาเป็นพ่อค้ารับซื้อสินค้าการเกษตรไปขายให้แก่คนที่อาศัยอยู่ในเมือง กรณีนี้แสดงว่า นายอนุชาทำหน้าที่ของสมาชิกในสถาบันใด       ก. สถาบันศาสนา ข. สถาบันการศึกษา ค. สถาบันเศรษฐกิจ     ง. สถาบันครอบครัว

9 เฉลย 1. ข ง ก ง ค


ดาวน์โหลด ppt สถาบันเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google