งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำบูชาพระ อิมินา สักกาเรนะ ตังพุทธัง อะภิปุ ชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ตังธัมมัง อะภิปุชะ ยามิ อิมินา สักกาเรนะ ตังสังฆัง อะภิปุชะ ยามิ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำบูชาพระ อิมินา สักกาเรนะ ตังพุทธัง อะภิปุ ชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ตังธัมมัง อะภิปุชะ ยามิ อิมินา สักกาเรนะ ตังสังฆัง อะภิปุชะ ยามิ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำบูชาพระ อิมินา สักกาเรนะ ตังพุทธัง อะภิปุ ชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ตังธัมมัง อะภิปุชะ ยามิ อิมินา สักกาเรนะ ตังสังฆัง อะภิปุชะ ยามิ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากขาโตภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ สุปะฏิปันโนภะคะวะโต สาว กะสังโฆ สังฆังนะมามิ

2 คำกล่าวแผ่ส่วนกุศล ด้วยอานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมอัน สมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า ขอแผ่กุศลผลบุญที่ได้สะสมอบรมมา ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ให้แด่ผู้มีพระคุณ ญาติพี่น้อง เจ้ากรรม นายเวร เทพยดาอารักษ์และ ผู้ ปกปักรักษาดูแลข้าพเจ้าและครอบครัว จงมี ความสุข ถ้าท่านมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ ถ้าท่านมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป กรรมใดที่อาจประมาท ล่วงเกินต่อ พระ พุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ และสรรพสัตว์ ทั้งหลาย ในอดีตชาติก็ตาม ปัจจุบันชาติก็ ตาม ขอกราบอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ทั้งหมดทั้งสิ้น อย่าผูกเวรจองกรรมกัน ต่อไป ขอให้อยู่อย่างเป็นสุขทั่วหน้ากันทุก ท่านเทอญ

3 คำปฏิญาณตน ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่า ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตอยู่ใน หลักศีลธรรมอันดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ความรู้ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมายให้ดีที่สุด และเสียสละเพื่อประโยชน์ ส่วนรวมตลอดไป


ดาวน์โหลด ppt คำบูชาพระ อิมินา สักกาเรนะ ตังพุทธัง อะภิปุ ชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ตังธัมมัง อะภิปุชะ ยามิ อิมินา สักกาเรนะ ตังสังฆัง อะภิปุชะ ยามิ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google