งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัสวิชา ง 31101 ครูผู้สอน นางสาวดารัตน์ ปาจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัสวิชา ง 31101 ครูผู้สอน นางสาวดารัตน์ ปาจิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัสวิชา ง 31101 ครูผู้สอน นางสาวดารัตน์ ปาจิตร

2 ความเป็นมาของเทคโนโลยี สารสนเทศ (Information Technology: IT) ข้อมูล (Data) ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) สารสนเทศ (Information) เทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)

3 ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการ ทำงานของคอมพิวเตอร์ คือ ชุดคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการ ทำงานของคอมพิวเตอร์ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ - โปรแกรมระบบปฏิบัติการ - โปรแกรมแปลภา - โปรแกรมอรรถประโยชน์

4 ซอฟต์แวร์ ประยุกต์

5 องค์ประกอบของ สารสนเทศ 1. ข้อมูล 1. ข้อมูล 2. ฮาร์ดแวร์ 2. ฮาร์ดแวร์ 3. ซอฟต์แวร์ 3. ซอฟต์แวร์ 4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5. บุคลากร 5. บุคลากร

6 การจัดเตรียม ข้อมูล 1. ข้อมูลปฐม ภูมิ 1. ข้อมูลปฐม ภูมิ 2. ข้อมูลทุติย ภูมิ 2. ข้อมูลทุติย ภูมิ

7 การนำเข้าข้อมูลแบ่ง ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1. การรวบรวมข้อมูล การสำรวจ การสำรวจ การสังเกต การสังเกต การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ การบันทึก การบันทึก

8 2. การแปลงสภาพข้อมูล การลงรหัส การลงรหัส การตรวจแก้ไข การตรวจแก้ไข การจัดหมวดหมู่ การจัดหมวดหมู่ การบันทึกลงสื่อ การบันทึกลงสื่อ

9 การประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศ 1. การแบ่งกลุ่มข้อมูล 1. การแบ่งกลุ่มข้อมูล 2. การเรียงข้อมูล 2. การเรียงข้อมูล 3. การสรุปผล 3. การสรุปผล 4. การคำนวณ 4. การคำนวณ

10 การประมวลผลข้อมูล ประมวลผลด้วยมือ ประมวลผลด้วยมือ ประมวลผลด้วยเครื่องจักร ประมวลผลด้วยเครื่องจักร ประมวลผลด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ ประมวลผลด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์

11 แผนภูมิแสดง ความสัมพันธ์ของ สารสนเทศ ข้อมูลประมวลผลสารสนเทศ

12 การดูแลสารสนเทศ เพื่อการใช้งาน 1. การรักษาข้อมูล 1. การรักษาข้อมูล 2. การทำสำเนาข้อมูล 2. การทำสำเนาข้อมูล 3. การทำสำรอง ข้อมูล 3. การทำสำรอง ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัสวิชา ง 31101 ครูผู้สอน นางสาวดารัตน์ ปาจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google