งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกม 4 ตัวเลือก โดย นางสาวสาวิตรี ธรรมรัตน์ชัย Start.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกม 4 ตัวเลือก โดย นางสาวสาวิตรี ธรรมรัตน์ชัย Start."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เกม 4 ตัวเลือก โดย นางสาวสาวิตรี ธรรมรัตน์ชัย Start

3 ๑. การกระทำในอดีตของเรา ส่งผลถึงความ เป็นไปในปัจจุบัน และยังส่งผลต่อเนื่องไป ถึง ………………….. ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง ก ข ค ง อนา คต ปี หน้ า วันพรุ่งนี้ ชีวิตหน้า

4 เก่งมากค่ะ \(^0^)/!

5 แป่ว !!........

6 ๒. การนับวันแบบสุริยคติของไทย วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ตรงกับวันสำคัญในวันใด ก ข ค ง วัน จักรี วันชาติ วันฉัตรมงคล วันรัฐธรรมนูญ

7 เก่งมากค่ะ \(^0^)/!

8 แป่ว !!........

9 ๓. ถ้าวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1 ตรงกับ วันที่ 19 ธ. ค. 2547 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 จะตรงกับวัน เดือน ปี ข้อใด ก ข ค ง 24 ธ. ค. 2547 25 ธ. ค. 2547 26 ธ. ค. 2547 27 ธ. ค. 2547

10 เก่งมากค่ะ \(^0^)/!

11 แป่ว !!........

12 ๔. การที่นักเรียนสืบค้นประวัติของชุมชนที่ ตนอาศัยอยู่ ทำให้เกิดผลดีอย่างไร ก ข ค ง ช่วยให้ชุมชนเจริญขึ้น ช่วยให้พัฒนาชุมชนได้เร็วขึ้น ทำให้ชุมชนเกิดความสงบสุข รู้ประวัติความเป็นมาของชุมชน

13 เก่งมากค่ะ \(^0^)/!

14 แป่ว !!........

15 ๕. การสืบค้นข้อมูลที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ช่วยให้ทราบข้อมูลของชุมชนด้านใด ก ข ค ง ระเบียบวินัยในชุมชน วิถีชีวิตของคนในชุมชน การปกครองของชุมชน ภาวะประชากรในชุมชน

16 เก่งมากค่ะ \(^0^)/!

17 แป่ว !!........

18 ๖. ทำไมจึงต้องตรวจสอบและตีความข้อมูล ของชุมชนก่อนนำเสนอ ก ข ค ง ได้ข้อมูลที่ซับซ้อน ได้ข้อมูลจำนวนมาก ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ได้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด

19 เก่งมากค่ะ \(^0^)/!

20 แป่ว !!........

21 ๗. วิธีใดไม่ควรนำเสนอข้อมูลของชุมชน ก ข ค ง ร้องเป็นเพลง จัดนิทรรศการ เขียนเรียงความ เล่าเป็นเรื่องราว

22 เก่งมากค่ะ \(^0^)/!

23 แป่ว !!........

24 ๘. ถ้าในชุมชนของเรามีทั้งวัด โบสถ์ มัสยิด และศาลเจ้า สามารถบอกได้ว่าอย่างไร ก ข ค ง ชุมชนนี้มีประชากรหนาแน่น ชุมชนนี้เป็นศูนย์รวมอำนาจ ผู้นำชุมชนนี้เป็นผู้มีอำนาจ ชุมชนนี้มีคนหลายเชื้อชาติ

25 เก่งมากค่ะ \(^0^)/!

26 แป่ว !!........

27 ๙. ในการนับเวลาแบบจันทรคติ จากวันที่มี รูป  จนถึงวันที่มีรูป  ในปฏิทินจะห่างกัน ประมาณกี่วัน ก ข ค ง 1 วัน 2 วัน 5 วัน 8 วัน

28 เก่งมากค่ะ \(^0^)/!

29 แป่ว !!........

30 ๑๐. การนำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้มา เปรียบเทียบกันจัดเป็นขั้นตอนใดของวิธีการ ทางประวัติศาสตร์ ก ข ค ง นำเสนอ ตรวจสอบ รวบรวม กำหนด

31 เก่งมากค่ะ \(^0^)/!

32 แป่ว !!........

33 ตอบถูกกันกี่ข้อ เอ่ย ^^//


ดาวน์โหลด ppt เกม 4 ตัวเลือก โดย นางสาวสาวิตรี ธรรมรัตน์ชัย Start.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google