งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การยกระดับรายได้ครัวเรือนที่ต่ำกว่า 64,560 บาท/คน/ปี โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ตัวชี้วัด“รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การยกระดับรายได้ครัวเรือนที่ต่ำกว่า 64,560 บาท/คน/ปี โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ตัวชี้วัด“รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การยกระดับรายได้ครัวเรือนที่ต่ำกว่า 64,560 บาท/คน/ปี โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ตัวชี้วัด“รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕ ต่อปี” อำเภอปากท่อ PARTHO MODEL

2 ที่มา 1. ที่มาหลัก หนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ รบ 0019/ ว2800 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัด การพัฒนาระดับจังหวัด ตัวชี้วัด ”รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี” เป้าหมายรายได้ จังหวัดราชบุรี 64,560 บาท/คน/ปี เป้าหมายครัวเรือน ที่รายได้ ไม่ถึง 64,560 บาท/คน/ปี 65,153 ครัวเรือน (อำเภอปากท่อ 7.154 ครัวเรือน) วิธีการ ให้อำเภอ จัดทำแผนงาน /โครงการ โดยบูรณาการ งบประมาณ หน่วยงานในพื้นที่

3 ที่มา 2 ที่มาสนับสนุน จังหวัดราชบุรีที่ 654/2557 เรื่อง มอบหมายให้หน่วยงานเป็น เจ้าภาพหลักและหน่วยงานร่วมในการยกระดับและแก้ไขปัญหา ตามตัวชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จังหวัดราชบุรี ปี 2557-2559 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ตัวชี้วัดที่ 23 คนในครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า คนละ 30,000 บาทต่อคนต่อปี ตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือน มีการออมเงิน ตัวชี้วัดที่ 30 คนในครัวเรือน มีส่วนร่วมทำ กิจกรรมสาธารณะ ประโยชน์ของชุมชน / ท้องถิ่น เจ้าภาพหลัก สำนักงาน พัฒนาชุมชน จังหวัด หน่วยงานร่วม 1.กองพลพัฒนาที่ 1 2.สนง.พม.จ. 3.สนง.วธ.จ. 4.สนง.สธ.จ. 5.สนง.รง.จ. 6.สนง.สถ.จ. 7.สนง.กษ.และสก.จ. 8.สนง.กศน.จ. 9.สนง.ทส.จ. 10.สนง.พน.จ. 11.สนง.ปฏิรูปที่ดินจ.

4 กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน Micro จุลภาค /ครัวเรือน Macro มหภาค /กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ชุมชน

5 กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ระดับ Micro จุลภาค/ครัวเรือน สำรวจ 1.รายได้ 2.ความต้อง การเพิ่ม รายได้ 3.รายจ่าย/หนี้สิน (แนวโน้ม/การลด) 4.บุคคลที่ไม่มี รายได้(ถาวร/ ชั่วคราว) สนับสนุน 1.ทุน 2.ความรู้ 3. อุปกรณ์/ ปัจจัยอาชีพ เสริม 4.การตลาด 5.การ สงเคราะห์

6 กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ระดับ Macro มหภาค/กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ชุมชน สร้างทีม เครือข่าย 1.พช./กษ/ปุศสัตว์ กศน./ออมสิน/ธกส./ ปค./สธ./สถ.(อปท.) 2.กองทุน 2.1 กองทุนหมู่บ้าน 2.2 กองทุนพัฒนา บทบาทสตรี 2.3 กข.คจ. ฯลฯ 3.OTOP/SME/ วิสาหกิจชุมชน 4.ธุรกิจเอกชน กำหนดวาระ เร่งด่วน/ทำ ข้อตกลงMOU 1.สนับสนุนครัว- เรือนเป้าหมาย 2.ยกระดับรายได้ ครัวเรือนอื่นๆ 3.ส่งเสริมการ อาชีพ/ลด รายจ่าย /จัดสวัสดิการ

7 ภาพรวมกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน บูรณาการเครือข่าย เข้าดำเนินงาน

8 ขั้นตอนการขับเคลื่อน 2.สร้าง การ มีส่วนรวม Macro 1.ศึกษาข้อมูล Micro 4.การ ตามผล 5.ประชาคม ทบทวน 6.ถอด บทเรียน จัดทีมงานเข้า เก็บข้อมูล ครัวเรือน เป้าหมาย -1.การเพิ่ม -รายได้ -อาชีพหลัก -2.ควรมีอาชีพ -เสริม -3.การลดราย -จ่าย/หนี้สิน -4.บุคคลด้อย -โอกาส จัดเวทีสร้าง การมีส่วนร่วม ของ เครือข่าย 1.การกำหนด วาระเร่งด่วน 2.การจัดทำ ข้อตกลง MOU นำข้อมูล ครัวเรือน มาจัดส่งให้ เครือข่าย แก้ไข โดย 1.ทุกครัวเรือน ต้องมีคำตอบ 2.ต้องมีการ ขับเคลื่อน ภาพรวมอื่นๆ 3.หมู่บ้าน นำร่อง จัดเวทีระดม ข้อสรุป ข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะ จัดทำเอกสาร สรุปเพื่อเป็น แนวทางใน ปีต่อไปและ ใช้ประสานงาน /เผยแพร่ ตามผล 3 มิติ 1.พัฒนากร/ มงาน เก็บข้อมูล ทุกครัวเรือน 2.จากเครือข่าย ที่ได้ส่ง ข้อมูล การแก้ไข 3.จากผู้นำชุมชน 3.บรูณา การ แก้ไข กันยายน 2557 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 มีนาคม-เมษายน 2557

9 ข้อมูลอำเภอปากท่อ โดยมีครัวเรือนรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน รวม 12 ตำบล 85 หมู่บ้าน

10 1.ทุ่ง หลวง 1,911 2.ดอน ทราย 875 3.ยาง หัก 827 4.อ่าง หิน 724 5.วัง มะนาว 643 6.หนอง กระทุ่ม 617 7.ปากท่อ 374 8.บ่อ กระดาน 306 9.ห้วยยาง โทน 278 10.วัด ยางงาม 268 11.ป่าไก่ 233 12.วันดาว 96 ข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายรายตำบล

11 ผลการดำเนินการ 1. ประชุม ทีมงาน เครือข่าย พัฒนา ชุมชน ทีม พัฒนา กร / เครือข่าย ระดม สมอง กำหนด ยุทธศาส ตร์ / กล ยุทธ์

12 ผลการดำเนินการ 2. นำเข้าที่ ประชุม หัวหน้าส่วน ราชการ / กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

13 ผลการดำเนินการ 3. มอบ หมาย พัฒนากร เข้าพบปะ ครัวเรือน เป้าหมาย แบบ สำรวจ 1.อาชีพ......รายได้........วิธีเพิ่มรายได้.. 2.อาชีพเสริมมีต้องการ.......................... 3.รายจ่ายหลัก.......... 4.หนี้สิน................... 5.บุคคลไม่มีรายได้..... เพราะ.............ถ้าจะ ให้มีรายได้................

14 ผลการดำเนินการ 4. กิจกรรม สนับสนุน การส่งเสริม รายได้ ของ หน่วยงาน กิจกรรม พช. 1.กองทุนพัฒนา บทบาทสตรี ซื้อวัว ที่ ม. 3 ต.ทุ่งหลวง 2.อบรมอาชีพ 11 อาชีพ เช่น จักสาน ตะกร้าพลาสติก เสริม สวย โคขุน กล้วยฉาบ หมอนวดแผนโบราณ 400 คน

15 แผนการดำเนินการ กำหนด การกิจกรรม Kick Off เพื่อกระตุ้น /หาต้นแบบ กำหนด หมู่บ้าน ต้นแบบ

16


ดาวน์โหลด ppt การยกระดับรายได้ครัวเรือนที่ต่ำกว่า 64,560 บาท/คน/ปี โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ตัวชี้วัด“รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google