งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การยกระดับรายได้ครัวเรือนที่ต่ำกว่า 64,560 บาท/คน/ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การยกระดับรายได้ครัวเรือนที่ต่ำกว่า 64,560 บาท/คน/ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การยกระดับรายได้ครัวเรือนที่ต่ำกว่า 64,560 บาท/คน/ปี
PARTHO MODEL โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ตัวชี้วัด“รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕ ต่อปี” อำเภอปากท่อ

2 (อำเภอปากท่อ 7.154 ครัวเรือน)
ที่มา 1. ที่มาหลัก หนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ รบ 0019/ ว2800 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัด การพัฒนาระดับจังหวัด ตัวชี้วัด ”รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี” วิธีการ ให้อำเภอ จัดทำแผนงาน /โครงการ โดยบูรณาการ งบประมาณ หน่วยงานในพื้นที่ เป้าหมายรายได้ จังหวัดราชบุรี 64,560 บาท/คน/ปี เป้าหมายครัวเรือน ที่รายได้ ไม่ถึง 64,560 บาท/คน/ปี 65,153 ครัวเรือน (อำเภอปากท่อ ครัวเรือน)

3 ที่มา 2 ที่มาสนับสนุน จังหวัดราชบุรีที่ 654/2557 เรื่อง มอบหมายให้หน่วยงานเป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยงานร่วมในการยกระดับและแก้ไขปัญหาตามตัวชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จังหวัดราชบุรี ปี ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ตัวชี้วัดที่ 23 คนในครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า คนละ 30,000 บาทต่อคนต่อปี ตัวชี้วัดที่ 24 มีการออมเงิน ตัวชี้วัดที่ 30 มีส่วนร่วมทำ กิจกรรมสาธารณะ ประโยชน์ของชุมชน /ท้องถิ่น เจ้าภาพหลัก สำนักงาน พัฒนาชุมชน จังหวัด หน่วยงานร่วม 1.กองพลพัฒนาที่ 1 2.สนง.พม.จ. 3.สนง.วธ.จ. 4.สนง.สธ.จ. 5.สนง.รง.จ. 6.สนง.สถ.จ. 7.สนง.กษ.และสก.จ. 8.สนง.กศน.จ. 9.สนง.ทส.จ. 10.สนง.พน.จ. 11.สนง.ปฏิรูปที่ดินจ.

4 กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน
M to M Macro มหภาค /กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ชุมชน Micro จุลภาค /ครัวเรือน

5 กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ระดับ Micro จุลภาค/ครัวเรือน
สำรวจ 1.รายได้ 2.ความต้อง การเพิ่ม รายได้ 3.รายจ่าย/หนี้สิน(แนวโน้ม/การลด) 4.บุคคลที่ไม่มีรายได้(ถาวร/ชั่วคราว) สนับสนุน 1.ทุน 2.ความรู้ 3. อุปกรณ์/ ปัจจัยอาชีพ เสริม 4.การตลาด 5.การสงเคราะห์

6 กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ระดับ Macro มหภาค/กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ชุมชน
กำหนดวาระเร่งด่วน/ทำข้อตกลงMOU 1.สนับสนุนครัว- เรือนเป้าหมาย 2.ยกระดับรายได้ครัวเรือนอื่นๆ 3.ส่งเสริมการอาชีพ/ลดรายจ่าย /จัดสวัสดิการ สร้างทีมเครือข่าย 1.พช./กษ/ปุศสัตว์ กศน./ออมสิน/ธกส./ปค./สธ./สถ.(อปท.) 2.กองทุน 2.1 กองทุนหมู่บ้าน 2.2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2.3 กข.คจ. ฯลฯ 3.OTOP/SME/วิสาหกิจชุมชน 4.ธุรกิจเอกชน

7 ภาพรวมกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน
บูรณาการเครือข่าย เข้าดำเนินงาน

8 ขั้นตอนการขับเคลื่อน
1.ศึกษาข้อมูล Micro 2.สร้าง การ มีส่วนรวม Macro 3.บรูณา การ แก้ไข 4.การ ตามผล 5.ประชาคม ทบทวน 6.ถอด บทเรียน จัดทีมงานเข้า เก็บข้อมูล ครัวเรือน เป้าหมาย 1.การเพิ่ม รายได้ อาชีพหลัก 2.ควรมีอาชีพ เสริม 3.การลดราย จ่าย/หนี้สิน 4.บุคคลด้อย โอกาส จัดเวทีสร้าง การมีส่วนร่วม ของ เครือข่าย 1.การกำหนด วาระเร่งด่วน 2.การจัดทำ ข้อตกลง MOU นำข้อมูล ครัวเรือน มาจัดส่งให้ เครือข่าย แก้ไข โดย 1.ทุกครัวเรือน ต้องมีคำตอบ 2.ต้องมีการ ขับเคลื่อน ภาพรวมอื่นๆ 3.หมู่บ้าน นำร่อง ตามผล 3 มิติ 1.พัฒนากร/ มงาน เก็บข้อมูล ทุกครัวเรือน 2.จากเครือข่าย ที่ได้ส่ง ข้อมูล การแก้ไข 3.จากผู้นำชุมชน จัดทำเอกสาร สรุปเพื่อเป็น แนวทางใน ปีต่อไปและ ใช้ประสานงาน /เผยแพร่ จัดเวทีระดม ข้อสรุป ข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะ กันยายน 2557 มีนาคม-เมษายน 2557 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

9 ข้อมูลอำเภอปากท่อ โดยมีครัวเรือนรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน รวม 12 ตำบล 85 หมู่บ้าน

10 ข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายรายตำบล
1.ทุ่งหลวง1,911 3.ยางหัก827 6.หนองกระทุ่ม617 12.วันดาว 96 2.ดอนทราย875 9.ห้วยยางโทน 278 4.อ่างหิน724 5.วังมะนาว 643 7.ปากท่อ374 8.บ่อกระดาน306 10.วัดยางงาม 268 11.ป่าไก่233

11 ทีมพัฒนากร/เครือข่าย ระดมสมองกำหนดยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์
ผลการดำเนินการ ทีมพัฒนากร/เครือข่าย ระดมสมองกำหนดยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ 1. ประชุมทีมงานเครือข่ายพัฒนาชุมชน

12 ผลการดำเนินการ 2. นำเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

13 ผลการดำเนินการ แบบสำรวจ 3. มอบ หมายพัฒนากรเข้าพบปะครัวเรือนเป้าหมาย
1.อาชีพ......รายได้ วิธีเพิ่มรายได้.. 2.อาชีพเสริมมีต้องการ 3.รายจ่ายหลัก 4.หนี้สิน 5.บุคคลไม่มีรายได้..... เพราะ ถ้าจะให้มีรายได้ 3. มอบ หมายพัฒนากรเข้าพบปะครัวเรือนเป้าหมาย

14 ผลการดำเนินการ กิจกรรม พช.
1.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซื้อวัว ที่ ม ต.ทุ่งหลวง 2.อบรมอาชีพ 11 อาชีพ เช่น จักสานตะกร้าพลาสติก เสริมสวย โคขุน กล้วยฉาบ หมอนวดแผนโบราณ 400 คน 4. กิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมรายได้ ของหน่วยงาน

15 แผนการดำเนินการ กำหนด การกิจกรรม Kick Off เพื่อกระตุ้น /หาต้นแบบ กำหนด
หมู่บ้านต้นแบบ

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การยกระดับรายได้ครัวเรือนที่ต่ำกว่า 64,560 บาท/คน/ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google