งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เดือนตุลาคม 2550- กันยายน 2551 ภาพรวม ร้อยละ 94.00 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2551 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เดือนตุลาคม 2550- กันยายน 2551 ภาพรวม ร้อยละ 94.00 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2551 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 เดือนตุลาคม 2550- กันยายน 2551 ภาพรวม ร้อยละ 94.00 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2551 2

3 เงินงวด = 9,401.98 ล้านบาท เบิกจ่าย = 8,935.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.04 ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 3 ผลการเบิกจ่าย จังหวัดชัยภูมิอยู่อันดับที่ 44 ของประเทศ

4 งบประมาณที่ได้รับปี พ. ศ. 2551 สูงกว่าปี 2550 คิด เป็นร้อยละ 10.99 ผลการเบิกจ่ายปี พ. ศ. 2551 สูงกว่าปี 2550 คิดเป็น ร้อยละ 8.25 งบประมาณปี 2550 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 97.44 งบประมาณปี 2551 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 95.04 4

5 ประเภท งบประมาณ ทั้งสิ้น เบิกจ่ายคงเหลือ เบิกจ่าย คิดเป็นร้อย ละ งบประจำ 5,920.841 5,896.98 3 23.85899.60 งบลงทุน 3,481.143 3,038.29 1 442.85287.28 รวมทั้งสิ้น 9,401.984 8,935.27 4 466.71095.04 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 5 งบประมาณปี พ. ศ. 2551 คงเหลือ 466.710 ล้านบาท แยกเป็น เงินสำรอง / เงินกันปี 2551 421.385 ล้านบาท เงินคงเหลือโอนเป็นรายได้แผ่นดิน 45.325 ล้านบาท

6

7 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ.2551 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 ส่วนราชการ เงินประจำ งวด เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ต่อเงินงวด กรมประชาสัมพันธ์ ( 2 หน่วย เบิก ) 0.764 100.00 กองทัพบก 16.485 100.00 กรมธนารักษ์ 1.096 100.00 กรมสรรพากร 5.726 100.00 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7.854 100.00 กรมอุตุนิยมวิทยา 1.254 100.00 สนง. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2.286 100.00 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯ 4.330 100.00 กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน 2.448 100.00 สนง. ประกันสังคม 0.149 100.00 7 ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 15 หน่วยงาน

8 ส่วนราชการ เงินประจำ งวด เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ต่อเงินงวด กรมควบคุมโรค 0.292 100.00 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0.680 100.00 สนง. ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ 101.129 100.00 สนง. พระพุทธศาสนา 43.369 100.00 สนง. ปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม 3.101 100.00 8

9 9 ส่วนราชการ เงินประจำ งวด เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ต่อเงินงวด กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12.04212.04199.99 สนง. ปลัดกระทรวงแรงงาน 6.1936.19299.98 สนง. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 10.99710.99499.97 สนง. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา 6.0186.01699.97 กรมที่ดิน 8.9958.99299.97 กรมปศุสัตว์ (2 หน่วยเบิก ) 12.91312.90899.96 กรมส่งเสริมการเกษตร 13.97213.96699.96 กรมโยธาธิการและผังเมือง 2.2932.29299.96 สนง. ตำรวจแห่งชาติ 586.133585.79199.94 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 8.3018.29699.94 กรมการขนส่งทางบก 3.0313.02999.93 สนง. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 6.4016.39699.92 กรมการปกครอง 332.557332.14199.87 ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่าเป้าหมาย 94 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 28 หน่วยงาน

10 ส่วนราชการ เงินประจำ งวด เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่ายต่อ เงินงวด สนง. คณะกรรมการอาชีวศึกษา 162.084 161.65199.73 กรมคุมประพฤติ 12.37212.32299.60 สนง. สถิติแห่งชาติ 5.3185.29599.57 สนง. อัยการสูงสุด 21.90921.79999.50 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.0193.99799.45 สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,581.780 3,555.68099.27 สนง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 22.41822.24599.23 กรมการจัดหางาน 4.9304.87998.97 สนง. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 12.97812.83198.87 กรมราชทัณฑ์ 58.90057.91498.33 กรมวิชาการเกษตร 3.7293.64097.61 สนง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 716.790697.33697.29 กรมการพัฒนาชุมชน 17.23116.73697.13 สนง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14.37113.74095.61 กรมบัญชีกลาง 1.6891.60795.15 10

11 ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมาย 94 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 11 หน่วยงาน ส่วนราชการ เงินประจำ งวด เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ต่อเงินงวด กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น 2,614.500 2,451.55093.77 กรมการค้าภายใน 0.9470.87191.97 กรมสรรพสามิต 2.6462.42691.69 สถาบันการพละศึกษา 78.74267.71686.00 สนง. ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติฯ 2.2531.90984.73 กรมพัฒนาที่ดิน 52.18243.64083.63 กรมประมง (2 หน่วยเบิก ) 14.71612.16182.64 กรมทางหลวง 271.181217.67680.27 กรมทางหลวงชนบท 146.710116.61379.49 ม. ราชภัฎชัยภูมิ 124.26375.80061.00 กรมชลประทาน 120.29271.25359.23 11

12 http://klang.cgd.go.th E-mail:cmp@cgd.go.th โทร.0-4481-1178 โทรสาร 0-4481-2398 12


ดาวน์โหลด ppt 1. เดือนตุลาคม 2550- กันยายน 2551 ภาพรวม ร้อยละ 94.00 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2551 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google