งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลางชล. สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนา การทางประวัติศาสตร์ด้าน - การเมือง การปกครองโดย ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลางชล. สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนา การทางประวัติศาสตร์ด้าน - การเมือง การปกครองโดย ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลางชล

2 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนา การทางประวัติศาสตร์ด้าน - การเมือง การปกครองโดย ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง

3 ครูจงกล กลางชล สาระการเรียนรู้ 3 แนวคิดในการเปลี่ยนแปลง การปกครองเข้าสู่ความทันสมัย - สมัยการปฏิรูปการปกครอง

4 ครูจงกล กลางชล 4 ตอบคำถาม 1. การปกครอง กฎหมายและ การศาลของไทยสมัย โบราณ ก่อนการปฏิรูปใน สมัย รัชกาลที่ 5 ยึดตาม กฎหมายใด

5 ครูจงกล กลางชล 5 ก. ระบบกฎหมายทาง ยุโรป ข. ระบบกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ค. ระบบการปฏิบัติของ สำนักเขมร ง. ระเบียบปฏิบัติที่ สมเด็จ พระบรมไตร โลกนาถวางไว้

6 ครูจงกล กลางชล 6 2. ข้อใดเป็นสาเหตุประการหนึ่ง ของการปฏิรูประเบียบบริหาร ราชการแผ่นดินพ. ศ.2435 ก. กบฏ รศ.130 ข. วิกฤติการณ์รศ.112

7 ครูจงกล กลางชล 7 ค. วิกฤตการณ์วังหน้า ง. กลุ่มขุนนางและเจ้านาย ทำหนังสือขอพระราชทาน รัฐธรรมนูญ

8 ครูจงกล กลางชล 8 3. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสภา ที่ปรึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 ก. ปรีวีเคาน์ซิล ทำหน้าที่ ถวายคำปรึกษาหรือปฏิบัติ ราชการในพระองค์

9 ครูจงกล กลางชล 9 ข. เคาน์ซิลออฟสเตต ทำหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาราชการ ที่สำคัญ ค. รัฐมนตรีสภา ทำ หน้าที่นิติ บัญญัติ และ พิจารณายับยั้ง พระราชดำริที่ไม่ ถูกต้อง

10 ครูจงกล กลางชล 10 4. รัชกาลที่ 6 ทรงมีแนวทาง ในการปูพื้นฐานสำหรับการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย หลายวิธีด้วยกันยกเว้น ก. การตั้งดุสิตธานี

11 ครูจงกล กลางชล 11 ข. การปฏิรูประบบกฎหมาย และการศาล ค. การให้เสรีภาพในการ แสดงความคิดเห็น ง. การจัดระเบียบการศึกษา สำหรับประชาชน

12 ครูจงกล กลางชล 12 5. รัชกาลที่ 7 ทรงวางแนวทาง เพื่อเป็นพื้นฐานของการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยไว้อย่างไร ก. การจัดตั้งดุสิตธานี ข. การให้เสรีภาพในการแสดง ความคิดเห็น

13 ครูจงกล กลางชล 13 ค. การจัดการปกครองส่วน ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ง. การจัดระเบียบการศึกษา สำหรับประชาชนขึ้นใหม่

14 ครูจงกล กลางชล 4 แนวคิดในการ เปลี่ยนแปลง การปกครองเข้าสู่ ความทันสมัย แนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การปฏิรูปการปกครองเข้าสู่ความทันสมัย

15 ครูจงกล กลางชล 15 ปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง - ตั้งกระทรวงแบบใหม่ - ยกเลิกจตุสดมภ์ - รวมหัวเมืองตั้งมณฑล

16 ครูจงกล กลางชล 16 - การจัดตั้งสภาที่ปรึกษา ( Council of State) - สภาที่ปรึกษาราชการ ในพระองค์ (Privy Council) - รัฐมนตรีสภา ( Legislative Council)

17 ครูจงกล กลางชล 17 แนวคิดเกี่ยวกับ การบริหาร ราชการส่วน ท้องถิ่น เพื่อให้ราษฎรในท้องถิ่นรู้จัก ปกครองตนเอง ศูนย์รวมอยู่ที่เจ้าเมือง การปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ เดิม

18 ครูจงกล กลางชล 18 การปกครองส่วนท้องถิ่น สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงให้ มีการจัดตั้ง …………………………............................................. สุขาภิบาล ต. ท่าฉลอม เมือง สมุทรสาคร

19 ครูจงกล กลางชล 1919 สมัยรัชกาลที่ 6 ทรงจัด ตั้งเมืองทดลองประชาธิปไตย....... ชื่อ สมัยรัชกาลที่ 7 ทรงตั้ง ดุสิตธานี อภิรัฐมนตรีสภา, เทศาภิบาล

20 ครูจงกล กลางชล 20 พบกันใหม่ เรื่อง แนวคิดการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลางชล. สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนา การทางประวัติศาสตร์ด้าน - การเมือง การปกครองโดย ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google