งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาท ทางเพศ นางนวธัญย์พร ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาท ทางเพศ นางนวธัญย์พร ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาท ทางเพศ นางนวธัญย์พร ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

2

3 เว็บไซต์องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยรายงานล่าสุด เกี่ยวกับ สถานการณ์การตั้งครรภ์ของผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ทั่วโลกในปี 2556 โดยประเทศไทยมีจำนวนสูง ถึง 74 คนต่อ 1,000 คนเท่ากับประเทศ มาเลเซีย และอยู่อันดับที่ 2 รองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างประเทศกัมพูชา และ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งมีสถิติอยู่ที่ 65 คนต่อ 1,000 คน หรือประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมี ประชากรมากที่สุดในภูมิภาค แต่มีสถิติเพียง 69 คนต่อ 1,000 คนเท่านั้น ขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน จากทั่วโลกอยู่ที่ 65 คนต่อ 1,000 คน

4

5

6 บทบาททางเพศ หมายถึงลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่แสดงถึง ความเป็นชายหรือความเป็นหญิงซึ่งเกิดจากการ เรียนรู้จากการสังเกตบุคคลรอบ ๆ ข้าง รวมทั้ง การอบรมสั่งสอนโดยตรงของพ่อแม่และตัวแทน ต่าง ๆ ในสังคมตั้งแต่วัยเด็ก ท้ายสุดบุคคลจึงมี เอกลักษณ์บทบาททางเพศ (Sex role identity) ที่เหมาะสมเป็นของตนเอง และเป็นที่ยอมรับ จากคนในสังคม โดยที่จะแสดงออกทั้งลักษณะ ความเป็นเพศหญิงและความเป็นเพศชาย กลายเป็นลักษณะร่วมกัน

7 เพศชาย

8 เพศหญิง

9 การเบี่ยงเบนทางเพศ (Sexual Deviation) เป็นความผิดปกติในคนที่มีความรู้สึกทางเพศ ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ แสดงออกไม่เหมาะสม แตกต่างจากคนส่วน ใหญ่ในสังคม มักมีสาเหตุจากสภาพจิตใจที่ ผิดปกติทำให้เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ แต่มิได้หมายความว่า “ เป็นโรคจิตหรือ วิกลจริต ” เป็นเพียงความผิดปกติทางจิตเวช พวกบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) เท่านั้น

10 หญิง เป็น ชาย

11 ชาย เป็น หญิง

12 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หมายถึง การกระทำหรืออาการที่แสดงออกทาง ร่างกาย ความคิด และความรู้สึกเพื่อตอบสนอง ต่อสิ่งเร้าทางเพศ และมีโอกาสที่จะได้รับความ ทุกข์ ความเดือดร้อน หรืออันตรายต่อชีวิตและ สุขภาพ

13 ปัญหาวัยรุ่นกับเพศสัมพันธ์ อารมณ์ทางเพศที่เกิดขึ้นในช่วงการเข้าสู่วัยรุ่น เป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความ พร้อมของร่างกายที่จะสืบทอดและดำรงไว้ซึ่ง เผ่าพันธุ์ โดยมี สิ่งเร้าสำคัญใน 2 ลักษณะ ประกอบด้วย ลักษณะของปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้า ภายใน (intrinsic stimulus) และลักษณะของ ปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายนอก (extrinsic stimulus)

14 การวางแผนครอบครัว (Family Planning) หมายถึง การที่คู่สมรสวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อ หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ หรือควบคุมระยะเวลาการ ตั้งครรภ์ให้เหมาะสมกับอายุ สุขภาพ ฐานะ เศรษฐกิจ และระยะห่างของการมีบุตร ตลอดจน จำนวนบุตรที่ต้องการ การวางแผนครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวมีความพร้อมที่จะมีสมาชิกตาม จำนวนที่ต้องการ ในระยะเวลาที่ต้องการ

15 เรา ทำอะไร อยู่

16 พ่อ แม่ ทำอะไร อยู่

17 ตั้งใจศึกษา

18 ช่วยทำงาน หารายได้

19 ช่วยทำงานบ้าน

20

21

22 สิ่งที่พ่อแม่ คาดหวังไว้ กับลูกๆ

23 สวัสดี ขอให้น้องๆ ประสบความสำเร็จในชีวิต การ เรียน ก้าวสู่ วัยผู้ใหญ่ที่มีอนาคตสดใส ได้ ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ ให้ท่านได้มี ความสุขที่มีเราเกิดเป็นบุตร ที่ดี

24

25


ดาวน์โหลด ppt บทบาท ทางเพศ นางนวธัญย์พร ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google