งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท 30209 วรรณกรรม ปัจจุบัน. วรรณกรรม ปัจจุบัน มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Contemporary Literature แล้ว อาจจะ แปลมาจากคำว่า Modern Literary Works วรรณกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท 30209 วรรณกรรม ปัจจุบัน. วรรณกรรม ปัจจุบัน มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Contemporary Literature แล้ว อาจจะ แปลมาจากคำว่า Modern Literary Works วรรณกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท 30209 วรรณกรรม ปัจจุบัน

2 วรรณกรรม ปัจจุบัน มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Contemporary Literature แล้ว อาจจะ แปลมาจากคำว่า Modern Literary Works วรรณกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 10 - 20 ปี โดยการนับทวนถอยขึ้นไปจาก ปัจจุบัน

3 ศาสตราจารย์คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส อดีตรองคณบดี คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศาสตราจารย์คุณหญิง กุหลาบ มัลลิกะมาส เป็น ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษาและ วรรณกรรมไทยมาโดยตลอด ทั้งใน การสอน การตรวจพิจารณาผลงาน ทางวิชาการด้านภาษาและ วรรณกรรมไทย วิทยานิพนธ์ การ จัดทำหลักสูตร คู่มือ ตำรา ตั้งแต่ มัธยมศึกษา ถึงระดับปริญญาเอก ของกระทรวงศึกษาธิการและของ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นผู้ วางรากฐานการเขียนประวัติ วรรณคดีแนวใหม่ เป็นผู้ที่บุกเบิก การวิจัยทางคติชนวิทยา

4 กุหลาบ มัลลิกะมาส (2517 : 1-2) ได้ให้ ความหมายของคำว่าวรรณกรรมปัจจุบัน พร้อมทั้งยกตัวอย่างดังนี้คือ วรรณกรรมปัจจุบัน คือ วรรณกรรมที่มี ลักษณะต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะรับอิทธิพลจากวรรณกรรมหรือ แนวคิดของชาวตะวันตก มีขอบข่ายคลุม ถึง - วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น สารคดี นว นิยาย เรื่องสั้น ร้อยกรอง บทละคร และบท วิจารณ์วรรณกรรม - กลวิธีในการแต่ง ( เนื้อเรื่อง ทัศนะในการสร้าง เค้าโครงเรื่อง การสร้างตัวละคร ) - แนวคิด และปรัชญาในการแต่ง

5 ความแตกต่าง ระหว่างวรรณคดี และวรรณกรรม วรรณคดี คือ วรรณกรรมที่ถูกยกย่องว่า มีความงามและมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ โดยวรรณคดีสโมสร วรรณคดี คือ วรรณกรรมที่มีอายุ ตั้งแต่ อยุธยา – รัชกาลที่ ๖ หลังจากยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ผลงานการ เขียนเรียกว่า “ วรรณกรรม ” ทั้งสิ้น

6 ตัวอย่าง วรรณกรรมที่มีชื่อเสียงใน ปัจจุบัน # วรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องให้ ได้รับรางวัลซีไรต์ # รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write) มีชื่อเต็ม ว่า รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม แห่งอาเซียน (Southeast Asian Writers Award) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ. ศ. 2522 เป็น รางวัลประจำปีที่มอบให้แก่กวีและนักเขียนใน 10 ประเทศรัฐสมาชิกแห่งสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน

7 หนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์ของไทย ปี ๒๕๕๕ เรื่อง “ คนแคระ ” โดย วิภาส ศรีทอง ( นวนิยาย )

8


ดาวน์โหลด ppt ท 30209 วรรณกรรม ปัจจุบัน. วรรณกรรม ปัจจุบัน มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Contemporary Literature แล้ว อาจจะ แปลมาจากคำว่า Modern Literary Works วรรณกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google