งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุพการี. บุพการี คำว่า บุพการี มาจากคำว่า บุพ (อ่านว่า บุบ-พะ) กับคำว่า การี คำว่า บุพการี มาจากคำว่า บุพ (อ่านว่า บุบ-พะ) กับคำว่า การี.  บุพ แปลว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุพการี. บุพการี คำว่า บุพการี มาจากคำว่า บุพ (อ่านว่า บุบ-พะ) กับคำว่า การี คำว่า บุพการี มาจากคำว่า บุพ (อ่านว่า บุบ-พะ) กับคำว่า การี.  บุพ แปลว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บุพการี

3 คำว่า บุพการี มาจากคำว่า บุพ (อ่านว่า บุบ-พะ) กับคำว่า การี
คำว่า บุพการี มาจากคำว่า บุพ (อ่านว่า บุบ-พะ) กับคำว่า การี.  บุพ แปลว่า ก่อน, ทีแรก, เบื้องต้น, เบื้องหน้า.

4 ส่วนคำว่า การี แปลว่า ผู้มีการกระทำ หรือ ผู้ทำ.
ส่วนคำว่า การี แปลว่า ผู้มีการกระทำ หรือ ผู้ทำ.    

5 คำนี้มีสองความหมาย ความหมายแรกใช้ในภาษากฎหมาย หมายถึง ญาติทางสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป 

6 ได้แก่ บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด
ได้แก่ บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด.  อีกความหมายหนึ่งใช้ทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ผู้ทำคุณให้ก่อนโดยไม่หวังผลตอบแทน

7 เช่น บิดามารดาเป็นบุพการีของบุตรธิดา เพราะเป็นผู้มีพระคุณซึ่งให้กำเนิดและเลี้ยงดู.

8 ครูอาจารย์เป็นบุพการีของศิษย์ เพราะได้อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้.
  ครูอาจารย์เป็นบุพการีของศิษย์ เพราะได้อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้. 

9 บุตรธิดาที่ดีจึงควรมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดา และศิษย์ที่ดีควรมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ กล่าวคือเป็นผู้ที่รู้บุญคุณท่านแล้วรู้จักตอบแทนคุณท่าน

10 คำว่า บุพการี ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า parents แปลว่า บุพการี หรือพ่อ แม่ นั่นเอง

11 ครูปริญาพร ขุนพรม


ดาวน์โหลด ppt บุพการี. บุพการี คำว่า บุพการี มาจากคำว่า บุพ (อ่านว่า บุบ-พะ) กับคำว่า การี คำว่า บุพการี มาจากคำว่า บุพ (อ่านว่า บุบ-พะ) กับคำว่า การี.  บุพ แปลว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google