งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะและเทคนิคการสอน Teaching Skills and Techniques

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะและเทคนิคการสอน Teaching Skills and Techniques"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะและเทคนิคการสอน Teaching Skills and Techniques
สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2 ทักษะและเทคนิคการสอน Teaching Skills and Techniques of Teaching
ขอบข่ายและความสำคัญของทักษะการสอน 1. ทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสอนโดยตรง 2. ทักษะต่างๆที่เป็นงานเสริมของอาชีพครู 3. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

3 ทักษะและเทคนิคการสอน
ความหมาย คำว่า ทักษะ (Skill) หมายถึง การกระทำหรือพฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงความคล่องแคล่ว ความชำนาญและถูกต้องชัดเจน หรือความชำนาญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง คำว่า ทักษะการสอน (Skill of teaching) หมายถึง การกระทำหรือพฤติกรมที่ผู้กระทำมีความสามารถปฏิบัติการสอนได้กระทำตามหลักวิชาอย่างชำนาญ

4 ทักษะและเทคนิคการสอน
ผู้สอนที่มีทักษะการสอนจึงควรประกอบด้วยคุณลักษณะ ดังนี้ 1. กระตือรือร้น 2. กระฉับกระเฉง 3. กระจ่าง 4. กระบวนการ

5 ทักษะและเทคนิคการสอน
ความหมายของกิจกรรม กิจกรรม (Activity) หมายถึง เครื่องมือ วิธีการ สถานการณ์ซึ่งผู้สอนนำมากระตุ้นหรือให้ผู้เรียนปฏิบัติ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง - กิจกรรมทำให้เกิดการเรียนรู้ - กิจกรรมที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีชีวิตชีวา - กิจกรรมก่อให้เกิดมโนธรรมแก่ผู้เรียน - กิจกรรมส่งเสริมจินตนาการในการสร้างสรรค์ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ทักษะและเทคนิคการสอน Teaching Skills and Techniques

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google