งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะและเทคนิคการ สอน Teaching Skills and Techniques สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะและเทคนิคการ สอน Teaching Skills and Techniques สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะและเทคนิคการ สอน Teaching Skills and Techniques สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย

2 ทักษะและเทคนิคการสอน Teaching Skills and Techniques of Teaching ขอบข่ายและความสำคัญของ ทักษะการสอน 1. ทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การสอนโดยตรง 2. ทักษะต่างๆที่เป็นงานเสริม ของอาชีพครู 3. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

3 ความหมาย คำว่า ทักษะ (Skill) หมายถึง การกระทำหรือพฤติกรรมที่แสดงออก ให้เห็นถึงความคล่องแคล่ว ความ ชำนาญและถูกต้องชัดเจน หรือความ ชำนาญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่าง ใดอย่างหนึ่ง คำว่า ทักษะการสอน (Skill of teaching) หมายถึง การกระทำหรือ พฤติกรมที่ผู้กระทำมีความสามารถ ปฏิบัติการสอนได้กระทำตามหลักวิชา อย่างชำนาญ ทักษะและเทคนิคการ สอน

4 ผู้สอนที่มีทักษะการสอนจึงควร ประกอบด้วยคุณลักษณะ ดังนี้ 1. กระตือรือร้น 2. กระฉับกระเฉง 3. กระจ่าง 4. กระบวนการ ทักษะและเทคนิคการ สอน

5 ความหมายของกิจกรรม กิจกรรม (Activity) หมายถึง เครื่องมือ วิธีการ สถานการณ์ซึ่ง ผู้สอนนำมากระตุ้นหรือให้ผู้เรียน ปฏิบัติ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ให้ ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง - กิจกรรมทำให้เกิดการเรียนรู้ - กิจกรรมที่ช่วยให้การเรียน การสอนมีชีวิตชีวา - กิจกรรมก่อให้เกิดมโนธรรม แก่ผู้เรียน - กิจกรรมส่งเสริมจินตนาการ ในการสร้างสรรค์ ฯลฯ ทักษะและเทคนิคการ สอน


ดาวน์โหลด ppt ทักษะและเทคนิคการ สอน Teaching Skills and Techniques สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google