งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศการทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4214 ( พ. ศ.2553) ออกตามความใน หระราชบัญญัติมาตรฐานผลิต อุตสาหกรรม พ. ศ.2511 เรื่อง กำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม กระสอบพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศการทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4214 ( พ. ศ.2553) ออกตามความใน หระราชบัญญัติมาตรฐานผลิต อุตสาหกรรม พ. ศ.2511 เรื่อง กำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม กระสอบพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศการทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4214 ( พ. ศ.2553) ออกตามความใน หระราชบัญญัติมาตรฐานผลิต อุตสาหกรรม พ. ศ.2511 เรื่อง กำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม กระสอบพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 สิงหาคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหรรม กระสอบพลาสติก สำหรับ บรรจุอาหาร

3 3 สรุปสาระสำคัญ 1. ขอบข่าย 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรมนี้ครอบคลุม กระสอบพลาสติกที่ทอจากแถบพลาสติกชนิดพอ ลิโอเลฟิน ใช้สำหรับบรรจุอาหารหรือผลิตภัณฑ์ อาหาร เพื่อความสะดวกในการขนส่งและเก็บ รักษา น้ำหนักบรรจุไม่เกิน 50 กิโลกรัม

4 4 สรุปสาระสำคัญ 2. บทนิยาม 2.1 การสอบพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร ซึ่ง ต่อไปนี้จะเรียกว่า " กระสอบ " หมายถึง ภาชนะ บรรจุปากเปิด 1 ด้าน ทำจากผืนทอพอลิโอ เลฟิน ใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ อาจเคลือบด้านใน ด้วยพอลิโอเลฟิน ชนิดเดียวกัน หรือไม่เคลือบ แต่มีรองในที่ทำด้วยพลาสติกกลุ่มพอลิโอเลฟิน 2.2 รองใน (liner) หมายถึง พลาสติกที่บรรจุอยู่ ภายในกระสอบ ใช้รองรับอาหาร 2.3 ความจุระบุ หมายถึง ปริมาตรสูงสุดที่บรรจุใน กระสอบ

5 5 สรุปสาระสำคัญ 3. ประเภทและแบบ 3.1 กระสอบ แบ่งตามน้ำหนักบรรจุเป็น 2 ประเภท คือ 3.1.1 ประเภทน้ำหนักบรรจุไม่เกิน 25 กิโลกรัม 3.1.2 ประเภทน้ำหนักบรรจุเกิน 25 กิโลกรัม ถึง 50 กิโลกรัม 3.2 กระสอบแต่ละประเภทแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 3.2.1 แบบธรรมดา (flat sack) ดูรูปที่ 1 3.2.2 แบบขยายข้าง (gussetted sack) ดูรูป ที่ 2

6 6 สรุปสาระสำคัญ 4. ขนาดและเกณฑ์ความคาดเคลื่อน 4.1 ความกว้างด้านในและความยาวด้านในรวมส่วน ขยายข้าง ( กรณีแบบขยายข้าง ) ต้องเป็นไป ตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยยอมให้มีเกณฑ์ความ คาดเคลื่อนได้ไม่เกิน + 12 มิลลิเมตร การวัดให้ ปฏิบัติตามข้อ 10.2 5. วัสดุและการทำ ต้องมีการตรวจสอบหัวข้อต่อไปนี้ ตามในประกาศ ฉบับนี้ 5.1 วัสดุ 5.2 จำนวนเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่งต่อระยะ 100 มิลลิเมตร 5.3 ตะเข็บ 5.4 รองใน ( ถ้ามี )

7 7 สรุปสาระสำคัญ 6. คุณลักษณะที่ต้องการ ต้องทำการตรวจสอบ หัวข้อดังนี้ 6.1 ลักษณะทั่วไป 6.2 มวลกระสอบ 6.3 คุณลักษณะทางฟิสิกส์ ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 6.4 ความทนการตกแตก 6.5 คุณลักษณะด้านความปลอดภัย 7. การบรรจุ 7.1 ให้หุ้มห่อกระสอบด้วยวัสดุที่เหมาะสม สะอาด และ ป้องกันสิ่งสกปรกจากภายนอกได้ 7.2 จำนวนบรรจุต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

8 8 สรุปสาระสำคัญ 8. เครื่องหมายและฉลาก 8.1 ที่กระสอบทุกใบหรือที่ห่อหุ้มกระสอบทุก หน่วย อย่างน้อยต้องมีตัวเลข อักษร หรือ เครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ ง่าย ชัดเจน (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ หรือ ชื่ออื่นที่สื่อ ความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ (2) ประเภทและแบบ (3) ชนิดของพอลิโอเลฟินที่ใช้ทำ และ / หรือ สัญลักษณ์ชนิดพลาสติกตาม มอก.1310 (4) ขนาด ( กว้าง X ยาว ) เป็นมิลลิเมตร X มิลลิเมตร ( กรณีแบบธรรมดา ) และ ( กว้าง X ส่วน ขยายข้าง X ยาว ) เป็นมิลลิเมตร X มิลลิเมตร X มิลลิเมตร ( กรณีแบบขยายข้าง )

9 9 สรุปสาระสำคัญ (5) จำนวนบรรจุเป็นใบ (6) น้ำหนักของกระสอบรวม เป็นกิโลกรัม (7) น้ำหนักกระสอบเป็นกรัมต่อ 1 ใบ (8) น้ำหนักบรรจุเป็นกรัมหรือกิโลกรัม (9) จำนวนด้ายยืนและด้ายพุ่งต่อระยะ 100 มิลลิเมตร (10) เดือน ปี ที่ทำหรือรหัสรุ่นที่ทำ (8) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมาย การค้าที่จดทะเบียน ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมาย ตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

10 10 สรุปสาระสำคัญ 9. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 9.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. 10. การทดสอบ ต้องตรวจสอบตามหัวข้อ ต่อไปนี้ 10.1 ข้อกำหนดทั่วไป 10.2 การวัดขนาด 10.3 การทดสอบรอยรั่วรูเข็ม 10.4 การหามวลกระสอบ 10.5 การทดสอบแรงดึงสูงสุดและความยืดเมื่อ ขาด

11 11 สรุปสาระสำคัญ 10.6 การทดสอบแรงดึงสูงสุดของตะเข็บก้น กระสอบ 10.7 การทดสอบความทนแสงอัลตราไวโอเลต 10.8 การทดสอบความทนการตกกระแทก 10.9 การทดสอบความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์ 10.10 การทดสอบสีผสมในพลาสติกที่ละลาย ออกมา

12 12 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่ วันที่ 4 สิงหาคม พ. ศ. 2553

13 13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศการทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4214 ( พ. ศ.2553) ออกตามความใน หระราชบัญญัติมาตรฐานผลิต อุตสาหกรรม พ. ศ.2511 เรื่อง กำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม กระสอบพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google