งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557

2 GPAX สูงสุด = 4.00 GPAX ต่ำสุด = 0.95 GPAX เฉลี่ย = 2.79
สรุปภาพรวมคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2557 จำนวนนักเรียน = 569 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

3 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/1
จำนวนนักเรียน = 50 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

4 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/2
จำนวนนักเรียน = 49 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

5 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/3
จำนวนนักเรียน = 48 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

6 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/4
จำนวนนักเรียน = 50 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

7 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/5
จำนวนนักเรียน = 50 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

8 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/6
จำนวนนักเรียน = 50 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

9 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/7
จำนวนนักเรียน = 48 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

10 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/8
จำนวนนักเรียน = 50 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

11 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/9
จำนวนนักเรียน = 50 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

12 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/10
จำนวนนักเรียน = 49 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

13 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/11
จำนวนนักเรียน = 40 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

14 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/12
จำนวนนักเรียน = 35 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

15 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0 , ร และ มผ
นักเรียนทั้งหมด 569 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 315 คน

16 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.1/1 นักเรียนทั้งหมด 50 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 9 คน

17 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.1/2 นักเรียนทั้งหมด 49 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 41 คน

18 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.1/3 นักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 40 คน

19 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.1/4 นักเรียนทั้งหมด 50 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 43 คน

20 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.1/5 นักเรียนทั้งหมด 50 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 38 คน

21 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.1/6 นักเรียนทั้งหมด 50 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 43 คน

22 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.1/7 นักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 24 คน

23 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.1/8 นักเรียนทั้งหมด 50 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 16 คน

24 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.1/9 นักเรียนทั้งหมด 50 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 22 คน

25 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.1/10 นักเรียนทั้งหมด 49 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 12 คน

26 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.1/11 นักเรียนทั้งหมด 40 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 12 คน

27 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.1/12 นักเรียนทั้งหมด 35 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 17 คน

28 การดำเนินการแก้ไข ผลการเรียนที่ติดค้าง ของนักเรียนชั้น ม.1
ให้นักเรียนติดต่อคุณครูประจำวิชา เพื่อขอแก้ไขผลการเรียน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

29 กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น ม.1 - 3 วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557

30 กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น ม.1 - 3 วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และ วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

31 กำหนดการสอบแก้ตัว คะแนนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 และ วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558

32 กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 และ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

33 กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และ วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558

34 การวัดผล ประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

35 1.การประเมินผลสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

36 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค

37 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค

38 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค

39 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค

40 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค

41 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
ช่วงคะแนน ระดับผลการเรียน 80 – 100 4 75 – 79 3.5 70 – 74 3 65 – 69 2.5 60 – 64 2 55 – 59 1.5 50 – 54 1 0 - 49

42 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
ผลการประเมิน สาเหตุ (รอการตัดสินผลการเรียน) - ขาดสอบกลางภาค/ปลายภาค ไม่ได้ส่งภาระงาน มส (ไม่มีสิทธิ์สอบ) - ขาดเรียนมาก มีเวลาเรียน ไม่ถึง 80% ของเวลาเรียน ทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ

43 2. การประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

44 เกณฑ์การตัดสิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ กิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% ผ่านจุดประสงค์ที่สำคัญของ แต่ละกิจกรรม

45 การตัดสินการประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผ หมายถึง ผ่าน มผ หมายถึง ไม่ผ่าน

46 3.การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์

47 เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3 หมายถึง ดีเยี่ยม 2 หมายถึง ดี 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ฯ 0 หมายถึง ปรับปรุง

48 4.การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ
เกณฑ์การประเมิน 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 2 หมายถึง ดี 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ฯ 0 หมายถึง ปรับปรุง

49 เกณฑ์การพิจารณา ให้เลื่อนชั้น/หรือให้เรียนซ้ำชั้น
นักเรียนที่จะได้รับการพิจารณา ให้เลื่อนชั้น จะต้อง  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 1.00  รายวิชาพื้นฐานที่เรียนทุกวิชา ต้องได้ระดับผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 1

50 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551
 ต้องเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด และทุกรายวิชาที่เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

51 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551
 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและต้องได้ ผลการประเมิน “ผ่าน” ในการประเมินผลรวม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผ่านเกณฑ์ฯ” ในการประเมินรวม การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

52 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551
 ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผ่านเกณฑ์ฯ” ในการประเมินผลรวม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผู้เรียนต้องเข้ารับการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET)

53 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม
ห้อง GPAX 1 ด.ช.ประลองพล รังสรรค์ 4.00 2 ด.ช.มรรษกร วงศ์สิทธิพรรุ่ง 3 ด.ญ.ดลพร มณฑา 11 4 ด.ญ.ธัญชนก อภิรติศิริชัยกุล 5 ด.ช.ภูริณัฐ โชคเศรษฐกิจ 3.98

54 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ที่มีผลการเรียนต้องปรับปรุง
เลขประจำตัว ห้อง GPAX 569 40444 4 0.95 568 40443 1.02 567 40378 3 1.08 566 40537 6 1.14 565 40639 8 1.27

55 ขอบคุณ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google