งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557

2 สรุปภาพรวมคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวนนักเรียน = 569 GPAX สูงสุด = 4.00 GPAX ต่ำสุด = 0.95 GPAX เฉลี่ย = 2.79

3 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/1 จำนวนนักเรียน = 50 GPAX สูงสุด = 4.00 GPAX ต่ำสุด = 2.70 GPAX เฉลี่ย = 3.52

4 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/2 จำนวนนักเรียน = 49 GPAX สูงสุด = 3.62 GPAX ต่ำสุด = 1.73 GPAX เฉลี่ย = 2.64

5 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/3 จำนวนนักเรียน = 48 GPAX สูงสุด = 3.28 GPAX ต่ำสุด = 1.08 GPAX เฉลี่ย = 2.54

6 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/4 จำนวนนักเรียน = 50 GPAX สูงสุด = 3.53 GPAX ต่ำสุด = 0.95 GPAX เฉลี่ย = 2.52

7 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/5 จำนวนนักเรียน = 50 GPAX สูงสุด = 3.70 GPAX ต่ำสุด = 1.87 GPAX เฉลี่ย = 2.71

8 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/6 จำนวนนักเรียน = 50 GPAX สูงสุด = 3.89 GPAX ต่ำสุด = 1.14 GPAX เฉลี่ย = 2.40

9 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/7 จำนวนนักเรียน = 48 GPAX สูงสุด = 3.61 GPAX ต่ำสุด = 1.51 GPAX เฉลี่ย = 2.54

10 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/8 จำนวนนักเรียน = 50 GPAX สูงสุด = 3.63 GPAX ต่ำสุด = 1.27 GPAX เฉลี่ย = 2.56

11 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/9 จำนวนนักเรียน = 50 GPAX สูงสุด = 3.76 GPAX ต่ำสุด = 2.01 GPAX เฉลี่ย = 2.77

12 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/10 จำนวนนักเรียน = 49 GPAX สูงสุด = 3.91 GPAX ต่ำสุด = 1.91 GPAX เฉลี่ย = 2.95

13 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/11 จำนวนนักเรียน = 40 GPAX สูงสุด = 4.00 GPAX ต่ำสุด = 2.14 GPAX เฉลี่ย = 3.52

14 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.1/12 จำนวนนักเรียน = 35 GPAX สูงสุด = 3.74 GPAX ต่ำสุด = 2.25 GPAX เฉลี่ย = 3.00

15 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0, ร และ มผ นักเรียนทั้งหมด 569 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 315 คน

16 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0, ร, มผ ม.1/1 นักเรียนทั้งหมด 50 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 9 คน

17 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0, ร, มผ ม.1/2 นักเรียนทั้งหมด 49 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 41 คน

18 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0, ร, มผ ม.1/3 นักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 40 คน

19 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0, ร, มผ ม.1/4 นักเรียนทั้งหมด 50 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 43 คน

20 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0, ร, มผ ม.1/5 นักเรียนทั้งหมด 50 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 38 คน

21 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0, ร, มผ ม.1/6 นักเรียนทั้งหมด 50 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 43 คน

22 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0, ร, มผ ม.1/7 นักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 24 คน

23 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0, ร, มผ ม.1/8 นักเรียนทั้งหมด 50 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 16 คน

24 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0, ร, มผ ม.1/9 นักเรียนทั้งหมด 50 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 22 คน

25 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0, ร, มผ ม.1/10 นักเรียนทั้งหมด 49 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 12 คน

26 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0, ร, มผ ม.1/11 นักเรียนทั้งหมด 40 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 12 คน

27 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่ติด 0, ร, มผ ม.1/12 นักเรียนทั้งหมด 35 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 17 คน

28 การดำเนินการแก้ไข ผลการเรียนที่ติดค้าง ของนักเรียนชั้น ม.1 ให้นักเรียนติดต่อคุณครูประจำวิชา เพื่อขอแก้ไขผลการเรียน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

29 กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.1 - 3 วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557

30 กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.1 - 3 วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และ วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

31 กำหนดการสอบแก้ตัว คะแนนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 และ วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558

32 กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 และ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

33 กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และ วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558

34 การวัดผล ประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การวัดผล ประเมินผล สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ

35 1.การประเมินผลสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 8 กลุ่ม สาระ ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ สุขศึกษาฯศิลปะ การงาน อาชีพฯ ภาษา ต่างประเทศ

36 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค อัตราส่วน คะแนน 70 : 3080 : 20

37 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 70 : 30 ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ ภาษา ต่างประเทศ

38 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 80 : 20 สุข ศึกษาฯ การงาน อาชีพฯ ศิลปะ

39 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 70 : 30 ระหว่างภาค 70 คะแนน 1. ภาระงาน 40 คะแนน 2. สอบก่อนกลางภาค 10 คะแนน 3. สอบกลางภาค 10 คะแนน 4. สอบหลังกลางภาค 10 คะแนน สอบปลายภาค 30 คะแนน

40 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 80 : 20 ระหว่างภาค 80 คะแนน 1. ภาระงาน 50 คะแนน 2. สอบก่อนกลางภาค 10 คะแนน 3. สอบกลางภาค 10 คะแนน 4. สอบหลังกลางภาค 10 คะแนน สอบปลายภาค 20 คะแนน

41 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ช่วงคะแนนระดับผลการเรียน 80 – 1004 75 – 793.5 70 – 743 65 – 692.5 60 – 642 55 – 591.5 50 – 541 0 - 490

42 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ผลการประเมินสาเหตุ ร (รอการตัดสินผลการเรียน) - ขาดสอบกลางภาค/ปลายภาค - ไม่ได้ส่งภาระงาน มส (ไม่มีสิทธิ์สอบ) - ขาดเรียนมาก มีเวลาเรียน ไม่ถึง 80% ของเวลาเรียน ทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ

43 2. การประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน - กิจกรรม 4 เหล่า - กิจกรรมชมรม กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมจิตอาสา

44 เกณฑ์การตัดสิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ กิจกรรมไม่น้อยกว่า 80%  ผ่านจุดประสงค์ที่สำคัญของ แต่ละกิจกรรม

45 การตัดสินการประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ หมายถึง ผ่าน มผ หมายถึง ไม่ผ่าน

46 3.การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง พอเพียง มุ่งมั่น ในการ ทำงาน รักความ เป็นไทย มีจิต สาธารณะ

47 เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 2 หมายถึง ดี 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ฯ 0 หมายถึง ปรับปรุง

48 4.การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ เกณฑ์การประเมิน 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 2 หมายถึง ดี 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ฯ 0 หมายถึง ปรับปรุง

49 เกณฑ์การพิจารณา ให้เลื่อนชั้น/หรือให้เรียนซ้ำชั้น นักเรียนที่จะได้รับการพิจารณา ให้เลื่อนชั้น จะต้อง  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 1.00  รายวิชาพื้นฐานที่เรียนทุกวิชา ต้องได้ระดับผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 1

50 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551  ต้องเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด และทุกรายวิชาที่เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

51 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและต้องได้ ผลการประเมิน “ผ่าน” ในการประเมินผลรวม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผ่านเกณฑ์ฯ” ในการประเมินรวม การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

52 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผ่านเกณฑ์ฯ” ในการประเมินผลรวม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผู้เรียนต้องเข้ารับการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET)

53 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ที่ รายชื่อห้องGPAX 1ด.ช.ประลองพล รังสรรค์14.00 2ด.ช.มรรษกร วงศ์สิทธิพรรุ่ง14.00 3ด.ญ.ดลพร มณฑา114.00 4ด.ญ.ธัญชนก อภิรติศิริชัยกุล14.00 5ด.ช.ภูริณัฐ โชคเศรษฐกิจ113.98

54 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ที่มีผลการเรียนต้องปรับปรุง ที่ เลขประจำตัวห้องGPAX 569 40444 40.95 568 40443 41.02 567 40378 31.08 566 40537 61.14 565 40639 81.27

55 ขอบคุณ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google