งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ชุดที่ 2) ผศ.นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ชุดที่ 2) ผศ.นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ชุดที่ 2) ผศ.นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้าน เชาวน์ปัญญา 2

3 3 เชาวน์ปัญญา คือ ??? ความสามารถในการคิด การ ตัดสินใจ คาดการณ์ เรียนรู้ ปรับตัว แก้ปัญหา และกระทำ เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี สมเหตุ สมผล

4 ลักษณะและธรรมชาติของ เชาวน์ปัญญา เป็นลักษณะเฉพาะ ถ่ายทอดทางพันธุกรรม พัฒนาได้ เป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคล คงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง 4

5 การวัดเชาวน์ปัญญา บิเนต์ พบว่า เด็กมีอายุต่างกัน สามารถตอบคำถามใน แบบสอบถามวัดระดับเชาวน์ ปัญญาได้แตกต่างกัน IQ = Intelligence Quotient = MA/CA x 100 MA = อายุสมอง CA = อายุจริง 5

6 ซอบรี อายุ 10 ปี ตอบคำถาม แบบทดสอบของเด็กอายุ 12 ปี IQ = 12/10 x 100 = 120 6

7 ระดับ IQ IQ ความหมายร้อยละ 160-169 อัจฉริยะ 0.03 150-1590.2 140-1491.1 130-139 ฉลาดมาก 3.1 120-1298.2 110-119 ฉลาดกว่าปกติ 18.1 100-109 ปานกลาง 23.5 90-9923.0 7

8 ระดับ IQ IQ ความหมายร้อยละ 80-99 ต่ำกว่าปานกลาง 14.5 70-79 คาบเส้นปัญญาอ่อน 5.6 30-39 ปัญญาอ่อน 2.63 8

9 ลักษณะของเด็กเชาวน์ปัญญา ดี 1. กระตือรือร้นที่จะอ่านหนังสือทุก ประเภท 2. กระตือรือร้นที่เรียนวิทยาศาสตร์ และวรรณคดี 3. ตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว ว่องไว 4. มีความสนใจกว้างขวาง

10 5. ชอบเสี่ยงหรือทดลองสิ่งใหม่ๆ 6. อารมณ์มั่นคงไม่หวั่นไหว 7. ชอบทำอะไรด้วยตนเอง 8. มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง

11 9. มีวินัยในตนเอง ไม่ต้องให้คนอื่น บังคับ 10. มีความคิดริเริ่ม 11. มีความคิดสร้างสรรค์ 12. แสดงออกทางคำพูดและท่าทาง ได้ดี 13. เล่าสิ่งที่ตัวเองจินตนาการได้ดี

12 14. ช่างซักถาม 15. ชอบใช้ความคิดพิจารณา 16. กระตือรือร้นที่ได้พบสิ่งใหม่ 17. เล่าที่ค้นพบด้วยน้ำเสียงที่ ตื่นเต้น

13 ลักษณะของครูที่จะสอน เด็กปัญญาเลิศ 1. ต้องรู้จริง รู้ลึก 2. เข้าใจจิตวิทยาพัฒนาการ 3. มีทักษะในการผลิตสื่อ 4. มีทักษะในการถามอธิบาย 5. เป็นคนชอบแนะมากกว่าชอบสั่ง 6. เป็นครูประสบผลสำเร็จในการ สอนชั้นปกติแล้ว

14 แนวทางการสอนเด็กปัญญา เลิศ 1. เตรียมเนื้อหามามากพอทั้งแนว กว้างและแนวลึก 2. เตรียมแบบฝึกหัดไว้จำนวนมากไว้ ล่วงหน้า 3. ให้โอกาสผู้เรียนทำงานหรือศึกษา ในสิ่งที่เขาสนใจอย่างเต็มที่ 4. ยอมรับจุดด้อยจุดเด่นของผู้เรียน 5. ให้งานหรือแบบฝึกหัดมากกว่า เด็กปกติ 6. เน้นคุณภาพของงานมากกว่า ปริมาณ

15 7. ส่งเสริมให้เด็กพึ่งตนเอง 8. ให้เด็กมีอิสระในการมีปฏิสัมพันธ์ ในกลุ่มเพื่อน 10. ให้รู้เกณฑ์ที่ครูต้องการ 11. รับฟังและสนทนาในเนื้อหาที่ ลึกซึ้ง

16 12. ให้เด็กสามารถติดต่อกับครูให้ มากที่สุด 13. ตอบคำถามด้วยความเมตตา 14. ถามในเชิงเปิดกว้าง 15. ตระเตรียมแหล่งความรู้เสริม 16. ปฏิบัติเหมือนเด็กทั่วๆไป 17. ส่งเสริมให้เด็กคิดสิ่งต่างๆอย่าง ลึกซึ้ง

17 18. เปิดให้เด็กค้นหาคำตอบที่เขา สนใจ แล้วให้รายงาน 19. ให้เด็กรู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น 20. เมื่อเด็กทำสิ่งใดสำเร็จ ให้ กระตุ้นให้เขาเลื่อนระดับสู่ที่สูงขึ้น 21. เสริมแรงเมื่อเด็ก ทำสำเร็จ

18 สิ่งที่ครูไม่ควรปฏิบัติในการสอน เด็กปัญญาเลิศ 1. ให้เด็กแยกตัวเพื่อเป็นศิลปินเดี่ยว 2. ให้เด็กรู้สึกอิ่มในงาน 3. ปิดปากเด็กไม่ให้พูด 4. ไม่ควรพูดว่า “ ให้คอยหาคำตอบใน บทเรียนต่อไป ” 5. ถามเฉพาะเด็กปัญญาเลิศ 6. ออกคำสั่ง 7. ให้เขารู้สึกว่าเขาแตกต่างจากคนอื่น 8. แสดงให้เขาเด็กเห็นว่า ครูชื่นชอบเด็ก ปัญญาเลิศ

19 9. แสดงให้เด็กคนอื่นเห็นว่า ผลงานของ เด็กปัญญาเลิศแปลกกว่าของคนอื่น 10. ใช้ให้เด็กปัญญาเลิศทำหน้าที่แทนครู 11. ปกป้องเด็กปัญญาเลิศ 12. ให้เรียนหนักเกินไป 13. ให้ทำงานซ้ำๆ 14. ทึกทักว่าเด็กปัญญาเลิศต้องรู้ทุกเรื่อง

20 ลักษณะของเด็กที่มีเชาว์ ปัญญาต่ำ 1. เมื่อเจอปัญหา จะรู้สึกท้อถอย หรือเกิดความเครียด 2. ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 3. ขาดการนับถือตนเอง 4. มีความจำสั้น 5. มีความใส่ใจสั้น 6. ไม่สามารถสำรวมได้นาน

21 แนวทางการสอนเด็ก สติปัญญาต่ำ 1. ก่อนสอนต้องเตรียมความพร้อมของ นักเรียนก่อน และควรประเมินความ พร้อมไปทุกๆระยะ 2. กำหนดจุดมุ่งหมายทั่วๆไป 3. กำหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะ เน้น เฉพาะที่เด็กทำได้ และไม่มาก จนเกินไป 4. เนื้อหาต้องไม่มาก เน้นกิจกรรมและ การฝึกปฏิบัติ

22 5. ไม่สอนข้ามขั้น สอนทุกๆขั้น สร้าง ความเชื่อมโยงระหว่างขั้นอย่าง ชัดเจน 6. ย้ำเนื้อหา หรือการปฏิบัติซ้ำๆ ในเรื่อง เดิมด้วยหลากหลายวิธี

23 7. ถ้าเห็นว่าเด็กตามสิ่งที่ครูสอนไม่ทัน ให้กลับไปสอนใหม่ 8. กระตุ้นความสนใจอย่างสม่ำเสมอ 9. การให้งาน ต้องเป็นงานง่ายๆ พอเหมาะ 11. สร้างความใกล้ชิดกับผู้เรียน

24 ซักถาม - อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ชุดที่ 2) ผศ.นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google