งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการทางเศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการ นำเอาทรัพยากรมาใช้ ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด กิจกรรมทางเศรษฐกิจประกอบด้วย การผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการทางเศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการ นำเอาทรัพยากรมาใช้ ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด กิจกรรมทางเศรษฐกิจประกอบด้วย การผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการทางเศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการ นำเอาทรัพยากรมาใช้ ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด กิจกรรมทางเศรษฐกิจประกอบด้วย การผลิต การ บริโภค การกระจายและ การแลกเปลี่ยนสินค้า และบริการ

2 การผลิต หมายถึง การนำเอาปัจจัยการผลิตต่างๆ อันได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน วัตถุดิบ และผู้ประกอบการ ไปผ่าน กระบวนการผลิต จนกระทั่งออกมาเป็นสินค้าหรือบริการ สำเร็จรูปเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น อาหาร เสื้อผ้า

3 รูปแบบของการผลิต 1. การเปลี่ยนแปลงรูป – การนำวัตถุดิบมาเปลี่ยนแปลง รูปเพื่อให้เกิด สินค้าใหม่ 2. การเปลี่ยนสถานที่ – การขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบจาก ที่หนึ่งไปยัง อีกที่หนึ่ง 3. การเปลี่ยนแปลงด้านเวลา – ให้มีอายุการใช้งานนาน 4. การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ – การโอนกรรมสิทธ์ เช่น พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายที่ดิน 5. การให้บริการ – การให้บริการโดยตรงต่อผู้บริโภค เช่น การแพทย์ การศึกษา

4 ปัจจัยการผลิต 1. ที่ดิน - เป็นที่มาของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่ น้ำมัน 2. แรงงานหรือทรัพยากรมนุษย์ – แรงกาย สติปัญญา 3. ทุน - สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการผลิตสินค้าและ บริการ ที่เรียกว่าสินค้าทุนเช่น เครื่องจักร โรงงาน มี 3 ประเภท ทุนถาวร ทุนดำเนินการ ทุนสังคม 4. ผู้ประกอบการ - ผู้ที่นำเอาที่ดิน ทุน แรงงาน มา ดำเนินการผลิตสินค้าและบริการ

5 ลำดับขั้นในการผลิต การผลิตขั้นแรก หรือขั้นปฐมภูมิ – การผลิตที่ใช้จาก ธรรมชาติโดยตรง เช่น ป่าไม้ ประมง 2. การผลิตขั้นที่สอง หรือขั้นทุติยภูมิ – อาศัยผลผลิต อื่นมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต 3. การผลิตขั้นที่สาม หรือขั้นตติยภูมิ – การให้บริการ ด้านการขนส่ง การค้าส่งการค้าปลีก

6 การบริโภค หมายถึง การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการใน ด้านต่างๆ โดยตรง

7 การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเพิ่ม ผลผลิตและบริการ ในการดำเนินธุรกิจสิ่งที่สำคัญ คือการลงทุนน้อย แต่ได้รับผลตอบแทนหรือกำไรมาก การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้การ ดำเนินงานการผลิตสินค้าและบริการเป็นไปด้วยความมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8 เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการเพิ่มผลผลิต 1. การนำ คอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงาน - สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย 2. การใช้หุ่นยนต์ในการทำงาน - ถ้ามีจำนวนมากทำให้ ต้นทุนการผลิตถูกลง 3. เทคโนโลยีด้านพลังงาน – เพื่อปริมาณและคุณภาพ ที่สูง 4. การใช้แสงเรเซอร์ – เพื่อคุณภาพและความรบดเร็ว เช่น การผ่าตัดของแพทย์

9 ผลกระทบจาการใช้เทคโนโลยี 1. เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - เช่น ภาวะเรือน กระจก ระบบนิเวศของมนุษย์ 2. เกิดผลกระทบต่อดุลการค้า - ประเทศกำลังพัฒนา ต้องพึ่งเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้วทำให้เสีย ดุลการค้า 3. เกิดผลกระทบต่อการบริโภคนิยม - การใช้จ่าย ฟุ่มเฟือย

10 ผู้บริโภคกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิตและบริการ 1. คุณภาพของสินค้า - ผู้บริโภคพึงพอใจ 2. ต้นทุนการผลิต และการส่งมอบ - ทุนต่ำและ ทันเวลา 3. ความปลอดภัย - สินค้ามีความปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการทางเศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการ นำเอาทรัพยากรมาใช้ ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด กิจกรรมทางเศรษฐกิจประกอบด้วย การผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google