งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา ผู้สอน …. ครูธีระพล เข่งวา 1 เรื่อง : ความหมายของ ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวังไกล กังวล ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา ผู้สอน …. ครูธีระพล เข่งวา 1 เรื่อง : ความหมายของ ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวังไกล กังวล ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูธีระพล เข่งวา ผู้สอน …. ครูธีระพล เข่งวา 1 เรื่อง : ความหมายของ ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวังไกล กังวล ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : วิธีการทาง ประวัติศาสตร์ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน ประวัติศาสตร์

2 ครูธีระพล เข่งวา 2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง มีความรู้ / ความ เข้าใจ / ความ หมายของ ประวัติศาสตร์

3 ครูธีระพล เข่งวา 3 ความหมายของ ประวัติศาสตร์ คำว่า … ประวัติศาสตร์ … เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นใน สมัยรัชกาลที่ ………. 6 ( พ. ศ. 2453- 2468)

4 ครูธีระพล เข่งวา 4 ตรงกับภาษาอังกฤษ : Histo ry แปลว่ า ตรงกับภาษา กรีก : Histo r การถัก หรือ ทอ

5 5 เฮโรโดตัส : Herodotus 484-425 B.C. ครูธีระพล เข่งวา

6 6 บุคคลแรกที่ใช้ คำว่า... Histo rial  สำหรับเรียกเรื่องที่เขา ได้ศึกษา สืบสวนเรื่องราวในอดีต จากหลัก ฐานเท่าที่ปรากฏ / รวบรวมขึ้นได้ ในขณะนั้น ครูธีระพล เข่งวา

7 7 บิดาแห่งวิชา ประวัติศาสตร์ชาวกรีก เฮโรโดตัส : Herodotus 484-425 B.C. ครูธีระพล เข่งวา

8 8 การที่เฮโรโดตัส ใช้คำ ว่า ถักหรือทอ เพราะ ……. เรื่องที่เขาเขียนขึ้น นั้นต้องใช้ เวลา ความอุสาหะ ใน การสืบสวนค้น คว้า ซึ่งเป็นกรรมวิธี คล้ายคลึงกับการ ทอผ้าในสมัยโบราณ จึงนับเป็นการ เลือกใช้ศัพท์ที่มีความ เหมาะสมมาก ครูธีระพล เข่งวา

9 9 ความหมายของ ประวัติศาสตร์ พจนานุกรมฉบับ (2525 : 503) คือ : : วิชาว่าด้วย เหตุการณ์ที่เป็นมา หรือเรื่องราวของ ประเทศชาติ เป็นต้น ตามที่ บันทึกไว้เป็น หลักฐาน ครูธีระพล เข่งวา

10 10 ความหมายของ ประวัติศาสตร์  อี. เอช. ดาร์ : กล่าว ว่า... คือ : กระบวนการโต้ตอบ ระหว่าง นัก ประวัติศาสตร์กับ ข้อเท็จจริง ( ข้อมูลและ หลักฐาน ) และระหว่าง อดีตกับปัจจุบันโดยไม่มี ที่สิ้นสุด ครูธีระพล เข่งวา

11 11 ความหมายของ ประวัติศาสตร์  ฉัตรทิพย์ นาถสุภา กล่าวว่า... คือ : ความทรงจำร่วมกัน ของสังคม ครูธีระพล เข่งวา

12 1212 สรุปความหมายของ ประวัติศาสตร์ กว้างๆ 2 ประการ คือ 1. ความหมายที่กว้าง ที่สุด : ประสบการณ์ทั้งมวล ในอดีตของ มนุษย์ ครูธีระพล เข่งวา

13 1313 2. เป็นความหมายที่ สำคัญกว่า ความหมายแรก : หมายถึง การเขียนข้อเท็จจริง ของเหตุการณ์ และประสบการณ์ใน อดีตที่ นักประวัติศาสตร์เห็น ว่ามีคุณค่า ขึ้นมาใหม่โดยอาศัย ครูธีระพล เข่งวา

14 1414 จากหลักฐานทั้ง ปวงที่มีอยู่ การค้นคว้า การวิเคราะห์ การตีความ

15 1515 วิชาประวัติศาสตร์มี ลักษณะสำคัญดังนี้ 1. เกี่ยวข้องกับ กาลเวลา 2. ประวัติศาสตร์มีความ เกี่ยวข้องกับ คนจำนวนมากหรือ กระทบต่อคน จำนวนมากที่สังคม ร่วมกันจดจำ ครูธีระพล เข่งวา

16 1616 วิชาประวัติศาสตร์มี ลักษณะสำคัญดังนี้ 3. ประวัติศาสตร์เป็น ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างนัก ประวัติศาสตร์กับ หลักฐานข้อเท็จจริงที่ หลงเหลือ จากอดีต ครูธีระพล เข่งวา

17 17 คำถามท้าย บทเรียน ครูธีระพล เข่งวา

18 18 1. ก่อนหน้าที่จะมีคำว่า ประวัติศาสตร์ เรื่องราวในอดีตของ ไทย จะถูก บันทึกไว้ในรูป ของ ……………………… …. 2. คำว่า ประวัติศาสตร์ บัญญัติขึ้นเมื่อ ใด ………………………… …………………………… … ครูธีระพล เข่งวา

19 19 3. ตำนาน หมายถึง ………………… ………….. 4. พงศาวดาร หมายถึง ………………… ……. 5. บิดาแห่งประวัติศาสตร์ โลก ………….. เป็น ชาว ……………………… …………………….. 6. บิดาแห่งประวัติศาสตร์ ไทยคือ …….. ครูธีระพล เข่งวา

20 20 7. เหตุผลที่ไทยเปลี่ยน รูปแบบการ บันทึกเหตุการณ์ใน อดีตจากเดิม เป็นการบันทึกใน ลักษณะของ ประวัติศาสตร์ตาม ความหมายแบบ ตะวันตกคือ 1…………………………. 2………………………... ครูธีระพล เข่งวา

21 21 8. คำว่า ประวัติศาสตร์ (HISTORY) มี รากศัพท์มาจากภาษา กรีกว่า ……….. ซึ่ง แปลว่า …………………… ……………………. 9. เหตุใดจึงกล่าวว่า การ เขียนประวัติ ศาสตร์เปรียบเสมือน การถักหรือ ทอ ผ้า ………………………… ………………………. ครูธีระพล เข่งวา

22 22 10. จงสรุปประโยชน์และ ความสำคัญ ของประวัติศาสตร์ ออกมาเป็นข้อๆ ครูธีระพล เข่งวา

23 พบกัน ใหม่ 23 ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน เรื่อง : วิธีการสร้างองค์ ความรู้ใหม่


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา ผู้สอน …. ครูธีระพล เข่งวา 1 เรื่อง : ความหมายของ ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวังไกล กังวล ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google