งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 โครงการเป็นเครื่องมือในการบริหารงานและ พัฒนาองค์กร และเป็นการแปลงแผนแม่บทไปสู่ การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " โครงการเป็นเครื่องมือในการบริหารงานและ พัฒนาองค์กร และเป็นการแปลงแผนแม่บทไปสู่ การปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  โครงการเป็นเครื่องมือในการบริหารงานและ พัฒนาองค์กร และเป็นการแปลงแผนแม่บทไปสู่ การปฏิบัติ

2

3 - ชื่อโครงการ ( โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ ปี 2555 ) - หน่วยงานเจ้าของโครงการ ( ฝ่าย / สนค / หลักสูตร / กลุ่มวิชา ) - ระยะดำเนินการ ( ให้ระบุให้ตรงกับที่ระบุในแผนปฏิบัติการ )

4 - สถานที่ดำเนินการ - งบประมาณ ประกอบด้วย งบสนับสนุน / งบที่ได้รับ จัดสรร ประเภทงบ ได้แก่ บ. กศ. / กศ. บป / งบประมาณแผ่นดิน จำนวนงบประมาณ ระบุยอดเงิน ( ตัวเลข และตัวอักษร ) - ผลผลิต โครงการหลัก ( ตามแผนยุทธศาสตร์ )( ตามแผนยุทธศาสตร์ ) โครงการย่อย ( โครงการของหน่วยงาน )

5

6 หลักการและเหตุผล 1. หลักการ (Principal) อธิบายความคิด รวบยอด (Conceptual) ของ โครงการว่า โครงการนั้นคืออะไร มีลักษณะอย่างไร เขียนไว้ในย่อ หน้าแรก 2. เหตุผล (Rational) อธิบายถึงความ จำเป็นที่จะต้องจัดให้มี โครงการขึ้น ความเป็นมาหรือภูมิ หลัง (Background) สภาพปัญหา (Problem) ที่ จำเป็นต้องปรับปรุงหรือแก้ไข เขียนอธิบายไว้ในย่อหน้าที่สอง

7 - วัตถุประสงค์ (Purpose) - กลุ่มเป้าหมาย - จำนวนกลุ่มเป้าหมาย - ตัวชี้วัด คือ เป็นส่วนที่วัดโครงการว่าจะวัดอะไรใน การจัดโครงการ เช่น ความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ หรือ การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยดู ที่วัตถุประสงค์ของโครงการว่า ตอบสนองในส่วนใด

8 - เป้าหมาย - วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

9 เขียนโครงการและกำหนดการ เสนอธุรการก่อนดำเนินการ 15 วัน ฝ่ายวางแผนฯ ตรวจสอบความถูกต้อง เห็นชอ บ ไม่เห็นชอบ เสนอคณบดีเพื่ออนุมัติ ฝ่ายวางแผนฯ สำเนาโครงการ และแจ้งเจ้าของ โครงการ ฝ่ายวางแผนฯ สำเนาโครงการ และแจ้งเจ้าของ โครงการ การเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการ / กิจกรรม

10 การจัดทำโครงการ / กิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการ / กิจกรรม ขออนุญาตจัดโครงการ ยืมเงินทดรอง จ่าย ดำเนินการ ประเมินผลกิจกรรม ความรู้ความเข้าใจ การนำไปใช้ประโยชน์ และ ความพึงพอใจ ประเมินผลกิจกรรม ความรู้ความเข้าใจ การนำไปใช้ประโยชน์ และ ความพึงพอใจ ประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ / กิจกรรม

11 การรายงานผล การเขียนรายงานการจัดทำ โครงการ เสนอธุรการ รายงานการจัดทำโครงการ 3 ฉบับ และหนังสือการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใน 15 วัน หลังการจัดทำ โครงการ / กิจกรรม เสนอธุรการ รายงานการจัดทำโครงการ 3 ฉบับ และหนังสือการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใน 15 วัน หลังการจัดทำ โครงการ / กิจกรรม

12 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรม ( ตัวอย่าง )( ตัวอย่าง ) 2. กำหนดการ ( ตัวอย่าง )( ตัวอย่าง ) 3. การขออนุญาต - ขออนุมัติโครงการ ( ตัวอย่าง )( ตัวอย่าง ) - ยืมเงินทดรองจ่าย ( ตัวอย่าง )( ตัวอย่าง ) 4. ประเมินโครงการ - แบบสอบถาม ( ตัวอย่าง )( ตัวอย่าง ) - แบบประเมินโครงการ ( ตัวอย่าง )( ตัวอย่าง )


ดาวน์โหลด ppt  โครงการเป็นเครื่องมือในการบริหารงานและ พัฒนาองค์กร และเป็นการแปลงแผนแม่บทไปสู่ การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google