งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการ ดำเนินงานโครงการ ที่สำคัญของกรมการ ข้าว ปี 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการ ดำเนินงานโครงการ ที่สำคัญของกรมการ ข้าว ปี 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการ ดำเนินงานโครงการ ที่สำคัญของกรมการ ข้าว ปี 2555

2 นโยบายของรัฐบาล ( ภาค เกษตร ) ข้อ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยการวิจัยและ พัฒนาสายพันธุ์ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลง ศัตรูพืช สอดคล้องกับสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และถ่ายทอด องค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่เกษตรกร เพื่อให้มี การใช้พันธุ์ดี ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ โดยการใช้ปุ๋ยตามคุณสมบัติของ ดินแต่ละชนิด ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต

3 นโยบายและแนว ทางการปฏิบัติงาน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Agenda Based Commodity Based Area Based ลุ่มน้ำปากพนังฯ ชายแดนใต้ฯ ฯลฯ นิคมการเกษตร การพัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร การพัฒนาการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยสนับสนุน

4 โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ตามนโยบายของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์  โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปัญหาวิกฤตน้ำ ดิน ศัตรูพืช ระบบนิเวศ และต้นทุนการผลิต 22 มีนาคม 2554 ครม.เห็นชอบ ระยะเวลาการดำเนินงาน 4 ปี (2554-2557) ความเป็นมา :

5 โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ตามนโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปี 2554 ปลูกพืชปุ๋ยสด 100,000 ไร่ และจัดเตรียม เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ชั้นพันธุ์ขยาย 350 ตัน ชั้นพันธุ์จำหน่าย 3,500 ตัน  ปี 2555–2557 มีพื้นที่ดำเนินการปีละ 1.5 ล้านไร่ ดังนี้  ปลูกถั่วเขียว 700,000ไร่  ปลูกพืชอื่นๆ 150,000ไร่  ปลูกพืชปุ๋ยสด 150,000 ไร่  ปลูกข้าวพร้อมกัน500,000 ไร่ ในพื้นที่เดียวกัน งบประมาณ 880 ล้านบาท

6 โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ตามนโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรมชลประทาน สำรวจข้อมูล  กรมพัฒนาที่ดิน พืชปุ๋ยสด  กรมวิชาการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืชหลังนา  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ชั้นพันธุ์จำหน่ายและการตลาด  กรมการข้าว เจ้าภาพหลัก  กรมส่งเสริมการเกษตร ฝึกอบรมเกษตรกร  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินผล โครงการ

7 โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ตามนโยบายของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์  โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต ชาวนามีการใช้เทคโนโลยีการผลิตไม่ ถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากชาวนา ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ตั้งแต่เรื่องการใช้ เมล็ดพันธุ์ดี ระยะเวลาที่เหมาะสมในการ ปลูก การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้สารเคมีและ การดูแลรักษา สภาพปัญหา :

8 โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ตามนโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายสำคัญในการ ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร และได้แต่งตั้ง คณะกรรมการฯขึ้น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 โดยมีที่ปรึกษารมว.กษ. ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย เป็นประธาน และได้เลือกให้ข้าวเป็นพืชนำร่อง ปี 2554 กรมการข้าวได้ดำเนินการจัดทำหมู่บ้าน ลดต้นทุนการผลิตข้าว 12 แห่ง ได้แก่ อ่างทอง นครพนม อุดรธานี อำนาจเจริญ สุรินทร์ นครศรีธรรมราช ขอนแก่น พิษณุโลก อุทัยธานี กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ และนครปฐม ความเป็นมา :

9 โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ตามนโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว อัตราเมล็ดพันธุ์ข้าว การเตรียมดิน การใส่ปุ๋ย การใช้สารเคมี การจัดการน้ำ การบันทึกข้อมูล ประเด็นเทคโนโลยี :

10 โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ตามนโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดเวทีระดมสมองเพื่อวิเคราะห์พื้นที่ สำรวจข้อมูล ก่อนและหลังดำเนินงาน จัดทำหมู่บ้านลดต้นทุน  แปลงเรียนรู้ 20 ไร่  แปลงขยายผล 300 ไร่ การจัดงานวันรณรงค์สาธิตการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมและนำเกษตรกรศึกษาดูงาน วิธีดำเนินงาน : ลดต้นทุนการผลิตข้าวไม่น้อยกว่า 1,000 บาท/ตัน เป้าหมาย :

11 พัฒนาศูนย์หลัก 5 ศูนย์ ศูนย์เครือข่าย 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ อุดรธานี อำนาจเจริญ นครสวรรค์ และ อ่างทอง ขอบเขตการดำเนินงาน : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความ เข้มแข็งให้แก่ชาวนา เพื่อรองรับผลกระทบจากการ เปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) ปี 2554-2556 โครงการต่อเนื่อง

12  โครงการ AFTA ปี 2554-2556 ศูนย์หลัก ศขช.2 ศขช. 7 ศขช. 3 ศขช. 5 ศขช.10 ศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าว  แปลงเรียนรู้  ห้องสมุดชาวนา  อบรมชาวนา พยากรณ์การระบาดศัตรูข้าว  สำรวจข้อมูลสภาพอากาศ  สำรวจข้อมูลสถานการณ์ ศัตรูข้าว  เผยแพร่และเตือนภัยการ ระบาด ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว  โรงสีชุมชน  อบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ ศูนย์บริการชาวนาเครือข่าย  ข้อมูลการวินิจฉัยศัตรูข้าว  ข้อมูลการตลาดข้าว ศมข./ศวข. ศูนย์บริการชาวนา ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ให้บริการปรับปรุงสภาพ เมล็ดพันธุ์และบรรจุถุง  บริการลานตากข้าว ศขช. 4 ศขช. 6 ศขช. 8 ศขช. 9 ศขช. 1 ศูนย์ข้าวชุมชนหลักและศูนย์ข้าวชุมชนเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนหลักและศูนย์ข้าวชุมชนเครือข่าย 12

13 การจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนรูปแบบใหม่ การสร้างระบบพยากรณ์เตือนภัย โดย การจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูข้าวชุมชน การพัฒนาศูนย์บริการชาวนา หมู่บ้านต้นแบบลดต้นทุนการผลิตข้าว การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และบริการ เครื่องจักรกลในการปลูกข้าว กิจกรรมหลัก : โครงการต่อเนื่อง  โครงการ AFTA ปี 2554-2556

14 128 ล้านบาท โครงการต่อเนื่อง  โครงการ AFTA ปี 2554-2556 งบประมาณ : แผนการดำเนินงาน :  จัดให้มีพิธีเปิดและงานวันรณรงค์ 5 ครั้ง เดือนต.ค. – พ.ย.  จัดทำโครงการขยายผล 10 จังหวัด เดือน ธ.ค.

15 การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา ชาวนาขาดหลักประกันและความมั่นคงในอาชีพ การทำนา ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2550-2554 กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนชาวนา (ข้อ 6) สนับสนุนให้มีสวัสดิการชาวนา 30 มกราคม 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีที่ปรึกษา รมว.กษ ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย เป็นประธานคณะทำงาน โครงการต่อเนื่อง  การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา ความเป็นมา :

16 สาระสำคัญ : พรบ.กองทุนสวัสดิการชาวนา มี 6 หมวด 59 มาตรา ให้กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็น นิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัดิการชาวนา จำนวน 12 คน กองทุน ประกอบด้วยเงินสะสมจากชาวนา 1 ส่วน และรัฐบาล 1.5 ส่วน สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการ เป็นสวัสดิการราย เดือน (บำนาญ) และสิทธิประโยชน์อื่นๆ โครงการต่อเนื่อง  การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา

17 ผลความก้าวหน้า : 17 สิงหาคม 2553กขช. มีมติเห็นชอบ 10 กันยายน – 9 พฤศจิกายน 2553 รับฟังความคิดเห็น 40 จังหวัด รวม 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 1,850 คน 12 เมษายน 2554มติครม. อนุมัติหลักการและ เห็นควรให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณา 11 สิงหาคม 2554กรมการข้าวร่วมประชุม ชี้แจงคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โครงการต่อเนื่อง  การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา

18 โครงการต่อเนื่อง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวแห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวแห่งชาติ

19  การพัฒนาข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่ความยั่งยืน กรอบแนวคิดการ ดำเนินงาน ปี 2555

20  การพัฒนาข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าว นาปี ปี 2553 ทั้งประเทศ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ คิดเป็น ร้อยละ เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 61.9537.8261 - ข้าวเจ้า - ข้าวเหนียว 44.61 17.81 23.32 14.50 52 84 ผลผลิต (ตัน)24.3412.1450 - ข้าวเจ้า - ข้าวเหนียว 18.26 6.07 7.51 4.63 41 76 ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 394321- ข้อมูลข้าว นาปี ปี 2553

21 กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ปี 2555  การพัฒนาข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าว นาปรัง ปี 2553 ทั้งประเทศ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ คิดเป็น ร้อยละ เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 15.223.0220 ผลผลิต (ตัน) 8.861.5417 ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 582508- ข้อมูลข้าว นาปรัง ปี 2553

22 สภาพปัญหา : กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ปี 2555  การพัฒนาข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.ระบบชลประทาน 2.คุณภาพดิน 3.ข้อจำกัดเรื่องพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ 4.ช่วงเวลาปลูกข้าว 5.เทคโนโลยี 6.โรคไหม้ 7.ข้าวปนเปื้อน 8.คุณภาพข้าว (ความหอม)

23 เป้าหมาย : กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ปี 2555  การพัฒนาข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว  การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดีให้เพียงพอ  การจัดระบบการปลูกข้าว  ยกระดับคุณภาพข้าวด้วย GAP  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตข้าวอินทรีย์

24 600,000 ตัน / ปี  การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว สภาพปัญหา : เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่เพียงพอและ ส่วนหนึ่งไม่ได้มาตรฐาน ความต้องการทั้งประเทศ : กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ปี 2555  การพัฒนาข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ปี 2555  การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2554 : กรมการข้าว100,000ตัน สหกรณ์250,000ตัน ศูนย์ข้าวชุมชน100,000ตัน ชาวนาก้าวหน้า/ 150,000ตัน เอกชน/ชมรมฯ รวม 375,000 ตัน

26  จัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและกระจาย เมล็ดพันธุ์ข้าว 2555-2558 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก  การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีประสิทธิภาพ  การสร้างความเข้มแข็งของผู้ผลิตและ ผู้จำหน่าย  การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ผลิตและจำหน่ายให้ได้มาตรฐาน  การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่าง เพียงพอและทั่วถึง กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ปี 2555  การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

27  การพัฒนารูปแบบและวิธีการดำเนินงานของ ศูนย์ข้าวชุมชน ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์ข้าวชุมชน  จำนวน 4,625 ศูนย์  สมาชิก 143,258 ราย  เงินกองทุน 417 ล้าน บาท  ผลิตเมล็ดพันธุ์ 104,244 ตัน (2,016 ศูนย์ ) กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ปี 2555  การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

28  การพัฒนารูปแบบและวิธีการดำเนินงานของ ศูนย์ข้าวชุมชน 1. การใช้ AFTA Model 2. การใช้ Chainat Model โดยการส่งเสริมและ สนับสนุนให้ชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เข้ามาเป็น เครือข่าย 3. การใช้ Khonkaen Model โดยการให้ ธ.ก.ส. เข้ามาร่วมทำงานกับกรมการข้าวและศูนย์ข้าว ชุมชน 4. การใช้ Phrae Model ที่จะจัดตั้งโครงการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคง กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ปี 2555  การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

29 เป้าหมาย :  ลดปริมาณการผลิตของสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว  เพิ่มศักยภาพการผลิตของศูนย์ข้าวชุมชน และชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์  กรมการข้าวเน้นการตรวจสอบรับรองคุณภาพ และการควบคุมบังคับใช้กฎหมาย  การเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กระจาย ไปทั่วประเทศภายใน 3 ปี (2555-2557) กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ปี 2555  การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

30 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการ ดำเนินงานโครงการ ที่สำคัญของกรมการ ข้าว ปี 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google