งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานโครงการ ที่สำคัญของกรมการข้าว ปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานโครงการ ที่สำคัญของกรมการข้าว ปี 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานโครงการ ที่สำคัญของกรมการข้าว ปี 2555
นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว

2 นโยบายของรัฐบาล (ภาคเกษตร)
ข้อ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่เกษตรกร เพื่อให้มีการใช้พันธุ์ดี ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยการใช้ปุ๋ยตามคุณสมบัติของดินแต่ละชนิด ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต

3 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การพัฒนาการผลิต Agenda Based การพัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยสนับสนุน ลุ่มน้ำปากพนังฯ ชายแดนใต้ฯ Area Based Commodity Based นิคมการเกษตร ฯลฯ

4 โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ความเป็นมา : ปัญหาวิกฤตน้ำ ดิน ศัตรูพืช ระบบนิเวศ และต้นทุนการผลิต 22 มีนาคม ครม.เห็นชอบ ระยะเวลาการดำเนินงาน 4 ปี ( )

5 โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปี ปลูกพืชปุ๋ยสด 100,000 ไร่ และจัดเตรียม เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ชั้นพันธุ์ขยาย 350 ตัน ชั้นพันธุ์จำหน่าย 3,500 ตัน ปี 2555–2557 มีพื้นที่ดำเนินการปีละ 1.5 ล้านไร่ ดังนี้ ปลูกถั่วเขียว 700,000 ไร่ ปลูกพืชอื่นๆ ,000 ไร่ ปลูกพืชปุ๋ยสด 150,000 ไร่ ปลูกข้าวพร้อมกัน 500,000 ไร่ ในพื้นที่เดียวกัน งบประมาณ ล้านบาท

6 โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมชลประทาน สำรวจข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน พืชปุ๋ยสด กรมวิชาการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืชหลังนา กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ชั้นพันธุ์จำหน่ายและการตลาด กรมการข้าว เจ้าภาพหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร ฝึกอบรมเกษตรกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินผล โครงการ

7 โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต สภาพปัญหา : ชาวนามีการใช้เทคโนโลยีการผลิตไม่ถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากชาวนา ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ตั้งแต่เรื่องการใช้เมล็ดพันธุ์ดี ระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูก การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้สารเคมีและ การดูแลรักษา

8 โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ความเป็นมา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายสำคัญในการ ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร และได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯขึ้น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม โดยมีที่ปรึกษารมว.กษ. ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย เป็นประธาน และได้เลือกให้ข้าวเป็นพืชนำร่อง ปี กรมการข้าวได้ดำเนินการจัดทำหมู่บ้าน ลดต้นทุนการผลิตข้าว 12 แห่ง ได้แก่ อ่างทอง นครพนม อุดรธานี อำนาจเจริญ สุรินทร์ นครศรีธรรมราช ขอนแก่น พิษณุโลก อุทัยธานี กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ และนครปฐม

9 โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเด็นเทคโนโลยี : คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว อัตราเมล็ดพันธุ์ข้าว การเตรียมดิน การใส่ปุ๋ย การใช้สารเคมี การจัดการน้ำ การบันทึกข้อมูล

10 โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วิธีดำเนินงาน : การจัดเวทีระดมสมองเพื่อวิเคราะห์พื้นที่ สำรวจข้อมูล ก่อนและหลังดำเนินงาน จัดทำหมู่บ้านลดต้นทุน แปลงเรียนรู้ 20 ไร่ แปลงขยายผล 300 ไร่ การจัดงานวันรณรงค์สาธิตการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมและนำเกษตรกรศึกษาดูงาน เป้าหมาย : ลดต้นทุนการผลิตข้าวไม่น้อยกว่า 1,000 บาท/ตัน

11 โครงการต่อเนื่อง ขอบเขตการดำเนินงาน :
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) ปี ขอบเขตการดำเนินงาน : พัฒนาศูนย์หลัก 5 ศูนย์ ศูนย์เครือข่าย 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ อุดรธานี อำนาจเจริญ นครสวรรค์ และ อ่างทอง

12 ศูนย์ข้าวชุมชนหลักและศูนย์ข้าวชุมชนเครือข่าย
ศมข./ศวข. ศูนย์บริการชาวนา ศขช. 1 ศขช.2 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้บริการปรับปรุงสภาพ เมล็ดพันธุ์และบรรจุถุง บริการลานตากข้าว ศขช.10 ศขช. 3 ศขช. 9 ศูนย์หลัก ศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าว แปลงเรียนรู้ ห้องสมุดชาวนา อบรมชาวนา ศขช. 4 ศขช. 8 ศขช. 5 พยากรณ์การระบาดศัตรูข้าว สำรวจข้อมูลสภาพอากาศ สำรวจข้อมูลสถานการณ์ ศัตรูข้าว เผยแพร่และเตือนภัยการ ระบาด ศขช. 7 ศขช. 6 ศูนย์บริการชาวนาเครือข่าย ข้อมูลการวินิจฉัยศัตรูข้าว ข้อมูลการตลาดข้าว ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว โรงสีชุมชน อบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ โครงการต่อเนื่อง โครงการ AFTA ปี 12

13 โครงการต่อเนื่อง กิจกรรมหลัก : การจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนรูปแบบใหม่
โครงการ AFTA ปี กิจกรรมหลัก : การจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนรูปแบบใหม่ การสร้างระบบพยากรณ์เตือนภัย โดยการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูข้าวชุมชน การพัฒนาศูนย์บริการชาวนา หมู่บ้านต้นแบบลดต้นทุนการผลิตข้าว การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และบริการเครื่องจักรกลในการปลูกข้าว

14 โครงการต่อเนื่อง งบประมาณ : 128 ล้านบาท แผนการดำเนินงาน :
โครงการ AFTA ปี งบประมาณ : 128 ล้านบาท แผนการดำเนินงาน : จัดให้มีพิธีเปิดและงานวันรณรงค์ 5 ครั้ง เดือนต.ค. – พ.ย. จัดทำโครงการขยายผล 10 จังหวัด เดือน ธ.ค.

15 โครงการต่อเนื่อง ความเป็นมา : การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา
ชาวนาขาดหลักประกันและความมั่นคงในอาชีพ การทำนา ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนชาวนา (ข้อ 6) สนับสนุนให้มีสวัสดิการชาวนา 30 มกราคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีที่ปรึกษา รมว.กษ ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย เป็นประธานคณะทำงาน

16 โครงการต่อเนื่อง สาระสำคัญ :
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา สาระสำคัญ : พรบ.กองทุนสวัสดิการชาวนา มี 6 หมวด 59 มาตรา ให้กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็น นิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัดิการชาวนา จำนวน 12 คน กองทุน ประกอบด้วยเงินสะสมจากชาวนา 1 ส่วน และรัฐบาล 1.5 ส่วน สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการ เป็นสวัสดิการราย เดือน (บำนาญ) และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

17 โครงการต่อเนื่อง ผลความก้าวหน้า : 17 สิงหาคม 2553 กขช. มีมติเห็นชอบ
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา ผลความก้าวหน้า : 17 สิงหาคม 2553 กขช. มีมติเห็นชอบ 10 กันยายน – 9 พฤศจิกายน รับฟังความคิดเห็น 40 จังหวัด รวม 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 1,850 คน 12 เมษายน 2554 มติครม. อนุมัติหลักการและเห็นควรให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 11 สิงหาคม 2554 กรมการข้าวร่วมประชุม ชี้แจงคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

18 โครงการต่อเนื่อง ศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวแห่งชาติ

19 กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ปี 2555
การพัฒนาข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่ความยั่งยืน

20 ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)
กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ปี 2555 การพัฒนาข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูลข้าว นาปี ปี2553 ข้าว นาปี ปี 2553 ทั้งประเทศ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ คิดเป็น ร้อยละ เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 61.95 37.82 61 ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว 44.61 17.81 23.32 14.50 52 84 ผลผลิต (ตัน) 24.34 12.14 50 18.26 6.07 7.51 4.63 41 76 ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 394 321 -

21 ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)
กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ปี 2555 การพัฒนาข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูลข้าว นาปรัง ปี2553 ข้าว นาปรัง ปี 2553 ทั้งประเทศ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ คิดเป็น ร้อยละ เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 15.22 3.02 20 ผลผลิต (ตัน) 8.86 1.54 17 ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 582 508 -

22 กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ปี 2555
การพัฒนาข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพปัญหา : ระบบชลประทาน คุณภาพดิน ข้อจำกัดเรื่องพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ ช่วงเวลาปลูกข้าว เทคโนโลยี โรคไหม้ ข้าวปนเปื้อน คุณภาพข้าว (ความหอม)

23 กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ปี 2555
การพัฒนาข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้าหมาย : การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอ การจัดระบบการปลูกข้าว ยกระดับคุณภาพข้าวด้วย GAP ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตข้าวอินทรีย์

24 กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ปี 2555
การพัฒนาข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว สภาพปัญหา : เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่เพียงพอและ ส่วนหนึ่งไม่ได้มาตรฐาน ความต้องการทั้งประเทศ : 600,000 ตัน/ปี

25 กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ปี 2555
การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2554 : กรมการข้าว 100,000 ตัน สหกรณ์ ,000 ตัน ศูนย์ข้าวชุมชน 100,000 ตัน ชาวนาก้าวหน้า/ 150,000 ตัน เอกชน/ชมรมฯ รวม ,000 ตัน

26 กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ปี 2555
การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว จัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและกระจาย เมล็ดพันธุ์ข้าว ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้มแข็งของผู้ผลิตและ ผู้จำหน่าย การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ผลิตและจำหน่ายให้ได้มาตรฐาน การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเพียงพอและทั่วถึง

27 กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ปี 2555
การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว การพัฒนารูปแบบและวิธีการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน , ศูนย์ สมาชิก , ราย เงินกองทุน ล้านบาท ผลิตเมล็ดพันธุ์ 104, ตัน (2,016 ศูนย์)

28 กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ปี 2555
การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว การพัฒนารูปแบบและวิธีการดำเนินงานของ ศูนย์ข้าวชุมชน 1. การใช้ AFTA Model 2. การใช้ Chainat Model โดยการส่งเสริมและ สนับสนุนให้ชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เข้ามาเป็นเครือข่าย 3. การใช้ Khonkaen Model โดยการให้ ธ.ก.ส. เข้ามาร่วมทำงานกับกรมการข้าวและศูนย์ข้าว ชุมชน 4. การใช้ Phrae Model ที่จะจัดตั้งโครงการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคง

29 กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ปี 2555
การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว เป้าหมาย : ลดปริมาณการผลิตของสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว เพิ่มศักยภาพการผลิตของศูนย์ข้าวชุมชนและชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ กรมการข้าวเน้นการตรวจสอบรับรองคุณภาพและการควบคุมบังคับใช้กฎหมาย การเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กระจาย ไปทั่วประเทศภายใน 3 ปี ( )

30 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานโครงการ ที่สำคัญของกรมการข้าว ปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google